Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.08.2023 - 10:23  //  aktualizácia: 01.12.2023 - 10:16  //  zobrazené: 625

Fotovoltický zdroj - administratívna budova MsÚ Šaľa

 

Názov Projektu

Fotovoltický zdroj - administratívna budova MsÚ Šaľa

Operačný program

310000- Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPKZP-PO4-SC411-2023-80 - 80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kód projektu:

310041CWX7

Kód žiadosti o NFP

NFP310040CWX7

Oblasť intervencie:

010 - Obnoviteľná energia - slnečná energia

012 - Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane hydroelektrickej energie, geotermálnej energie a morskej energie) a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/CWX7

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8226720/

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

08/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu

10/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

3

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

81 469,97 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

77 396,47 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

4 073,50 EUR

V zmysle dodatku č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2023-80/CWX7

https://crz.gov.sk/8650961-sk/1/

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

08/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

4

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

81 394,37 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

77 324,65 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

4 069,72 EUR

 

Stručný popis projektu

 Predmetom projektu s názvom: „Fotovoltický zdroj - administratívna budova MsÚ Šaľa“, je kompletné dodanie fotovoltickej technológie vrátane inštalácie a montáže zariadení na strechu budovy Mestského úradu v Šali, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa (parc. č. 2051/1 reg. C v kat. území Šaľa) v zmysle spracovaného účelového energetického auditu a projektovej dokumentácie, statického posúdenia a výkazu výmer v súlade s podmienkami výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80 s cieľom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Celkovo bude umiestnených 66 ks fotovoltických panelov o celkovom výkone 30,030 kWp. Prevádzka bude autonómna, bez údržbová, bez potreby prevádzkových pracovníkov. Celé zariadenie je navrhnuté ako off-grid riešenie. Aktivitou projektu je výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Touto aktivitou projekt prispeje k naplnenia ŠC OPKŽP 4.1.1, a tiež bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie znížením emisií skleníkových plynov. Cieľovým objektom danej aktivity je verejná administratívna budova MsÚ, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou smerujúcou k zníženiu energetickej náročnosti jej prevádzky. Na tieto aktivity nadviaže tento projekt so zámerom pokryť spotrebu EE týkajúcu sa prevádzky tejto budovy z obnoviteľných zdrojov, a tým dosiahnuť úspory prevádzkových nákladov objektu a dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť a hospodárnosť budovy. Užívateľmi danej budovy sú jednak zamestnanci mesta, orgány samosprávy mesta, ale aj všetci občania/široká verejnosť -užívatelia verejných služieb poskytovaných samosprávou mesta Šaľa v zmysle legislatívy, ktorí sú cieľovou skupinou.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 SO pre RO Slovenská inovačná a energetická agentúra.
„Investícia do Vašej budúcnosti.“