Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 21.11.1997 - 12:24  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 12:28  //  zobrazené: 5534

O mestskom informačnom systéme

číslo: 05/1997  |  dátum schválenia: 06.11.1997  |  dátum účinnosti: 21.11.1997  |  stav: účinné

ČASŤ I.
Úvodné ustanovenia


Článok 1
Pôsobnosť nariadenia


Toto nariadenie upravuje:

1. Ciele a spôsob mestského informačného systému mesta Šaľa (ďalej len MIS)
2. Práva a povinnosti mesta Šaľa, organizácií, fyzických a právnických osôb, ktoré zasahujú do MIS, alebo využívajú údaje v ňom obsiahnuté


ČASŤ II.

Článok 2
Obsah a údržba MIS


Mestský informačný systém (MIS) je informačný systém používaný v rámci mestskej správy na podporu a zefektívnenie operačných, správnych a rozhodovacích činností MsÚ týkajúcich sa objektov a činností na území mesta. V určenom rozsahu môžu byť údaje obsiahnuté v MIS mesta Šaľa poskytnuté aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacich na území mesta.

Po obsahovej stránke súčasťou MIS je predovšetkým digitálna technická mapa, vektorová katastrálna mapa, územný plán, základné a tematické mapy, iné diela mapového charakteru, dáta v aplikáciách používaných na jednotlivých oddeleniach MsÚ, príp. iné údaje súvisiace
s MIS.


Článok 3
Správca MIS


Správcom MIS sa rozumie fyzická alebo právnická osoba poverená technickým
a organizačným zabezpečovaním prevádzky a údržby MIS.

Správca:
1. zabezpečuje prevádzku MIS,
2. zabezpečuje ochranu údajov v ňom obsiahnutých pred odcudzením alebo neoprávneným použitím,
3. preberá nové alebo aktualizované údaje od fyzických a právnických osôb a kontroluje ich správnosť a presnosť,
4. v potrebnom rozsahu poskytuje pomoc pri využívaní údajov obsiahnutých v MIS,
5. zabezpečuje prepojenie MIS na iné informačné systémy na území mesta, štátu alebo v zahraničí,
6. dbá na dodržiavanie všetkých právnych noriem a predpisov súvisiacich s údajmi obsiahnutých v MIS,
7. predkladá návrhy na zlepšenie štruktúry a využitia MIS,
8. činnosti potrebné pre fungovanie MIS, ktoré nemôže vykonávať správca MIS môžu byť zabezpečované externe formou mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inou formou zmluvy.


Článok 4
Digitálna technická mapa


1. Pod digitálnou technickou mapou (DTM) sa rozumie špeciálna časť bázy údajov území mesta a jeho mestských častí, ktorej obsah je stanovený normami platnými pre tvorbu technických máp a môže byť doplnený o ďalšie údaje podľa potrieb mesta
2. Účelom tvorby a údržby DTM je slúžiť potrebám mesta a iných subjektov, ktoré zaisťujú správu súboru inžinierskych sietí, stavebných a prevádzkových objektov
3. Pod tvorbou DTM sa rozumie zber a spracovanie alfanumerických a grafických údajov získaných digitalizáciou existujúcich mapových podkladov a geodetickým meraním
v teréne. Tvorbou a aktualizáciou DTM je poverený správca MIS, ktorý dbá na koordináciu činností súvisiacich s tvorbou a aktualizáciou DTM.
4. Za účelom efektívnej tvorby, aktualizácie a spoločného využívania DTM mesto Šaľa môže vstupovať do zmluvných vzťahov so správcami inžinierskych sietí a údajov potrebných pre tvorbu a využitie digitálnej mapy mesta Šaľa.
5. Vlastníkom DTM mesta Šaľa z údajov získaných podľa bodu 3. – 4. tohoto VZN je mesto Šaľa.


Článok 5
Vektorová katastrálna mapa


1. Vektorová katastrálna mapa (VKM) je súbor alfanumerických a grafických údajov poskytnutých na základe zmluvných podmienok Katastrálnym odborom OÚ v Šali
2. VKM slúži na evidenciu a oceňovanie mestského nehnuteľného majetku ako pracovný podklad pre majetkovoprávne úkony.
3. Zhotoviteľ vektorovej digitálnej katastrálnej mapy je povinný dodržiavať všetky technické predpisy a iné usmernenia vydané rezortom UGKK SR
4. Údaje súboru geodetických informácií môžu byť využité len na lokalizáciu ostatných údajov ISÚ. Údaje poskytnuté Katastrálnym odborom v Šali nesmú byť poskytnuté tretím osobám, využívané na propagačné a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia
s pôsobnosťou účastníkov informačného systému. Ich použitie nesmie byť v rozpore so zákonom č. 215/1995 Zb. a č. 162/1995 Zb.
5. Údaje súboru popisných informácií katastra musia byť vedené oddelene od iných údajov
a s prístupovými právami jednotlivých oprávnených osôb. Prístup k údajom VKM má správca MIS a osoby písomne poverené prednostom mestského úradu. Osoby s prístupom k údajom VKM nesmú vykonávať zmeny v poskytnutých údajoch
6. Tlačové výstupy vyhotovené zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností musia obsahovať doložku "Nie je verejnou listinou v zmysle § 114 vyhl. 79/1996 Zb.
o katastri nehnuteľností v SR - Neslúži na právne úkony" a dátum aktuálnosti obsahu.
7. Grafické výstupy z ISÚ vyhotovené na podklade súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností musia obsahovať doložku v znení "Mapový podklad (c) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a dátum aktuálnosti obsahu
8. Spoluprácou s katastrálnym odborom pri tvorbe a aktualizácii VKM je poverený správca MIS.


Článok 6
Ostatné údaje


V MIS sú obsiahnuté iné polohovo lokalizované údaje mapového charakteru. Ide predovšetkým o územný plán, rôzne základné a tematické mapy pokrývajúce územie mesta a jeho blízkeho okolia. Tieto slúžia ako podporný prostriedok pri rozhodovaní alebo rýchlu orientáciu na území mesta.
Do MIS patria tiež údaje v aplikáciách používaných na jednotlivých oddeleniach MsÚ v Šali. Ide napr. o databázy evidencie obyvateľstva, evidencie podnikateľov atď. Prístup k ostatným údajom má správca MIS a osoby písomne poverené prednostom mestského úradu.


Článok 7
Tvorba finančných zdrojov


Finančné zdroje na prevádzku jednotlivých častí MIS zabezpečuje mesto Šaľa zo svojho rozpočtu a predajom vybraných informácií z MIS ostatným osobám.


ČASŤ III.

Článok 8
Poskytovanie údajov z MIS


Údaje obsiahnuté v MIS môžu byť poskytnuté iným fyzickým a právnickým osobám len na základe rozhodnutia primátora mesta. Ich distribúciu technicky zabezpečuje správca MIS. Distribúciu údajov z MIS vo všetkých formách zabezpečuje správca MIS na základe platných zmluvných podmienok.

Správca MIS vypracúva každoročne cenník pre poskytovanie údajov, ktorý schváli mestské zastupiteľstvo.


Článok 9
Ochrana utajovaných informácií


Spôsob zaobchádzania s údajmi obsiahnutými v MIS, ktoré sú predmetom štátneho alebo služobného tajomstva sú riešené vo VZN č. 21.


Článok 10
Povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k DTM


1. Investori stavebných diel (právnické a fyzické osoby) na území mesta Šaľa sú povinní odovzdávať pre trvalú aktualizáciu DTM nasledovné údaje správcovi MIS:
2. Údaje o zmenách formou výsledkov geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby potvrdené zodpovedným geodetom v dvoch vyhotovenia.
3. Zmenou sa rozumie každá nová stavba (vrátane inžinierskych sietí), jej stavebná alebo prevádzková úprava alebo jej zrušenie alebo podstatné ovplyvnenie niektorej charakteristiky vedenej v rámci DTM, či iná skutočnosť, v dôsledku ktorej prestanú platiť údaje uložené v DTM.
4. Termín odovzdania geodetického zamerania je pred podaním návrhu na kolaudačné rozhodnutie.
5. Údaje o geodetickom zameraní sa odovzdávajú proti podpisu správcovi MIS, alebo osobe určenej správcom MIS.
6. Investor môže požiadať správcu MIS o prešetrenie nutnosti geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby v prípade nepodstatnej zmeny. V prípade, že správca MIS určí, že geodetické zameranie nie je potrebné vykonať z dôvodu nepodstatnej zmeny, potvrdí sa táto skutočnosť spoločným zápisom medzi investorom a správcom MIS.


Článok 11
Povinnosti mesta Šaľa


Povinnosťou mesta je písomne upozorňovať na nutnosť dodržiavania povinnosti odovzdávania
geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby v záväzných stanoviskách pre stavebné povolenie.

Pracovník MsÚ vykonávajúci štátny stavebný dohľad v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov poskytuje správcovi MIS aktuálne informácie o stavbe. Zabezpečuje tiež správcovi MIS oznámenie o začatí kolaudačného konania a kolaudačné rozhodnutie.


ČASŤ V
Spoločné a záverečné ustanovenia


Článok 13
Sankcie


Porušenie tohoto nariadenia a neoprávnené použitie údajov obsiahnutých v MIS mesta Šaľa je postihnuteľné v zmysle § 13a zákona 369/1990 Z. z. o priestupkoch v platnom znení,
v zmysle § 122 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
V prípade uskutočnenia stavby, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa tohto VZN a je na ňu vydané stavebné povolenie sa ukladá na návrh správcu MIS prednostné rozhodnutie
o zastavení stavby podľa § 122, čl. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní.

Návrh na sankcie dáva primátorovi mesta správca MIS. Sankcie schvaľuje primátor mesta Šaľa.


Článok 14
Účinnosť

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Šali, dňa 6. 11. 1997. Nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli, t. j. 21. 11. 1997. Týmto dňom stráca účinnosť VZN č. 5/1992 o jednotnej evidencii technického vybavenia a správnych údajov zo dňa 11. 9. 1992.

Prílohy