Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.02.2017 - 09:13  //  aktualizácia: 03.02.2017 - 09:15  //  zobrazené: 2528

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 47 (4-izbový) na prízemí (1. NP), v bytovom dome na ulici Jazernej, súp.č. 584, vchod č. 22, v k. ú. Šaľa

Mesto Šaľa
v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž
v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 8 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov
 a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

 

„O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom  a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici  Jazernej súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C parcelné číslo 985/3 v k.ú. Šaľa“

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže :

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
zastúpené Mgr. Jozefom Belickým,  primátorom mesta

Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu nehnuteľností evidovaných v KN C, pre k.ú. Šaľa na LV č. 6140:
- bytu č. 47 (4-izbový) na prízemí (1. NP) , v bytovom dome na ulici Jazernej, súp.č. 584, vchod č. 22,  podlahová plocha bytu 84,61 m2 (vrátane pivnice a špajzy) , v podiele 1/1
- podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 584, vo veľkosti     181/10000-in
- podielu na pozemku parc. č. 985/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 683 m2, na ktorom je dom postavený. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 181/10000-in  


                                                                                                             
Popis obytného domu a bytu:

Bytový dom je postavený v Šali na ulici Jazernej. Bytový dom pozostáva z 3 vchodov. Budova má 8 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie.  Bytový dom bol daný do užívania v roku 1978.
Byt č. 47 je 4- izbový byt, umiestnený vo vchode č. 22 na prízemí (1. NP), pozostáva zo 4 izieb a z príslušenstva, ktoré tvoria miestnosti: chodba so vstavanou skriňou, kuchyňa, kúpeľňa, WC a  mimo bytu umiestnená špajza (na medziposchodí) a pivnica (v suteréne). Byt je bez balkónu. Podlahy v byte sú pokryté PVC podlahovinou. Jadro je umakartové.  Dispozičné riešenie bytu je dobré a je výhodné pre zabezpečenie bývania 4 a viac členných domácností. V bytovom dome je zavedená káblová televízia a internet. Vo všetkých spoločných miestnostiach bytového domu sú vymenené pôvodné okná za plastové  s  tepelnoizolačným zasklením. Ďalej boli menené stúpačky a zadné vchodové dvere. Výťah prešiel komplexnou obnovou a modernizáciou v roku 2015.
Byt bol do 31.10.2016 využívaný Organizáciou sociálnej starostlivosti  mesta Šaľa za účelom prevádzkovania služieb útulku pre bezdomovcov, je v pôvodnom vyhotovení, pravidelná údržba bola zabezpečená, ale technický stav je podpriemerný. Byt vyžaduje obnovu a modernizáciu, má samostatné meranie vody, tepla, plynu a elektrickej energie. Kúrenie a príprava TÚV je zabezpečená centrálne.

Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky :
1. kúpna cena
   2. ostatné podmienky

Poskytnutie súťažných podkladov :
Súťažné podklady  je  možné  vyzdvihnúť na   Mestskom  úrade v   Šali,   Oddelenie správy   majetku a zariadení  mesta, 3. poschodie, č.d. 302 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 6.2.2017 v čase od 800hod do 1400hod.
Vyhlasovateľ  umožní  uchádzačom   obhliadku  bytu   dňa 20.2.2017  so zrazom uchádzačov o 1300 hod,  pred príslušným vchodom bytového domu na ulici Jazernej.
Kontaktné osoby:
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4, kl. 107
Mária Szabová: tel. č. 031/770 5981-4, kl.123

Spôsob podávania súťažných návrhov :
Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp. osobne predložiť na  MsÚ, kancelária č.d. 302 do 28.02.2017  do 1300 hod.    
Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme podpísaný právne záväzným spôsobom a doručený  v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – 4-izbový byt  č. 47 na ulici Jazernej 22 “ (neotvárať) a  s  uvedením adresy uchádzača.


Termín a miesto otvárania obálok :

Otváranie obálok sa uskutoční  dňa 28.02.2017 o 1500 hod, v zasadačke MsÚ v Šali.   

Oznámenia výsledkov :
Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne
do 10 dní  od podpísania uznesenia  primátorom mesta (predpokladaný termín zasadnutia
je  16. marec 2017).


Záverečné ustanovenia :
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenia obchodnej verejnej súťaže až do doručenia oznámenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže  uchádzačom.
2.   Predložený súťažný návrh  nemožno meniť  ani dopĺňať.
3.   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia, resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž
ako neúspešnú.
5. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.


V Šali 3.2.2017

 


                                                                                                                     Mgr. Jozef Belický  v.r.
       primátor mesta