Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.11.2023 - 10:28  //  aktualizácia: 15.11.2023 - 10:29  //  zobrazené: 481

Oznámenie o zverejnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

V súvislosti s oznámením Okresného úradu v Šali o zverejnení strategického dokumentu : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 sa obraciam na Vás so žiadosťou o zverejnenie tejto informácie na našej úradnej tabuli v znení :

„ Mesto Šaľa je obstarávateľom strategického dokumentu : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030, ktorého cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľov, rozvoj pracovných príležitostí, vytváranie podmienok pre rozvoj fungujúcej ekonomiky, bývania, bezpečnosti, tvorba príležitostí na realizáciu voľnočasových aktivít, vzdelávania. Dňa 10.11.2023 bolo na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente ,,Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030“ (ďalej len ,,oznámenie“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 24/2006 Z. z.“).

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. informujeme verejnosť, že oznámenie je zverejnené na internetovej stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mesta-sala-na-roky-20    „