Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.07.2018 - 10:12  //  aktualizácia: 02.07.2018 - 10:35  //  zobrazené: 2412

Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa

Názov Projektu

Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej  infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.1 Zvyšovanie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO2-SC221-2016-10

Kód projektu:

302021L023

Oblasť intervencie:

052 – Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302021L0239-221-10

Link: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3519655&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

03/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

10/2020

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

20

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

690 100 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

655 595 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

34 505 EUR

 

Stručný popis projektu

Projekt Materská škola – rekonštrukcia a dostavba je zameraný na zvýšenie kapacít materskej školy na ulici Družstevná 1919/22 v meste Šaľa jednak rozšírením kapacity existujúcej budovy materskej školy, ale zároveň aj prístavbou nového pavilónu s dvoma triedami. V rámci exteriéru materskej školy sa uskutočnia stavebno-technické úpravy areálu materskej školy výstavbou detských ihrísk (aj presunutím existujúcich prvkov z miesta nového pavilónu) a výsadbou zelene. V rámci interiéru bude doplnené materiálové-technické vybavenie najmä nábytok v súvislosti s navýšenými kapacitami. Dostavbou a rekonštrukciou sa získa navýšenie kapacít materskej školy o 53 detí. Prínosom prekladaného projektu je zvýšenie kapacity v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Súčasne pri zvýšení kapacity zariadenia sa uskutočnia aj opatrenia za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti existujúcej budovy materskej školy najmä zateplenie fasády, strechy, výmena výplní. Týmito opatreniami sa dostane budova do energetickej triedy ultranízkoenergetické A1 a dosiahne sa zníženie spotreby primárnej energie z 69,63 KWh/m2 za rok na 37,68 KWh/m2 za rok, čo je úspora 45,89%. Zároveň dôjde k zníženiu emisií CO2 o 11,9 t. Predmetom projektu sú aktivity, ktoré reflektujú na nasledovné oprávnené aktivity špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl: b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,...e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. Poskytnutím dostatočných kapacít materskej školy sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov a zabezpečenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy a tým zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Šaľa s dopadom na okolité obce, odkiaľ viacero deti do škôlky dochádza.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

  „Investícia do Vašej budúcnosti.“

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk