Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.04.2016 - 13:10  //  aktualizácia: 02.05.2016 - 13:11  //  zobrazené: 5722

VV - Polyfunkčný objekt S1 na Ul. Fraňa Kráľa v Šali, m.č. Veča

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky  č. Pd 26/16/4404-6 zo dňa 21.03.2016 proti rozhodnutiu Mesta Šaľa spis. č. 06149/2014/SU/05219 zo dňa 03.11.2014, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.12.2014 a ktorým bolo stavebníkovi spoločnosti BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., IČO: 45892695, Hlavná 5, 927 01  Šaľa (ďalej len "stavebník"), vydané stavebné povolenie na stavbu „Polyfunkčný objekt S1 na Ul. Fraňa Kráľa v Šali, m.č. Veča“, na pozemkoch v intraviláne mesta Šaľa parc. č. 3080/302, 3080/303, 3080/306, 3080/307, 3080/13 a geometrickým plánom odčlenenej parcele č. 3080/308 /z parcely 3080/13/ druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Šaľa, takto
rozhodlo:
podľa ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o prokuratúre“)  protestu prokurátora
vyhovuje
a protestom napadnuté právoplatné rozhodnutie Mesta Šaľa spis. č. 06149/2014/SU/05219 zo dňa 03.11.2014 zrušuje z dôvodov uvedených v proteste a nahrádza ho novým.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť, a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46, § 47 a 68 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu
 Polyfunkčný objekt S1 na Ul. Fraňa Kráľa v Šali, m.č. Veča    

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v intraviláne mesta Šaľa : register “C“
 parc. č. 3080/302 kat. územie Šaľa, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o.,  IČO: 45892695, Hlavná 5, 927 01  Šaľa,
 parc. č. 3080/303 kat. územie Šaľa, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o.,  IČO: 45892695, Hlavná 5, 927 01  Šaľa,
 parc. č. 3080/307 kat. územie Šaľa, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., IČO: 45892695, Hlavná 5, 927 01  Šaľa,
 parc. č. 3080/308 kat. územie Šaľa, zastavané plochy a nádvoria - geometrickým plánom odčlenenej parcele č. z parcely 3080/13 kat. územie Šaľa vo vlastníctve - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., IČO: 45892695, Hlavná 5, 927 01  Šaľa,
na dobu neurčitú
s prípojkami na pozemkoch v nájme stavebníka:
 parc. č. 3080/306 kat. územie Šaľa, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve - Márie Tóthovej, trvale bytom Nivy súp. č. 1482/32, 927 05 Šaľa. Súhlas vlastníka pozemku zo dňa 10.10.2014  s umiestnením prípojky NN pre napojenie reklamného pylónu,
 parc. č. 3080/13 kat. územie Šaľa, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve - Mesta Šaľa v nájme žiadateľa na základe nájomnej zmluvy č. 145/2014 uzavretej dňa 22.05.2014 medzi Mestom Šaľa a stavebníkom. Predmetom nájmu je 231 m2 z pozemku par. č. 3080/13 kat. územie Šaľa za účelom vybudovania vodomernej šachty k areálu polyfunkčného objektu, na dobu určitú s dobou nájmu od 01.06.2014
na účely obchodného zariadenia na predaj priemyselného a spotrebného tovaru a medicínskeho centra s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prevádzkou lekárne, predajne zdravotníckych  pomôcok a predajne potravín.
Stavba obsahuje: 
 polyfunkčný objekt zariadenia vyššej občianskej vybavenosti s priľahlými obslužnými komunikáciami a parkovacími plochami členený na samostatné stavebné objekty:

SO 01  Polyfunkčný objekt S1
   SO 01.1  Obchodné centrum S1 - I. etapa
   SO 01.2  Medicínske centrum
   SO 01.3 Obchodné centrum - II. etapa
 SO 01.4 Reklamný pylón
SO 02   Hrubé terénne úpravy
SO 06  Konečné terénne a sadové úpravy
SO 07  Prípojka vodovodu a HVŠ + areálový vodovod  + požiarna nádrž
SO 11  Káblová prípojka NN
SO 12  NN rozvody ZSD existujúce
   SO 12.2 existujúce vzdušné rozvody NN na zrušenie
   SO 12.3 existujúce zemné rozvody NN na zrušenie
SO 13  Areálové vonkajšie osvetlenie
SO 14   Verejné osvetlenie
SO 15  Telekomunikačné rozvody Telekom na zrušenie
SO 16  Telekomunikačné rozvody SBD a Salamon, s.r.o.
         SO 16.1 Existujúce rozvody optiky  SBD A Salamon s.r.o. na zrušenie, resp. preloženie
         SO 16.2  Preložka optiky SBD A Salamon s.r.o.

SO 01 Polyfunkčný objekt S1
 Stavba je členená na 2 staticky nezávislé konštrukčné celky:
Jednopodlažná časť stavby ako obchodné centrum s 12 samostatnými prevádzkami.
Trojpodlažná časť stavby ako medicínske centrum na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s ďalšími príslušnými funkciami.
 Zvislú nosnú konštrukciu stavby bude tvoriť prefabrikovaný montovaný železobetónový skelet,
ktorý bude založený na železobetónových pätkách, pod ktorými budú vŕtané železobetónové pilóty.
 Vodorovné nosné konštrukcie budú z prefabrikovaných železobetónových stropných dosiek z trapézového plechu, uložených na prefabrikovaných železobetónových prievlakoch.
 Podlahu 1.NP bude tvoriť tepelne odizolovaná monolitická železobetónová doska, schodisko v medicínskom centre bude železobetónové.
 Obvodový plášť bude montovaný zo sendvičových metalických panelov s tepelnoizolačnou výplňou. Vnútorné deliace priečky budú sadrokartónové.
 Stavba bude zastrešená plochou strechou s vonkajším odvodnením. Tepelnoizolačná vrstva strešného plášťa bude z dosiek z minerálnej vlny, hydroizolačná vrstva bude z PVC fólie.
 Časť strechy je navrhnutá ako nepochôdzna, časť je navrhnutá ako zelená strecha extenzívna.
 Na strechách sú umiestnené hlavice odvetrania kanalizácie, vyvedenie vzduchotechniky, bleskozvod. Oplechovanie atík je súčasťou dodávky obvodového plášťa.
 Fasádu budú tvoriť vertikálne orientované metalické sendvičové panely, v ktorých sú zakomponované pásové okná a vetracie žalúzie.
 Farebné riešenie fasády bude trojfarebné, bude rozčlenená na vertikálne (resp. horizontálne) úseky so striedajúcou sa červenou, šedou a oranžovou farbou. Presklené vstupy a výklady predajní budú akcentované predstavenými portálmi s konzolovitými markízami.
 Stavba bude samostatnými prípojkami napojená na jestvujúce verejné rozvody vodovodu, kanalizácie, elektriny a  na telekomunikačné vedenie JTS,
 Súčasťou stavby budú inštalácie: zdravotechnická, elektrická a bleskosvod.
 Objekty obchodného centra budú vykurované elektrickými vykurovacími nástennými konvektormi.

SO 01.1 Obchodné centrum S1 – I. etapa
SO 01.3 Obchodné centrum – II. etapa  
 Obchodné centrum spolu pozostáva dispozične z 11 samostatných obchodných jednotiek, s tromi funkčnými celkami. Jeden tvorí dominantný predajný priestor (prepojený so skladom). Druhým je skladový priestor so samostatným zásobovacím vstupom (bude bez trvalých pracovísk a bez trvalého pobytu pracovníkov). Tretí celok tvoria kancelárie, šatne s hygienickým vybavením zamestnancov delené podľa pohlavia a denné miestnosti.

SO 01.2 Medicínske centrum 
 Objekt je založený na základových pätkách zo železobetónu. Pod základovými pätkami bude je potrebné previesť lôžko zo štrkodrvy zhutnené. Obvodový plášť je založený na základovom páse, podlahová doska bude z drátkobetónu.
 Objekt medicínskeho centra pozostáva z jedného dilatačného celku, ktorý je trojpodlažný.
 Nosná konštrukcia časti obchodného domu je tvorená železobetónovým skeletom. Nosné stĺpy sú rozmeru 400/400 mm so železobetónu, votknuté do prefabrikovaného kalicha.
 Vnútorná nosná deliace stena medzi časťou obchodného centra a medicínskeho centra je z keramických tvárnic.
 Vodorovné nosné konštrukcie  tvoria  prefabrikované železobetónové väzníky, väznice, prievlaky, uložené na jednotlivých stĺpoch skeletu. Stropné dosky budú vyhotovené vystuženou betónovou zálievkou.
 Nosnú konštrukciu strechy tvoria trapézové plechy uložené na železobetónové väzníky. Stropná doska bude vyhotovená vystuženou betónovou zálievkou. Ako strešná krytina je navrhnutá PVC fólia mechanicky kotvená. Strecha je navrhnutá ako pochôdzna.
 V časti objektu medicínskeho centra bude lekáreň, predajňa zdravotníckych pomôcok, potraviny a komunikačné priestory.
 Vertikálne prepojenie objektu bude schodiskom a výťahom.
 Na 2.NP a 3. NP – budú ordinácie pre lekárov, hygienické zariadenia, komunikačné priestory, denné miestnosti a čakárne.

SO 01.4 Reklamný pylón
 Oceľová montovaná konštrukcia celkovej výšky cca 18,22 m, na ktorú sú kotvené reklamné panely s elektrickou prípojkou z rozvádzača stavby.
 Oceľová konštrukcia je trojuholníkového pôdorysu a tvoria ju tri stojky z trubiek Ø 180mm vo vrcholoch pôdorysného trojuholníka. Pod každou stojkou je navrhnutá jedna pilóta .
 Reklamné panely sú podsvietené, rôznych rozmerov, umiestnené nad sebou.

SO 06 Konečné terénne a sadové úpravy
 Pozemok stavby bude výškovo vyrovnaný (zvýšený) na existujúcu výškovú úroveň ČS PHM SHELL.
 Výstavbou dotknuté nezastavané plochy areálu zostanú ako zatrávnené plochy s drobnou krovitou výsadbou. Nezastavané zatrávnené plochy budú po skončení výstavby sadovnícky upravené.
 Plochy zelene budú tvoriť okrajové časti areálu, ktoré budú upravené trávnikmi. Prevažná časť plochy zelene bude situovaná na streche objektu v časti, ktorá lemuje vážsku hrádzu. S výsadbou vzrastlej zelene sa uvažuje v ostrovčekoch parkoviska a na okrajových častiach jednotlivých parkovísk.

SO 07 Prípojka vodovodu a HVŠ + areálový vodovod + požiarna nádrž
 Vodovodná prípojka bude zásobovať objekt pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorá bude slúžiť aj pre požiarnu ochranu.
 Napojenie vodovodnej prípojky bude na verejný vodovod PVC DN110, vedený v zeleni pred bytovým domom parc. č. 3080/68.
 Napojenie sa vyhotoví osadením navrtávacieho pásu DN100/2“ a uzáveru vody Š DN50 so zemnou súpravou. Vodovodné potrubie bude z rúr tlakových HDPE - dĺžky od napojenia po vodomernú šachtu dĺžky 14m, vodomerná šachta bude umiestnená v zeleni, potrubie od VŠ  do objektu bude z HDPE trubiek D63 dĺžky 94m.
 Požiarna nádrž určená na dodávku vody do požiarnych čerpadiel mobilnej hasičskej techniky pri zásahu, bude objemu 22 m3 a umiestnená bude mimo požiarne nebezpečný priestor stavby. Napojená bude na mestskú vodovodnú prípojku.
 Pre naplnenie požiarnej nádrže počas 36 hodín bude na potrubí prípojky D63 vysadená odbočná tvarovka T50/50, za ňou sa osadí uzáver vody DN50 so zemnou súpravou.  Potrubie sa uloží do štrkopieskového lôžka, nad potrubie sa uloží vyhľadávací vodič AY 6mm2 pripevnený na potrubie samolepiacou páskou. Vodič bude vyvedený ku kovovým častiam.

SO 11 Káblová prípojka NN 
 Napájanie stavby je navrhnuté z rezervných NN vývodov v počte 6 ks v rozvádzači RH murovanej trafostanice TS 0834-306, ktorá disponuje požadovaným rezervným výkonom.
 Napojenie je navrhnuté dvoma káblami NAYY-J 4x240 s ukončením v istiacej a rozpojovacej skrini 1-PRIS4 osadenej v blízkosti fasády riešenej stavby zo strany zásobovania. Z nej budú napojené elektromerové rozvádzače  RE1 a  RE2.
 Navrhované rozvody budú uložené do káblovej ryhy 35/80cm do pieskového lôžka+zatehlovanie+výstražná fólia PVC v súlade s STN 332000-5-52, 736005 a 736006. Pri križovaní s inými inž.sieťami a pod spevnenými plochami uložiť káble do chráničiek DN160.

SO 12 NN rozvody ZSD
SO 12.2 existujúce vzdušné rozvody NN na zrušenie
 Zrušenie celej trasy vzdušných rozvodov NN vedenia v dĺžke cca 160m vrátane štyroch podperných bodov – okrem PB č. 117 pre napojenie objektu bývalého Hepaja.
SO 12.3 existujúce zemné rozvody NN na zrušenie
 Zrušenie exist. káblového  vývodu z TS 0834-306 s ukončením v skrini VRIS č.3060501 na DB 9/6, ktorý sa využíval pri prevádzke kolotočov, trasa cca 35m.

SO 13 Areálové vonkajšie osvetlenie
 Na osvetlenie komunikácií a spevnených plôch, vrátane parkovísk, sú navrhnuté pozinkované stožiare výšky cca 8m + výložníky.
 Napojenie a ovládanie osvetlenia bude z rozvádzača spoločnej spotreby riešenej stavby. Uvedené osvetlenie bude doplnené nástennými svietidlami osadenými na fasáde stavby, hlavne v priestore zásobovacích plôch.
 Káblové rozvody budú uložené do káblovej ryhy v súlade s STN. Trasa rozvodov bude vedená v priestore zo zámkovej dlažby a zelene.

SO 14 Verejné osvetlenie
 Na osvetlenie prístupovej cesty od ul. Fr. Kráľa v smere k areálu riešenej stavby po hranicu pozemkov sú navrhnuté 3 nové svietidlá VO, existujúce staré stožiare v počte 3 ks budú zrušené.

SO 15 Telekomunikačné rozvody Telekom na zrušenie
 Trasa vzdušnej prípojky pre bývalý Hepaj je mimo riešenej stavby, zostáva bez zmeny.
 Cez riešený areál prechádza existujúci zemný kábel do areálu čističky odpadových vôd, ktorej trasa je mimo riešenej stavby, zostáva bez zmeny.

SO 16 Telekomunikačné rozvody SBD  a Salamon, s.r.o.
SO 16.1 Existujúce rozvody optiky SBD a Salamon s.r.o. na zrušenie, resp. preloženie
SO 16.2 Preložka optiky SBD a Salamon s.r.o.
 Cez riešený pozemok je uložený miestny rozvod optiky „MOP“ v majetku SBD Šaľa, ktorý využíva aj Telekom aj firma Salamon s napojením z vežového domu parc. č. 3080/67.
 Z vedľajšieho bytového domu súp. č. 1861/2 je napojený rozvod MOP v majetku firmy Salamon s uložením tiež cez riešený pozemok.
 Oba rozvody optiky budú preložené mimo riešeného areálu v trase pozdĺž ul. Fr. Kráľa s napojením v mieste ako sú v súčasnosti, pod cestou a spevnenými plochami budú uložené do chráničiek.

Stavebné povolenie na stavebné objekty SO 03 Verejné komunikácie, SO 04 Areálové komunikácie a parkoviská, SO 05 Spevnené plochy a chodníky, na základe samostatnej projektovej dokumentácie vydáva špeciálny stavebný úrad pre cestné stavby – Mestom Šaľa.
Stavebné povolenie na stavebné objekty SO 08 Kanalizačná prípojka splašková + areálová kanalizácia, SO 09 Dažďová kanalizácia zaolejovaná + ORL do vsakovacieho systému, SO 10 Dažďová kanalizácia do vsakovacieho systému, je predmetom samostatného stavebného  povolenia špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby – Okresný úrad v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Stavebný objekt SO 12.1 preložka NN pre objekt bývalý Hepaj na preloženie bude povolený v samostatnom stavebnom konaní.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba Polyfunkčný objekt S1 na Ul. Fraňa Kráľa v Šali, m.č. Veča bude uskutočnená na pozemkoch parc. č. 3080/302, 3080/303, 3080/306, 3080/307, 3080/13 a geometrickým plánom odčlenenej parcele č. 3080/308 /z parcely 3080/13/ kat. územie Šaľa. Šaľa a bude umiestnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa pod spis. č.   03143/2014/SU/01879  dňa 17. 06.2014.

2. Podľa § 75 ods. 1) stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Jozef Zemanovič, autorizovaný stavebný inžinier 0076 *SP* I1 Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné  technické normy.

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2016.

7. Celkový rozpočtový náklad stavby je 2.000.000 EUR.
8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ  stavby bude určený vo výberovom  konaní,  stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

9.  Pripojenie na inžinierske siete:
 Navrhovaná stavba bude napojená novými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody vodovodu, kanalizácie, elektriny a  na telekomunikačné vedenie JTS.
 Odber elektrickej energie bude zabezpečený vnútroareálovou prípojkou NN z jestvujúcej trafostanice, ktorá sa nachádza medzi jestvujúcim bytovým domom a navrhovaným Polyfunkčným objektom S1. Napájanie riešenej stavby je navrhnuté z rezervných NN vývodov v počte 6 ks v rozvádzači RH murovanej trafostanice TS 0834-306, ktorá disponuje požadovaným rezervným výkonom.
 Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod PVC DN110 bude z rúr HDPE profilu D63 po vodomernú šachtu. 

10. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci. 

11. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby s tým, že v projektovej dokumentácii stavby bude určená potreba vody na hasenie požiarov pre požiarny úsek N1.8-I.
 Stanovisko č. ORHZ-NR1-971/2014 zo dňa 27.10.2014.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 Na uvedenej stavbe je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum.
 Záväzné stanovisko č. KPUNR-2014/6424-2/16494/Pat. zo dňa 17.03.2014.
 Rozhodnutie o záchrannom archeologickom výskume č. KPUNR-2014/6424-5/29220/Pat. zo dňa 09.05.2014.  

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 Stavebník zabezpečí, aby bolo s odpadmi vzniknutými počas výstavby a prevádzky objektu naložené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2014/002457-2-Or. zo dňa 28.04.2014.
 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2014/00284-2 zo dňa 04.03.2014.
 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2014/002842-2 zo dňa 28.04.2014.
 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2014/288-2 zo dňa 19.02.2014.
 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2014/002482-2 zo dňa 24.04.2014.
 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2014/00286-2 zo dňa 21.02.2014.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2014/001308-10 zo dňa 16.10.2014.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Šaľa
 Vlastníkom vodovodnej prípojky a vodomernej šachty je stavebník.
Pripojením stavby na verejný vodovod PVC DN 100 a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:
 Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: DN 63 materiál HDPE, dĺžka 14,0m.
 Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu v navrhovanej vodomernej šachte.
 Vodomerná šachta bude umiestnená vo verejnom pozemku.
 Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu žiadame navrhnúť v súlade s Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s.
 Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.
 Podľa  § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu.
 V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané pripojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
 Vyjadrenie č. 52583/2014/77 zo dňa 08.10.2014.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
 Hlavné ističe pre jednotlivé predajne žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, trojfázové max. In=4x80A, 2x63A, 2x50A, 2x32A, 1x25A s charakteristikou B a pre spoločné priestory In=20A.
 V prípade potreby úpravy, preložky iných jestvujúcich elektrických zariadení ako sú v zmluve o preložke č. 1413500014-ZoVP žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike.
 V realizačnej PD žiadame zameniť novopostavený betónový podperný bod typu JB 10,5/3 na betónový podperný bod typu JB 10,5/6 a kábel AYKY z 4Bx25 mm2 na kábel NFA2X 4x25 mm2.
 Pri riešení výstavby plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať ustanovenia Zmluvy o spolupráci č. 14/13500/037-ZoS.
 Plánovanú preložku existujúcich NN rozvodov žiadame riešiť podľa ustanovenia Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1413500014-ZoVP.
 Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s.“ Návrh predmetnej zmluvy o pripojení bude vystavený našou stranou a predložený žiadateľovi o pripojenie po obdržaní záväznej žiadosti o pripojenie.
 Vyjadrenie č. CD 51769/2014 zo dňa 06.10.2014.

Stavebné bytové družstvo Šaľa
 V oblasti výstavby sa nachádza podzemné vedenie patriace SBD Šaľa, ktorá bude preložená na základe podpísanej dohody o prekládke podzemného vedenia.
 Vyjadrenie zo dňa 18.02.2014.

Salamon Internet, s.r.o. Šaľa
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž. Z uvedeného dôvodu bude pred začatím nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia.
 Investor zabezpečí preložku existujúceho vedenia na svoje náklady v zmysle predbežnej bilaterálnej dohody. Žiadame o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác.
 Vyjadrenie č. vs.li-27021401 zo dňa 27.02.2014.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
· V danej lokalite sa nenachádza káblové vedenie našej spoločnosti.
· Vyjadrenie zo dňa 20.05.2014.

MeT Šaľa, spol, s.r.o., Šaľa
· Dodržať zákonom dané ochranné pásmo rozvodu tepla v zmysle § 36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších zákonov a platné STN normy.
· Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a prevádzky schopnosť primárneho rozvodu tepla v ochrannom pásme. Dotýka sa to aj prechodu stavebných mechanizmov cez primárne potrubie.
· Dodržať podmienky vyjadrenie č. 903/2014/SZ zo dňa 29.09.2014.

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
· Realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plynárenského zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadne poškodenie,
· Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynárenských zariadení § 79 a § 80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z.,
· Realizácia musí byť vykonaná v súlade: Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z., súvisiacimi normami a technickými pravidlami TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
· Pri križovaní ( súbehu) dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak v súlade s STN 73 6005 a TPP 906 01,
· Pred začatím zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných plynárenských zariadení,
· Zemné práce v rámci navrhovanej stavby žiadame realizovať v súlade s STN 73 3050 a v ochrannom pásme plynárenských zariadení iba ručne,
· Dodržať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TD/2379./NR/PK//NEPLYN zo dňa 26.09.2014.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Na definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611405028 zo dňa 18.09.2014

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava
 Presklené dvere je potrebné označiť v súlade s prílohou bod 2.2.3 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).
 Medicínske centrum (objekt SO 01.2) – okná a presklené steny 2.NP a 3.NP, pod ktorými je vonkajší priestor hlbší ako 0,5m budú vybavené zábradlím do výšky 850mm v súlade s § 31 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).
 Technické zariadenie „zdvíhacie zariadenie – Osobný výťah“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
 Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 05080/4/2014 zo dňa 02.10.2014.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany
 Pri výstavbe “Polyfunkčného objektu S1” požadujeme zaistiť v územnom rozhodnutí stanovené vzdušné ochranné pásmo ĽOH Váhu v šírke 10,4 m od vzdušnej päty vodohospodárskeho diela.
 V novo navrhnutom úseku II. etapy obchodného centra požadujeme zabezpečiť vzdušné ochranné pásmo hrádze v šírke min. 6,0m od vzdušnej päty vodnej stavby. Po realizácii prác narušené vegetačné opevnenie ochranného pásma hrádze žiadame obnoviť zatrávnením.
 Pri výstavbe dbať na to, aby nebolo porušené teleso a vegetačné opevnenie vodohospodárskeho diela. Počas samotnej výstavby objektu požadujeme Stavebný materiál uložiť mimo telesa hrádze a jej ochranného pásma.
 K vytýčeniu polyfunkčného objektu a k zahájeniu stavebných prác požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie. Účasť nášho zástupcu je nutná aj na preberacom konaní stavby.
 Podľa predložených podkladov z PD, navrhovanou výstavbou nedôjde k zásahom do DHM našej organizácie. V prípade trvalého zásahu do pozemkov vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik požadujeme vopred túto skutočnosť zmluvne doriešiť s našou organizáciou.
 Vyjadrenie č. CZ 24 110/2014 (120/115/2014) zo dňa 26.09.2014.

Mestský úrad Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
· Súhlasí s uložením podzemným prípojok
· Súhlas s uložením inžinierskych sietí č. 2059/2014 /OSaKČ/00754 zo dňa 22.10.2014.

Mestský úrad Šaľa, referát životného prostredia
· Výrub drevín bol povolený rozhodnutím MsÚ Šaľa,  referát životného prostredia č. 00330/2014 OSaKČ/00229 zo dňa 03.02.2014.

Mestský úrad Šaľa, referát dopravy a technických činností
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 06069/2014/OSaKČ/5887 zo dňa 29.10.2014.

Ďalšie podmienky:
 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníkov, resp. prenajatom pozemku.
 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané   VZN mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a   VZN mesta Šaľa č. 5/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
  V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas  požiadať referát dopravy o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
  Ku kolaudácii stavby stavebníci predložia doklad o tom, ako naložili s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
 Stavebníci sú povinní dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukážu pri kolaudácii stavby.
 Stavebníci ku kolaudácii predložia geometrický plán, potvrdenie o odovzdaní geodetického zamerania stavby na MsÚ Šaľa, referát informatiky, doklad o vytýčení stavby a doklady o predpísaných skúškach.

11. Stavebník oznámil dňa 17.02.2016, že začal uskutočnovať stavbu. Dodávateľ stavby je Hrachostav s.r.o., Šintava 381, 925 51 Šintava. IČO: 47 592 559.
12. Stavebníci sú povinní stavbu viditeľne označiť štítkom „ Stavba povolená “.

13. Stavebníci sú povinní zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody sú stavebníci povinní odstrániť na vlastné náklady.

14. Stavebníci sú povinní od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku

15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

16. Stavebníci všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená sú povinní plniť a po doručení tohto povolenia ich berú na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzujú.
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Okresná prokurátorka Okresnej prokuratúry Nové Zámky, Mgr. Sylvia Kovačicová v zmysle   § 22 ods. 1 písm. c), § 27 ods. 1 zákona o prokuratúre podala dňa 21.03.2016 pod číslom             Pd 26/16/4404-6 protest prokurárora zo dňa 21.03.2016 proti rozhodnutiu Mesta Šaľa                                                                     spis. č. 06149/2014/SU/05219 zo dňa 03.11.2014, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.12.2014 vo veci stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt S1 na Ul. Fraňa Kráľa v Šali, m.č. Veča“, na pozemkoch v intraviláne mesta Šaľa parc. č. 3080/302, 3080/303, 3080/306, 3080/307, 3080/13 a geometrickým plánom odčlenenej parcele č. 3080/308 /z parcely 3080/13/ druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Šaľa.
V proteste sa uvádza, že navrhuje napadnuté rozhodnutie z dôvodu nezákonnosti v celom rozsahu zrušiť  na základe nasledovných dôvodov:
Na základe žiadosti stavebníka z 28.03.2014, dňa 17.06.2014 vydal stavebný úrad pod                   č. sp. 03143/2014/SU/01879 územné rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt S1 na Ul. Fraňa Kráľa v Šali m.č. Veča, na pozemkoch parc. č. 3080/13, 3080/302, 3080/303, 3080/306 a 3080/307 kat. územie Šaľa.
Podľa vyznačenej doložky rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2014.
Dňa 17.9.2014 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 30.10.2014, o  výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Šaľa,
- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Šaľa,
-  Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,
- SPP-distribúcia, a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Šaľa,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
-  Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica,
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ  Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Šaľa,
- Stavebné bytové družstvo Šaľa,
- MeT Šaľa, spol. s r.o.,
- Salamon Internet, s.r.o., Šaľa,
- DIGI Slovakia, s.r.o., Šaľa,
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností, 
- MsÚ Šaľa, referát životného prostredia,
- MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
- BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Ladislav Rehák, Mária Tóthová, Mesto Šaľa, Slovenský pozemkový fond, Vladimil Popelka, Jana Szolnoková, Soňa Ďumbalová, SHELL SLOVAKIA, s.r.o., Ing. Jozef Zemanovič.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stavebník oznámil dňa 17.02.2016, že začal uskutočňovať stavbu a dodávateľa stavby Hrachostav s.r.o., Šintava 381, 925 51 Šintava. IČO: 47 592 559.
V zmysle podaného protestu prokurárora, rozhodnutím bol porušený zákon, a to ustanovenia  § 3 ods. 1, ods. 5, § 18 ods. 1, § 32 ods. 1, § 32 ods. 2, § 46, § 47 ods. 2, § 47 ods. 3 správneho poriadku v spojení s § 140 stavebného zákona.
Podľa § 140 stavebného zákona: „Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.“
Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku: „Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.“
Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku: „Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“
Podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku: „Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.“
Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku: „Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.“
Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku: „Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.“
Podľa § 46 správneho poriadku: „Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“
Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku: „Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.“
Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku: „V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“

Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 správneho poriadku, ak sa protest prokurátora p o d a l na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, môže tento orgán sám svoje rozhodnutie, proti ktorému protest smeruje, zrušiť alebo nahradiť rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.
Stavebný úrad sa stotožnil s právnym názorom protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky č. Pd 26/16/4404-6 zo dňa 21.03.2016 a v plnom rozsahu mu výrokom rozhodnutia vyhovel v súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona o prokuratúre.
Stavebný úrad vo výroku rozhodnutia bližšie špecifikoval právny vzťah k jednotlivým pozemkom dotknutých navrhovanou stavbou.

Neoddeliteľnou súčasťou stavby sú prípojky na inžinierske siete.
Podľa § 47 písm. d) stavebného zákona v zmysle všeobecných technických požiadaviek na navrhovanie stavieb: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby:  stavba bola napojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ak v okolí stavby je verejný vodovod s dostatočnou kapacitou a verejná kanalizácia“.

Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona: „Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.“ Vzhľadom nato nebol nájomný vzťah stavebníka k uvedeným parcelám dokumentovaný. 
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 


Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

 

 

Doručí sa:
1. Okresná prokuratúra Nové Zámky, Mgr. Sylvia Kovačicová, Ul. F. Rákocziho 15,
940 44 Nové Zámky 1

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
2. BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, 927 01  Šaľa
3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2912, 2911, 2902 (budova ubytovacieho zariadenia súp. č. 1865), 3080/48,  3080/68 (bytový dom  súp. č. 1861), 3080/194 (trafostanica súp. č. 6948), 3080/67 (bytový dom  súp. č. 1862) a vlastníci pozemkov registra "E" KN parc. č. 270, 271, 641/3,  641/102,  276/2, a 641/202 a stavieb na nich v kat. území Šaľa m.č. Veča.
 Ladislav Rehák, Nivy súp. č. 1482/32, 927 05  Šaľa
 Mária Tóthová, Nivy súp. č. 1482/32, 927 05  Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice súp. č. 7, 927 15  Šaľa 
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
 Vladimil Popelka, Nivy súp. č. 1463/7, Šaľa
 Jana Szolnoková, Veternicová 18, , 841 05  Bratislava - Karlova Ves
 Soňa Ďumbalová, Haburská súp. č. 89/45, 831 04  Bratislava – Ružinov
 SHELL SLOVAKIA, s.r.o., Eisteinova 23, 851 01  Bratislava

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
4. Ing. Jozef Zemanovič, Továrenská 53, 953 01  Zlaté Moravce

na vedomie
BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, 927 01  Šaľa
 k spisu