Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.12.2021 - 09:00  //  aktualizácia: 23.12.2021 - 09:04  //  zobrazené: 913

Pracovná pozícia - referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy Mestský úrad Šaľa

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

prijme do pracovného pomeru (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky) k obsadeniu  pracovnej pozície -

 referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Mestský úrad Šaľa

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právneho alebo manažérskeho zamerania,

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),
 • minimálne 3 roky odbornej praxe t. j. prax s grantovými, dotačnými a nadačnými programami vrátane online systémov predkladania žiadostí, prax s prácou v ITMS,
 • skúsenosti s vypracovávaním: žiadostí o NFP, monitorovacích správ, vyúčtovaní projektov, žiadostí o platbu a pod.,
 • znalosť zákona o podpore regionálneho rozvoja, európskych nariadení,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
 • práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web. prehliadači, komunikatívnosť, znalosť anglického jazyka

Charakteristika pracovného miesta:

- tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce,

- samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Základná zložka mzdy v hrubom: 932,50 Eur (mesačne) – 2 platový stupeň (základ podľa počtu dopracovaných rokov)

Ponúkané výhody:

- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. 02. 2022

 

Termín uzávierky prihlášok: 12. januára 2022

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • profesijný životopis,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (v súlade so zákonom č 18/2019               o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

mesto Šaľa

personálny referát      Zn. referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy                 

Nám. Sv. Trojice č. 7                         

927 15  Šaľa    

 

Šaľa  22. 12. 2021

Róbert Tölgyesi, v.r.

zástupca primátora mesta Šaľa

na základe Poverenia zo dňa 20.  12. 2021