Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.04.2020 - 08:00  //  aktualizácia: 17.04.2020 - 08:00  //  zobrazené: 261

VV - Čpavok 4

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

informuje verejnosť

 

o doručení právoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu ŽP Bratislava, stáleho pracoviska Nitra, Mariánska dolina 7, Nitra                                                             č:449-8622/2020/Čás/370210115/Z6-SP zo dňa 13. 03. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 04. 2020 pre prevádzku

 

„Čpavok 4“

 

prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

 

Právoplatné rozhodnutie je verejnosti prístupné na webovej stránke mesta Šaľa (www.sala.sk) a v listinnej podobe na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie. Rozhodnutie je prístupné po dobu 60 dní od zverejnenia tohto oznámenia.