Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2018 - 13:47  //  aktualizácia: 27.11.2018 - 13:47  //  zobrazené: 600

Stavebné povolenie - Spoločnosť HP Centrum ESO, s.r.o., so sídlom Ul. Hlavná 8, 927 01 Šaľa, IČO: 36 273 295

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 09.04.2018 podala

 

Spoločnosť HP Centrum ESO, s.r.o., so sídlom Ul. Hlavná 8, 927 01 Šaľa, IČO: 36 273 295

(ďalej len "stavebník")a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

 

Zmena účelu objektu na polyfunkčný objekt na Ul. Feketeháziho v Šali

SO 02 Parkovisko a spevnená plocha

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1983/14, 2005/1, 2005/3, 2005/7 a 2005/12 v kat. území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve stavebníka, na účely vytvorenia parkovacích státí k objektu súp. č. 32 z dôvodu zvýšenia nárokov na statickú dopravu vyplývajúceho zo zmeny účelu objektu súp. č. 2003 na

 

Stavba je v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v ÚPN Mesta Šaľa a súčasne s podmienkami  ÚPN CMZ vrátane neskorších zmien a doplnkov, z toho dôvodu sa rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona nevyžaduje.

 

Stavba obsahuje:

SO  02   Parkovisko a spevnená plocha

 

 parkovisko 19 státí z čoho 1 bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a budú slúžiť na státie osobných automobilov,

 14 státí bude za objektom súp. č. 32 a 5 státí bude pred objektom súp. č. 2003,

 parkovacie plochy budú zo zámkovej dlažby hr. 80 mm,

 

Konštrukcia:

 • zámková dlažba                                 80 mm
 • drvené kamenivo fr. 4-8 mm             30 mm
 • drvené kamenivo fr. 0-63                  230 mm
 • zhutnený štrkopieskový podklad      100 mm

 

 celková plocha spevnených plôch bude 500 m2,

 súčasťou stavby bude dopravné značenie odsúhlasené príslušným cestným správnym orgánom - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI v Šali a určené príslušným cestným správnym orgánom.

 

Stavebné povolenie na stavebný objekt Dažďová kanalizácia, ORL, Vsakovanie dažďových vôd je predmetom samostatného stavebného povolenia vydaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby - Okresným úradom v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie .

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Jozef Tamaškovič s ev. č. 1442*A*1, Ul. Pázmáňa, 927 01 Šaľa. Overená projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o umiestnení stavby.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovom  konaní. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1. písm. d) stavebného zákona  oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a adresu /sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
 7. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť po proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.

 Dodržať ďalšie podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2018/16056-2/62766/Gro zo dňa 06.08.2018.

OR Hasičského záchranného zboru v Nitre:

 S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORHZ – NR1 – 968/2016 zo dňa 24.10.2016.

OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:

 Investor požiada príslušný cestný orgán o určenie a umiestnenie navrhovaného trvalého dopravného značenia.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-7-055/2018 zo dňa 28.09.2018.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Dodržať podmienky vyjadrenia pod. č. OU-SA-OSZP-2016/005760-2 zo dňa 05.08.2016.

 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. OU-SA-OSZP-2016/005915-2 zo dňa 26.08.2016.

 Dodržať podmienky vyjadrenia pod. č. OU-SA-OSZP-2016/005776-2 zo dňa 05.08.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava:

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 22975/2017 zo dňa 10.04.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 72543/2016 zo dňa 05.12.2016.

SPP – distribúcia a.s., Bratislava:

 Súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0517/2018/Be zo dňa 16.08.2018.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti.

 Dodržať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 22.08.2018 pod č. 6611824217.

 

Stavebné bytové družstvo Šaľa

 V oblasti výstavby sa nenachádza podzemné vedenie patriace SBD Šaľa.

 Stanovisko zo dňa 05.06.2017.

SALAMON INTERNET s.r.o.

 V dotknutej lokalite sa nachádzajú podzemné rozvody spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

 Vyjadrenie č. Sb 2174191 zo dňa 19.05.2017.

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 V záujmovom území sa nachádzajú rozvody tepla spoločnosti a optická sieť spoločnosti Salamon na prenos údajov.

 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.

 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 zh.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach

MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností

 Navrhované riešenie z hľadiska umiestnenia, prevažujúceho funkčného využívania a priestorového usporiadania nie je v rozpore so záväznými podmienkami vyplývajúcimi z ÚPD mesta Šaľa, resp. ÚPN CMZ Šaľa.

 Záväzné stanovisko pod č. 18554/2017/OSaKČ/4148 zo dňa 18.06.2017.

 

Ďalšie podmienky stavebného úradu:

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby – vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
 3. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená".
 4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 5. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
 6. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 7. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

HP Centrum ESO, s.r.o., Imrich Donáth, Ing. Jozef Tamaškovič, Slovenský pozemkový fond, Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 1983/1, 1983/4, 1983/5, 2000, 2005/9, 2001, 2009/5

 • Mesto Šaľa
 • Bytový dom súp. č. 828
 • Bytový dom súp. č. 829
 • Magdaléna Vadászová,
 • Jozef Hamar

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 09.04.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Stavba je v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v ÚPN Mesta Šaľa a súčasne s podmienkami  ÚPN CMZ vrátane neskorších zmien a doplnkov, z toho dôvodu sa rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona nevyžaduje.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

 

Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor pozemkový a lesný,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP- distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
 • SALAMON INTERNET s.r.o,
 • Stavebné bytové družstvo Šaľa,
 • MeT Šaľa, spol. s.r.o.,
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností.

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v stavebnom konaní uplatnené.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Príloha:

 • situácia

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 20.04.2018.

Prílohy:

 • overená projektová dokumentácia,
 • štítok „Stavba povolená“

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. HP Centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, 927 01 Šaľa
 2. Imrich Donáth, Im Nesselbornfeld 21,  613 50 Bad Homburg, SRN
 3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 4. Ing. Jozef Tamaškovič, Pázmáňa 30, 927 01 Šaľa
 5. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 1983/1, 1983/4, 1983/5, 2000, 2005/9, 2001, 2009/5

 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
 • Bytový dom súp. č. 828, Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa
 • Bytový dom súp. č. 829, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Magdaléna Vadászová, Budovateľská 544/16, 927 01 Šaľa
 • Jozef Hamar, Tulipánová 2, 927 01 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 927 01 Šaľa
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 9. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 10. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 11. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 14. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 15. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 

na vedomie

HP Centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, 927 01 Šaľa

 • k spisu

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016