Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.03.2024 - 14:56  //  aktualizácia: 04.03.2024 - 14:58  //  zobrazené: 259

Celkové náklady na usporiadanie reprezentačného plesu mesta v januári 2024

číslo: I11/2024

Požadované informácie:

 1. Celkové náklady na usporiadanie reprezentačného plesu mesta v januári 2024 (vrátane nákladov na vystupujúcich, občerstvenie, pozvánky, propagačné materiály, moderovanie, technické zabezpečenie a podobne). Pokiaľ je to možné vyčísliť, chcem požiadať
  o zahrnutie do tejto sumy aj režijné náklady a náklady na energie a poplatok pre SOZU – tieto položky (režijné, energie, SOZA) by som chcel požiadať uviesť aj osobitne
  v odpovedi.
 2. Celkové príjmy z tohto plesu, rozpísané aj po jednotlivých položkách:
  a)  vstupné/ lístky a informáciu o počte platiacich účastníkov,

b)  výnos z tomboly,

c)  finančné sponzorské dary a informácie o jednotlivých fyzických či právnických osobách,
     ktoré ich poskytli, spolu s výškou jednotlivých darov/príspevkov (poprosím aj linky na
     uzavreté zmluvy),

d) prípadné ostatné príjmy.

 

Sprístupnené informácie:

 1. Celkové náklady na usporiadanie reprezentačného plesu mesta v januári 2024 sú 
  26 364 Eur (bez režijných nákladov a nákladov na energie).

Podľa ustanovenia § 17 ods. 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení „Minimálna cena nájomného a podmienky prenajímania majetku mesta formou krátkodobého nájmu[1] sú uvedené v Prílohe č. 8 k týmto Zásadám, okrem podmienok nájmu nebytových priestorov domov smútku,  ktoré sú upravené v osobitnom predpise (VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Šaľa).

Podľa bodu 12.3 prílohy č. 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení „Náklady za služby spojené s užívaním predstavujú 60 % ceny nájmu a sú obsiahnuté
v cene nájomného podľa tejto prílohy (č. 8.) Zásad“.

 

Mesto Šaľa je výlučným vlastníkom budovy domu kultúry, neúčtuje si nájomné
a neuzatvára samé so sebou nájomnú zmluvu.

Hodinové sadzby sú presne špecifikované v prílohe č. 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení.

Poplatok SOZA bol 818,40 Eur.

 1. Celkové príjmy mesta z tohto plesu, rozpísané po jednotlivých položkách:
 1.  vstupné/ lístky: 157 ks  x 70 Eur  = 10 990 Eur
 2.  výnos z tomboly:  2 205 Eur

c)  finančné sponzorské dary a informácie o jednotlivých fyzických či právnických osobách,
     ktoré ich poskytli, spolu s výškou jednotlivých darov/príspevkov (poprosím aj linky na
     uzavreté zmluvy) – neboli poskytnuté

d) prípadné ostatné príjmy - neboli.

 

[1]   § 9aa ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.