Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.10.2023 - 13:08  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 13:27  //  zobrazené: 453

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2023

 

Názov Projektu

Nákup nového osobného motorového vozidla na výkon opatrovateľskej služby

Financovaný z

dotácie MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Druh dotácie:

dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 2 písm. a)

účel dotácie - § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 544/20202 Z. z.

Ukončenie realizácie projektu

kapitálový transfer - najneskôr do dvoch rokov

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 137/2023 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy:  1873/2023-M_ODPD

(ev. č. prijímateľa 803/2023 zo dňa 11.10.2023)

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8443723/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8453936/

 

Výška poskytnutej dotácie

11 000 EUR (max. 90 % celkových nákladov)

Miesto

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná 1952/11, Šaľa

Obsah projektu:

Obsahom projektu je nákup nového osobného motorového vozidla na výkon opatrovateľskej služby. Terénna opatrovateľská služba: Služba je poskytovaná v domácnostiach občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so

spoločenským prostredím.

Ciele projektu:

  • podpora zotrvania klienta sociálnych služieb v prirodzenom rodinnom prostredí prostredníctvom podpory rozvoja terénnej formy sociálnych služieb (opatrovateľská služba),
  • kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej opatrovateľskej služby,
  • zlepšenie dostupnosti týchto služieb aj v okrajových častiach mesta, či osadách a tým rozšírenie počtu uspokojených klientov, ktorým bude umožnené a zabezpečené dôstojne a spokojne žiť vo svojom najprirodzenejšom prostredí, ktorým je ich domov a nebude potrebné ich umiestniť v niektorom zo sociálnych zariadení.
  • zvýšenie kvality a zefektívnenie už poskytovaných sociálnych služieb - terénnych foriem sociálnych služieb.

 

 

 

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na rok 2023

z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.

 

Dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania:

Autoprofit, s.r.o.
Šalská ulica 743/2, Galanta 92401

IČO:36239763

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8417015/