Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.04.2020 - 15:23  //  aktualizácia: 22.04.2020 - 15:25  //  zobrazené: 280

VV - Relax obytný park“ v Šali, m. č. Veča

 


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.07.2019 podala

 

Spoločnosť GP Omega s.r.o, so sídlom ul. Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť RiFo s.r.o., so sídlom ul. Záhranícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759

 

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

„Relax obytný park“ v Šali, m. č. Veča

v rozsahu:

SO 6.01 VN prekládka

SO 6.02 Podzemná VN prípojka

 

(ďalej len "stavba") na ul. Fr. Kráľa v Šali m. č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3198/130, 3198/131, 3198/132 kat. územie Šaľa, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 14.06.2019 pod č. 13046/2019/SU/2184 ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.07.2019.

SO 6.01 VN prekládka

 • existujúce vzdušné VN vedenie, ktoré bráni v plánovanej výstavbe sa premiestni,
 • súčasťou VN prekládky je smyčkové napojenie navrhovanej trafostanice a jej prerušenie vo VN rozvádzači TS,
 • zostup zo vzdušného vedenia do zeme sa uskutoční na mrežovom stožiari č. 15 a vyzbrojí s úsekovým odpínačom a prepätovou ochranou,
 • prekládka sa ukončí s naspojkovaním na exist. VN káblovú podzemnú prípojku trafostanice TS0834-312,
 • zrušia sa podperné body č. 20, 19, 18, 17 a 16.

 

SO 6.02 Podzemná VN prípojka

 • pripojenie novo navrhovanej transformačnej stanice na sieť energetiky sa zrealizuje preložením exist. vzdušnej VN prípojky do zeme na kraj pozemku, s zaústenou smyčkou do navrhovaného TS.
 • prípojka pre novú transformačnú stanicu sa zrealizuje zemným káblom, dĺžka trasy 407 m.

 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1.    Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v koordinačnej situácii, ktorá je  

       súčasťou projektovej dokumentácie.

 

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Bálint Forró, FBB-ELECTRIC s.r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta,  ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 1. Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 3. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až §43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4.  Stavba bude uskutočnená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky; dodávateľ stavby bude spoločnosť GP OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227.
 6. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci. 
 7. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

Heizer Optik spol. s.r.o.

 K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spoločnosti Fibre Net s.r.o. príde a v záujmovom území sa nachádzajú.

 Dodržať všetky podmienky vajadrenia č. VYJ 135/19ex zo dňa 22.07.2019.

MICHLOVSKY spol. s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-1597/2019 zo dňa 04.06.2019.

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 10112/2019/OSMaZM/703 zo dňa 29.04.2019.

 Stanovisko č. 14649/2019/OSMaZM/703 zo dňa 17.07.2019.

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 Vyjadrenie č. 15733/2019/OSaKČ/3682 zo dňa 09.08.2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 17673/2019/OSaKČ/4075  zo dňa 17.09.2019.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

 Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho  zhoršenia vôd.

 Pri uvedení stavby do užívania predložiť doklad o vykonanej skúške odolnosti a nepriepustnosti záchytnej nádrže.

 Dodržať všetky podmienky súhlasu č. OU-SA-OSZP-2019/006041-2-Veg zo dňa 22.07.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/006036-2 zo dňa 18.07.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/006099-2 zo dňa 29.07.2019.

 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006039-2-Veg zo dňa 19.07.2019.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-PLO-2019/003489-2 zo dňa 03.04.2019.

Slovak Telekom a.s.

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6612006260 zo dňa 02.03.2020.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany

 Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 6378/2019/2 zo dňa 07.08.2019.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava

 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,

 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

 dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0321/2019/Pe zo dňa 05.08.2019.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

 pri riešení výstavby plánovaných distribučných rozvodov žiadame dodržať ustanovenia „Zmluvy o budúcej kúpe prenajatej veci“ č. 190414E18500 zo dňa 28.01.2020.

 pri riešení preložky VN vzdušného vedenia v kolízii s platnou stavbou žiadame dodržať ustanovenia „Zmluvy o preložke ...“ č. 1918500013 zo dňa 18.11.2019.

 žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerových rozvádzačoch,

 merania spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste a doporučujeme použiť celoplastové skupinové elektromerové rozvádzače podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná a.s.

 dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 55167/2019 zo dňa 30.07.2019.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 66720/2019 zo dňa 11.09.2019.

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava

 Parc. č. 3198/130, 3198/131a 3198/132 sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce VII.“ (ev. č. 5206 198) v správe Hydromeliorácie, š.p.. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1991 s s celkovou výmerou 1 211 ha. Na parcelách 3198/130, 3198/131a 3198/132 sa podzemný  rozvod závlahovej vody nenachádza.

 Vyjadrenie č. 676-2/120/2019 zo dňa 05.02.2019

 

Ďalšie podmienky:

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

 

 1. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.   
 2. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
 4. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.
 5. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
 6. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 7. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

GP Omega s.r.o. Dunajská Streda, Mesto Šaľa, Roľnícke družstvo, Mgr. Vlastislav Svoboda,

Mária Bugáňová, Tatiana Poláková, Samuel Gaj, Pavol Gaj, Zuzana Pacanovská, Mária Váleková, Stanislav Pastrnák, Emília Šerfelová, Ing. Bálint Forró - FBB-ELECTRIC s.r.o.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 10.07.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 14.06.2019 pod č. 13046/2019/SU/2184 ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.07.2019.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Heizer Optik spol. s.r.o.
 • MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.
 • MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 • MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor
 • Slovak Telekom a.s.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany
 • SPP – distribúcia a.s. Bratislava
 • Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta
 • Hydromeliorácie, štátny podnik

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v stavebnom konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Príloha:

 • situácia

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 200.00 € bol zaplatený dňa 06.04.2020.

Prílohy:

 • overená projektová dokumentácia
 • štítok „Stavba povolená“

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Roľnícke družstvo, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 3. Mgr. Vlastislav Svoboda, Nitrianska 1530/73, 927 05 Šaľa
 4. Mária Bugáňová, 013 04 Stráža č. 151
 5. Tatiana Poláková, Stromová 2673/21, 831 01 Bratislava
 6. Samuel Gaj, Družstevná 3976/6, 036 01 Martin
 7. Pavol Gaj, T. Vansovej 7094/3, 036 01 Martin
 8. Zuzana Pacanovská, Nitrianska 1534/81, 927 05 Šaľa
 9. Mária Váleková, Nitrianska 1528/69, 927 01 Šaľa
 10. Stanislav Pastrnák, Okružná 456/13, 059 21 Svit
 11. Emília Šerfelová, 059 36 Mengusovice č. 63
 12. Ing. Bálint Forró, FBB-ELECTRIC s.r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta
 13. GP Omega s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 8. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 9. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 10. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 11. WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
 12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 14. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 

na vedomie

RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

Prílohy

Situácia

(pdf - 657.54 kB)