Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.10.2023 - 13:14  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 13:19  //  zobrazené: 454

Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19

Názov Projektu

Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

7. REACT-EÚ

Investičná priorita

7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:

7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO7-SC77-2021-75

Kód projektu:

302071BRW9

Oblasť intervencie:

094 - Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: MK-095/2023-SOIROP-302071BRW9 (naše 785/2023) zo dňa 13.10.2023 - https://www.crz.gov.sk/zmluva/8449461/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8465918/

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

12/2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu

5/2022

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

6

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

66 888,00 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a ŠR–95%

63 543,60 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa -

3 344,40 EUR

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu "Podpora udržateľnosti Kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19", je modernizácia materiálneho vybavenia a zlepšenie hygienických podmienok pre návštevníkov, ale aj zamestnancov Domu kultúry, ktorí v ňom pracujú a sú zaradení do organizačnej štruktúry MsÚ ako Mestské kultúrne stredisko. Pre podporu zvýšenia odolnosti a zabezpečenia následnej udržateľnosti Domu kultúry v Šali (ďalej aj ako DK), ktorý už prešiel významnou stavebnou rekonštrukciou vrátane vybudovania bezbariérového vstupu, sú predmetom projektu hlavné aktivity:

• nákup nábytku do priestorov DK, určeného najmä pre návštevníkov nakoľko ide o interiérové vybavenie vyhovujúce zvýšeným požiadavkám udržiavania hygienických opatrení v rámci estrádnej sály, spoločných priestorov a vstupnej haly,

• nákup multifunkčných kioskov, slúžiacich na meranie telesnej teploty s dávkovačom dezinfekcie na ruky pre všetkých pri vstupe do DK,

• nákup germicídnych čističov vzduchu potrebných na čistenie a elimináciu vírusov vo vzduchu.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 je potrebné obstarať uvedené materiálne vybavenie, pretože prostredníctvom neho vie kultúrna inštitúcia fungovať, byť pripravená, a vytvoriť tak zdravé a chránené prostredie na účasť obyvateľov na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, ako aj pre zamestnancov Mestského kultúrneho strediska sídliaceho v DK.

Hlavné aktivity

302BRW900001 - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

302BRW900002 - Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky

  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pre IROP

 

www.partnerskadohoda.gov.skwww.mirri.gov.sk,

www.culture.gov.sk

 

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk;