Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 10:48  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:55  //  zobrazené: 2648

Počet blokových pokút uložených za parkovanie na ul. Štúrova...

číslo: I14/2005

V zmysle ustan.  § 18 ods 2. zákona NR SR č.  211/2003 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) žiadosti Ing. Igora Klačka, bytom ul. Sládkovičova 2044/47, 927 01 Šaľa podanej dňa 03.10.2005 o zverejnenie informácie :

1/ počet blokových pokút uložených za parkovanie na ul. Štúrova od roku 2000 po súčasnosť a v akej výške. Informáciu uviesť po jednotlivých mesiacoch.

2/ počet blokových pokút uložených za parkovanie na ulici SNP od roku 2000 po súčasnosť a v akej výške. Informáciu uviesť po jednotlivých mesiacoch.

3/ Počet blokových pokút uložených za parkovanie na ulici Kráľovská od roku 2000 po súčasnosť a v akej výške. Informáciu uviesť po jednotlivých mesiacoch.

4/ Uviesť mobilné číslo na primátora

5/ Odôvodnenie neposkytnutie mobilného čísla na primátora

6/  Na základe ktorého právneho predpisu konala hliadka mestskej polície dňa 18.8.2005


n e v y h o v u j e


 

O d ô v o d n e n i e:


Mesto Šaľa obdržalo žiadosť Ing. Igora Klačka bytom ul. Sládkovičova 2044/47, 927 01 Šaľa podanej dňa 03.10.2005 o zverejnenie informácií.

V časti žiadosti  bod 1 až 3 správny orgán požadovanú informáciu nesprístupní s poukazom na ustanovenie § 3 zákona o slobode informácií, nakoľko požadované informácie nemá povinná osoba k dispozícii.
Povinná osoba nemá vytvorené  štatistiky v požadovanom triedení., pričom  eviduje každý priestupok v členení podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 08/2000.

S poukazom na § 6 zákona o slobode informácií tieto požadované informácie sú zverejňované v inom členení a sú dostupné spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (zverejnené a internetovej stránke mesta).  Tieto štatistiky z hromadných výstupov boli žiadateľovi poskytnuté ako príloha osobitného listu.

Žiadosti o poskytnutie informácie v bode 4-5 povinná osoba  nevyhovuje s odôvodnením a poukazom na ust. § 6  a § 7 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, keď povinné údaje o stave účtu za mobilný telefón primátora už zverejnila na internetovej stránke.

Podľa ust. § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je  primátor mesta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom  obce. Podľa ust. §13 ods. 5 je v administratívnoprávnych vzťahoch správnym orgánom.
Toto ustanovenie zákona však nie je možné aplikovať priamo, nakoľko k výkonu tejto funkcie je zriadený mestský úrad, ktorý vykonáva všetky potrebné úkony a zabezpečuje podklady pre vydávanie individuálnych správnych aktov. Ďalej podľa cit. ust. je najvyšším štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych záležitostiach a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancoch obce.

Nakoľko funkcia primátora je veľmi obsiahla, často sa pohybuje mimo úradu na rokovaniach. Za týmto účelom je zriadená funkcia zástupcu primátora, ktorý je v neprítomnosti primátora k dispozícii občanom. Takisto postup pri dohodnutí stretnutia s primátorom je zvyčajne prostredníctvom sekretariátu primátora, ktorý má najpodrobnejšie informácie o najbližšom programe primátora a je príslušný na konanie vo veciach ohlasovania návštev občanov.

Informácia požadovanú pod bodom č. 6 – žiadateľ sa domáhal uvedenia právneho predpisu podľa ktorého konala hliadka mestskej polície dňa 18.6.2005, keď jeho priestupok chceli riešiť v blokovom konaní za porušenie § 22 ods.1 písm. k/ zákona 372/1990 Zb.  v znení nesk. predpisov, keď priamo citovaný zákon takúto možnosť neumožňuje obciam.

Citovaný zákon v § 86 ods. b/ posledná časť vety však toto splnomocnenie obciam udeľuje a teda hliadka Mestskej polície konala v súlade so splnomocňovacím ustanovením citovaného zákona a a čl. 6. ods. 1 písm. e/ VZN 8/2000.

Na základe uvedených skutočností rozhodol primátor mesta Šaľa tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.