Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.12.2018 - 13:51  //  aktualizácia: 05.12.2018 - 13:52  //  zobrazené: 430

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“”.

 

navrhovateľa Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 Viedeň, Rakúsko.

 

Predmetom zámeru je predĺženie širokorozchodnej železničnej trate v trase od Košíc (Hanisky) cez južné Slovensko a Bratislavu po hranicu s Rakúskom. Na hranici sa plynule napojí na simultánne projektované pokračovanie trate do Viedne, v ktorej bude veľké prekladisko – terminál. Hlavným motívom je vybudovanie plynulej a efektívnej dopravnej siete z Ruska, Číny a ostatných ázijských krajín do strednej Európy.

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenska-s-pre a na referáte ŽP Mestského úradu v Šali (3. poschodie, miestnosť č. 4.24) v čase úradných hodín.

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od zverejnenia tohoto oznámenia, t.j.                          do 25. 12. 2018.

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor