Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.12.2018 - 11:05  //  aktualizácia: 17.12.2018 - 11:05  //  zobrazené: 367

Informácia o zverejnení o správnom konaní v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

5104/2018

Dátum podania

10.12.2018

Žiadateľ, adresa

Tokovicsová Silvia a manž.

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

  •  

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  •  
  •  

Dotknuté územie a katastrálne územie

Záhradkárska osada na ul. Dolná ,  k. ú. Šaľa

Dôvod podania

narúšanie statiky koreňovou sústavou, ochranné pásma -zasahovanie koruny stromu do vzdušného elektrického vedenia, ohrozovanie majetku

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

31.12.2018