Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:46  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:49  //  zobrazené: 511

Kto je zodpovedný za súčasný stav a aké budú vyvodené dôsledky za nekompetentné plánovanie a rozhodovanie.

číslo: I39/2023

Požadované informácie citujeme:

  • Kto je zodpovedný za súčasný stav a aké budú vyvodené dôsledky za nekompetentné plánovanie a rozhodovanie.

Žiadame doplniť konkrétne osoby a opatrenia.

  • Záväzne vyjadrenie kedy bude pozastavený nežiadúci prechod medzi ulicou V. Šrobára
    a komunikáciou pri garážach ukončený? Žiadame upresniť dátum - budúci rok je veľmi nejasný termín, do tej doby vrátiť do pôvodného stavu alebo zamedziť priechodu.
  • Momentálny stav bol prejedaný s políciou a záchrannými zložkami. Na základe týchto rokovaní bude pred realizáciou vyhotovený projekt rekonštrukcie komunikácie a organizácie dopravy.

Žiadame predložiť zápis z jednania uvedených zložiek.

  • Pred akou realizáciou a rekonštrukciou sa vyhotoví projekt? V súčasnosti je prechod už bez projektu čiastočne zrealizovaný a používaný s umožneným prechodom bez organizácie dopravy (napr. obmedzenie rýchlosti ako v obytnej zóne, keďže sa tu nachádza detské ihrisko). To že sa najprv realizuje výstavba a až potom sa vyhotoví projekt sa ani nečudujem stačí si len spomenúť na akcie ako obchvat Šale, obytný dom na ul. Kráľovská, krytá plaváreň na Dusle a pod.
  • Stavenisko je v súčasnosti neoznačené a nezabezpečené a nie je vylúčená ujma na živote, zdraví, alebo majetku, ak sa tak stane kto bude zodpovedný?

Požadované informácie požadujeme v zmysle zákona č. 211/2000, Z. z. Ak vám predmetný zákon taxatívne neumožňuje poskytnúť požadovaný (-é) údaj (-e), citujte príslušné ustanovenie (-ia) zákona.“

Sprístupnené informácie:

V súvislosti s požiadavkou na uvedenie záväzného vyjadrenia k pozastavenia nežiadúceho prechodu medzi ulicou V. Šrobára a komunikáciou pri garážach s upresnením termínu možno uviesť, že všetky termíny realizácie úpravy parkoviska a rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie na ul. V. Šrobára v Šali, ako aj príprava projektovej dokumentácie (PD),                    sú viazané na schválený rozpočet pre daný rok a tým vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt, v ktorom bude realizovaný. Vzhľadom aj na uvedené, Vám mesto Šaľa ako povinná osoba uvádza, že možný termín realizácie úpravy parkoviska a rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie na ul. V. Šrobára v Šali, bude známy až po schválení rozpočtu mesta                  a  vyčlenenia finančných prostriedkov na tento účel.

K žiadosti o predloženie zápisu z jednania uvedených zložiek uvádzame, že súčasný stav realizácie úpravy parkoviska a rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie na ul. V. Šrobára v Šali bol riešený ústnou dohodou pri tvaromiestnej obhliadke osobne so zástupcami dotknutých bezpečnostných zložiek a technického zabezpečenia bez vykonania požadovaného zápisu. Následný postup vypracovania PD bude schvaľovaný u dotknutých orgánov (o tomto ste už boli niekoľkokrát informovaný).

Realizácia projektu úpravy parkoviska a rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie                     na ul. V. Šrobára v Šali, je vo vecnej kompetencii Oddelenia investícií a komunálnych činností mesta Šaľa, kde vyvodzovanie akejkoľvek zodpovednosti a opatrení je predčasné,                      pretože realizácia úpravy parkoviska a rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie sú doposiaľ vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a požiadavkami dotknutých príslušných orgánov.