Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 07.10.2019 - 15:06  //  aktualizácia: 07.10.2019 - 15:09  //  zobrazené: 2298

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 2019

 

Názov Projektu

dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 2 písm. a)

Nákup polohovateľných postelí pre OSS mesta Šaľa

Financovaný z

z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Druh dotácie:

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb nákup materiálno technického vybavenia, § 3 ods. 1 písm. e)

Ukončenie realizácie projektu

najneskôr do 12/2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie reg č. 8101/2019-M_ORF (naše č. 495/2019) bola podpísaná dňa 9.8.2019 a zverejnená v CRZ dňa 19.8.2018 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4157435&l=sk a následne dňa 22.8.2019 na webovej stránke mesta Šaľa.

 

Výška poskytnutej dotácie

7 784 EUR (max. 90 % celkových nákladov)

Celková hodnota projektu

8 649  EUR ( po verejnom obstarávaní)

Obsah projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je nákup 12 ks elektricky polohovateľných postelí  s príslušenstvom. Výstupy projektu vo forme nového materiálno- technického vybavenia  obstaraného pre modernizáciu  poskytovania služieb zariadenia pre seniorov budú slúžiť jeho klientom. Nové vybavenie tak prispeje hlavne k spokojnosti a pohodliu klientom v zariadení a tiež zefektívni prácu ošetrovateľom.

 

Ciele projektu:

Ide o prioritnú oblasť podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2019 – 2. „Nové trendy v poskytovaní sociálnych služieb  prijímateľom sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb  za účelom zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby a ich integrácie do spoločnosti“ a to vytvorením kvalitných podmienok bývania prostredníctvom  polohovateľných postelí, ktorými sa zabezpečí napĺňanie práv klientov  zariadenia a zároveň sa podporí ich nezávislosť, samostatnosť a autonómia pri vykonávaní bežných denných činností.

   

 

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na rok 2019 z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.

 

 

Dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania:

 

TRICare s.r.o., Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava

Kúpna zmluva 481/2019 (Z201921463_Z zo dňa 11.7.2018 vygenerovaná z EKS: https://sala.sk/data/esam/ico/f12225-1.pdf)