Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.04.2013 - 07:57  //  aktualizácia: 22.04.2013 - 07:58  //  zobrazené: 1717

Ohľadom podnetu zo dňa 04. 01. 2013 ničenie trávnika Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

číslo: I13/2013

Požadované informácie: ohľadom podnetu zo dňa 04. 01. 2013 ničenie trávnika Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.:

1. Aké kroky vo veci podnetu sa vykonali?
2. Je pre úrad jednoduchšie odpovedať na žiadosti o informácie, ako potvrdiť prijatie emailu emailom, keď o to pisateľ požiada?
3. Sprístupnenie mien pracovníkov, ktorí sú zodpovední za prijímanie pošty na adrese mesto@sala.sk.
4. Riadia sa pracovníci zodpovední za prijímanie elektronickej pošty na adrese mesto@sala.sk registratúrnym poriadkom úradu, teda zapisujú prijatú poštu (napr. podnety občanov) do registratúrneho systému?

Sprístupnené informácie:

1. Po obhliadke terénu sme požiadali Mestskú políciu Šaľa o prešetrenie v zmysle VZN
č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08. 09. 2005 a v znení VZN č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1. Nedodržanie ustanovení VZN bolo riešené Mestskou políciou Šaľa v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Vzhľadom ku klimatickým podmienkam bude konečná úprava terénu zrealizovaná do konca mesiaca marec 2013.

2. Nakoľko emailová adresa mesto@sala.sk je zahltená často nevyžiadanými ponukami, množstvom ponúk na rôzne tovary a služby, školenia a spamom a to všetko adresované
na mesto, resp. oslovením priamo primátora mesta, na základe pokynu zástupcu primátora mesta Šaľa Ing. Jozefa Mečiara sa prestali tlačiť všetky doručené emaily a automaticky registrovať v podateľni, aby sa šetrilo papierom a veľké množstvo pošty sa nezakladalo len a/a. Avšak tejto adrese je venovaná náležitá pozornosť a všetky emaily (okrem spamu) sa elektronicky posielajú konkrétnym pracovníkom, ktorých sa obsahovo týkajú, ich priamym nadriadeným a v kópii primátorovi a prednostovi MsÚ.  Zodpovedný pracovník, koho sa podnet týka, potom potvrdí prijatie emailu, zabezpečí zaregistrovanie podnetu cez podateľňu MsÚ  a následne ho rieši. 

3. Prijímanie pošty na e-mailovej adrese  mesto@sala.sk sleduje a cez túto adresu komunikuje Ing. Eliška Vargová, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy. Príslušná referentka poštu,  s  ktorou ďalej nepracuje a ktorá nespadá do jej pracovnej činnosti a  kompetencií posiela v zmysle vyššie uvedenej schémy príslušným pracovníkom. 

4. Všetci zamestnanci mesta Šaľa sa riadia registratúrnym poriadkom. Evidencia pošty
do registratúrneho systému je v kompetencii podateľne MsÚ a nie je v kompetencii
ani v náplni práce osoby, ktorá sleduje prijímanie pošty na adrese mesto@sala.sk. Ako bolo vyššie uvedené všetky podnety občanov sa z uvedenej adresy posielajú zodpovedným pracovníkom podľa charakteru podnetu a tí zabezpečujú zaregistrovanie podnetu cez podateľňu MsÚ.