Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.07.2018 - 08:43  //  aktualizácia: 13.07.2018 - 08:44  //  zobrazené: 1613

Obrátili sa na mňa ohľadom nebezpečných odpadov, ktoré sú tekuté a nie sypké a u nás na zbernom dvore ich nepreberajú...

predkladateľ: Milena Veresová

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2018

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Obrátili sa na mňa ohľadom nebezpečných odpadov, ktoré sú tekuté a nie sypké a u nás na zbernom dvore ich nepreberajú, pretože nemôžu byť tekuté, musia byť sypké, alebo vysušené, musia byť nejakým spôsobom označené; chceli od nich, aby zistili, čo v tom je, takže je to také dosť komplikované; takže, či vieme prípadne niekde zistiť, akým spôsobom by vedeli občania takéto likvidovať a či sa to dá na náklady mesta, alebo či sa to dá v konkrétnych termínoch, aby sa vedeli pripraviť na to; jednoducho, aké sú podmienky, alebo či je to naozaj tak, že legislatíva to proste nepovoľuje a každý si to musí riešiť po svojom, lebo sa obávam, že v tomto prípade skončia v komunálnom odpade, takže ako nájsť ten spôsob a nejakým spôsobom mi odpovedať a potom to v zápätí aj zverejniť, aby občania vedeli, ako postupovať, ak majú doma takýto nebezpečný odpad, čo sú pesticídy, farby, riedidlá a všetko možné.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Mesto má zmluvne zabezpečený zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu so spoločnosťou SPEKO Šaľa, s.r.o. V zmluve sú presne špecifikované druhy odpadov, ktoré táto spoločnosť preberá podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len Katalóg odpadov). Každý odpad má podľa tejto vyhlášky priradené katalógové číslo, pod ktorým sa s odpadom ďalej nakladá v intenciách zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o odpadoch). Každý, kto nakladá s nebezpečnými odpadmi (zberné miesta, dopravcovia, zhodnocovacie, resp. zneškodňovacie zariadenia – skládky a spaľovne), majú vydané povolenia na druhy odpadov konkretizované katalógovými číslami podľa Katalógu odpadov. S inými odpadmi nemôžu nakladať. Ak nie je známy druh odpadu, t. j. nie je k nemu priradené katalógové číslo, náš zmluvný partner ho neprevezme.
 

Zisťovali sme ceny rozborov v laboratóriách, ktoré takéto analýzy realizujú. Náklady na rozbor jedného neznámeho odpadu predstavujú sumu 150 – 300 Eur  bez ohľadu na množstvo takéhoto odpadu. Ak by jeden občan doviezol napríklad 10 rôznych fľaštičiek s neznámym obsahom, len náklady na identifikáciu odpadov by predstavovali 1 500 až 3 000 Eur, čo ale nezahŕňa náklady na zneškodnenie týchto odpadov.

S uvedenými nákladmi nebolo počítané pri výpočte poplatku za komunálne odpady. Nakoľko v zákone o odpadoch nie je jednoznačné, kto je povinný tento rozbor zabezpečiť (či pôvodca odpadu – občan, alebo držiteľ odpadu – obec), požiadali sme Ministerstvo životného prostredia SR o usmernenie. Zároveň hľadáme aj možnosti, ako obyvateľom odovzdávanie takýchto neznámych odpadov uľahčiť.

 

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referát životného prostredia