Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:45  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:45  //  zobrazené: 2027

Chcel by som sa spýtať, či mesto má informácie, čo sa týka pripojení na verejnú kanalizáciu, koľko domácností ešte nie je pripojených

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

 1. „Chcel by som sa spýtať, či mesto má informácie, čo sa týka pripojení na verejnú kanalizáciu, koľko domácností ešte nie je pripojených; ak sú nepripojené, akým spôsobom v podstate tie splašky odchádzajú, netvrdím, že musíme mať, či v súčinnosti s vodohospodármi, alebo s úradom verejného zdravia, alebo s kým, či je možné takúto informáciu získať, aj z dôvodu ochrany pitnej vody artézsky atď., pretože historicky vieme, že väčšinou tie žumpy mali otvorený spodok, to je taká informácia, čo ma zaujíma,

 

 1. ďalej by som sa chcel opýtať, či sa zberný dvor zmenil opäť na nejakú skládku tuhého komunálneho odpadu nejakým povolením, pretože vlastne sme sa vrátili pár rokov dozadu, jednak sú tam všetky vývozy z tuhého komunálneho odpadu, ktorý sú v podstate z týchto jesenných upratovaní, tam to navozia, potom s tým neviem čo robia, stoja štyri obrovské návesy, s ktorými to odvážajú na ceste a vlastne sme sa dostali 2 roky naspäť, to by ma zaujímalo,

 

 1. rád by som zareagoval na minulé interpelácie, kde som normálne dostal v zákonnej lehote odpovede k mojim otázkam, kde prvá jedna z otázok bola, chcel som vedieť, ako vyzerá hospodárenie na tenisových kurtoch, kde som dostal nejakú takú stručnú informáciu, že po príjmoch, výdajoch atď., o čerpaní z rozpočtu mesta, kde ma zaujala jedna veta, pretože nájomca podľa zmluvy má zhruba každý polrok deklarovať príjmy, výdaje a zrejme asi aj doložiť ich nejakými dokumentmi, kde v bode c. mám odpoveď: „príjmy od 01. 01. do
  30. 06. predstavovali 8 050 Eur (pozn. príjmové pokladničné doklady nepredložili)“; dostal som odpoveď niekedy na začiatku októbra, čiže do septembra nemáme predložené doklady v podstate účtovné od nájomcu, tak by ma zaujímalo, ako je to možné; nebudem to dávať ako poslanecký návrh, ale možno by som bol rád, keby si p. primátor osvojil myšlienku, že tam spraviť kontrolu,     
 1. ďalej som odstal odpoveď na interpeláciu možnosti osadenia kamier na tých najkritickejších miestach, čo sa týka stojísk polopodzemných kontajnerov, dostal som odpoveď, že bude to treba asi obstarávať, pretože odhadol to niekto na 11 tisíc Eur, k tomu, že uvedená zákazka na tovary prevyšuje hodnotu možnosti priameho zadania, budeme realizovať prieskum na výber dodávateľa; nedá sa to nejako rozdeliť, že keď nemáme trebárs peniaze na to, alebo naraz je to veľa, aspoň jedno, dve?

 

 1. ďalšiu odpoveď som dostal, kto nám exekuuje za neplatičov na daniach a rôznych poplatkoch, vieme, že je to JUDr. Pálffyová zo Šale a v roku 2017 sme uzatvorili s nejakým Rimavsko Sobotským exekútorom zmluvu; zaujímalo by ma, ako sme naňho prišli; tu by som mal poznámku, to som už aj na nejakých stretnutiach hovoril, že v akom časovom výhľade mesto plánuje kúpiť do systému zisťovať živý účet neplatiča v rôznych bankách na Slovensku, je to už legálna možnosť, ako môže mesto požiadať banku o zablokovanie nejakej sumy, alebo ako či sa bude realizovať v prípadoch, kde občania poberajú nejaké dávky, či sa bude realizovať niečo, že by sa mesto stalo, v podstate existuje inštitút osobitného príjemcu, či by sa mesto stalo takýmto príjemcom, odpočítalo si dlžnú čiastku a zvyšok poslal na účet, čiže to je to pokračovanie tých otázok,

 

 1. ďalej by som sa chcel opýtať ohľadom semaforov na Štúrovej ul., či by s nimi už niekto mohol niečo spraviť, buď ich úplne vypnúť, alebo poriadne nastaviť, pretože sú nastavené v zlom režime.„

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Mesto Šaľa nedisponuje takýmito informáciami, ale v spolupráci so stavebným úradom a oddelením komunálnych činností tieto skutočnosti preveríme a o výsledku Vás budeme bezodkladne informovať.

 

 1. Pravdepodobne ste mali na mysli priestory bývalého medziskladu vedľa zberného dvora. V tomto období (jesenné upratovanie) sa využíval medzisklad  na preloženie pozbieraného veľkoobjemového odpadu do 30 m³ kontajnerov. Tento zber prebiehal podobne aj v roku 2017 a v roku 2018 a na jar 2019.

Od 11. do 27. 10. prebiehalo po víkendoch  jesenné upratovanie. Dňa 28. 10. sa zvážali kontajnery z mestskej časti Veča, Hetmín a Kilič a upratovali sa lokality, kde boli kontajnery umiestnené. V priebehu víkendov sa zakaždým cca z 20-tich stanovíšť vyvážal veľkoobjemový odpad, kontajnery sa vyprázdňovali priebežne počas piatka, soboty aj nedele tak, aby obyvatelia mohli tento odpad priebežne odkladať. Odpad sa dvoma vozidlami vyvážal na bývalý medzisklad, kde sa hneď nakladal do 30 m3 kontajnerov a odvážal sa na skládku. Dňa 05. 11. bol odpad naložený a odvezený a priestor medziskladu vyčistený.

 

 1. Opätovne dávam do pozornosti odpoveď na predchádzajúcu interpeláciu, podľa ktorej:

 

V súlade s ustanovením ods. 2 čl. VII. Práva a povinnosti nájomcu platnej Nájomnej zmluvy č. 335/2018 zo dňa 11.5.2018 citujem a dopĺňam:

Nájomca sa výslovne zaväzuje vždy k 30.06. a k 31.12. bežného roka predložiť Prenajímateľovi relevantné doklady, z ktorých bude jasne identifikovateľná výška príjmov
zo vstupného do predmetu nájmu a súčasne sa výslovne zaväzuje celú sumu príjmov
zo vstupného do predmetu nájmu investovať, o čom takisto predloží relevantné doklady vždy k 31.12. bežného roka.“

 

Zástupcovia Tenisového klubu doklady predložili v júli 2019, z ktorých uvádzame:

 

 1. príjmy od 1.7.2018 do 31.12.2018 predstavovali 7000,00 Eur (pozn.: predložili výpisy z účtu, vklad hotovosti )
 2. Výdavky klubu, ktoré investovali do predmetu nájmu predstavovali v období od 1.7.2018 do 31.12.2018  7057,69 Eur (vydokladované).
 3. Príjmy od 1.1.2019 do 30.6.2019 predstavovali  8050,00 Eur a dodatočne predložili aj doklady o výbere vstupného
 4. Výdavky klubu, ktoré investovali do predmetu nájmu predstavovali v období od 1.1.2019 do 30.6.2019  8034,94 Eur (vydokladované).

 

Mesto Šaľa chce nastolený problém riešiť prijatím ďalšieho pracovníka, ktorý bude okrem výberu vstupného mať na starosti aj údržbu areálu a iné činnosti súvisiace so správou.

 

 1. V odpovedi sme nepísali, že na to nemáme peniaze, pretože sa vyčlenia rozpočtovým opatrením (presunom z položky určenej na spolufinancovanie projektov), bez toho sa nemôže začať obstarávať. Riešime 7 stojísk, všade je nutné osadiť samostatný stožiar pre kameru, keďže v ich blízkosti nie sú, preto sú odhadované náklady aké sme uviedli.
  Aj keby sa realizovali len dve, aj tak spolu s predošlými kamerami na ihriskách už musíme robiť prieskum, takže procesne by to nič neovplyvnilo.

 

 1. Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. oslovila vedenie mesta s ponukou, že bezplatne sprostredkuje výkon exekúcií pre mesto Šaľa, pričom samotný výkon exekúcií vykonáva  exekútorský úrad JUDr. Ing. Ján Gasper so sídlom v Rimavskej Sobote. Mesto sa rozhodlo pre spoluprácu z dôvodu, že od apríla 2017 mal vstúpiť do platnosti nový zákon o exekútoroch, kde už exekúcie možno podávať len cez Okresný súd Banská Bystrica, ktorá prideľuje exekúcie exekútorom bez možnosti rozhodnúť sa pre konkrétneho exekútora a bez možnosti dohodnúť odmenu exekútora za výkon exekúcie.

Mesto malo prvé stretnutie so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje elektronické poskytovanie údajov bankami o existencii účtu povinnej osoby už v máji 2019. Nakoľko však išlo len o testovaciu a skúšobnú verziu, mesto sa dohodlo s poskytovateľom tejto služby, že po schválení projektu a zmluvy so Slovenskou bankovou asociáciou bude osobné stretnutie,  na ktorom bude dohodnutá spolupráca. Testovacia verzia bola spustená od augusta 2019 vo vybraných mestách. Od 01. 10. 2019 sa do projektu zapojili všetky banky.

Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnilo osobné stretnutie s p. Barinom, ktorý je projektový manager technickej podpory tohto projektu. Na základe tohto stretnutia bude v najbližšej dobe podpísaná zmluva o spolupráci a technickej podpore so Slovenskou bankovou asociáciou, spoločnosťou CRIFF SK a mestom ako správcom dane, cieľom ktorej bude zabezpečenie elektronického poskytovania údajov bankami o existenciu účtov a o stave na týchto účtoch pre potreby mesta ako správcu dane podľa daňového poriadku.

 

Inštitút osobitného príjemcu rieši právna úprava, konkrétne § 23 zákona č. 417/2013 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 417/2013 Z.z.“).

Podľa  § 23 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z.z. úrad určí osobitného príjemcu. ak

 1. sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „PHN“) nedosiahol účel, na ktorý je určená,
 2. možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ktorý je určená,
 3. pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú neplnoletí, alebo sú osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

 

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z.  je osobitný príjemca povinný:

 1. použiť pomoc v hmotnej núdzi v prospech členov domácnosti a na účel, na ktorý je určená,
 2. sprostredkovať členom domácnosti po dohode s poskytovateľom sociálnej služby poskytnutie sociálnej služby krízovej intervencie najvhodnejšej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie domácnosti, ak sa taká sociálna služba na území obce poskytuje.

 

Podľa 2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z.z. hmotná núdza  je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z.z. základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. príjemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z.z. dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.

Z uvedeného vyplýva, že nie je zákonný dôvod na určenie osobitného príjemcu mesto Šaľa.

V prípade, že úrad  určí osobitného príjemcu, tak len z dôvodu, že doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi poskytovanie nedosiahlo účel na ktorý je PHN určená, alebo možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním PHN sa nedosiahne účel, na ktorý je určená.

Osobitný príjemca (napr. Mesto Šaľa) je povinný použiť PHN v prospech členov domácnosti a na účel, na ktorý je určená.

Zákon č. 417/2013 Z.z. vylučuje zrážanie nedoplatkov na komunálnom odpade z dávky v hmotnej núdzi.       

 

 1. Váš podnet bol zaslaný správcovi svetelných križovatiek na preskúmanie. Po obdržaní odpovede Vás bude kontaktovať pracovník mesta Šaľa.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

PhDr. Silvia Straňáková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, pracovisko Šaľa, vedúca pracoviska

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností