Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.01.2019 - 13:43  //  aktualizácia: 29.01.2019 - 13:43  //  zobrazené: 261

Informovanie verejnosti - Tepelné prepojenie kotolní CK31 – CK34

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec v zmysle zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení rozhodnutia zo zisťovacieho konania – autoremedúra (č. rozhodnutia OU-SA-OSZP-2018/008311-27-Or.(OU-SA-OSZP-2019/001079-27-Or.) zámeru, posudzovaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP „Tepelné prepojenie kotolní CK31 – CK34” navrhovateľa  MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161.

 

 

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

 

Všetky dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/tepelne-prepojenie-kotolni-ck31-ck34-sala