Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:24  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:25  //  zobrazené: 678

Akým spôsobom je nakladané s cibuľkami kvetov v záhonoch pred MsÚ, priľahlých záhonoch a kruhových objazdoch v prípade zmeny účelu – vianočná výzdoba alebo obnova?...

predkladateľ: Bc. Tomáš Benkovič

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Akým spôsobom je nakladané s cibuľkami kvetov v záhonoch pred MsÚ, priľahlých záhonoch a kruhových objazdoch v prípade zmeny účelu – vianočná výzdoba alebo obnova?

  1. Ako, akým spôsobom a výhľadovo kedy by sa dala zahrnúť oprava cesty a vytvorenie šikmých parkovacích miest na Hurbanovej ulici v Šali?

  1. Ako by sa dala riešiť situácia s nedostatočným parkovaním na začiatku Nešporovej ulice v Šali (križovatka Nešporová Čsl. Armády)? Dali by sa vytvoriť parkovacie boxy zo zatrávňovacích prefabrikátov, tak aby zostala aj zeleň?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. V záhonoch, ktoré sú súčasťou kruhových križovatiek, nerastú cibuľoviny.  Ak sa v niektorých záhonoch nachádzajú pozostatky cibuľovín, nechávajú sa na pôvodnom mieste, nijako sa s nimi nenakladá.

  1. Hurbanova ulica nebola zaradená do plánu rekonštrukcie z dôvodu zlého technického stavu kanalizácie. Vytvorenie parkovacích státí v súbehu s rekonštrukciou miestnej komunikácie bude vyžadovať stavebné povolenie a termín, vzhľadom na finančnú situáciu, nie je známy.
  2. Majiteľ novovybudovanej prevádzky (pekáreň) požiadal mesto koncom roka 2022 o dočasný prenájom uvedenej plochy za účelom revitalizácie a vytvorenia odstavnej plochy. Mestské zastupiteľstvo mu tento zámer odsúhlasilo. Realizácia bude v tomto roku.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností