Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.01.2017 - 09:59  //  aktualizácia: 16.01.2017 - 11:12  //  zobrazené: 4059

Oznam o výrube drevín

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa oznamuje, že Rozhodnutím Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa zo dňa 10. januára 2017, č. j. OU-SA-OSZP-2017/000659-6-Sta. A č. j. OU-SA-OSZP-2016/008133-6-Sta., tento vydáva súhlas na uskutočnenie výrubu drevín rastúcich mimo les v rozsahu 28 ks v čase vegetačného pokoja od januára 2017 do 31. marca 2017, resp. od 01. októbra 2017 do 31. marca 2018.

Všetky dreviny sa nachádzajú v areáli Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa (Pozemok parcely registra „C“ č. 2667/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Šaľa. Vlastníkom pozemku je podľa Výpisu z listu vlastníctva č. 8637 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa). Dôvodom výrubu je zlý, resp. zhoršujúci sa zdravotný stav stromov a negatívne zasahovanie korún drevín do stavebných objektov školy a objektov nachádzajúcich sa na susediacich pozemkoch, prípadne ich rast do drôtov elektrického vedenia. Žiadateľ – ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa pri podávaní žiadosti na výrub drevín vychádzal z expertízneho posudku vypracovaného Ústavom ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Akademická 2, 949 01  Nitra. Kontrolným skenovaním drevín bola potvrdená rozsiahla hniloba, resp. riziková stabilita u dotknutého počtu (viď. Rozhodnutie - súhlas na výrub). Zdravotný stav ostatných drevín je vyhovujúci, v danom prípade sa bude uvedená skutočnosť priebežne monitorovať, resp. v prípade potreby sa zrealizujú nevyhnutné ozdravné zásahy formou orezu.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny (viď. bod III. Rozhodnutia), uskutoční žiadateľ – ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa na vlastné náklady do termínu 30. apríl 2018 náhradnú výsadbu v počte 40 ks drevín (javor, buk, jaseň, sakura, judášovec, lipa, jarabina, hloh – po 5ks z každého druhu) a súčasne po dobu 3 rokov odo dňa výsadby zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín.

V Šali dňa 16. 1. 2017                                                                    

PhDr. Rudolf Kuklovský
riaditeľ školy