Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.04.2018 - 07:25  //  aktualizácia: 11.04.2018 - 07:27  //  zobrazené: 2576

Koľko aké autá /špz/ majú zaplatené rezervé parkovisko na Veči?

číslo: I04/2018

Požadované informácie, citujeme:

Koľko aké autá /špz/ majú zaplatené rezervé parkovisko na Veči? Ako je možné že je toľko rezervé miest na Veči? Neexistuje na to zákon náhodou o vyhradených parkovacích miestach? "Počet parkovacích miest vyhradených podľa ods. 1 písm. a), c), d) nesmie prevýšiť 30%
z celkového počtu parkovacích miest dotknutého / predmetného parkoviska alebo – parkoviska, ktorého sú súčasťou. Súvisle vedľa seba možno vyhradiť najviac štyri parkovacie miesta. Prevýšiť 30% z celkového počtu vyhradených miest je možné len pre žiadateľov podľa ods.1 písm. b). a to do 40% vyhradenia".

 

Sprístupnené informácie:

 

 

Mesto Šaľa pri  parkovacích miestach postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  predpisov  v § 2 ods. 1 písm. c) ustanovuje, že obec môže uložiť  miestnu daň - daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá je ďalej upravená v štvrtej časti hore uvedeného zákona.

 

Osobitné užívanie verejného priestranstva je podľa § 30 ods. 3 cit. zákona aj trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, pričom obec môže vo všeobecne záväznom nariadení stanoviť:

Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane (§ 36 citovaného zákona Splnomocňovacie ustanovenia).

 

Mesto Šaľa upravilo predmetnú daň – daň za užívanie verejného priestranstva vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení neskorších predpisov, avšak len v intenciách § 36 cit. zákona – Splnomocňujúce ustanovenia.

Nie je teda ustanovené, že obec môže vyhradiť na trvalé parkovanie vozidiel 30% resp. 40% z parkovacích miest, ako je uvedené vo Vašom podaní. 

 

Napriek tomu sa mesto snaží o regulovanie parkovacích miest, na území mesta je ich vyše
2 000, pričom vyhradených  pre konkrétne osoby je cca 400.

 

Príloha:

Zoznam ŠPZ automobilov, u ktorých je zaplatená daň za užívanie verejného  priestranstva  v mestskej časti Veča.

 

 

Prílohy