Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2018 - 10:57  //  aktualizácia: 22.06.2018 - 10:58  //  zobrazené: 2336

Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

ROZHODNUTIE

O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia, ktorý dňa 21.03.2018 podala

 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28,

so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

 

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 39, § 39a, § 39b a § 41 ods. 1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v zlúčenom územnom konaní

p o v o ľ u j e

zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia

na líniovú stavbu

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov.

 

Na predmetnú líniovú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia Mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011.

Platnosť územného rozhodnutia bola naposledy predĺžená rozhodnutím Mesta Šaľa pod č. 04845/2016/SU/04293 vydaného dňa 28.11.2016, s právoplatnosťou zo dňa 28.12.2016, na dobu do 28.12.2019.

Z podmienok územného rozhodnutia, ako aj z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií a správcov inžinierskych sietí, došlo v priebehu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie k zmenám dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sa týkajú:

-          zmien v jednotlivých objektoch oproti dokumentácii na územné rozhodnutie,

-          objektov, ktoré neboli riešené v dokumentácii pre územné rozhodnutie,

-          objektov, ktoré boli riešené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ale neboli prevzaté do dokumentácie pre stavebné povolenie. 

Zmeny sa netýkajú zmeny polohy trasy cesty hlavného objektu – cesty I/75 – obchvatu, ale výškového vedenia, priečnych sklonov, šírkového usporiadania, sanačných úprav podložia, umiestnenia a tvaru križovatiek, odvodnenia, polohy križujúcich vedení. Zmena smerového vedenia je iba v objekte č. 104-00 „Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 3,443, kde posun prepojenia od kanála umožnilo úpravu (zvýšenie) kategórie cesty a vynechanie mostného objektu cez kanál.

Navrhnutá trasa prechádza v celom rozsahu extravilánom. Vedie rovinatým územím zväčša po poľnohospodársky využívaných pozemkoch. Iba okrajovo sa dotýka zastavaných častí obce Dlhá n. Váhom a mesta Šaľa. Realizácia predmetnej stavby svojimi objektmi zmení charakter dotknutého územia a stane sa novým dominantným prvkom.

Začiatok preložky cesty I/75 bude v cca km 14,250 c. I/75 (podľa cestného pasportu) cca 120 m za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce Kráľová n/V. Severozápadne obchádza obce Kráľová n/V a Dlhá n/V s premostením rieky Váh. Cesta pokračuje severne od obcí Dlhá n/V, Šaľa – Veča, Trnovec n/V. Koniec preložky bude za existujúcou križovatkou s cestou III/50844 pri Hornom Jatove v km 26,770 c. I/75. Celková dĺžka preložky cesty I/75 bude 11,783235 km.

 

Členenie stavby – zmena objektovej skladby

 

010-00            Demolácie

021-00            Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Kráľová nad Váhom

022-00            Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dlhá nad Váhom

023-00            Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Šaľa

024-00            Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Trnovec nad Váhom

025-00            Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Horný Jatov

031-00            Vegetačné úpravy cesty I/75

101-00            Cesta I/75 – Šaľa obchvat

102-00            Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400

103-00            Preložka cesty II/573 v km 3,443

104-00            Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984

105-00            Preložka cesty III/50811 v km 7,519

106-00            Úprava cesty II/562 v km 10,272

107-00            Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 11,340

120-00            Preložka poľnej cesty v km 1,5

121-00            Prejazd po pravej strane Váhu v km 1,550

122-00            Úprava účelovej komunikácie v km 2,300

123-00            Preložka poľnej cesty v km 2,450

124-00            Preložka poľnej cesty v km 6,300

125-00            Preložka poľnej cesty v km 7,500

126-00            Preložka poľných ciest v km 10,275

127-00            Preložka poľnej cesty v križovatke v km 1,300

128-00            Preložka poľnej cesty v križovatke v km 3,8-4,3

129-00            Úprava jestvujúcich komunikácií

150-00            Chodník pred mostom cez Váh

151-00            Chodník za mostom cez Váh

201-00            Most nad poľnou cestou v km 1,300

202-00            Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795

203-00            Most na cestu I/75 v inundácii v km 2,250

204-00            Most na cestu I/75 pri hrádzi v km 2,310

205-00            Most nad poľnou cestou v km 2,550

206-00            Most na cestu I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040

207-01            Most na cestu I/75 nad poľnou cestou a produktovodom v km 8,824

207-02            Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom v km 8,847 50

208-00            Most na ceste I/75 nad kanálom v km 9,390

209-00            Most na ceste I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664

211-00            Most na poľnej ceste nad kanálom

212-00            Priepust na  ceste I/75 na kanáli v km 10,663

213-00            Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom

214-00            Rekonštrukcia mosta na ceste II/573

250-00            Protihluková stena v km 1,9 vľavo

251-00            Protihluková stena v km 5,80 vpravo

252-00            Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vľavo

253-00            Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vpravo

254-00            Protihluková stena v km 1,9 vpravo

255-00            Protihluková stena na privádzači

256-00            Protihluková stena v km 10.500 vpravo

257-00            Protihluková stena v km 4.000 vpravo

260-00            Oplotenie cesty I/75 v km 1,0

261-00            Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vľavo

262-00            Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675 vpravo

501-00            Preložka výtlačného vodovodu Galanta – Šaľa v km 0,00

502-00            Úprava výtlačného vodovodu Šaľa-Moček v km 4,9 – 6,4

503-00            Úprava vodovodu v km 0,110 prepojenia

504-00            Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500

505-00            Úprava vodovodu Dusla v km 8,357

507-00            Úprava vodovodu Dusla v km 8,380

508-00            Úprava vodovodu Dusla v km 8,397

509-00            Úprava vodovodu Dusla v km 8,600

510-00            Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča

511-00            Úprava tlakovej kanalizácie Močenok – Šaľa – Veča v km 7,5

512-00            Úprava tlakovej kanalizácie Trnovec nad Váhom v km 10,280

513-00            Úprava potrubí Dusla v km 9,650

514-00            Preložka vodovodu v km 0,220 vetvy B objektu 104-00

520-00            Úprava ZP Šaľa – Kolárovo v k.ú. Kráľová n/V v km 0,0 – 1,66

521-00            Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Dlhá n/V v km 1,6 – 5,05

522-00            Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Šaľa v km 5,05 – 9,4

523-00            Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Trnovec n/V v km 9,4 – 10,66

524-00            Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Horný Jatov v km 10,6 – 11,700

525-00            Úprava odvodnenia v k.ú. Horný Jatov

601-00            Preložka 22 kV VN l. č. 360/418 v km 0,854

602-00            Preložka 22 kV VN l. č. 431/322 v km 0,865

603-00            Preložka 22 kV VN l. č. 442/449 v km 0,876

604-00            Preložka 22kV VN l.č.1043 v km 0,050 ČS 104-00

605-00            Preložka 22 kV VN l. č. 1043 v km 5,616

606-00            Preložka 22 kV VN l. č. 205 v km 6,262

607-00            Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 6,276

608-00            Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 9,700

609-00            Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 9,976

610-00            Preložka 22 kV VN l. č. 205 v km 10,914

611-00            Ochrana VN káblov Dusla km 8,365

612-00            Ochrana NN káblov Dusla km 8,385

613-00            Ochrana VN káblov Dusla km 8,398

614-00            Preložka 22 kV VN l. č.  220 v km 10,250

615-00            Preložka NN prípojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

621-00            Úprava 110 kV VVN I. č. 8772 v km 6,200

625-00            Osvetlenie okružnej križovatky v km 0.200

626-00            Osvetlenie okružnej križovatky v km 3.450

627-00            Osvetlenie okružnej križovatky v km 7.500

628-00            Osvetlenie okružnej križovatky v km 10.250

629-00            Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0.200

630-00            Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 3.450

631-00            Prípojka VN pre osvetlenie križovatky v km 7.500

632-00            Trafostanica pre osvetlenie križovatky v km 7.500

634-00            Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 10.250

650-00            Preložka MTS v km 0,18 cesty I/75

651-00            Preložka MK – VET v km 1,52 cesty I/75

652-00            Preložka MTS v km 7,53 cesty I/75

653-00            Úprava MK – Duslo Šaľa v km 9,63 cesty I/75

654-00            Preložka MTS v km 10,29 cesty I/75

655-00            Preložka MTS v km 11,49 cesty I/75

656-00            Preložka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

670-00            Preložka DK v km 0,00 – 0,470 cesty I/75

671-00            Preložka DOK v km 0,13 – 0,40 cesty I/75

672-00            Úprava DOK – VET v km 0,13 – 0,180 cesty I/75

673-00            Preložka DK v km 7,51 cesty I/7512

701-00            Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200

702-00            Preložka VTL DN 500 v km 6,050 – 6,550

703-00            Úprava VTL plynovodu DN 80 v km 6,730

704-00            Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 10,324

705-00            Úprava STL plynovodu DN 32 v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

801-00            Dočasná obchádzka km 0,100

802-00            Dočasná obchádzka km 7,450

803-00            Dočasná obchádzka km 10,250

 

Zmeny v jednotlivých stavebných objektoch

 

010-00   Demolácie

Do objektu demolácie bolo začlenené zrušenie jestvujúcich oplotení vinohradov v km 5,8 - 6,6. Nové oplotenie je súčasťou objektov 261-00 Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vľavo a 262-00 Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675 vpravo. Taktiež sa sem začlenilo zasypanie jestvujúcej studne pri domčeku a odstránenie kvapôčkovej závlahy vo vinohradoch v mieste kde bude realizovaná stavba.

101-00   Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Oproti predchádzajúcemu stupňu dokumentácie prišlo k nasledovným zmenám na hlavnom stavebnom objekte:

    Zmena typu križovatiek pri križovaní s cestami II/573 a II/562. Na základe aktualizovaných dopravno-inžinierskych údajov a aktualizovaného kapacitného posúdenia križovatiek bol priesečný typ križovatky vo výhľadovom období nevyhovujúci. V tomto mieste boli navrhnuté veľké okružné križovatky svojimi parametrami totožné s ostatnými okružnými križovatkami na trase.

    Zmena polohy križovatky s objektom 104-00.

    Úprava výškového vedenie cesty I/75 tak, aby sa miesto s nulovým pozdĺžny sklonom nenachádzalo priamo na mostnom objekte 206-00. Úprava sa vykonala zmenou pozdĺžneho sklonu dotyčnice v km 4.500-5.100 z hodnoty 0.48% na 0.50%. Po úprave sa na celom mostnom objekte nenachádza pozdĺžny sklon menší ako 0.50%.

    Úprava výškového vedenia cesty I/75 tak, aby sa miesto s nulovým pozdĺžny sklonom nenachádzalo priamo na mostnom objekte 209-00. Úprava sa vykonala zmenou pozdĺžneho sklonu dvoch dotyčníc v úseku km 9.100-10.300 z hodnoty 1.81% na 1.94% a z hodnoty 1.98% na 1.79%. Po úprave sa na celom mostnom objekte nenachádza pozdĺžny sklon menší ako 0.50%.

    Úprava dĺžky na ktorých prichádza k zmene priečneho sklonu na vozovke cesty I/75. Úpravou sa odstránili miesta kde výsledný sklon vozovky podľa článku 6.10.5 STN 736101 bol menší ako 0.50%

    V mieste mostného objektu 202-00 (smerový oblúk s polomerov 2200 metrov) bol vložený jednostranný priečny sklon vozovky s hodnotou 2.50%. Touto úpravou bolo umožnené odvádzanie dažďovej vody do žľabu umiestneného po pravej strane vozovky

    Odstránenie jednostranného priečneho sklonu vozovky v úseku km 6.275370-8.186290, nakoľko v tomto mieste podľa STN 736101 bola splnená podmienka na použitie strechovitého sklonu (polomer smerového oblúka >1500m).

    Na základe článku 11.1.2.2.12 a obrázku č. 27 STN 736101/O1 boli zvodidlá na trase umiestnené pri všetkých násypoch vyšších ako 2,0 metre.

102-00   Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400

    Mierna zmena výškového vedenia.

    Úprava dĺžok na ktorých prichádza k zmene priečneho sklonu na vozovke. Úpravou sa odstránili miesta, kde výsledný sklon vozovky podľa článku 6.10.5 STN 736101 bol menší ako 0.50%.

    Priekopy sa prespádovali tak, aby dažďová voda bola vedená k navrhnutým vsakovacím studniam.

    Sanačné opatrenia zohľadňujúce existujúce podložie.

    Zloženie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizácie návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky

103-00   Preložka cesty II/573 v km 3,443

    V mieste križovania s hlavnou trasou došlo ku zmene križovatky na okružnú. Tomuto sa upravilo smerové aj výškové vedenie objektu 103-00.

    Úprava dĺžky, na ktorých prichádza k zmene priečneho sklonu na vozovke. Úpravou sa odstránili miesta kde výsledný sklon vozovky podľa článku 6.10.5 STN 736101 bol menší ako 0.50%.

    Priekopy sa prespádovali tak, aby dažďová voda bola vedená ku vsakovacím studniam.

    Sanačné opatrenia zohľadňujúce existujúce podložie.

    Zloženie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizácie návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky

104-00   Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984

    Smerové vedenie privádzača sa odsunulo od kanála z dôvodu odstránenia mostného objektu cez kanál.

    Objekt 104-00 sa rozdelil na dva podobjekty 104-01 (vetva A – privádzač) a 104-02 (vetva B úprava cesty II/573)

    Na privádzači pribudli vsakovacia studne z dôvodu odvedenia vôd z priekop.

    Sanačné opatrenia zohľadňujúce existujúce podložie.

    Zloženie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizácie návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky.

105-00   Preložka cesty III/50811 v km 7,519

    Mierne sa upravilo výškové vedenie.

    Úprava dĺžky, na ktorých prichádza k zmene priečneho sklonu na vozovke. Úpravou sa odstránili miesta, kde výsledný sklon vozovky podľa článku 6.10.5 STN 736101 bol menší ako 0.50%.

    Priekopy sa prespádovali tak, aby dažďová voda bola vedená ku vsakovacím studniam

    Sanačné opatrenia zohľadňujúce existujúce podložie.

    Zloženie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizácie návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky.

106-00   Úprava cesty II/562 v km 10,272

    Na základe zmeny napojenia na cestu I/75 z priesečnej križovatky na okružnú, bolo upravené výškové vedenie trasy objektu 106-00

    Mierna úprava výškového vedenia

    Priekopy sa prespádovali tak, aby dažďová voda bola vedená ku vsakovacím studniam.

    Sanačné opatrenia zohľadňujúce existujúce podložie.

    Zloženie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizácie návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky

107-00   Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 11,340

    Na základe odporúčania zo štátnej expertízy sa upravila kategória komunikácie za križovatkou s cestou I/75 v smere na Horný Jatov na C7.5/60.

    Vzhľadom na zmenu šírkového usporiadania sa upravilo smerové vedenie na konci úseku tak, aby sa os novej komunikácie nachádzala presne v strede jestvujúcej komunikácie.

    Mierne sa upravilo výškové vedenie.

    Úprava dĺžky na ktorých prichádza k zmene priečneho sklonu na vozovke. Úpravou sa odstránili miesta kde výsledný sklon vozovky podľa článku 6.10.5 STN 736101 bol menší ako 0.50%.

    Priekopy sa prespádovali tak, aby dažďová voda bola vedená k navrhnutým novým priepustom v km 0.115 a 0.240.

    Sanačné opatrenia zohľadňujúce existujúce podložie.

    Zloženie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizácie návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky.

120-00   Preložka poľnej cesty v km 1,5

Oproti dokumentácii stavebného zámeru sa upravilo výškové vedenie z dôvodu nezasahovania do telesa hrádze a pribudli dva zjazdy, ktoré umožnia prejazd z účelovej komunikácie vedenej pod hrádzou

121-00   Prejazd po pravej strane Váhu v km 1,550

Oproti dokumentácii stavebného zámeru sa zmenilo len výškové napojenie na preložku poľnej cesty 120-00 nakoľko táto sa výškovo menila.

122-00   Úprava účelovej komunikácie v km 2,300

Zmenilo sa výškové vedenie, nakoľko pôvodné počítalo so zásahom do hrádze. V novom návrhu sa uvažuje, že teleso hrádze zostane nedotknuté a cesta zíde po svahu hrádze. Rovnako aj na konci úseku sa výškové vedenie prispôsobilo hrádzi aj napojeniu priľahlého chodníka.

124-00   Preložka poľnej cesty v km 6,300

Výškové vedenie sa prispôsobilo zmene klopenia v mieste križovania s hlavnou trasou. Iné zmeny v tomto stavebnom objekte nenastali.

127-00   Preložka poľnej cesty v križovatke v km 1,300

Oproti dokumentácii stavebného zámeru (DSZ) sa zmenilo výškové vedenie za účelom prespádovania priekop mimo mostného objektu 201-00. Zmenilo sa výškové vedenie vzhľadom na zmenu typu mostnej konštrukcie na konci úseku (objekt 211-00).  Zmena bola vyvolaná nesúhlasom správcu toku s pôvodne navrhnutou mostnou konštrukciou.

128-00   Preložka poľnej cesty v križovatke v km 3,8-4,3

Zmenilo sa smerové vedenie, ktoré sa prispôsobilo novo vloženej okružnej križovatke a následne sa upravilo aj výškové vedenie trasy.

129-00   Úprava jestvujúcich komunikácií

Bola zmenená hrúbka frézovania a hrúbka novej živičnej vrstvy. Navýšila sa aj dĺžka úpravy. Na základe požiadavky Nitrianskeho samosprávneho kraja sa spresnili dĺžky upravovaných úsekov a splnila sa požiadavka, aby sa uvažovalo s úpravou po výstavbe v celom rozsahu, nielen s polovičným rozsahom tak, ako to bolo v predchádzajúcom stupni dokumentácie.

Rozsah úprav ciest v správe VÚC Nitrianskeho kraja:

Cesta II/573 v úseku od km cca 3,5 novej trasy v smere na Sereď.

Cesta II/573 v úseku od km cca 3,5 novej trasy v smere na Dlhú nad Váhom.

Cesta II/573 v úseku od objektu 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c.II/573 v km 4,984 v smere na Dlhú nad Váhom.

Cesta II/562 v úseku z Trnovca nad Váhom po novo navrhovanú trasu v smere na Nitru.

150-00   Chodník pred mostom cez Váh

Trasa sa smerovo a výškovo prispôsobila pokračovaniu chodníka na moste SO 202-00.

151-00   Chodník za mostom cez Váh

Trasa sa smerovo a výškovo zmenila, nakoľko nebolo možné za dodržania podmienok príslušných STN výškovo napojiť trasu na jej pokračovanie na moste 203-00.

201-00   Most nad poľnou cestou v km 1,300

Úprava tvaru základov (priečny rez)

Tvar zrezania oc. skruže na sklon 1:1,5

Doplnenie zábradlia proti pádu

202-00   Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795

Navrhnuté zmeny sa týkajú šírkového usporiadaní mosta – pribudla protihluková stena na pravej strane mosta (SO 254-00 - medzi cyklotrasou a komunikáciou), monolitická rímsa na pravej strane mosta bola nahradená bezrímsovou úpravou zvršku, strechovitý spád bol nahradený jednostranným sklonom vozovky. Tieto zmeny viedli k zväčšeniu šírky nosnej konštrukcie na 17,10 m. Odvodnenie mosta je vzhľadom na výškové vedenie nivelety navrhnuté pomocou žľabu na pravej strane mosta. Nosná konštrukcia mosta bola rozdelená do dvoch dilatačných celkov zohľadňujúcich postup výstavby mosta a statické požiadavky vyplývajúce zo  zvolenej technológie výstavby. Rozpätie dominantného mostného pola bolo zmenené z 80 na 100 m rešpektujúc požiadavky plavebného gabaritu, s tým súvisí aj zmena rozmiestnenia podpier a rozmerov základových pätiek.

203-00   Most na cestu I/75 v inundácii v km 2,250

Technické riešenie mostného objektu sa oproti dokumentácii územného rozhodnutia (DUR) zmenilo. Zmena bola vyvolaná zmenou zakladania z plošného založenia na vystuženom násype na hĺbkové založenie na veľkopriemerových pilótach a posunom mosta o 10 m.

Zmeny oproti predchádzajúcej dokumentácii :

    zmena polohy mosta: výšková, smerová

    zmena zakladania na veľkopriemerové pilóty

204-00   Most na cestu I/75 pri hrádzi v km 2,310

Predĺženie základov oc. skruže.

Tvar zrezania oc. skruže na sklon 1:1,5.

Doplnenie zábradlia proti pádu.

205-00   Most nad poľnou cestou v km 2,550

Úprava tvaru základov (priečny rez)

Tvar zrezania oc. skruže na sklon 1:1,5.

Doplnenie zábradlia proti pádu.

208-00   Most na ceste I/75 nad kanálom v km 9,390

Oproti predchádzajúcemu stupňu PD je konštrukcia  navrhnutá ako tlamový priečny rez, oceľová skruž  uložená do štrkového lôžka. Pôvodné riešenie predstavovalo klenbovú oceľovú skruž, uložené na  dvojici betónových  základových pásov.

209-00   Most na ceste I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664

Oproti predchádzajúcemu stupňu nastali tieto zmeny:

-       vzhľadom nato, že na ceste I/75 je obojsmerná premávka, priečny rez mosta bol upravený, z rímsy a chodníka, na obojstranné chodníky, čím sa rozšíril o 0,75 m,

-       dĺžky rozpätí: stredné pole bolo predĺžené a krajné polia skrátené,

-       spodná stavba bola navrhnutá šikmá, rovnobežná so železničnou vlečkou,

-       celková dĺžka mosta sa zmenšila o cca 2 m.

211-00   Most na poľnej ceste nad kanálom

Oproti predchádzajúcemu stupňu PD je jej zmena značná. Z dôvodu požiadavky správcu toku bolo potrebné zväčšiť dĺžku premostenia až na úroveň konca lavičiek medzi kynetou a bermou (dolná a horná časť toku). Most bolo potrebné prepracovať na inú technológiu, nakoľko oceľová skruž by nevyhovovala požiadavkám na pozdĺžny profil navrhovanej poľnej cesty.

212-00   Priepust na  ceste I/75 na kanáli v km 10,663

Oproti predchádzajúcemu stupňu PD sa konštrukcia menila z jednopolového doskového mosta s obmedzenou výškou na priepust, pozostavujúci z dvoch rúr Ø1000 mm.

250-00   Protihluková stena v km 1,9 vľavo

Na základe aktualizovanej hlukovej štúdie sa upravili staničenia začiatku a konca protihlukovej steny. Protihluková stena je umiestnená na ceste I/75 Šaľa - obchvat v km 1,457-2,159 vľavo.

251-00   Protihluková stena v km 5,80 vpravo

Na základe aktualizovanej hlukovej štúdie sa upravili staničenia začiatku a konca protihlukovej steny. Protihluková stena je umiestnená na ceste I/75 Šaľa - obchvat v km 5,125-6,640 vpravo. V križovatke, km 5,125 je protihluková stena napojená na protihlukovú stenu na privádzači.

252-00   Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vľavo

Poloha clony proti oslneniu sa nezmenila. Oproti DUR prišlo k zmene konštrukčného riešenia. V DUR sa uvažovalo s drevenými lamelami na betónovom sokli výšky 50 cm nad terénom. Po zmene je clona riešená plastovými nástavcami uchytenými na betónovom zvodidle výšky 1.20m.

253-00   Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vpravo

Poloha clony proti oslneniu sa nezmenila. Oproti DUR prišlo k zmene konštrukčného riešenia. V DUR sa uvažovalo s drevenými lamelami na betónovom sokli výšky 50 cm nad terénom, po zmene je clona riešená plastovými nástavcami uchytenými na betónovom zvodidle výšky 1.20 m.

260-00   Oplotenie cesty I/75 v km 1,0

V dokumentácii na stavebné povolenie sa na základe požiadaviek spresnil typ oplotenia – pletiva.

261-00   Oplotenie vinohradu v km 5,850-6,650 vľavo

Boli spresnené začiatky a konce úsekov oplotenia a naprojektované vstupy na pozemky s bránami.

262-00   Oplotenie vinohradu v km 6,075-6,675 vpravo

Spresnili sa začiatky a konce úsekov oplotenia a naprojektované vstupy na pozemky s bránami.

501-00   Preložka výtlačného vodovodu Galanta – Šaľa v km 0,00

V DSZ bola navrhnutá preložka vodovodu DN 700 z OC.  Vo vyjadrení ZsVS, a.s. č. 3621-3653/V-628/2010 zo dňa 18.6.2010 k DSZ bola požiadavka navrhnúť preložku z HDPE, PN16 DN700. V priebehu spracovania dokumentácie tohto objektu prebehlo rokovanie za účasti projektanta a zástupcov ZsVS, a.s, na ktorom sa dohodli, že preložka vodovodného potrubia bude navrhnutá z ocele.

502-00   Úprava výtlačného vodovodu Šaľa-Moček v km 4,9 – 6,4

Pôvodne bola navrhnutá preložka vodovodu DN 700 z OC.  Vo vyjadrení ZsVS, a.s. č. 3621-3653/V-628/2010 zo dňa 18.6.2010 k DSZ bola požiadavka navrhnúť preložku z HDPE, PN16 DN700. V priebehu rokovania za účasti projektanta a zástupcov ZsVS, a.s. sa zúčastnení dohodli, že preložka vodovodného potrubia bude navrhnutá z ocele.

503-00   Úprava vodovodu v km 0,110 prepojenia

Bola zmenená trasa objektu 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573, v dôsledku čoho sa zmenil aj objekt 503-00. V DSZ bolo navrhnuté priaznivejšie (kratšie) križovanie cesty s vodovodom a postačovala iba monolitická chránička na existujúcom potrubí DN 700 (ochrana potrubia pod cestou). V DSP je križovanie nepriaznivejšie a preto je riešená prekládka výtlačného radu Šaľa - Sládečkovce - vodovodného potrubia DN 700, pri podchode pod cestou  s monolitickou chráničkou.

504-00   Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500

V DSZ bolo uvažované s výmenou vodovodu v pôvodnej trase a uloženie potrubia do chráničky pozdĺž opory mosta.  Na základe vyjadrenia SPV š.p. k DSZ bolo treba zmeniť umiestnenie opory mosta cez Váh – obj. 202-00, V dôsledku toho je nutné riešiť preložku vodovodného potrubia pre VD Kráľová.

505-00   Úprava vodovodu Dusla v km 8,357

Od spracovania DSZ tejto stavby vykonalo DUSLO a.s. Šaľa rekonštrukcie niektorých svojich vedení, ako aj potrubia úžitkovej vody DN 700, ktorá je stavbou cesty I/75 obchvat Šaľa dotknutá. Z tohto dôvodu nie je zo strany správcu potrubia požiadavka výmeny existujúceho potrubia v kolíznom úseku. Zostáva požiadavka ochrany tohto potrubia. Nakoľko je predpoklad bezproblémového prevádzkovania vymeneného potrubia, správca DUSLO a.s. nepožaduje na konci chráničky umiestniť kontrolnú šachtu.

Na základe upresnenia stavu existujúcich potrubí, keď bolo do potrubia DN 800 v rámci rekonštrukcie zatiahnuté potrubie DN 700 je nutné riešiť ochranu na potrubí DN 800, čo vyvolalo zmenu profilu chráničky.

507-00   Úprava vodovodu Dusla v km 8,380

Od spracovania DSZ tejto stavby vykonalo DUSLO a.s. Šaľa rekonštrukcie niektorých svojich vedení - aj potrubia úžitkovej vody, ktorá je stavbou cesty I/75 obchvat Šaľa dotknutá.

Z toho dôvodu nie je zo strany správcu potrubia požiadavka výmeny existujúceho potrubia v kolíznom úseku, zostáva požiadavka ochrany tohto potrubia. Nakoľko je predpoklad bezproblémového prevádzkovania vymeneného potrubia, správca DUSLO a.s. nepožaduje na konci chráničky umiestniť kontrolnú šachtu. Vonkajší profil existujúceho potrubia nie je jednoznačne určený, uvažujeme s ochranou  potrubia DN 800, čo vyvolalo zmenu profilu chráničky.

509-00   Úprava vodovodu Dusla v km 8,600

Od času spracovania DSZ tejto stavby vykonalo DUSLO a.s. Šaľa rekonštrukcie niektorých svojich vedením. Z toho dôvodu je zo strany správcu potrubia požiadavka v kolíznom úseku osadiť chráničku na existujúcom nefunkčnom potrubí bez kontrolnej šachty. Osadenie druhej chráničky správca nepožaduje.

510-00   Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča

Na základe požiadavky investora bola zmenená trasa objektu 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, v dôsledku čoho sa zmenil aj objekt 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie. Z aktualizovaných dopravno-inžinierskych podkladov a z kapacitného posúdenia križovatiek vznikla potreba vybudovať v križovatke v Dlhej nad Váhom samostatný pruh pre odbočenie vľavo. Z toho dôvodu je nutné rozšíriť aj existujúci most nad tokom Zajarčie na začiatku obce Dlhá nad Váhom.

V súčasnosti má obec Dlhá nad Váhom vybudovanú splaškovú kanalizáciu, ktorá je gravitačnou stokou 3-1 zvedená do čerpacej stanice DV-ČS3 situovanej pri kanáli Zajarčie. Z DV-ČS3 sú výtlačným potrubím V3 DN 125 pozdĺž c. II/573 dopravované splaškové vody do kanalizačnej šachty v Šali.

Vyššie uvedené zmeny cestnej siete mali za následok zmenu trasy a dĺžky (predĺženie) preložky tlakovej kanalizácie.

Objekt 510-00 rieši kolíziu navrhovaných úprav cestnej siete s existujúcim výtlačným potrubím vetvy V3 splaškovej kanalizácie Dlhá nad Váhom. Na základe zmeny výrobného sortimentu tlakových potrubí navrhujeme namiesto potrubia PVC DN 125 realizovať preložku tlakovej kanalizácie z tlakového HD-PE  DN 125.

512-00   Úprava tlakovej kanalizácie Trnovec nad Váhom v km 10,280

Z aktualizovaných dopravno-inžinierskych podkladov a z kapacitného posúdenia križovatiek vznikla potreba vybudovať križovatku ciest I/75 obchvat Šale a cesty II/562 v km 10,272 obchvatu ako kruhovú, z toho dôvodu bolo nutné preriešiť aj úpravu tlakovej kanalizácie z Trnovca nad Váhom. 

520-00   Úprava ZP Šaľa – Kolárovo v k.ú. Kráľová n/V v km 0,0 – 1,66

Z aktualizovaných dopravno-inžinierskych podkladov a z kapacitného posúdenia križovatiek vznikla potreba vybudovať okružnú križovatku v km 0,2 cesty I/75 a upraviť k nej smerujúce komunikácie. Objekt 102-00 zasahuje do trasy existujúceho závlahového potrubia vetvy D. Z tohto dôvodu je nutné preložiť závlahové potrubie i v tomto úseku. Na základe pracovného rokovania na Hydromelioráciach š.p. bola skrátená vetva B3 na 73,14 m.

521-00   Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Dlhá n/V v km 1,6 – 5,05

Na základe pracovného rokovania na Hydromelioráciach š.p. je navrhnuté kolmé križovanie závlahových radov A-18-1 a A-18-1-2. a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhujú šachty. Bola vykonaná zmena materiálu z TV liatiny na HDPE.

522-00   Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Šaľa v km 5,05 – 9,4

Na základe vyjadrenia k DUR a pracovného rokovania na Hydromelioráciach š.p. rad B1 a B2 v km cca 6,2 cesty I/75 Šaľa – obchvat nie je v majetku ani v správe Hydromeliorácii š.p. a preto bol objekt 522-00 rozdelený na dve časti 522-01- Závlahové potrubia v majetku Hydromaliorácie  š.p. Bratislava a 522-02 Závlahové potrubia v majetku Roľníckeho družstva Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa. Bola vykonaná zmena materiálu z TV liatiny na HDPE a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhujú šachty.

523-00   Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Trnovec n/V v km 9,4 – 10,66

Na základe pracovného rokovania na Hydromelioráciach š.p. bola vykonaná zmena materiálu v chráničkách z TV liatiny na HDPE a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhujú šachty.

524-00   Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Horný Jatov v km 10,6 – 11,700

Na základe vyjadrenia Hydromelirácii a.s. zo dňa 27.10.2010 nie je potrebné riešiť križovanie so závlahou v km 10,917 nakoľko sa táto v predmetnej lokalite nevyskytuje. Rovnako sa nevyskytujú závlahy v km 11,3-11,55. Podľa požiadavky prevádzkovateľa je riešené križovanie závlahového potrubia A15 s navrhovanou štátnou cestou ako kolmé. Bola vykonaná zmena materiálu z TV liatiny na HDPE a pri podchodoch pod cestou sa nenavrhujú šachty

525-00   Úprava odvodnenia v k.ú. Horný Jatov

V dokumentácii na stavebné povolenie nastali zmeny vo vedení drénov na základe spresnenia podkladov.

621-00   Úprava 110 kV VVN I. č. 8772 v km 6,200

V dokumentácii stavebného zámeru bolo uvažované len s výmenou izolátorových závesov na stožiaroch č. 5 a 7 za dvojité nosné. Po konzultácii s prevádzkovateľom bolo dohodnuté, že v záujme bezpečnosti bude stožiar č. 6 demontovaný, vzhľadom k tomu, že sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti cesty a z druhej strany bola navrhnutá poľná cesta. Nové riešenie v dokumentácii pre stavebné povolenie spočíva v úprave trasy vedenia medzi stožiarmi 5 až 7. Existujúce stožiare č. 5, 6 a 7 budú demontované. Namiesto nich sa postavia len dva nové stožiare č. 5 a 7, medzi ktorými sa vytvorí úsek vedenia v dĺžke 342 m. Stožiare č. 5 a 7 budú postavené 10 m od existujúcich v trase vedenia.

651-00   Preložka MK – VET v km 1,52 cesty I/75

Zmeny  trasy uloženia vedení z dôvodu kolízie s pilierom mostného objektu.

652-00   Preložka MTS v km 7,53 cesty I/75

Zmena profilu miestneho kábla z 300XN0,6 na 200XN0,8.

653-00   Úprava MK – Duslo Šaľa v km 9,63 cesty I/75

Zmena spôsobu ochrany jestvujúceho kábla v kolíznych úsekoch.

654-00   Preložka MTS v km 10,29 cesty I/75

Zmena trasy prekládky MTS vyvolanej budovaním okružnej križovatky v km 10,275.

670-00   Preložka DK v km 0,00 – 0,470 cesty I/75

Čiastočná zmena trasy vedenia prekládky v súvislosti s výstavbou dočasnej obslužnej

komunikácie  obj. 801-00.

671-00   Preložka DOK v km 0,13 – 0,40 cesty I/75

Čiastočná zmena trasy vedenia prekládky v súvislosti s výstavbou dočasnej obslužnej komunikácie obj. 801-00. Do rezervnej HDPE trubky bol zafúkaný nový 72 vláknový optický kábel  DOK2 DUNAJSKÁ STREDA – GALANTA (PDOK).

672-00   Úprava DOK – VET v km 0,13 – 0,180 cesty I/75

Čiastočná zmena trasy vedenia prekládky v súvislosti s výstavbou dočasnej obslužnej komunikácie  obj. 801-00.

673-00   Preložka DK v km 7,51 cesty I/7512

Čiastočná zmena trasy vedenia prekládky v súvislosti s výstavbou dočasnej obslužnej komunikácie  obj. 802-00.

701-00   Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200

Z dôvodu zmeny tvaru križovatky v km 0,200 sa preložka VTL plynovodu predĺžila zo 73 m na 185 m

703-00   Úprava VTL plynovodu DN 80 v km 6,730

V DSP boli zohľadnené požiadavky SPP a dokumentácia bola v ich zmysle upravená, prišlo k predĺženiu preložky.

704-00   Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 10,324

Z dôvodu zmeny tvaru križovatky bolo potrebné riešiť preložku VTL DN 100 v dĺžke 154 m v novej polohe.

801-00   Dočasná obchádzka km 0,100

Upravilo sa výškové vedenie kvôli plynulejšiemu prejazdu a napojeniu na existujúcu cestu I/75.

802-00   Dočasná obchádzka km 7,450

Oproti DSZ sa trasa smerovo upravila tak, že obchádzka je z časti vedená po okruhu križovatky SO 101-00. Z dôvodu plynulejšieho prejazdu a napojenia na existujúcu cestu III/50811 sa upravilo aj výškové vedenie obchádzkovej trasy.

803-00   Dočasná obchádzka km 10,250

Oproti DSZ sa trasa smerovo upravila, a to z dôvodu zmeny tvaru križovatky na ceste I/75. Obchádzka je z časti vedená po okruhu križovatky SO 101-00. Z dôvodu plynulejšieho prejazdu a napojenia na existujúcu cestu II/562 sa upravilo aj výškové vedenie obchádzkovej trasy.

 

Objekty ktoré neboli riešené v dokumentácii stavebného zámeru

213-00 Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom

Potreba riešiť križovanie s Trnoveckým kanálom samostatným stavebným objektom - vybudovaním mostného objektu vyplynula z požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý neakceptoval návrh v DSZ, v ktorej bolo križovanie riešené vybudovaním priepustu, ktorý bol súčasťou objektu 101-00.

Bod kríženia:                                      s cestou 101-00 I/75 Šaľa-obchvat

Staničenie na c.I/75:                          km 6.680

Uhol kríženia:                                     53.17°

Charakteristika mosta:           a) na pozemnej komunikácii

                                               b) cez kanál

                                               c) jednopoľový

                                               d) jednopodlažný

                                               e)  s presypávkou

                                               f) nepohyblivý

                                               g) trvalý

                                               i)  v smerovom a vo výškovom oblúku

                                               j)  šikmý

                                               k) s normovou zaťažiteľnosťou

                                               l)  nemasívny

                                               m)kovový

                                               n) klenbový

                                               o) otvorene usporiadaný

                                               p) s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia:                            8.715m

Dĺžka mosta:                                      10.115m

Šikmosť mosta:                                  ľavá

Šírka medzi zvodidlami                     11,5 m

Výška mosta:                                     max. 3.085 m

Stavebná výška:                                 0,66 m

Plocha mosta:                                     243.4 m2

                                                           (pôdorysná plocha skruže)

Zaťaženie mosta:                               Zaťažovacia trieda “A” - STN 73 6203

 

Most rieši premostenie Trnoveckého kanála oblúkovou oceľovou presýpanou konštrukciou z vlnitého plechu. Nosnú konštrukciu tvorí flexibilná oceľová konštrukcia rámového profilu so svetlým rozpätím 8575 mm a svetlej výšky 1920 mm. Čelá skruže budú spevnené uložením kameňa do betónu šírky 600 mm, v celkovej hrúbke 350 mm. Spodnú stavbu mosta tvoria železobetónové úložné prahy z betónu C30/37 XC2, XA1, XF1 (SK), Cl-0,2, Dmax 22 mm, uložené pilótach priemeru 0,9 m á 2,5 m, dĺžky 7,0 m.

Dno Trnoveckého kanála bude opevnené v hrúbke 300 mm kameňom do betónového lôžka C25/30 XA1, (SK), Cl-0,4, Dmax 25 mm v dĺžke 5 m za a pred konštrukciou mosta. Na začiatku a konci opevnenia koryta sa vybetónuje betónový prah 600x600 mm z betónu C25/30 XA1, (SK), Cl-0,4, Dmax 25 mm. Na odvedenie zrážkovej vody v korune skruže slúži odvodňovací žľab uložený do betónu C12/15 X0-Dmax22, vyústený do Trnoveckého kanála. Na ochranu pred pádom pre pracovníkov údržby komunikácie sa zriadi zábrana proti prepadnutiu v dĺžke 15 m na obidvoch stranách skruže. Zábradlie bude osadené v dobetonávke opevnenia čela skruže. Na kontrolu objektu bude slúžiť revízne schodisko šírky 750 mm., ktoré bude z betónu  C25/30-XC3,XF1,XA1(SK)-CL 0.2-Dmax22 umiestnené podľa PD.

214-00 Rekonštrukcia mosta na ceste II/573

Potreba riešiť rozšírenie jestvujúceho mostu na ceste II/573 vyplynula z aktualizovaných dopravno-inžinierskych podkladov a z kapacitného posúdenia križovatiek na základe ktorého je potrebné v smere od Dlhej nad Váhom vybudovať samostatný pruh pre odbočenie vľavo.

Bod kríženia:                                      s cestou II/573

Staničenie na ceste II/573                  km 0,221 218

Uhol medzi osou mosta a cesty:        101.8, resp. 91.63º

Charakteristika mosta:              a)  na pozemnej komunikácií

b)  most cez vodný tok

c)  jednopoľový

d)  jednopodlažný

e)  presypaný most

f)   nepohyblivý

g)  trvalý

h)  v priamom úseku

i)    kolmý

j)    s normovou zaťažiteľnosťou

k)  nemasívny

l)    plnostenný

m)   rámový

n)   uzavreto usporiadaný

o)   s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia:                            2.28 m

Dĺžka nosnej konštrukcie:                  3.08 m

Dĺžka mosta:                                      5.08 m

Šírka medzi zvodidlami:                    13.00

Šírka nosnej konštrukcie:                   22.20 m

Šírka mosta:                                       22.20 m

Výška mosta:                                     4.26 m

Stavebná výška:                                 2.61 m

Zaťaženie mosta:                               Zaťaženie mosta podľa STN EN 1991-2

 

Mostný objekt sa nachádza na ceste II/573. Tento objekt zabezpečuje prekonanie vodného toku na ceste II/573. Cesta v mieste kríženia s vodným tokom je vedená v priamom úseku, výškovo má sklon +1,42%. Priečny sklon cesty je strechovitý s hodnotou 2,5%. Mostný objekt sa nachádza v extraviláne na rozhraní katastrálneho územia Dlhá nad Váhom, Šaľa. Trasa mosta križuje existujúce inžinierske siete. Geologické podmienky mosta  pre návrh jeho zakladania sú charakterizované sondami z geologického a hydrogeologického prieskumu. Konštrukcia mostného objektu je rekonštrukciou s rozšírením pôvodnej existujúcej konštrukcie mosta. Pôvodná konštrukcia je tvorená betónovými stenami predpokladanej hrúbky 0,5 m na ktorých sú uložené oceľové nosníky predpokladanej výšky 0,6 m a na nich je uložená stropná doska predpokladanej hrúbky 0,15 m. Pri rekonštrukcii mosta sa počíta s odstránením oceľových nosníkov a stropnej dosky a ich nahradením železobetónovou doskou hrúbky 0,4m. Pre rozšírenie konštrukcie boli použité otvorené rámy, ktoré sú ukončené na vonkajších koncoch krídlami.

Otvorený rám je tvorený základovou doskou, stenami a stropnou doskou. Most je založený plošne v pieskoch. Uloženie mosta je pod uhlom 91,63° od osi cestnej komunikácie. Stavebná jama počas výstavby je zabezpečená dočasnými štetovnicami.

Zakladanie novej konštrukcie bude zrealizované v stavebnej jame zabezpečené dočasnými štetovnicami. Dĺžka a tvar štetovníc sú zobrazené vo výkrese zakladania. Keďže sa dno stavebnej jamy nachádza pod úrovňou hladiny podzemnej vody je potrebné túto vodu odčerpávať. Konštrukcia mosta bude založená na plošných základoch v pieskoch. Základy tvoria doskové konštrukcie.

Nosná konštrukcia objektu je monolitický železobetónový otvorený presypaný rám s rozpätím 2,68 m, dĺžky nosnej konštrukcie 3,08m a šírky nosnej konštrukcie hornej dosky 22,20 m. Dĺžka základovej dosky je na  ľavej strane mosta v smere staničenia dĺžky 5,20 m a na pravej strane v smere staničenia 5,75 m a šírka je 1,4 m pod oboma stenami rámovej konštrukcie. Železobetónový rám je tvorený základovou doskou, stenami a stropnou doskou. Rámy sú na vonkajších koncoch ukončené krídlami. Konštrukcia je tvorená troma časťami. Stredová časť nad existujúcou konštrukciou tvorená iba doskou. Doska je kĺbovo pripojená k doske rámu.

Pôvodné steny nosnej konštrukcie mosta sú predpokladanej hrúbky 0,5 m. Steny pridanej rámovej konštrukcie sú monolitické železobetónové steny s konštantnou hrúbkou stien 0,4 m. Osová vzdialenosť medzi stenami (rozpätie) je 2,68m. Na konci rámu sa steny napájajú na krídla. Dĺžka steny na ľavej strane v smere staničenia je 5,20m a dĺžka pravej steny v smere staničenia je 5,75 m.

Hrúbka pôvodnej železobetónovej stropnej dosky, ktorá je uložená na oceľových nosníkov je predpokladanej hrúbky 0,15 m a pri rekonštrukcii je potrebné túto železobetónovú dosku odstrániť spolu s oceľovými nosníkmi a nahradiť ju novou železobetónovou doskou, ktorej hrúbka je konštantná po celej šírke a dĺžke mostnej konštrukcie. Celková dĺžka dosky je 22,20 m. Na oboch koncoch mosta je doska ukončená atikou.

Základová konštrukcia je založená v základovej jame, ktorá je zabezpečená dočasnými štetovnicami. Základovú konštrukciu mosta tvoria dve základové dosky nachádzajúce sa pod stenami rámovej konštrukcie. Základy sú uložené na podkladnom betóne. Most je založený v pieskoch triedy S2 – SP a základová škára sa nachádza pod úrovňou hladiny podzemnej vody.

Všetky časti nosnej konštrukcie, ktoré budú  v styku so zemnou vlhkosťou budú opatrené hydroizoláciou.

Krídla mostnej konštrukcie sa nachádzajú na oboch koncoch prídavnej rámovej konštrukcie. Krídla sú kolmé na stenu rámovej konštrukcie a sú zavesené na stene.

Pri odstránení pôvodných oceľových nosníkov a stropnej dosky je potrebné zrealizovať výkopovú jamu nad pôvodnou konštrukciou mosta. Po zrealizovaní výkopových prác je možné najprv odstrániť pôvodnú stropnú dosku a následne odstrániť aj oceľové nosníky.

Obsyp konštrukcie mosta musí byť zhutnený na 0,8-0,9 ID, a to vo vrstvách hrúbky max. 30 cm. Obsyp musí byť vykonaný po vrstvách súmerne a súčasne po oboch stranách a po celej dĺžke mosta. Zemina jednej zásypovej vrstvy musí byť po oboch stranách mosta rovnaká.

Na kontrolu objektu sa nepoužilo revízne schodisko, ale dno a svah kanála bude opevnený v hrúbke 250 mm kameňom do betónového lôžka, ktorý sa nachádza za a pred konštrukciou mosta v dĺžke 1 m od líca krídla. Pre rekonštrukciu mostného objektu je potrebné upravovať svahy v okolí pridanej rámovej konštrukcii mosta.

Pre dočasné odvedenie vody kanála cez existujúcu konštrukciu a stavebnú jamu bolo použité PVC potrubie priemeru 1,0 m. Pre dočasné zahradenie a nasmerovanie vodného toku do potrubia je potrebné zhotoviť hrádzku výšky, ktorá sa nachádza na pravej strane mosta v smere staničenia. Po dokončení stavby bude potrubie a dočasné zahradenie vodného toku odstránené.

Postup výstavby konštrukcie mosta je daný časovým harmonogramom. Vytýčenie spodnej stavby bude polohové v súradnom systéme JTSK a výškové v systéme Bpv.

-     Vytýčenie stavby a prekládka inžinierskych sietí

-     Realizácia výkopov v I.etape nad pôvodnou konštrukciou mosta a následné odstránenie stropnej dosky a oceľových nosníkov

-     Dočasné zahradenie vodného toku a uloženie PVC rúry na úroveň pôvodného terénu.

-     Zarazenie dočasných štetovnicových stien

-     Realizácia výkopov v II.etape za čelami pôvodnej konštrukcie mosta a odčerpávanie vody

-     Vysvahovanie okolo základovej jamy

-     Zhotovenie monolitického železobetónového rámu na oboch stranách pôvodnej mostnej konštrukcie

-     Zasypanie stavebnej jamy po zhotovení konštrukcie

-     Vytiahnutie dočasných štetovníc

-     Osadenie inžinierskych sietí na zrealizovanú konštrukciu

 

 

254-00 Protihluková stena v km 1,9 vpravo

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej štúdie. Celkové funkčné a dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby v maximálnej miere splnilo požiadavky Hlukovej štúdie. Minimálna výška protihlukovej steny je 3,00 m. Stena je umiestnená na moste. Stĺpiky sú osadené v osovej vzdialenosti 2,00 m (na moste). V mieste dilatácie je osovosť stĺpikov 3,0 m. Protihluková stena je na moste z transparentných protihlukových panelov z metakrylátu (akrylové sklo v upevňovacom ráme, umožňujúce náhľad do krajiny) a železobetónovej podnože, ktorá kopíruje terén.

Dĺžka protihlukovej steny ................... 687 m.

Primárny nosný systém tvoria zvislice stĺpikov tvaru HE 160B skladobnej výšky do 3,0  m, situované v kroku dvoch a troch metrov. Oceľový stĺpik bude ukončený oceľovou platňou, cez ktorú bude prikotvený. V mieste mosta budú stĺpiky kotvené priamo k železobetónovému telesu mosta – základovému betónovému prahu. Roznášacia platňa stĺpikov sa pred osadením podleje v hrúbke 10 mm nezmraštivou cementovou maltou. Oceľové stĺpiky, úložné platne a aj kotevné skrutky budú proti korózii chránené pozinkovaním, kotevné skrutky sú opatrené plastovým krytom matice.

Výplňové prvky

Železobetónová podnož, prefabrikát tvoriaci dištanciu medzi mostom a panelmi. Prefabrikát je vsadený do oceľových stĺpikov a položený na rímsu mostného telesa. Spodná hrana panelov kopíruje sklonitý priebeh, železobetónové podnože sú obdĺžnikového a lichobežníkového tvaru, zohľadňujú klesanie – stúpanie mosta, panel je uložený do maltového lôžka.   

Protihlukové vkladané systémové transparentné protihlukové panely z metakrykrylátu (akrylové sklo v hliníkovom upevňovacom ráme) o výške 2,5 m. Panely sú osadené do oceľových stľpikov. Stĺpiky HE 160B budú opatrené otvormi pre lankové zabezpečenie. V stykoch medzi panelmi, stĺpikmi a železobetónovou podnožou je použité gumové tesnenie z mikroporéznej gumy. Na stĺpikoch zo strany cykloturistickej trasy bude uchytené trubkové madlo.

Dilatačné pole - š. 3,0 m, výplň akrylové sklo. V mieste dilatácií budú použité dilatačné panely, uložené „klzne“, aby sa prípadné dĺžkové pohyby mosta eliminovali.

 

255-00 Protihluková stena na privádzači

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej štúdie. Protihluková stena na privádzači je umiestnená na pravej aj ľavej strane.

Na pravej strane má PH stena dĺžku 460,3 m a v km 5,125 SO 101-00 je protihluková stena napojená na protihlukovú stenu SO 251-00 Protihluková stena v km 5,80 vpravo.

Na ľavej strane má PH stena rovnakú dĺžku 460,3m a v km 5,075 SO 101-00 je protihluková stena napojená na protihlukovú stenu SO 257-00 Protihluková stena v km 4,000 vpravo.

Celková dĺžka protihlukovej steny je 920,06 m.

Celkové funkčné a dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby v maximálnej miere splnilo požiadavky Hlukovej štúdie. Minimálna výška protihlukovej steny je 4,50 m. Stena je umiestnená na teréne. Stĺpiky sú osadené v osovej vzdialenosti 1,30m (v mieste východu), 2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Protihluková stena je z nepriehľadných protihlukových elementov (drevoštiepkové tvárnice s betónom a výstužou) a železobetónovej podnože, ktorá s postupným uskakovaním kopíruje terén. V protihlukovej stene sú umiestnené únikové východy.

Primárny nosný systém tvoria zvislice stĺpikov tvaru HE 180B skladobnej výšky do 5,0  m. Vždy pod jedným stĺpikom je navrhnutá vŕtaná pilóta s ukončením monolitickou hlavicou prierezu. Oceľový stĺpik bude ukončený oceľovou platňou, cez ktorú bude prikotvený k hlavici pilóty.

Oceľové stĺpiky, úložné platne a aj kotevné skrutky budú proti korózii chránené pozinkovaním a náterom.

Výplňové prvky

Železobetónová podnož, prefabrikát tvoriaci dištanciu medzi terénom a panelmi. Prefabrikát je vsadený do oceľových stĺpikov a položený na hlavicu pilóty (v miestach s výškovými rozdielmi na betónový podklad - dištancia. Spodná hrana panelov na teréne kopíruje sklonitý priebeh, respektívne sa uskutočňujú výškové skoky polí PH stien s tým, že vyššie uložený sa musí na základe podbetónovať (podložiť) v hrúbke výškového skoku.    

Protihlukové panely nepriehľadné – budú použité panely vytvorené z vibrolisosovaných tvárnic. Panely budú vyskladané z predmetných drevoštiepkových tvárnic, v horizontálnych škárach a zvislých otvoroch budú previazané betonárskou výstužou a zmonolitnené. Vytvorená protihluková stena z tvárnic bude fixovaná na horizontálne silové účinky v drážke stĺpov pružným gumovým tesniacim profilom. Protihlukové panely budú vytvorené z protihlukových tvaroviek (drevoštiepka, cement, voda, mineralizačné prísady, 3% pigmentu v šedom a bielom cemente), betónu a ocele. Protihlukové nepriehľadné panely budú osadené do oceľových stĺpikov. V stykoch medzi panelmi, stĺpikmi a železobetónovou podnožou bude použité gumové tesnenie z mikroporéznej gumy. Ukončenie protihlukovej steny – horná hrana, bude prekrytá betónovou krycou platňou hladkou, uloženou na maltu cementovú.

Únikový východ - Tvoria ho jednokrídlové plné oceľové dvere 1000x2200. Zo strany komunikácie bez vlysov. Dvere sú z oboch strán opatrené kľučkou. Nadsvetlík je vyhotovený z metakrylátu. 

 

256-00 Protihluková stena v km 10.500 vpravo

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej štúdie.

Celkové funkčné a dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby v maximálnej miere splnilo požiadavky Hlukovej štúdie. Minimálna výška protihlukovej steny je 4,50 m. Stena je umiestnená na teréne. Stĺpiky sú osadené v osovej vzdialenosti 1,30m (v mieste východu), 2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Protihluková stena je z nepriehľadných protihlukových elementov (drevoštiepkové tvárnice s betónom a výstužou) a železobetónovej podnože, ktorá s postupným uskakovaním kopíruje terén. V protihlukovej stene sú umiestnené štyri únikové východy.

Dĺžka protihlukovej steny je 1454,20 m.

Primárny nosný systém tvoria zvislice stĺpikov tvaru HE 180B skladobnej výšky do 5,0 m, situované v kroku 1,30 m, 2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Vždy pod jedným stĺpikom je navrhnutá vŕtaná pilóta profilu d = 400 mm dĺžky 3,50 m s ukončením monolitickou hlavicou prierezu 800x800 mm výšky 700 mm.  Oceľový stĺpik bude ukončený oceľovou platňou, cez ktorú bude prikotvený k hlavici pilóty, v mieste mosta  bude prikotvenie priamo do jeho nosnej konštrukcie.

Oceľové stĺpiky, úložné platne a aj kotevné skrutky budú proti korózii chránené pozinkovaním a náterom.

Výplňové prvky

Železobetónová podnož, prefabrikát tvoriaci dištanciu medzi terénom a panelmi. Prefabrikát je vsadený do oceľových stĺpikov a položený na hlavicu pilóty (v miestach s výškovými rozdielmi na betónový podklad - dištancia. Spodná hrana panelov na teréne kopíruje sklonitý priebeh, respektívne sa uskutočňujú výškové skoky polí PH stien s tým, že vyššie uložený sa musí na základe podbetónovať (podložiť) v hrúbke výškového skoku.

Protihlukové panely nepriehľadné – Budú použité panely vytvorené z vibrolisosovaných tvárnic. Panely budú vyskladané z drevoštiepkových tvárnic, v horizontálnych škárach a zvislých otvoroch budú previazané betonárskou výstužou a zmonolitnené. Vytvorená protihluková stena z tvárnic bude fixovaná na horizontálne silové účinky v drážke stĺpov pružným gumovým tesniacim profilom. Protihlukové panely sú vytvorené z protihlukových tvaroviek (drevoštiepka, cement, voda, mineralizačné prísady, 3% pigmentu v šedom a bielom cemente), betónu a ocele. Protihlukové nepriehľadné panely sú osadené do oceľových stĺpikov. V stykoch medzi panelmi, stĺpikmi a železobetónovou podnožou je použité gumové tesnenie z mikroporéznej gumy. Ukončenie protihlukovej steny – horná hrana, bude prekrytá betónovou krycou platňou hladkou, uloženou na maltu cementovú.

Únikový východ - Tvoria ho jednokrídlové plné oceľové dvere 1000x2200. Zo strany komunikácie bez vlysov. Dvere sú z oboch strán opatrené kľučkou. Nadsvetlík je vyhotovený z metakrylátu. 

 

257-00 Protihluková stena v km 4.000 vpravo

Potreba protihlukovej steny vyplynula z aktualizovanej hlukovej štúdie.

Celkové funkčné a dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby v maximálnej miere splnilo požiadavky Hlukovej štúdie. Minimálna výška protihlukovej steny je 4,50 m. Stena je umiestnená na teréne. Stĺpiky sú osadené v osovej vzdialenosti 1,30m (v mieste východu), 2,00 m, 3,00 m a 4,00 m. Protihluková stena je z nepriehľadných protihlukových elementov (drevoštiepkové tvárnice s betónom a výstužou) a železobetónovej podnože, ktorá s postupným uskakovaním kopíruje terén. V protihlukovej stene sú umiestnené únikové východy.

Dĺžka protihlukovej steny je 1632,10 m.

Primárny nosný systém tvoria zvislice stĺpikov tvaru HE 180B skladobnej výšky do 5,0 m. Vždy pod jedným stĺpikom je navrhnutá vŕtaná pilóta s ukončením monolitickou hlavicou prierezu.  Oceľový stĺpik bude ukončený oceľovou platňou, cez ktorú bude prikotvený k hlavici pilóty.

Oceľové stĺpiky, úložné platne a aj kotevné skrutky budú proti korózii chránené pozinkovaním a náterom.

Výplňové prvky

Železobetónová podnož, prefabrikát tvoriaci dištanciu medzi terénom a panelmi. Prefabrikát je vsadený do oceľových stĺpikov a položený na hlavicu pilóty (v miestach s výškovými rozdielmi na betónový podklad - dištancia. Spodná hrana panelov na teréne kopíruje sklonitý priebeh, respektívne sa uskutočňujú výškové skoky polí PH stien s tým, že vyššie uložený sa musí na základe podbetónovať (podložiť) v hrúbke výškového skoku.

Protihlukové panely nepriehľadné – Budú použité panely vytvorené z vibrolisosovaných tvárnic. Panely budú vyskladané z predmetných drevoštiepkových tvárnic, v horizontálnych škárach a zvislých otvoroch budú previazané betonárskou výstužou a zmonolitnené. Vytvorená protihluková stena z tvárnic bude fixovaná na horizontálne silové účinky v drážke stĺpov pružným gumovým tesniacim profilom. Protihlukové panely sú vytvorené z protihlukových tvaroviek (drevoštiepka, cement, voda, mineralizačné prísady, 3% pigmentu v šedom a bielom cemente), betónu a ocele. Protihlukové nepriehľadné panely sú osadené do oceľových stĺpikov. V stykoch medzi panelmi, stĺpikmi a železobetónovou podnožou je použité gumové tesnenie z mikroporéznej gumy. Ukončenie protihlukovej steny – horná hrana, bude prekrytá betónovou krycou platňou hladkou, uloženou na maltu cementovú.

Únikový východ - Tvoria ho jednokrídlové plné oceľové dvere 1000x2200. Zo strany komunikácie bez vlysov. Dvere sú z oboch strán opatrené kľučkou. Nadsvetlík je vyhotovený z metakrylátu. 

 

 

513-00 Úprava vodovodov Dusla, a.s. v km 9.650

Pozdĺž vlečky do DUSLO, a.s. Šaľa sa nachádzajú 3 potrubia – podzemné rozvody odpadovej vody, ktorými je odpadová voda dopravovaná z DUSLO, a.s. na odkalisko do Trnovca nad Váhom.

Odpadové potrubia križujú navrhovanú cestu I/75 obchvat Šale v km cca 9,640- - 9,654. Kolíziu potrubí odpadovej vody s cestou navrhujeme riešiť ochranou existujúcich potrubí ich uložením do oc. chráničiek DN 100 dĺžky 2 x 58,00m a 43,50m. Konce chráničky sa uzatvoria gumovou manžetou. Podchod pod cestou bude vybudovaný v súlade s STN 1671 EN 75 6125 , STN 75 5630 a STN 75 6230.

Potrubia majú v súčasnosti riešenú aj katodickú ochranu, ktorá i po zrealizovaní ochranných opatrení musí byť funkčná. Z toho dôvodu musia byť vybudované nové prepojovacie objekty medzi chráničkou a chráneným potrubím.

Ochrana potrubia v predchádzajúcom stupni dokumentácie nebola riešená.

 

514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Potreba preložky vodovodu vyplynula z potreby rekonštrukcie mostného objektu 214-00. Z aktualizovaných dopravno-inžinierskych podkladov a z kapacitného posúdenia križovatiek vznikla potreba vybudovať v križovatke v Dlhej nad Váhom samostatný pruh pre odbočenie vľavo. Z tohto dôvodu je nutné rozšíriť aj existujúci most nad tokom Zajarčie na začiatku obce Dlhá nad Váhom.

V súčasnosti je smerom zo Šale do Dlhej nad Váhom pozdĺž cesty zabudované vodovodné potrubie DN 150, ktoré je ďalej umiestnené na moste, križuje cestu a v Dlhej nad Váhom je uložené v krajnici exist. cesty.

V súvislosti s návrhom novej križovatky bolo nutné riešiť aj kolíziu navrhovaných úprav križovatky s existujúcim vodovodným potrubím. Toto je riešené v obj. 514-00. Jedná sa o nový objekt, ktorý v DÚR nebol.  

Rozšírením vozovky,  mosta a  križovatky sa vodovodné potrubie dostáva do kolízie s plánovanými úpravami.

Prekládka vodovodu je navrhnutá z potrubia HDPE DN150 180x10,7mm, PE100, PN10, SDR17 a z tvárnej liatiny DN 150 s vnútornou cementovou výstelkou a vonkajšou žiar. Pozink s krycou vrstvou a ochrannou PE fóliou ( obalom) celkovej dĺžky 151.81 m.

Trasa preložky vodovodného potrubia DN 150 začína v bode napojenia na exist. potrubie v km 0,00. Ďalej pokračuje súbežne s Dlhoveskou cestou až do km 0,190, kde sa napája na existujúce potrubie. Za vodomernou šachtou v km 0,214 36 sa opätovne napája na existujúci vodovod a   na podpernej konštrukcii mosta SO 214-00 križuje tok. Za tokom sa trasa preložky vodovodu opäť lomí v armatúrnej šachte, križuje cestu a v zeleni súbežne so splaškovou kanalizáciou je trasovaná až po koniec úpravy cesty. Tu sa prepojí na existujúce vodovodné potrubie v krajnici cesty. 

Križovanie prekládky vodovodného potrubia DN 150 s Dlhoveskou cestou bude riešené uložením vodovodného potrubia do oceľovej chráničky 377x8 mm dĺžky 16,00 m.

 

614-00 Preložka 22 kV VN l. č.  220 v km 10,250

Tento objekt nebol v predchádzajúcom stupni riešený. V tomto projekte je toto križovanie kontrolované z hľadiska novej STN EN 50423-1.

Jestvujúce vzdušné vedenie VN linky č. 220 križuje jestvujúcu cestu II/562 a  dvakrát aj plánovanú preložku poľnej cesty (SO 126-00) v jej km 0,226 a 0,272, ktorá obchádza navrhovanú okružnú križovatku v km 10,250 c. I/75. Križovatkové pole medzi priehradovými stožiarmi č. 69 a 70 má rozpätie 97m.  Vedenie je realizované vodičmi 3x120 mm2 AlFe6 a podperné body sú vyzbrojené dvojitými kotevnými izolátorovými reťazcami Dk.

Jestvujúce podperné body svojou výzbrojou vyhovujú križovaniu. Nová trasa poľnej cesty svojou niveletou nepresiahne výšku jestvujúcej cesty a križovatkové pole vyhovuje aj novej STN EN 50423-1, podľa ktorej je ochranný priestor nad cestou 6,6m. V skutočnosti je podchodná výška pri najnepriaznivejších poveternostných podmienkach 6,9 m čo vyhovuje príslušnej norme.

Z tohto dôvodu nie je potrebný žiaden zásah na vedení. Stožiare sa v prípade potreby môžu dozbrojiť plastikovými hrebeňovými zábranami na ochranu vtáctva.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                      - 3, AC, 50 Hz, 22000V, IT

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche          - Uzemnením v zmysle STN 33 3201:
                                                                                       2004, čl. 9

Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke - Umiestnením mimo dosah a izoláciou

Podperné body                                                            - Jestvujúce betónové                     

Vodiče vzdušného vedenia                                         - 3 x 120 AlFe

Dĺžka križovatkového poľa                                         - 0,097km

 

615-00 Preložka NN prípojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

V predchádzajúcom stupni sa tento objekt nenachádzal. Potreba preložky NN prípojky vyplynula z potreby rekonštrukcie mostného objektu 214-00.

Bod napojenia a ani elektromerová skriňa sa  nemenia. Z dôvodu rozširovania mosta sa ale musí preložiť kábel NN. Tento sa v prvej etape, počas výstavby mosta, uloží od betónového stĺpa provizórne vzduchom pomocou ďalšieho stĺpa umiestneného za kanálom. Táto časť nie je graficky riešená a je vecou stavby ako vyrieši dočasné napojenie objektov. Definitívne sa kábel uloží do zeme a v presypanej časti mosta bude uložený v chráničke.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Kábel – typ / dĺžka                                                       -    AYKY-J 4x35mm2 / 40m

Elektromerový rozvádzač                                            -    Jestvujúci s 2 elektromermi

Stupeň dôležitosti dodávky EE                                   -    č. 3

 

625-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0.200

Osvetlenie okružnej križovatky bolo navrhnuté z dôvodu splnenia podmienok definovaných v platných STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu križovatky – z priesečnej križovatky na veľkú okružnú križovatku.

Križovatka bude osvetlená výbojkovými svietidlami 100W osadenými pomocou jedno- výložníkov na 10 m vysokých, osvetľovacích stožiaroch. Tieto sú rozmiestnené po vonkajšom obvode okružnej križovatky a v striedavej sústave aj v jej cestných vetvách vo vzdialenostiach 25 – 30 m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-RVO, ktorá je osadená pri ceste pred areálom firmy Peikko. Rozvod VO je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2. V súbehu s ním sa do spoločnej ryhy uloží aj uzemňovací pás FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja všetky osvetľovacie stožiare a ochranná prípojnica PE rozvádzača RVO. Svietidlá sa pripoja striedavo na všetky tri fázy L1, L2 a L3. Ovládanie osvetlenia je súmrakovým spínačom zabudovaným v RVO resp. ručne prepínačmi z panela RVO.

Prípojka pre RVO je riešená v samostatnom projekte SO 629-00.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Rozvody VO                                                                -    CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm

Dĺžka rozvodu                                                             -    1100m

Osvetľovací stožiar                                                      -    OS UD 10m

Výložník                                                                      -    1-ramenný, V1T-10-114

Svietidlo                                                                    - Výbojkové napr. SITECO SR100, 100W

Stožiarové rozvodnice                                                 -    GURO EKM/1xE27

Počet svetelných bodov                                               -    25ks

Rozvádzač VO                                                             -    RVO.P – 16

Inštalovaný / súčasný el. príkon                                   -    Pi / Ps = 3,2 / 3,2kW

 

626-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 3.450

Osvetlenie okružnej križovatky bolo navrhnuté z dôvodu splnenia podmienok definovaných v platných STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu križovatky – z priesečnej križovatky na veľkú okružnú križovatku.

Križovatka je osvetlená výbojkovými svietidlami 100W osadenými pomocou jedno- výložníkov na 10m vysokých, osvetľovacích stožiaroch. Tieto sú rozmiestnené po vonkajšom obvode okružnej križovatky a v striedavej resp. jednostrannej sústave aj v jej cestných vetvách vo vzdialenostiach 25 – 30 m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-RVO, ktorá je osadená na začiatku preložky cesty II/573 v smere od obce Dlhá nad Váhom. Rozvod VO je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2. V súbehu s ním sa do spoločnej ryhy uloží aj uzemňovací pás FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja všetky osvetľovacie stožiare a ochranná prípojnica PE rozvádzača RVO. Svietidlá sa pripoja striedavo na všetky tri fázy L1, L2 a L3. Ovládanie osvetlenia je súmrakovým spínačom zabudovaným v RVO resp. ručne prepínačmi z panela RVO.

Prípojka pre RVO je riešená v samostatnom projekte SO 630-00.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz , TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Rozvody VO                                                                -    CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm

Dĺžka rozvodu                                                             -    1380m

Osvetľovací stožiar                                                      -    OS UD 10m

Výložník                                                                      -    1-ramenný, V1T-10-114

Svietidlo                                                                     - Výbojkové napr.SITECO SR100, 100W

Stožiarové rozvodnice                                                 -    GURO EKM/1xE27

Počet svetelných bodov                                               -    31ks

Rozvádzač VO                                                             -    RVO.P – 16

Inštalovaný / súčasný el. príkon                                   -    Pi / Ps = 4,0 / 4,0kW

 

627-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 7.500

Osvetlenie okružnej križovatky bolo navrhnuté z dôvodu splnenia podmienok definovaných v platných STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu križovatky – z priesečnej križovatky na veľkú okružnú križovatku.

Križovatka je osvetlená výbojkovými svietidlami 100W osadenými pomocou jedno- výložníkov na 10 m vysokých, osvetľovacích stožiaroch. Tieto sú rozmiestnené po vonkajšom obvode okružnej križovatky a v striedavej resp. jednostrannej sústave aj v jej cestných vetvách vo vzdialenostiach 25 – 30m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-RVO, ktorá je osadená pred okružnou križovatkou, na začiatku preložky cesty III/50811 v smere od Šale. Rozvod VO je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2. V súbehu s ním sa do spoločnej ryhy uloží aj uzemňovací pás FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja všetky osvetľovacie stožiare a ochranná prípojnica PE rozvádzača RVO. Svietidlá sa pripoja striedavo na všetky tri fázy L1, L2 a L3. Ovládanie osvetlenia je súmrakovým spínačom zabudovaným v RVO resp. ručne prepínačmi z panela RVO.

Zabezpečenie elektrickej energie pre RVO je riešené v samostatných projektoch SO 631-00 (prípojka VN) a SO 632-00 (Trafostanica).

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Rozvody VO                                                                -    CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm

Dĺžka rozvodu                                                             -    1330m

Osvetľovací stožiar                                                      -    OS UD 10m

Výložník                                                                      -    1-ramenný, V1T-10-114

Svietidlo                                                                    - Výbojkové napr. SITECO SR100, 100W

Stožiarové rozvodnice                                                 -    GURO EKM/1xE27

Počet svetelných bodov                                               -    30s

Rozvádzač VO                                                             -    RVO.P – 16

Inštalovaný / súčasný el. príkon                                   -    Pi / Ps = 3,8 / 3,8kW

 

628-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 10.250

Osvetlenie okružnej križovatky bolo navrhnuté z dôvodu splnenia podmienok definovaných v platných STN. Potreba osvetlenia vyplynula zo zmeny typu križovatky – z priesečnej križovatky na veľkú okružnú križovatku.

Križovatka je osvetlená výbojkovými svietidlami 100W osadenými pomocou jedno- výložníkov na 10m vysokých, osvetľovacích stožiaroch. Tieto sú rozmiestnené po vonkajšom obvode okružnej križovatky a v striedavej resp. jednostrannej sústave aj v jej cestných vetvách vo vzdialenostiach 25 – 30 m. VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-RVO, ktorá je osadená cca 100 m pred začiatkom preložky cesty II/562 v smere od obce Trnovec nad Váhom. Rozvod VO je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2. V súbehu s ním sa do spoločnej ryhy uloží aj uzemňovací pás FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja všetky osvetľovacie stožiare a ochranná prípojnica PE rozvádzača RVO. Svietidlá sa pripoja striedavo na všetky tri fázy L1, L2 a L3. Ovládanie osvetlenia je súmrakovým spínačom zabudovaným v RVO resp. ručne prepínačmi z panela RVO.

Prípojka pre RVO je riešená v samostatnom projekte SO 634-00.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Rozvody VO                                                                -    CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm

Dĺžka rozvodu                                                             -    1660m

Osvetľovací stožiar                                                      -    OS UD 10m

Výložník                                                                      -    1-ramenný, V1T-10-114

Svietidlo                                                                    - Výbojkové napr. SITECO SR100, 100W

Stožiarové rozvodnice                                                 -    GURO EKM/1xE27

Počet svetelných bodov                                               -    31ks

Rozvádzač VO                                                             -    RVO.P – 16

Inštalovaný / súčasný el. príkon                                   -    Pi / Ps = 4,0 / 4,0kW

 

 

629-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0.200

V blízkosti okružnej križovatky sa nenachádza žiaden zdroj elektrickej energie a preto je prípojka riešená zo sekundárnych, káblových rozvodov v areáli firmy Peikko.

Z najbližšej skrine areálového rozvodu NN sa vyvedie kábel AYKY-J 4x25 do zeme a ukončí sa v pilierovej elektromerovej rozvodnice P-RE, ktorá sa umiestni pred oplotením. Pilierový rozvádzač obsahuje nad káblovým priestorom skriňu SP0/32A. V samotnom rozvádzači je umiestnený plombovateľný istič 16A/400V a trojfázový elektromer s predradeným ističom 6A/250V. Dvierka elektromerovej skrine musia mať presklený priezor umožňujúci odpočet spotreby EE. Krytie rozvádzača je IP43/20. Vývod zo skrine P-RE je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2, ktorý tvorí prívod pre VO križovatky a je súčasťou objektu SO 625-00.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Skratové pomery                                                          -    Iks<10kA

Inštalovaný / súčasný el. príkon                                   -    Pi / Ps = 3,2 / 3,2kW

Elektromerový rozvádzač                                            -    Plastový, pilierový P-RE – 16A

Stupeň dôležitosti dodávky EE                                   -    č. 3

 

630-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 3.450

V blízkosti okružnej križovatky sa nenachádza žiaden zdroj elektrickej energie a preto je prípojka riešená až z distribučného, vzdušného rozvodu NN obce Dlhá nad Váhom.

Z posledného betónového podperného bodu č. 42-3 sa zvedie kábel AYKY-J 4x25 do zeme a ukončí sa v pilierovej elektromerovej rozvodnice P-RE. Kábel sa na stĺpe preruší poistkovou skriňou (63A) a od nej až po zem sa ochráni oceľovou rúrkou. Pilierový rozvádzač obsahuje nad káblovým priestorom skriňu SP0/32A. V samotnom rozvádzači je umiestnený plombovateľný istič 16A/400V a trojfázový elektromer s predradeným ističom 6A/250V. Dvierka elektromerovej skrine musia mať presklený priezor umožňujúci odpočet spotreby EE. Krytie rozvádzača je IP43/20. Vývod zo skrine P-RE je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2, ktorý tvorí prívod pre VO križovatky a je súčasťou objektu SO 626-00.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Skratové pomery                                                          -    Iks<10kA

Inštalovaný / súčasný el. príkon                                   -    Pi / Ps = 4,0 / 4,0kW

Elektromerový rozvádzač                                            -    Plastový, pilierový P-RE – 16A

Stupeň dôležitosti dodávky EE                                   -    č. 3

 

631-00 Prípojka VN pre osvetlenie križovatky v km 7.500

Vedenie je riešené vodičmi 3x42/7 AlFe na betónových podperných bodoch JB10,5/6kN  s konzolami ANTIBIRD AB III a podpernými izolátormi VPA. Vedenie začína odbočením z jestvujúcej VN linky č. 220 na priehradovom stožiari umiestnenom pri ceste III/50811 Šaľa – Močenok, oproti areálu firmy SHIN HUENG. Tento sa vyzbrojí odbočnou konzolou s kotevnými izolátormi Jk. Na 1. Podpernom bode sa osadí úsekový odpínač UVE 25/200. Trasa prípojky vedie pozdĺž pravej strany jestvujúcej cesty vo vzdialenosti cca 10 – 20 m a ukončená je na jednostĺpové, betónovej transformátorovej stanici TS-J umiestnenej pred projektovanou okružnou križovatkou. Podperné body sú rozmiestnené vo vzdialenostiach 100 m mimo začiatku a na konci prípojky, kde sú rozpätia 45 resp. 40 m. Vedenie je v celej dĺžke vyzbrojené izoláciou 1xZ.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3, AC, 50 Hz, 22000V, IT

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Uzemnením v zmysle STN 33 3201:
                                                                                          2004, čl. 9

Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Umiestnením mimo dosah a izoláciou

Nové podperné body                                                   -    Betónové            

Vodiče vzdušného vedenia                                          -    3 x 42/7 AlFe

Dĺžka novej montáže                                                   -    0,630km

 

632-00 Trafostanica pre osvetlenie križovatky v km 7.500

Prípojka VN pre stožiarovú TS je riešená v časti stavby 631-00. Ukončená je kotevnými izolátormi Jk, typ 3 x VZL 50/435 a zvodičmi prepätia (bleskoistkami) 3xHDA 24N-DFH. Trafostanica je betónová, jednostĺpová do 250kVA. Osadená je transformátorom 25kVA. Na vstupe sa umiestnia poistky VN, typ VVT-D 24kV, 6A. Výkon transformátora je zvedený káblom AYKY-J 4x70mm2 do rozvádzača NN s inštalovaným hlavným ističom In=35A a priamym meraním odberu elektrickej energie pre 1 odberateľa (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.). Krytie skrine NN je IP44/20. Inštalovaný resp. súčasný el. príkon požadovaný prevádzkou ISD je v súčasnosti cca 4kW a bude spresnený v čase realizácie.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                      - VN: 3, AC, 50 Hz, 22000V,

                                                                                     NN: 3/PEN, AC, 50Hz, 420/241 V,TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche           - VN: Uzemn. - STN 33 3201: 2004, čl. 9

                                                                                     NN: Samočinným odpojením napájania

Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke - VN: Umiestn. mimo dosah a izoláciou

                                                                                        NN: Krytím a izoláciou

Typ trafostanice                                                           - Betónová, jednostĺpová TSJ        

Transformátor                                                              - Ekol., 25kVA, 50Hz, 22/0,42/0,241kV

 

634-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 10.250

V blízkosti okružnej križovatky sa nenachádza žiaden zdroj elektrickej energie a preto je prípojka riešená až z distribučného, vzdušného rozvodu NN obce Trnovec nad Váhom.

Z rohového betónového podperného bodu č. 23 sa zvedie kábel AYKY-J 4x25 do zeme a ukončí sa v pilierovej elektromerovej rozvodnice P-RE. Kábel sa na stĺpe preruší poistkovou skriňou (63A) a od nej až po zem sa ochráni oceľovou rúrkou. Pilierový rozvádzač obsahuje nad káblovým priestorom skriňu SP0/32A. V samotnom rozvádzači je umiestnený plombovateľný istič 16A/400V a trojfázový elektromer s predradeným ističom 6A/250V. Dvierka elektromerovej skrine musia mať presklený priezor umožňujúci odpočet spotreby EE. Krytie rozvádzača je IP43/20. Vývod zo skrine P-RE je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2, ktorý tvorí prívod pre VO križovatky a je súčasťou objektu SO 628-00.

Parametre objektu:

Napäťová sústava                                                        -    3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche             -    Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke -    Krytím a izoláciou

Skratové pomery                                                          -    Iks<10kA

Inštalovaný / súčasný el. príkon                                   -    Pi / Ps = 4,0 / 4,0kW

Elektromerový rozvádzač                                            -    Plastový, pilierový P-RE – 16A

Stupeň dôležitosti dodávky EE                                   -    č. 3

 

 

656-00 Preložka MTS v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Potreba preložky MTS vyplynula z potreby rekonštrukcie mostného objektu 214-00.

Preložka podzemného kábla miestnej telefónnej siete je vyvolaná úpravou cesty Dlhá nad Váhom – Šaľa v súvislosti s výstavbou cesty I/75 – Šaľa – Obchvat. Vedenie je majetkom firmy Slovak Telekom a.s., v správe pracovisko Telekom a.s. stredisko Nitra. Kábel preložiť mimo záberu upravovanej cesty tak, aby neprekážal pri výstavbe. Pod projektovanými komunikáciami a inžinierskymi sieťami bude kábel uložený v chráničke PE 150. Jedná sa o vedenie do Dlhej nad Váhom  typu TCEKE 25XN0,6. Pri realizácii je nutné použiť novú dĺžku kábla cca 290m typu TCEPKSwFLE 25XN0,6, ktorý sa napojí na jestvujúci kábel v nových spojkách NITTO JCSA 300. V súbehu s prekladaným vedením sú uložené dve HDPE trubky 40/33 bez zafúkaného optického kábla. V kolíznych úsekoch budú vedenia ochránené uložením do plastovej chráničky PE150. Vedenie je vo vlastníctve a správcovstve Slovak Telekomu a.s. Bratislava.

 

705-00 Úprava STL plynovodu DN 32 v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Potreba preložky STL plynovodu vyplynula z potreby rekonštrukcie mostného objektu 214-00. Existujúci STL plynovod je uložený na moste ponad kanál. V rámci návrhu cesta I/75 Šaľa – obchvat bude most rekonštruovaný. Z toho dôvodu je potrebné riešiť preložku STL plynovodu.

Preložka je navrhnutá v dĺžke 39m. Navrhovaná trasa je vedená súbežne s kanálom a potom ho križuje a opäť sa vracia popri kanáli k miestu pripojenia na exist. potrubie. V mieste kríženia s kanálom bude potrubie uložené do chráničky DN 100 dĺžky 15m. Na oboch koncoch chráničky sú navrhnuté orientačné stĺpiky – čuchačky. Uloženie potrubia v chráničke bude na dištančných objímkach RACI. Konce budú utesnené gumovou manžetou GAWAPLAST. Na preložku budú použité rúry HDPE D 32 SDR 11 PE100, priemeru 32x3mm. Uloženie potrubia bude na lôžko z piesku hrúbky 150 mm. V teréne bude plynovod vyznačený orientačnými stĺpikmi a výstražnou fóliou . Na zmontovanom potrubí sa vykonajú tlakové skúšky. Ich účelom skúšky je preukázať pevnosť a tesnosť zmontovaného potrubia. Skúška potrubia bude vykonaná v zmysle vyhl. č. 86/l978 Zb. a STN EN 1594. Prepojovacie práce plynovodu budú prevádzané zariadením Wiliamson bez odstávky plynovodu. Existujúce plynovodné potrubie DN 50 bude zo zeme odstránené v dĺžke cca 25 m.

Navrhovaný plynovod je v zmysle vyhlášky 508/2009 zaradený do skupiny B/g.

 

Objekty, ktoré boli riešené v dokumentácii stavebného zámeru, ale nebudú prebraté do dokumentácie na stavebné povolenie

210-00  Most na č. st. 104-00 nad kanálom Dlhá

Vzhľadom na zmenu smerového vedenia privádzača (SO 104-00), ktoré sa odsunulo od kanála, mostný objekt nie je potrebné realizovať.

506-00  Úprava vodovodu Dusla v km 8,370

Vzhľadom na požiadavku spoločnosti Duslo a.s., že nepožadujú úpravu ani ochranu daného potrubia, nakoľko je už nevyužívané, prišlo k zrušeniu daného stavebného objektu. S využitím jestvujúceho potrubia sa v spoločnosti Duslo a.s. už neuvažuje.

620-00 Preložka 110 kV VVN I. č. 8772 v km 5,175

Vzhľadom na plánovanú demontáž časti VVN vedenia (projekt „Výmena vodičov a KZL vedenia č.8772 VE Kráľová – Nové Zámky“ investora ZSE Distribúcia, a.s.) križujúceho trasu cesty I/75 a jeho umiestnenia mimo trasu cesty prišlo k zrušeniu tohto stavebného objektu. Demontáž VVN vedenia bola plánovaná na obdobie rokov 2014-2015 a tým pádom skôr, ako je plánovaná výstavba cesty I/75.

 

622-00  Preložka 110 kV VVN I. č. 8772 v km 10,858

V rámci projektu „Výmena vodičov a KZL vedenia č.8772 VE Kráľová – Nové Zámky“ bude riešený posun existujúceho podporného bodu č. 23 typu N v trase vedenia o 10 metrov smerom k podpernému bodu č. 24 a bude vymenený za nový stožiar typu V. Z projektu cesty I/75 vypadne objekt 622-00 (Preložka 110 kV VVN l. č. 8772 v km 10,858). V projekte cesty I/75 sa bude uvažovať iba s umiestnením oceľového zvodidla ako zvýšenú doplnkovú ochranu pre prípad možnej kolízie vozidla s konštrukciou stožiara (súčasť objektu 101-00).

 

Navrhovaný projekt Cesta I/75 Šaľa - Obchvat svojím technickým riešením významne prispieva ku zvýšeniu kvality dopravy znížením jej hustoty, zvýšením cestovnej rýchlosti a bezpečnosti užívateľov na predmetnom úseku cestnej siete. Predmetný investičný stavebný projekt významne prispieva k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov okolia predmetnej pôvodnej cestnej komunikácie, osobitne v intraviláne.

 

Pre zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:

1.      Predložená dokumentácia pre zmenu územného rozhodnutia – Dodatok stavebného zámeru „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ je vypracovaná spoločnosťou GEOCONSULT, spol. s r. o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, hlavný inžinier projektu - Ing. Jaroslav Krč-Jediný, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 1011*Z*2-1. Zmena územného rozhodnutia sa uskutoční tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:10 000 a v situácii na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:2 000, ktoré spolu s predloženou dokumentáciou tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2.      Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom a organizáciám, ktorý si to vyhradili.

 

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava

 - Rozhodnutie č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018

    Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok:

    Počas výstavby nebude zasahované do chráneného územia PP Trnovecké mŕtve rameno.

    Dôsledne dodržiavať zmierňujúce opatrenia týkajúce sa CHVU Kráľová, ktoré sú uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti v bode IV.8.

    V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať inventarizáciu drevín v jednotlivých katastrálnych územiach, ktorá bude obsahovať špecifikáciu dreviny, druh, počet zdravotný stav a obvod kmeňa.

    Pred realizáciou predložiť výkresy navrhovaných detailov križovania vodohospodárskych objektov, tokov a odvodňovacích kanálov správcovi vodných tokov, SVP, š. p.

    Rešpektovať požiadavky Ministerstva obrany SR, vyplývajúce zo stanoviska č. ÚCLaSMŠ-44-543/2017.        

 

- Záväzné stanovisko č. 410/2018-1.7/dj  zo dňa 23.05.2018

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) vydalo podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko z predložených podkladov

-       kópie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“;

-       materiálu vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 a v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní MŽP SR č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018;

-       dodatok stavebného zámeru „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.

    Je možné konštatovať, že návrh na zmenu územného rozhodnutia stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.07.2007 a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018 a ich podmienkami.

 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava

- vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia č. ASM-50-866/2018 zo dňa 11.04.2018

    S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení podmienok:

    Spojovacie káble a iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

    Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby.

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

- odborné vyjadrenie č. KPUNR-2018/8566-2/29878/Gro zo dňa 17.04.2018

    KPÚ Nitra vydal k územnému konaniu stavby dňa 29.07.2010 rozhodnutie č. NR-10/1152-4/6536/Pat, v ktorom boli určené podmienky vykonania archeologického výskumu. Na podmienkach určených v tomto rozhodnutí KPÚ Nitra naďalej trvá, tieto podmienky platia pre všetky stavebné objekty. KPÚ Nitra v predmetnom rozhodnutí určuje podmienky pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.

 

Nitriansky samosprávny kraj

- vyjadrenie č. CS 227/2018 a CZ 9495/2018 zo dňa 25.04.2018

    Nitriansky samosprávny kraj z hľadiska územného plánovania nemá voči navrhovanej stavbe námietky a súhlasí s vydaním zmeny územného rozhodnutia. Stavba je v súlade s Územným plánom Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja.

    V ďalšom stupni spracovávania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame o možnosť pripomienkovania stavebných objektov:   

103-00      Preložka cesty II/573 v km 3,443

104-00      Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984

105-00      Preložka cesty III/50811 v km 7,519

106-00      Úprava cesty II/562 v km 10,272

214-00      Rekonštrukcia mosta na ceste II/573,

ktoré budú po výstavbe na základe zmluvy zaradené do vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy

- stanovisko č. CS 745/2013, CZ 9652/2013 zo dňa 09.04.2013

    SO 104-01 Vetva A – privádzač

    Žiadame zmeniť v technickej správe bod 1 Identifikačné údaje: uvažovaný správca objektu Mesto Šaľa.

    SO 104-02 Vetva B – úprava II/573

    K stavebnému konaniu predložiť kapacitné posúdenie križovatky, prílohy I.5 (Dopravno-inžinierske údaje).

    SO 214-00 Rekonštrukcia mosta na ceste II/573

    K predloženému technickému návrhu nemáme pripomienky.

    Odbor dopravy Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja súhlasí s predloženým technickým riešením stavebných objektov, požiadavky uvedené v tomto stanovisku a v stanovisku č. CS 745/2013, CZ 2122/2013 zo dňa 17.01.2013 budú zapracované v dokumentácii stavebného povolenia predloženej v stavebnom konaní.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

- záväzné stanovisko č. HŽP/A/2018/01065 zo dňa 04.04.2018

    RÚVZ v Nitre súhlasí s návrhom SSC – IVSC Bratislava, k územnému konaniu bolo vydané kladné záväzné stanovisko č. HŽP/A/2010/01604 zo dňa 10.05.2010.

    Z predikcie hluku z pozemnej cestnej dopravy po navrhovanej komunikácii vyplýva potreba realizácie protihlukových stien (PHS), bez týchto opatrení by hluk z pozemnej cestnej dopravy po navrhovanom obchvate prekračoval prípustné hodnoty pre dané kategórie územia a referenčné časové intervaly.

    Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je potrebné vybudovať navrhované protihlukové bariéry (úsek, dĺžka, výška a akustické parametre) minimálne v takom rozsahu, ako to je navrhnuté v projektovej dokumentácii, resp. v priloženej hlukovej štúdii.

    Účinnosť navrhovaných protihlukových bariér doložiť objektivizáciou hluku vo vonkajšom prostredí.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

- záväzné stanovisko č. ORHZ-NRI-453-001/2018 zo dňa 13.04.2018

    OR HaZZ v Nitre súhlasí bez pripomienok.

    Stanovisko OR HaZZ nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

 

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- stanovisko č. OU-OCDPK-2018/019216-002 zo dňa 09.04.2018

    OÚ Nitra, odbor CDaPK súhlasí s predloženým návrhom zmien stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- záväzné stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2018/003758-ZS zo dňa 05.04.2018

    Pôvodné stanovisko č. 2010/00566-02 zo dňa 12.06.2010 k územnému konaniu je doplnené ďalšími podmienkami:

    OÚ Šaľa, odbor CDaPK povoľuje výnimku z činnosti a umiestnenia stavby v ochrannom pásme ciest III/1368, 1369, II/562 a II/573 pri dodržaní

    Stavba bude realizovaná podľa predloženej odsúhlasenej PD z 8/2017, vypr. GC Geoconsult, Bratislava.

    Bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť uvedenú cestu, strojovú údržbu alebo zhoršovala podmienky bezpečnej a plynulej premávky.

    V zmysle § 11. ods. 3 Zákona č. 135/1961 Zb. stavebník na vlastné náklady odstráni stavbu, alebo jej časť nachádzajúci sa v ochrannom pásme cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem ochrany predmetných ciest II. a III. triedy.

    Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení správcom cesty RSÚC Nitra, a.s., ako aj vlastníka cesty VÚC Nitra, organizácie ÚNSK odbor dopravy. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo dohliadať na prípadné stavebné a výkopové práce v okolí cesty, a aj stanoviská týchto organizácií, ktoré budú zahrnuté do stavebného konania.

    OÚ Šaľa, odbor CDaPK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem ochrany ciest II. a III. triedy.

    Žiadame rešpektovať podmienky určené ODI ORPZ v Šali, dopravného inžiniera, ako orgán dohliadajúci nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

    V prípade odstraňovania zeleni pri ceste je potrebné doriešiť v ďalšom stupni PD a konzultovať to s príslušným orgánom štátnej správy.

    Stavebník v ďalšom stupni požiada v zmysle zákona o pozemných komunikáciách o pripojenie privádzačov obchvatu na štátne cesty II. a III. triedy.

    Dodržať všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.        

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

- stanovisko č. OU-PLO-2018/003697-2 zo dňa 03.04.2018

- stanovisko č. OU-PLO-2018/003695-2 zo dňa 03.04.2018

    Správny orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (PP) nemá námietky voči navrhnutým zmenám. Pri realizácii stavby dôjde k trvalému a dočasnému záberu poľnohosp. pôdy a tiež k použitiu PP na nepoľnohosp. účely na dobu kratšiu ako 1 rok.

    Stavebník je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohosp. činnosti na PP požiadať o stanovisko, v ktorom sa určia podmienky na nepoľnohospodárske použitie  PP a lehota na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

    Pri realizácii stavby dôjde aj k záberu lesnej pôdy, pri čom je potrebné postupovať podľa záväzného stanoviska OÚ Šaľa PLO č.  OU-PLO-2018/003695-2 zo dňa 03.04.2018.

    Podľa ustanovenia § 4 písm. c) Nariadenia vlády  SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP: „Od odvodu je oslobodené odňatie PP na stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy.“

    OÚ Šaľa, PLO podľa ust. § 6 ods. 3 zákona o lesoch dáva súhlasné záväzné stanovisko s podmienkami:

    Ak stavebnými resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky, je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o dočasné, resp. trvalé vyňatie lesných pozemkoch z plnenia funkcií lesa podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch.

    V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku je potrebné požiadať o súhlasné záväzné stanovisko, v zmysle § 10 ods. 2 zákona o lesoch.

    Toto záväzné stanovisko nenahradzuje rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií z lesa.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

- záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2018/003977-2 zo dňa 23.04.2018

    K posudzovanému projektu stavby v zmysle vypracovanej dokumentácie odbor krízového riadenia nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

- vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách č. OU-SA-OSZP-2018/003739-2 zo dňa 19.04.2018

    Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

-          Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

-          Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500mm.)

-          Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný správny orgán o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k uskutočneniu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a to na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu so sídlom Dolná 16, 927 01  Šaľa

-          Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z.  o povodniach v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

-          Vypracovaný a správcom povodia  (SvP, š.p. OZ Piešťany) odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác (PPZP) je potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ochrany pred povodňami. Až po tomto schválení (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia odsúhlasujúceho PPZP) možno začať stavebné práce.

-          Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o povodniach v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území.

-          Vypracovaný a správcom povodia (SvP, š.p., OZ Piešťany) odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác je potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany pred povodňami a riadiť sa ním odo dňa, kedy bude stavby kolaudačným rozhodnutím uvedená do užívania.

-          Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) orgány št. správy pre pozemné komunikácie povoľujú aj stavby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodnými stavbami a sú súčasťou komunikácie (pr. vsakovacie studne pre odvádzanie dažďových vôd) ako aj podmienené investície (preloženie vodovodného potrubia, úprava tlakovej kanalizácie, úprava ZP, úprava odvodnenia...).

-          Podľa § 21 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré súvisí s vodnou stavbou povoľovanou špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie podľa § 16 ods. 6 cestného zákona (vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd).

-          Súčinnosť spoločného konania, t.j. stavebného a vodoprávneho bude v tom, že špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie môže vydať stavebné povolenie na vodné stavby, ktoré sú súčasťou pozemnej komunikácie alebo sú podmienenými  investíciami, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd.

-          Ďalší stupeň požadujeme predložiť na posúdenie.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2018/003519-2-Or. zo dňa 22.03.2018 a č. OU-SA-OSZP-        2018/003689-2 zo dňa 06.04.2018

    Realizovaním zmien nebudú vznikať nové druhy odpadov – OÚ Šaľa súhlasí s vydaním zmeny územného rozhodnutia.

    Uvedenou stavbou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia – k vydaniu zmeny územného rozhodnutia nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

- záväzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2018/003590-2 zo dňa 12.04.2018        

    Na predmetnom území platí podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny 1. Stupeň ochrany. Stavbou nie sú priamo dotknuté chránené územia, ale dotknuté budú biokoridory a genofondové lokality. Čiastočne budú dotknuté migračné trasy zveri, bude potrebné zabezpečiť navedenie zveri na nové migračné trasy.

    Vsakovacie studne na odvádzanie dažďových vôd zabezpečiť poklopmi proti vpádu drobných živočíchov.

    Ochranné pletivo oplotenia bude v hornej časti zabezpečené proti preliezaniu živočíchmi,  koncové horné okraje pletiva doplniť šikmo vedenými nadstavcami s medzivýpletom smerom von.

    Komunikácie a stavebné objekty zabezpečiť, aby nespôsobili pascovým efektom kvôli predchádzaniu úhynom živočíchov.

    Živočíchy uviaznuté vo výkopoch počas realizácii stavby je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.

    Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody.

    Na komunikáciách z dôvodu migrácie obojživelníkov k liahniskám je potrebné inštalovať pozdĺž komunikácií ochranné zábrany a zabezpečiť bezpečný transfer týchto živočíchov.

    V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať zoznam drevín v jednotlivých katastrálnych území, so špecifikáciou dreviny, druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu.

 

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava

- vyjadrenia č. TDba/25/2013/SPA zo dňa 04.01.2012; č. PL/1934/DPPRnr/2012 zo dňa 20/12/2012 a č. 2/CPKOaEZ-VYJ/2013 zo dňa 22.03.2013 - stavebné objekty č. 701-00, 702 - 00, SO 703-00, 704-00 a 705-00

    Realizačný projekt so zapracovanými pripomienkami vrátane osadenia chráničiek zaslať na posúdenie do SPP-distribúcia a.s,, odd. prevádzky BA;PK, Bratislava.

    Pre SO 701-00 – chránička v mieste križovania s existujúcou cestou nie je potrebná, postačuje osadiť oceľovú rúru na pretláčanie.

    Chráničky v dĺžke nad 20 m osadiť dvomi prepojovacími objektmi.

    Pre SO 702-00 do PD stavby zapracovať samostatný SO – Preložka stanice katódovej ochrany SKAO Veča.  

    Budú dodržané všetky podmienky predmetných vyjadrení, podmienky týkajúce sa uskutočnenia stavby budú stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

- vyjadrenia č. CZ 29268/2013 zo dňa 02.04.2013 a zo dňa 08.03.2013

   Západoslovenská energetika, a.s si vyhradzuje právo výberu a prípadnej zmeny materiálových a konštrukčných prvkov používaných v zmysle štandardizácie v rámci skupiny E-ON group v čase realizácie stavby.

   Plánovanú úpravu jestvujúceho distribučného zariadenia riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

   Dodržať všetky podmienky predmetných vyjadrení.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta, so sídlom v Šali

- vyjadrenie č. 10063/2013/12 zo dňa 21.03.2013

   S navrhovaným spôsobom prekládky  verejného vodovodu a tlakovej kanalizácie súhlasíme.

    Dodržať všetky podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení, ktoré sa týkajú uskutočnenia stavby, preto budú stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

   K navrhovanému technickému riešeniu objektu 503-00 nemáme pripomienky.

   Dodržať ďalšie podmienky stanoviska  č. 7725/LNe-231/2013 zo dňa 19.03.2013, ktoré sa týkajú realizácie stavby a budú zapracované v podmienkach stavebného povolenia.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

    Podmienky vyjadrení č. 12-50898214-SA; č. 12-50898814-SA; 12-50897114-SA; 12-50917814-SA; 12-50919014-SA; 12-50920914-SA; 12-50921714-SA zo dňa 19.12.2012 a č. 13-3364614-SA; č. 13-3365914-SA zo dňa 29.01.2013 sa netýkajú umiestnenia, ale uskutočnenia stavby, preto budú stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Energotel, a.s., Bratislava

Vyjadrenie č. 002-TÚ/2012/Št zo dňa 02.01.2013

651-00   Preložka MK VET v km 1,520 cesty I/75

    Súhlasíme s technickým riešením prekládky stavebného objektu podľa predloženej dokumentácie v dĺžke 180 m novými káblami typu TCEPKSwFLE 5XN0,8 a TCEPKSwFLE 15XN0,8.

    Vlastníkom MK TCEKE 15XN0,8 je SVP, š.p., OZ Piešťany, treba požiadať o jeho vyjadrenie.

Do PD prekládky MK VET treba zahrnúť:

    záver merania po prekládke s vyhotovením meracích protokolov.

672-00   Úprava DOK VET v km 0,130 – 0,180 cesty I/75 (VE Kráľová nad Váhom – TR Dunajská Streda)

    Súhlasíme s technickým riešením prekládky stavebného objektu podľa predloženej dokumentácie v dotknutom úseku medzi VE Kráľová n/Váhom – OS18 dlhom 3013 m. Úprava spočíva v predĺžení existujúcej chráničky PE 160 pod štátnou cestou o 5 m na obe strany a tiež v predĺžení dvoch rezervných HDPE trubiek o 5 m. Nedôjde k prerušeniu prevádzky. 

    Vlastníkom DOK VET je Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p. a prevádzkovateľom je Energotel, a.s., Bratislava, treba požiadať o vyjadrenie VVB, š.p.

Do PD prekládky DOK VET treba zahrnúť:

    meranie po prekládke z jednoho konca s vyhotovením 2 x meracích protokolov (meranie tlmenia optického vlákna metódou spätného rozptylu na vlnových dĺžkach 1310mm a 1550mm).

    Výkresy skutočného vyhotovenia v M= 1:1000 v 4 exemplároch (listy kábelovej knihy A4).

    Geodetické zameranie preloženej trasy v súradniciach v digitálnej forme – SW Microstation (vo formáte súboru DGN – Body.dgn, Kábel.dgn, Polohopis.dgn).

    Termín prekládok žiadame časovo zosúladiť s našou organizáciou minimálne 2 týždne vopred.

    Prekládku požadujeme vykonať  dodávateľsky u oprávnenej organizácie na náklady investora ako vyvolanú investíciu.

    Vyjadrenie platí len pre bývalé podzemné vedenia SE, a.s., Vodné elektrárne, z. Trenčín.

Dopravný úrad Bratislava

- záväzné stanovisko č. 11802/2018/ROP-004-P/21324 zo dňa 24.05.2018

    Na základe posúdenia predloženej dokumentácie Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia s podmienkou:

    Stavebník je povinný min. 30 dní pred podaním žiadosti o stavebné povolenie predložiť Dopravnému úradu presné výškové a polohové riešenie SO 621-00 a taktiež výškové a polohové riešenie stožiarov stav. objektov, ktoré neboli prebraté do dokumentácie pre stavebné povolenie SO 620-00 a 622-00, ale križujú trasu navrhovanej cesty. Na základe upresnených podkladov Dopravný úrad môže z dôvodu zaistenia bezpečnej leteckej prevádzky pre príp. výskyty nízkych letov vrtuľníkov leteckej záchrannej služby posúdiť potrebu umiestnenia leteckého prekážkového značenia na stožiaroch, ktoré budú priľahlé k telesu cesty a na zemniacich lanách medzi týmito stožiarmi (laná križujúce teleso cesty).

    Záväzné stanovisko platí pre konanie o zmene územného rozhodnutia, ak nedôjde k zmene umiestnenia stavby (zmena trasy) alebo k zmene, ktorá by podľa § 30 ods. 1 leteckého zákona podliehala posúdeniu Dopravného úradu.

    Z dôvodu ochrany záujmov civilného letectva je nevyhnutné, aby bol Dopravný úrad ako dotknutý orgán podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona prizvaný do všetkých konaní podľa stavebného zákona.  

Štátna plavebná správa

záväzné stanovisko č. D2012/09110-BC2 zo dňa 28.11.2012

    Piliere č. 5 a č. 6 sú podľa priloženej dokumentácie natočené tak, aby ich osi boli rovnobežné s navrhovanou plavebnou dráhou.

    Minimálna podjazdová výška mosta nad najvyššou plavebnou hladinou minimálne 7 metrov pre celý profil plavebne dráhy je podľa priloženej dokumentácie splnená ( § 3 ods. 2 a § 4 ods. 4 Vyhlášky).

    Požadovaná šírka plavebnej dráhy minimálne 50 metrov ( šírka plavebnej dráhy v smere kolmom na os plavebnej dráhy ) je podľa priloženej dokumentácie dodržaná.

    Ponor plavidiel po celej šírke plavebnej dráhy min. 2,5 m, t.j. plavebnú hĺbku min. 2,8 m (2,5m ponor + 0,3 m marža) pri minimálnej plavebnej hladine ( v zmysle Vyhlášky musí byť plavidlám umožnený ponor v rozmedzí 2,5 – 4,5 metra po celej šírke plavebnej dráhy) bol na základe priloženej dokumentácie dodržaný.

    Nakoľko uvedené predpoklady v záväznom stanovisku zo dňa 03.10.2010 boli dodržané, ŠPS nemá výhrady.

    Dodržať všetky ďalšie pripomienky záväzného stanoviska, zároveň žiadame, aby bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie prekonzultovaná aj s projektantom Vážskej vodnej cesty (HYDROINVEST, spol. s r.o.) a príslušným odštepným závodom správcu vodného toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava

Vyjadrenie č. 568-2/110/2013 zo dňa 27.03.2013

    K stavbe bolo vydané vyjadrenie pod č. 2573-2/110/2010 zo dňa 27.10.2010 pre vydanie územného rozhodnutia.

    Podmienky uvedené vo vyjadrení č. 568-2/110/2013 zo dňa 27.03.2013 sa netýkajú umiestnenia, ale uskutočnenia stavby, preto budú stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Mesto Šaľa, MsÚ Šaľa - oddelenie stratégie a komunálnych činností:

- záväzné stanovisko č. 6993/2018/OSaKČ/2313 zo dňa 18.04.2018

    Mesto Šaľa súhlasí s investičnou činnosťou a umiestnením uvedenej stavby a s vydaním zmeny územného rozhodnutia na uvedenú stavbu.

Obec Kráľová nad Váhom

- stanovisko obce č. 304/2018 zo dňa 28.03.2018

    Obec Kráľová nad Váhom súhlasí s vydaním zmeny územného rozhodnutia.

Obec Dlhá nad Váhom

- vyjadrenie č. 128/2018 zo dňa 27.03.2018

    Obec Dlhá nad Váhom súhlasí s vydaním zmeny územného rozhodnutia.

 

3.      Ostatné podmienky pôvodného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia vydaného Mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011, ostávajú nezmenené a ostávajú v platnosti.

4.      Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného územného rozhodnutia.

 

K prerokovanej  zmene územného rozhodnutia neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

V priebehu konania bolo dňa 23.04.2018 predložené vyjadrenie Marcela Slávika, predsedu Združenia domových samospráv, so sídlom Námestie SNP č. 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava. Predmetné vyjadrenie stavebný úrad nepovažuje za námietky predložené k zmene územného rozhodnutia, nakoľko organizácia Združenie domových samospráv nemá v konaní o zmene územného rozhodnutia postavenie účastníka konania, s čím bude stavebný úrad podrobnejšie zaoberať v odôvodnení tohto rozhodnutia.

 

Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona toto rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia a využívaní územia platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty alebo ak sa začalo s využívaním územia na určený účel.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 21.03.2018 podal navrhovateľ, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 00 33 28, so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25, návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia vydaného Mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011, na líniovú stavbu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov.

Platnosť územného rozhodnutia bola naposledy predĺžená rozhodnutím Mesta Šaľa pod č. 04845/2016/SU/04293 vydaného dňa 28.11.2016, s právoplatnosťou zo dňa 28.12.2016, na dobu do 28.12.2019.

Zmeny sa netýkajú zmeny polohy trasy cesty hlavného objektu – cesty I/75 – obchvatu, ale výškového vedenia, priečnych sklonov, šírkového usporiadania, sanačných úprav podložia, umiestnenia a tvaru križovatiek, odvodnenia, polohy križujúcich vedení. Zmena smerového vedenia je iba v objekte č. 104-00 „Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 3,443, kde posun prepojenia od kanála umožnilo úpravu (zvýšenie) kategórie cesty a vynechanie mostného objektu cez kanál.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa § 33, § 117 ods. 1 stavebného zákona a určený stavebný úrad podľa § 119 ods.1 stavebného zákona, podľa § 36 a § 41 ods.1 stavebného zákona oznámilo dňa 16.04.2018 začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám pod č. 6688/2018//SU/2178 verejnou vyhláškou a podľa ustanovení § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej zmeny. Zároveň stanovil lehotu 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky.

V oznámení boli účastníci konania  a dotknuté orgány upozornení v súlade s § 36 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v tejto lehote, inak sa na ne stavebný úrad podľa § 42 ods.5 stavebného zákona nebude prihliadať. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písm. b) stavebného zákona. Vzhľadom k rozsahu objektovej skladby stavby (viď súpis objektov stavby vo výroku rozhodnutia) a k dĺžke navrhovanej trasy stavby – 11783,235 m, ide zároveň aj o stavbu rozsiahlu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Podľa § 42 ods.2 stavebného zákona sa oznámi verejnou vyhláškou územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutia o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené dňa 16.04.2018 a zvesené 02.05.2018 na úradnej tabuli Mesta Šaľa a obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, a na internetovej stránke Mesta Šaľa www.sala.sk. a obcí  Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom.

Oznámenie o začatí územného konania bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené včas.

 

Stavebný úrad v územnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, v priebehu konania námietky účastníkov konania neboli uplatnené. 

V priebehu konania bolo dňa 29.04.2018 prostredníctvom elektronickej podateľne doručené stavebnému úradu vyjadrenie Združenia domových samospráv /ZDS/, so sídlom Námestie SNP č. 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31 820 174, v zastúpení Marcela Slávika, predsedu ZDS, ako dotknutej verejnosti v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).

Predmetné vyjadrenie stavebný úrad nepovažuje za námietky predložené k zmene územného rozhodnutia, nakoľko Združenie domových samospráv nemá v konaní o zmene územného rozhodnutia postavenie účastníka konania.

Podľa § 34 ods. 1 stavebného zákona „Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.“

Podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona „V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.“

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. „Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.24) Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní pod č. 9047/2017-1.7/dj-R dňa 09.01.2018, s právoplatnosťou zo dňa 15.02.2018, podľa ktorého navrhovaná činnosť uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zisťovacom konaní Združenie domových samospráv /ZDS/ nebolo účastníkom konania podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z., zákona o posudzovaní vplyvov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zisťovacom konaní medzi účastníkov konania nezaradilo Združenie domových samospráv /ZDS/, preto v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z následne nemá postavenie účastníka konania ani v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Z uvedených dôvodov stavebný úrad predložené vyjadrenie p. Marcela Slávika nepovažuje za uplatnenú námietku v konaní, nakoľko Združenie domových samospráv v jeho zastúpení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ani v zmysle § 34 stavebného zákona nemá postavenie účastníka konania.

 

Stanoviská dotknutých orgánov k stavbe sú kladné, podmienky uvedené v stanoviskách stavebný úrad zapracoval do podmienok územného rozhodnutia. V územnom rozhodnutí však nie sú uvedené tie podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú stavebného konania stavby (jej samotnej realizácie), kolaudačného konania resp. užívania stavby.

Tunajší úrad posúdil návrh na zmenu územného rozhodnutia podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že návrh zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a povolením zmeny nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a je v súlade s platným územným plánom Mesta Šaľa a obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktorý by bránili vydaniu rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa Položky 59 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb./stavebný zákon / v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke dňa   .............................

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1.      Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava

2.      Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa

3.      Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška

4.      Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška

5.      Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška

6.      Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

7.      FARMA MAJCICHOV, a.s., 919 22 Majcichov č. 50

8.      LOXWOOD, s.r.o., Vašinova 134/16, 949 01 Nitra

9.      Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa

10.  Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava

11.  Slovenský vodohosp. podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica

12.  Zajarčie, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava

13.  JINAGRO, s.r.o., 927 05 Dlhá nad Váhom č. 274

14.  Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 01 Trnava

15.  SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961, 925 84 Vlčany

16.  Agro Invest Group s.r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom č. 633

17.  DOLINA, spol. s r.o., Bačala 314, 951 15 Veľká Dolina

18.  FARMA JATOV, spol. s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom

19.  A. I. GREEN ENERGY, s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava

20.  ARCADE INVEST, s.r.o., Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmírovce

21.  LÁNG, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 513

22.  Reality holding+, s.r.o., Bôrická 13, 010 01 Žilina

23.  Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. územiach mesta Šaľa, obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Trnovec nad Váhom, časť obce Horný Jatov

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

 

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

24.  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava

25.  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia envir. hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra č. 35/1, 812 35 Bratislava

26.  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Ul. Kutuzovova č. 8,              832 47  Bratislava

27.  Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

28.  Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

29.  Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (CD a PK), Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

30.  Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

31.  Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (CD a PK), Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

32.  Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

33.  Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

34.  Krajské riaditeľstvo Hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

35.  Krajské riaditeľstvo polic. zboru v Nitre, Piesková 32, P.O.Box 13/C, 949 01 Nitra

36.  MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa

37.  Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

38.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

39.  Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

40.  Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

41.  Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

42.  Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín

43.  SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice

44.  TELEMONT, a.s., Trnavská cesta 102, P.O.BOX č. 88, 820 09 Bratislava 29

45.  SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

46.  Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

47.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

48.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa

49.  Západoslovenská vodárenská spol., a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra

50.  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

51.  Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

52.  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

53.  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., P. O. BOX 216, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5

54.  TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava

55.  Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

56.  SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

57.  PROBUGAS, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

58.  EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

59.  Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

60.  Vodohosp. výstavba. š. p, Karloveská 2, P.O.BOX č. 45, 842 04 Bratislava

61.  Hydroinvest spol. s r. o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava

62.  Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky

63.  Dopravný úrad. Divízia vnútrozemskej plavby, Odbor štátneho odborného dozoru, Ostrov Sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno

64.  Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

65.  Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A,                    940 01 Nové Zámky

66.  Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

67.  Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

68.  Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa

69.  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 15880/59A,                                         824 84 Bratislava 26

70.  NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

71.  Mestský úrad v Šali, referát dopravy a technických činností

72.  Mestský úrad v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

na vedomie:

73.  Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava

ostatní:

74.  GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava

-          k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Jozef Belický

                                                                                                  primátor mesta