Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.04.2021 - 08:19  //  aktualizácia: 12.04.2021 - 08:19  //  zobrazené: 1477

Mesto podpísalo dodatok k zmluve o dielo (rekonštrukcia DK Šaľa), kde ako dôvod bol uvedený nález nebezpečného azbestu

číslo: I18/2021

Požadované informácie citujeme:

 

 1. „Mesto podpísalo dodatok k zmluve o dielo (rekonštrukcia DK Šaľa), kde ako dôvod bol uvedený nález nebezpečného azbestu. Nedalo sa predísť takémuto nálezu zhotoviteľom alebo vlastníkom dôkladnou obhliadkou budovy DK pred rekonštrukciou?
 2. 18. 03. 2021 sa na webovej stránke slovosalanov.sk objavila informácia, potvrdená hovorkyňou mesta D. Hanesovou o tom, že práce na DK sú na 45 dní pozastavené pre koronavírus zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. Otázka: z akého dôvodu boli teda práce pozastavené?
 3. Koľko zamestnancov zhotoviteľa denne pracuje na rekonštrukcii DK? (v prípade ak nemajú koronavírus)
 4. Aké rekonštrukčné práce sú naplánované na javisku divadelnej sály?
 5. Bude menená aj javisková technika? Myslím javiskové ťahy, závesy, výkryty, opona, kinorám, osvetlenie? Ak áno, v akom rozsahu?
 6. Členom komisie kultúry bolo osobou primátora sľúbené (v roku 2019), že pri rekonštrukcii DK bude upravený aj Park 17. novembra pred Pamätníkom obetiam komunizmu, ktorý by slúžil ako pietne miesto a zároveň funkčný park. Bude toto realizované?
 7. Prečo nie sú na oficiálnej webovej stránke mesta uverejňované aktuálne informácie ohľadom tak dôležitej veci, akou je rekonštrukcia DK? (Pozn: posledná bola uverejnená 14. 01. 2021)
 8. Prečo o tak dôležitých veciach, ako je prerušenie rekonštrukčných prác, s nutnosťou podpísať dodatok k zmluve o dielo, neinformuje radnica proaktívne občanov aj v sekcii spravodajstvo a neskôr zdieľaním informácií na sociálnych sieťach?“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby bola vykonaná obhliadka, avšak vzhľadom na veľmi zlý stav fasádnych prvkov nedošlo ku kompletnému rozobratiu - demontáže časti prvkov presklenej fasády, ale bola vykonaná len vizuálna obhliadka. Na základe nej sme nemali informácie o existencii azbestu vo fasáde budovy kultúrneho domu, preto s jeho odstránením a likvidáciou nebolo uvažované v projektovej dokumentácii ani vo výkaze výmer pre verejné obstarávanie.

V priebehu verejného obstarávania boli voči mestu Šaľa vznesené žiadosti o vysvetlenie ohľadom možného výskytu azbestu na stavbe. Mesto Šaľa oznámilo všetkým uchádzačom, že nedisponuje informáciou o prítomnosti azbestu a pre prípad, že pri rekonštrukčných prácach dôjde k zisteniu azbestu, bude sa postupovať v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedenej informácie sa aj následne pri prácach postupovalo.

 

 1. Ako je uvedené vo zverejnenom dodatku č. 1 k zmluve o dielo, práce boli pozastavené pre skryté prekážky, ktoré znemožnili vykonávanie diela dohodnutým spôsobom t. j. výskyt azbestu na obvodových stenách stavby. V dodatku sa uvádza taktiež medzi inými, že do termínu realizácie sa nezapočítava doba v dĺžke max 45 dní viazaných iba na realizáciu predmetu plnenia v rozsahu podľa ods. 3.20 zmluvy o dielo (doplnený rozsah týkajúci sa odstránenia azbestu).

Okrem toho súbežne dňa 27. 01. 2021 zhotoviteľ  bezodkladne písomne (emailom) informoval objednávateľa o vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť  t. j. vyššej moci, z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Na stavbe sa vyskytol problém s prípravou, dodávkami materiálu a samotnou realizáciou prác (montážami) týkajúcich sa exteriéru, ktoré môžu viesť k pozastaveniu vykonávania prác v časti exteriér.

 

 1. Denný počet pracovníkov na stavbe nie je konštantný, od začiatku realizácie stavby sa denný počet pracovníkov na stavbe pohyboval v rozmedzí od 4 pracovníkov (pozn. 2 pracovné dni) po 23 pracovníkov.

 

 1. Na javisku budú realizované práce stavebné, elektroinštalačné, práce na vzduchotechnike, hlasovej signalizácii, zariadení na odvod dymu a tepla, požiarnej ochrane, javisková technika, opony. Konkrétny rozsah je zrejmý z rozpočtu v prílohe zmluvy o dielo
  č. 703/2020 zo dňa 10. 11. 2020, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta Šaľa www.sala.sk.

 

 1. Predmetom realizácie interiéru je aj javisková technika divadelnej sály (opony, kinotechnika, scénické osvetlenie). Konkrétny rozsah je zrejmý z rozpočtu v prílohe zmluvy o dielo č. 703/2020 zo dňa 10. 11. 2020, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta Šaľa www.sala.sk.

 

 1. Úprava Parku 17. novembra pred Pamätníkom obetiam komunizmu nie je priamo súčasťou projektu Rekonštrukcie kultúrneho domu. Úprava parku bude uskutočnená, rozsah úpravy je  v štádiu riešenia.

 

 1. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ako aj samotné zmluvy týkajúce sa realizácie rekonštrukcie objektu domu kultúry sú zverejnené na webovej stránke mesta. Rovnako je vytvorená podstránka projektu so základnými informáciami o projekte.

Hovorkyňa mesta informuje pravidelne na sociálnych sieťach aj webovej stránke v časti spravodajstvo o aktuálnom postupe prác. Po uvedenom dátume 14. 01. 2021 boli zverejnené krátke informácie s fotodokumentáciou z postupu prác v interiéri naposledy napr. 10. 03. 2021 zatiaľ na facebookovej stránke mesta, nakoľko práce v exteriéri boli pozastavené. Opomenutím tieto správy neboli prepojené na webovú stránku mesta.

 

 1. Informáciu o prerušení prác na stavbe prioritne bolo nutné zaslať na riadiaci orgán, čo sa aj udialo. Dodatok nadobudol účinnosť až dňom doručenia pozitívnej správy z kontroly
  t. j. 23. 03. 2021. Do uvedeného dátumu bol síce dodatok zverejnený, ale nie účinný. Zároveň následne bude musieť mesto po obnovení prác požiadať riadiaci orgán o predĺženie termínu realizácie o dobu pozastavenia prác. Kým však toto zmenové konanie nebude ukončené, žiadne ďalšie informácie  okrem vizuálneho priblíženia postupu prác formou fotografií nie sú pre občanov relevantné.

Všetky veľké projekty prinášajú so sebou veľké množstvo administratívnych úkonov. Našim cieľom nemôže byť zahltiť občanov množstvom úradných dokumentov, ktoré častokrát riešia len časť projektu a nie projekt ako celok. Preto sa vždy snažíme počkať si na závery z týchto oficiálnych úradných úkonov, zhrnúť z nich to podstatné a tak z nich ponúknuť obyvateľom prehľadné a zrozumiteľné informácie. Čiastkové informácie môžu nájsť obyvatelia na webovej stránke mesta medzi povinne zverejňovanými dokumentmi. Ale úlohou hovorkyne, prostredníctvom sekcie „Spravodajstvo“ či cez sociálne siete, je priniesť  ucelené a zrozumiteľné spravodajské články.