Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.05.2020 - 15:08  //  aktualizácia: 26.05.2020 - 15:09  //  zobrazené: 184

Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Ul. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, ktorú v konaní zastupuje Ing. Miroslav Hronec, trvale bytom Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

(ďalej len "stavebník") dňa 03.04.2020 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„Rekonštrukcia plynovodov Šaľa - Brezová, UO 02687“

(ďalej len "stavba") na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná

 • hlavná trasa plynovodov

KN – C:

 • vetva A – Ul. Dolná:  588/1, 587/2, 524/1,
 • vetva B – Ul. P.J. Šafárika: 591, 588/6,
 • vetva C – Ul. B. Nemcovej: 589/1,
 • vetva D – Ul. P.J.Šafárika: 524/29-31, 524/32, 524/28, 524/25, 593/1, 594/27, 594/1, 705/4,
 • vetva D.1 – Ul. Družstevná: 594/25,
 • vetva F – Ul. Dolná: 805/3,
 • vetva G – Ul. Orechová: 592/1, 594/51, 594/52, 594/69, 595/8, 1236/2, 595/3
 • vetva H – Ul. Brezová: 713/1, 714/4, 710/3, 708/4, 706/2, 663/3
 • vetva I – Ul. Brezová: 677/3, 633/2, 663/1
 • vetva J – Ul. Gagarinova: 663/14, 663/24

KN – E:

 • vetva D – Ul. P.J. Šafárika: 1312
 • vetva F – Ul. Dolná: 1323/1
 • vetva G – Ul. Orechová: 728, 1328, 1221, 2 – 1242/1, 2 – 1235/1, 2 – 1234/4,              2 – 1233/1, 1232/5, 2 – 1227/2, 2 – 1225/1, 2 – 1224/1
 • ostatné priľahlé parcely
 • vetva A – vetva N: 586/1, 587/1, 524/7, 524/6, 524/5, 590/6, 590/5, 590/4, 590/3, 590/2, 590/1, 589/2, 589/3, 589/4, 524/4, 594/21, 594/45, 594/44, 594/34, 594/36, 792/1, 594/46, 594/47, 594/42, 594/40, 594/31, 594/48, 676, 678/2, 684/1, 689, 691, 694/3, 696/2, 703/1, 705/1, 707, 709/1, 711/1, 714/1, 716, 712/3, 710/2, 708/3, 706/1, 704/1, 704/2, 702/2, 700/1, 695/2, 692/4, 690, 688/1, 677/2, 668/1, 668/16, 4036/2, 667/3, 4053/2, 4054/2, 4055/2, 4037/2, 4038/3, 4056/4, 4057/2, 4058/2, 4039/2, 4040/1, 4059/2, 4060/2, 4041/3, 4042/2, 4061/1, 4043/3, 4062/2, 4044/2, 4063/2, 4064/2, 4065/2, 4066/2, 4089/1, 4088/2, 4087/2, 4086/2, 4052/2, 4085/2, 4051/2, 4084/2, 4050/2, 4083/2, 4049/2, 4082/2, 4048/2, 4081/4, 4080/2, 4047/2, 4046/1, 4079/2, 4045/2, 4078/2, 4014, 4013/3, 4013/6, 4017/2, 4018/2, 4012/3, 4019/2, 4011/2, 4010/1, 4020/1, 4009/3, 4002/2, 4008/2, 4003/2, 4004/2, 4007/2, 4005/2, 4006/2, 4069/2, 4068/2, 4000/1, 4067/2 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. území Šaľa

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Stavba obsahuje:

 

 • Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Šaľa, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL2 plynovodov bude 300kPa.
 • Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.
 • Pri obnove plynovodov bude oceľové potrubie nahradené potrubím z materiálu PE100RC SDR 17.
 • Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.
 • Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom pásme plynovodov.
 • Celková dĺžka rekonštruovaných plynovodov 1659,5m s pripojovacími plynovodmi spolu 2812,2m.

 

Členenie stavby:

SO 01    Plynovody

 • Pri obnove plynovodov bude oceľové potrubie nahradené potrubím z materiálu PE 100RC SDR 17, STN EN 1555.1-2. Nové plynovody sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.

 1. časť výstavby:

 • vetva „J“ – ul. Gagarinova
 • vetva „K, K1“ – Ul. Železničná

2. časť výstavby:

 • vetva „F“ – ul. Dolná (úsek PL na zrušenie)
 • vetva „G“ – ul. Orechová (úsek PL na zrušenie)
 • vetvy „H, I, L,M,N“ – ul. Brezová, Kalinčiakova, Ružová, Železničná

3. časť výstavby:

 • vykonať odpojenie existujúceho NTL plynovodu – ODPOJ č. 3 na ul. Vlčanská.
 • vetva „A“ – ul. Dolná
 • vetva „B,C,D,D.1,E“ – ul. Gagarinova

 

SO 01.1 Pripojovacie plynovody

 • V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody
 • po existujúci HUP /hlavný uzáver plynu/. Nové prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.

 

SO 01.2 Dopojenia OPZ

 • OPZ /odberné plynové zariadenie/ sa začína za HUP /hlavný uzáver plynu/ a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Pôvodný HUP bude zrušený (odpojený). Nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ /doregulovacie zariadenie, domové regulačné zariadenie/ pre regulátor tlaku plynu.

 

SO 01.3 Prepoje a odpoje

 • So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu sa budú prepoje a odpoje realizovať uzatváracou tvarovkou (štopľovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp.

štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom po zrealizovaní rekonštrukcie.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

24. 06. 2020 o 09.00 hodine

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, stavebný úrad, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Príloha:

 • situácia

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 1. Ing. Stanislav Kulich, SPP – distribúcia a.s., Útvar investícií stred Projekcia stred – pracovisko Zvolen, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
 2. Vlastníci pozemkov / register "C" a register "E"/ a stavieb na nich na uliciach Brezová, Železničná, Kalinčiakova, Gagarinova, Orechová, Dolná, P. J. Šafárika, B. Nemcovej, Vlčanská, Družstevná
 • hlavná trasa plynovodov

KN – C:

 • vetva A – Ul. Dolná:  588/1, 587/2, 524/1,
 • vetva B – Ul. P.J. Šafárika: 591, 588/6,
 • vetva C – Ul. B. Nemcovej: 589/1,
 • vetva D – Ul. P.J.Šafárika: 524/29-31, 524/32, 524/28, 524/25, 593/1, 594/27, 594/1, 705/4,
 • vetva D.1 – Ul. Družstevná: 594/25,
 • vetva F – Ul. Dolná: 805/3,
 • vetva G – Ul. Orechová: 592/1, 594/51, 594/52, 594/69, 595/8, 1236/2, 595/3
 • vetva H – Ul. Brezová: 713/1, 714/4, 710/3, 708/4, 706/2, 663/3
 • vetva I – Ul. Brezová: 677/3, 633/2, 663/1
 • vetva J – Ul. Gagarinova: 663/14, 663/24

 

KN – E:

 • vetva D – Ul. P.J. Šafárika: 1312
 • vetva F – Ul. Dolná: 1323/1
 • vetva G – Ul. Orechová: 728, 1328, 1221, 2 – 1242/1, 2 – 1235/1, 2 – 1234/4,              2 – 1233/1, 1232/5, 2 – 1227/2, 2 – 1225/1, 2 – 1224/1
 • ostatné priľahlé parcely
 • vetva A – vetva N: 586/1, 587/1, 524/7, 524/6, 524/5, 590/6, 590/5, 590/4, 590/3, 590/2, 590/1, 589/2, 589/3, 589/4, 524/4, 594/21, 594/45, 594/44, 594/34, 594/36, 792/1, 594/46, 594/47, 594/42, 594/40, 594/31, 594/48, 676, 678/2, 684/1, 689, 691, 694/3, 696/2, 703/1, 705/1, 707, 709/1, 711/1, 714/1, 716, 712/3, 710/2, 708/3, 706/1, 704/1, 704/2, 702/2, 700/1, 695/2, 692/4, 690, 688/1, 677/2, 668/1, 668/16, 4036/2, 667/3, 4053/2, 4054/2, 4055/2, 4037/2, 4038/3, 4056/4, 4057/2, 4058/2, 4039/2, 4040/1, 4059/2, 4060/2, 4041/3, 4042/2, 4061/1, 4043/3, 4062/2, 4044/2, 4063/2, 4064/2, 4065/2, 4066/2, 4089/1, 4088/2, 4087/2, 4086/2, 4052/2, 4085/2, 4051/2, 4084/2, 4050/2, 4083/2, 4049/2, 4082/2, 4048/2, 4081/4, 4080/2, 4047/2, 4046/1, 4079/2, 4045/2, 4078/2, 4014, 4013/3, 4013/6, 4017/2, 4018/2, 4012/3, 4019/2, 4011/2, 4010/1, 4020/1, 4009/3, 4002/2, 4008/2, 4003/2, 4004/2, 4007/2, 4005/2, 4006/2, 4069/2, 4068/2, 4000/1, 4067/2 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v kat. území Šaľa.

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 2. Technická inšpekcia, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 71,                                        974 01 Banská Bystrica
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
 7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 8. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 9. MeT Šala, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 10. SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 11. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 12. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
 13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa
 14. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 16. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 17. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 18. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 19. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 20. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 

 

 na vedomie

Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

(splnomocnený zástupca stavebníka)

 •       k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy