Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2016 - 14:36  //  aktualizácia: 14.09.2016 - 14:37  //  zobrazené: 1317

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 20. 09. 2016 (utorok) o 15,30 h v kongresovej sále na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
5. Informácia zo zasadnutia komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa 
6. Rôzne
7. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                                predseda komisie