Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2023 - 12:20  //  aktualizácia: 27.11.2023 - 12:22  //  zobrazené: 570

Informovanie verejnosti - Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a.s. Šaľa

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  a upovedomenie o začatí konania

„Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie v Duslo, a.s. Šaľa ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrolyticka-vyroba-vodika-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-duslo-s

a v listinnej podobe na referáte ŽP OIaKČ Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  MŽP SR do 10 pracovných  dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď bolo v určenej lehote  doručené  obci.

Mgr. Jozef Belický v.r.                                                                                             
primátor