Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.06.2020 - 10:13  //  aktualizácia: 23.06.2020 - 10:13  //  zobrazené: 190

Areál MeT spol. s.r.o. Šaľa – objekty: Káblová VN prípojka 22kV, Preloženie NN skrine SR8

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

 

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom ul. Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 27.03.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Areál MeT spol. s.r.o. Šaľa – objekty: Káblová VN prípojka 22kV, Preloženie NN skrine SR8“

(ďalej len “stavba“) na uliciach Partizánska, Hlboká a Kvetná, na pozemku register "C" parc. č. 2476/74 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa, ku ktorej má navrhovateľ  zmluvu o zriadení vecných bremien zo dňa 09.03.2020a na pozemkoch register "C" parc. č. 2437, 2391, 2684, 2704 a 2706/1 katastrálne územie Šaľa a pozemkoch register "E" parc. č. 1478 a 1320, vo vlastníctve Mesta Šaľa, ku ktorým má navrhovateľ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 04.02.2020.

Účel a popis stavby:

 • nové zásobovanie el. energiou areálu Kotolne CK31 z dôvodu požadovaného zvýšenia výkonu v nadväznosti na novú technológiu využitia geotermálnej energie,
 • zokruhovanie káblovej slučky sa bude ralizovať naspojkovaním na existujúci kábel,
 • navrhovaná trasa na ul. Kvetná naväzuje na existujúce inžinierske siete v značnom rozsahu – 3 zemné káble NN, vzdušný NN rozvod na stožiaroch, tepelný kanál, vodovod, NTL plyn, kanalizácia a SLP – rozvod telefónu,
 • v priestoroch zelene a spevnených plôch káble budú uložené do káblovej ryhy 50/120 cm do pieskového lôžka,
 • pod cestami, spevnenými plochami a pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami sa uložia káble do korugovaných chráničiek,
 • preloženie NN skrine SR8 – v SR8 sa odpoja všetky 4 káble ZSD a presmerujú sa do navrhovanej skrine SR5 osadením v blízkosti fasády garáží. Zo SR5 sa napojí nový kábel AYKY-J 4x50, ktorý sa naspojkuje na existujúci odpojený kábel v SR8 pre radové garáže. Trasa troch káblov ZSD na zrušenie resp. presmerovanie je cca 18 m, trasa navrhovaného kábla AYKY-j 4x50 pre radové garáže je cca 20m.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na 15. 07. 2020 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, stavebný úrad, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
 3. Vlastníci pozemkov a stavieb na nich:
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2479/1, 2479/2)
 • Kováčová Mária r. Turjanová, Hlboká 1050/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2478/1, 2478/2)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r.Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/2)
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava (správca); (parc. reg. „C“ 2683 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2682 (parcela reg. „E“ 2-180/2), 2441/1, 2441/2, 2441/4, 2441/5, 2439/10, 2439/2, 2439/9, 2439/8, 2439/1, 2438/2, 2438/10, 2438/8, 2438/1, 2423 (parcela reg. „E“ 1471), 2425/12, 2425/1, 2425/10, 2425/9, 2425/2, 2425/8, 2427/1, 2427/6, 2427/5, 2427/2, 2429/1, 2429/3, 2429/7, 2429/2,
 • Salamon internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2687/2, 2686/1)
 • Máhr Ladislav r. Máhr, Mgr., Partizánska 2285/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2383/1, 2383/2)
 • Szabo Jozef a Ildikó Szabová r. Molnárová, Partizánska 2195/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2385/1, 2385/2)
 • Hanková Eva r. Jankušíková, 9. mája 909/19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2387)
 • Vogl Viktor r. Vogl, Kalinčiakova 470/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2389)
 • Michalička Anton (r.Michalička,ž.Mária r. Sedláková); (parc. reg. „C“ 2390 (parcela reg. „E“ 176)
 • Haász Gabriel a Ing. Katarína Haászová r. Baranová, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/2, 2393/2, 2393/3, 2393/4)
 • Ing. Haász Gabriel, Hollého 1844/18, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Ing. Haász Polčáková Martina r. Polčáková, Hlboká 1051/14, 927 05 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2392/1, 2392/3, 2393/1)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/9)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Ul. Novomeského 18, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/10)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/11)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, Ul. SNP 14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/12)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/13)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, ul. Vlčanská č.2/556; (parc. reg. „C“ 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22; (parc. reg. „C“ 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Ul. Nešporova 11, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2469)
 • Hajdú Štefan, Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2468, 2466)
 • Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Ul. Horná 12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2464, 2452, 2448)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Ul. Horná 916/8, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, ul. SNP č. 956/4, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155; (parc. reg. „C“ 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, 851 07 Bratislava; (parc. reg. „C“ 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2455)
 • Čabo Štefan a Eva Čabová r. Vargová, Partizánska 1029/12, 927 00 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2454)
 • Ing. Bukový Igor a Ing. Jozefína Buková r. Práznovská, SNP 956/10, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2453)
 • Ing. Balogh Ivan a Ing. Alica Baloghová r. Zadubanová, kpt. Jaroša 19, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2451)
 • Lelovicsová Alžbeta r. Vonyiková, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2450)
 • Kerék Jozef, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2449)
 • Ing. Péteri Marian, Ul. Okružná 5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2447)
 • Takács Ferdinand, Ul. Horná 916/12, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Mgr. Keselyová Katarína r. Takácsová, Letná 569/5, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2446)
 • Ing. Horváth Edmund a Barbora Horváthová r. Vargová, Ul. Bottova 16, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2445)
 • Pappová Beáta r. Csadiová, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/2)
 • Papp Tomáš, Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2475/3, 2433/1, 2433/2)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P. Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2443)
 • Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2421/6)
 • SAGRA s.r.o., Hlavná 2140/14, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2422/4)
 • Ing. Kurňava Marek  a Ing. Silvia Kurňavová r. Machyniaková, Okružná 1027/3, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2431/1, 2431/2)
 • Horváth Ján a Margita Horváthová r. Futóvá, Ul. Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa; (parc. reg. „C“ 2435)

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 2. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 11. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 12. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 14. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa
 15. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 16. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 17. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

ostatní:

 1. Ing. Milan Bezecný, Elprojekt, Ivana Krasku 28, 926 01 Sereď

 

na vedomie

MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

SKMBT_28320062308040

(pdf - 1.12 MB)
SKMBT_28320062308041

(pdf - 408.34 kB)