Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.06.2017 - 09:09  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 09:11  //  zobrazené: 617

05/2017 zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 24.05.2017

 

 

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

zo dňa 24. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica obsahuje: Prezenčnú listinu

                                  Pozvánku

 

 

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(05/2017)

 

Dátum: 24. 5. 2017

Miesto: Zasadačka MsÚ Šaľa na prízemí

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Jana Majdlenová, Miroslav Gera, Ing. Michael Angelov, Vojtech Halász, Ing. Patrik Ščasný, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Ing. Marián Krištof – ospravedlnený, Ladislav Jaroš – ospravedlnený, Peter Szalay – ospravedlnený

Prizvané: JUDr. Margita Pekárová – vedúca majetkového oddelenia

                  Ing. Alena Kiácová – vedúca ekonomického oddelenia

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení
  3. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa
  4. Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
  5. Rôzne
  6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 6 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Predseda komisie privítal JUDr. Margitu Pekárovú, vedúcu majetkového oddelenia a Ing. Alenu Kiácovú, vedúcu ekonomického oddelenia,  ktoré prijali pozvanie na zasadnutie. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 17. 5. 2017. Voči programu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa rokovalo v súlade s ním.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 12. 4. 2017 a skonštatoval, že boli splnené okrem bodu 2/6/2017 zo zasadnutia zo dňa 7. 2. 2017, ktoré je stále v plnení.

 

 

 

K bodu 3. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa

Predseda komisie informoval členov o stretnutí u primátora mesta Šaľa s predstaviteľmi Tenisového klubu Šaľa, Ing. Ivanom Stračárom a Ing. Michalom Antalom. Dodal, že primátor poveril majetkové oddelenie, aby majetok klubu bol prevedený do majetku mesta.
JUDr. Margita Pekárová upresnila, aby mesto participovalo na financovaní nákladoch energií, keďže Tenisový klub má záujem kúpiť novú nafukovaciu halu z dôvodu potreby nahradiť starú halu novou, ktorá by bola určite efektívnejšia a náklady na energie by boli nižšie ako sú v súčasnosti. Dodala, že majetok klubu prejde pod správu mesta Šaľa, príjmy klubu sa budú vracať mestu a mesto bude mať v klube svojho správcu. Vedúca majetkového oddelenia upresnila, že sa v súčasnosti pracuje na geometrickom pláne a znaleckom posudku. Miroslav Gera vyjadril svoj názor, že k rozhodnutiu o prevzatí majetku klubu pod správu mesta je potrebné urobiť analýzu príjmov a výdavkov klubu, z ktorej by bolo zrejmé, v akej výške bude mesto participovať na financovaní klubu. Ďalej uviedol, že je potrebné vypracovať presný harmonogram časov, podľa ktorého bude môcť aj verejnosť hrať v hale a aby lukratívne časy neboli vymedzené iba pre členov Tenisového klubu Šaľa.

Uznesenie 1/3/2017: Komisia mládeže a športu odporúča na rokovanie MsZ predložiť rozpis predpokladaných príjmov a výdajov a určiť presné podmienky užívania tenisového majetku.

K bodu 4. Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

Ing. Alena Kiácová z ekonomického oddelenia, ktorá spracovala všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií informovala komisiu, že na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017 MsZ odporučilo pripraviť novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií, ktorou budú upravené podmienky poskytovania dotácií tak, že žiadateľ môže žiadať o dotáciu len z jedného zdroja a budú stanovené finančné limity, do akej výšky môže žiadateľ o dotáciu žiadať. Zároveň navrhla, aby sa v prílohe č.2 v bode 8 vypustili slová „výstup z účtovníctva – hlavná kniha alebo peňažný denník s označením predmetných účtovných prípadov“ z dôvodu zjednodušenia a uľahčenia administratívy spojenou s vyúčtovaním projektu, ktoré sú žiadatelia pri poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta povinní predložiť mestu Šaľa. Komisia sa jednohlasne zhodla na tom, aby žiadateľ mohol žiadať o dotáciu len z jedného zdroja. Čo sa týka určenia finančného limitu, do akej výšky môže žiadateľ o dotáciu žiadať, komisia nezadefinovala konkrétnu sumu maximálne poskytnutej dotácie.

Uznesenie 1/4/2017: Komisia mládeže a športu odporúča MsZ, aby do novelizovaného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií bolo zapracované nasledovné znenie: „Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok je možné jednému žiadateľovi poskytnúť dotáciu len v jednom programe programového rozpočtu.“ Komisia nezadefinovala maximálnu výšku poskytnutej dotácie  a odporučila, aby sa v prílohe č.2 v bode 8 vypustili slová „výstup z účtovníctva – hlavná kniha alebo peňažný denník s označením predmetných účtovných prípadov.“

 

K bodu 5: Rôzne

  1. Ing. Patrik Ščasný uviedol, že Klub športových potápačov Tritón Šaľa dostal dotáciu od mesta Šaľa vo výške 200,00 EUR a účel dotácie, ktorá bola schválená primátorom dňa 21. apríla 2017, bol na organizáciu 12. ročníka Tritón Cup v Šali. Dodal, že toto podujatie, ktoré sa malo uskutočniť v apríli 2017, sa nepodarilo zorganizovať z dôvodu nedostatku financií. Ing. Patrik Ščasný dodal, že klub má naďalej záujem o schválenú dotáciu, len účel by bol na prenájom plaveckých dráh na tréningovú činnosť klubu.

 

Uznesenie 1/5/2017: Komisia mládeže a športu odporúča primátorovi mesta zmeniť účel už poskytnutej dotácie Klubu športových potápačov Tritón Šaľa.

 

  1. Ing. Ivan Kováč informoval komisiu o požiadavke zo strany nadšencov vybudovať skejt park.

 

Uznesenie 2/5/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie požiadavku vybudovať skejt park v Šali a bude sa zaoberať touto záležitosťou na najbližšom zasadnutí komisie.

 

Na záver predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:              Ing. Martina Čižmáriková                                                            Ing. Ivan Kováč

                            tajomníčka KMaŠ                                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            31. 5. 2017