Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.03.2019 - 08:01  //  aktualizácia: 20.03.2019 - 08:01  //  zobrazené: 697

VV - „Polyfunkčný dom MANHATTAN”

Vec

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť o podaní odvolania

 

voči  Rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP  č. OU-SA-OSZP-2019/001213-35-Ne, OU-SA-OSZP-2018/007675-35-Ne zo dňa 13. 02. 2019, v zmysle ktorého sa navrhovaná činnosť

 

„Polyfunkčný dom MANHATTAN”

 

navrhovateľa KN CENTRUM s.r.o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa,

 

nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

 

Všetky dokumenty k predmetnému zámeru sú verejnosti prístupné na web sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-dom-manhattan.

 

Verejnosti je obsah odvolania prístupný aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali v čase úradných hodín.

Verejnosť sa k predmetnému odvolaniu môže vyjadriť v lehote do 5 dní od dátumu zverejnenia tejto informácie zaslaním pripomienok k obsahu odvolania na Okresný úrad Šaľa, odbor SZP, Hlavná 2/1.

 

                                                                                                                     Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                              primátor