Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 26.11.2020 - 13:52  //  aktualizácia: 26.11.2020 - 13:53  //  zobrazené: 2143

Aký je aktuálne celkový dlh/nedoplatok nájomníkov voči mestu v mestských nájomných bytoch?

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 12. novembra 2020

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 12. 11. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1.  
 1. Aký je aktuálne celkový dlh/nedoplatok nájomníkov voči mestu v mestských nájomných bytoch?
 2. Aký je aktuálne dlh/nedoplatok nájomníkov voči mestu v nových bytových domoch na Kráľovskej ulici?
 3. Ako sa mestu darí tieto nedoplatky vymáhať v roku 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu?

 

 1. Aká je aktuálna výška nedoplatkov voči mestu v prípade poplatku za komunálny odpad a ako sa mestu darí tieto nedoplatky vymáhať v roku 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu?“        

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1.  
 1. Celkový dlh na nájomnom v mestských nájomných bytoch činí 168 782,05 EUR.

V nasledujúcej tabuľke je dlh rozdelený na jednotlivé nájomné domy a v členení na bývajúcich nájomníkov a nebývajúcich t. j. tých, ktorí sú buď vyprataní alebo ktorým skončila nájomná zmluva a odsťahovali sa sami. Podotýkame, že v tejto sume je aj dlh jedného bývalého nájomníka, ktorého teraz po 10 rokoch od ukončenia platnosti nájomnej zmluvy budeme vypratávať a činí 26 578,45 EUR.

Zoznam nedoplatkov na nájomnom za byty k 31. 10. 2020

       

Bytový dom na ulici

Nedoplatok - bývajúci v EUR

Nedoplatok - nebývajúci v EUR

Nedoplatok spolu v EUR

V. Šrobára

-1542,87

-7,68

-1550,55

Narcisová

-28177,48

-20517,91

-48695,39

Hlavná

-1631,71

-1305,39

-2937,1

Rímska 1

-4377,55

-28755,85

-33133,4

Rímska 3

-8312,68

-13151,67

-21464,35

Rímska 5

-14085,2

-23325,93

-37411,13

Letná

-0,01

0

-0,01

Kráľovská 2489 (17-bytovka)

-3,5

0

-3,5

Kráľovská 2490 (17-bytovka)

-2486,05

-24,44

-2510,49

Kráľovská 2551 (116-bytovka)

-3342,46

0

-3342,46

 P. J. Šafárika

0

-4644,43

-4644,43

Slnečná

0

-13089,24

-13089,24

Spolu:

-63959,51

-104822,54

-168782,05

 

 

 1. Celkový dlh na nájomnom v mestských nájomných bytoch na ul. Kráľovská činí
  5 856,45 EUR (táto suma je zarátaná v celkovej sume dlhu na nájomnom).

 

 1. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta prostredníctvom mandanta – MeT Šaľa, spol. s r.o. bez ohľadu na pandemické opatrenia podáva žaloby a príslušný súd koná a vydáva platobné rozkazy, keďže celé toto konanie je vedené v elektronickej forme. Iba v prípade podania odporu sú vytyčované pojednávania, ktoré sa uskutočňovali v mesiacoch jún až september 2020. V súčasnosti sa pojednávania nevytyčujú, ale to nemení nič na veci, že žaloby sú podané včas a príslušný súd o nej bude rozhodovať.

 

Záverom poznamenávame, že všetky nedoplatky na nájomnom máme zabezpečené proti premlčaniu a veľká väčšina z nich je na exekúcii. Príslušné podklady sa nachádzajú na oddelení správy majetku a zariadení mesta, je možné kedykoľvek do nich nahliadnuť a overiť si stav a priebeh vymáhania pohľadávok.

 

 1. Nedoplatky na poplatku za komunálny odpad za rok 2020 ku dňu 31. 10. 2020 sú vo výške 135 705 Eur.

Nedoplatky na poplatku za komunálny odpad za roky 2002 až 2019 ku dňu 31. 10. 2020 sú vo výške 327 464 Eur.

 

Dňa 04. 04. 2020 bol vyhlásený zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (corona zákon). Predmetom corona zákona bolo aj odloženie daňovej exekúcie. Daňová exekúcia od 12. marca 2020 do skončenia obdobia pandémie sa odkladá zo zákona. Obdobie pandémie sa skončilo až dňa 30. 09. 2020.

V tomto roku mesto uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou CRIF – Slovak Credit
Bureau, s.r.o. Bratislava, predmetom ktorej je sprístupnenie informácií o účtoch daňových

 

dlžníkov s možnosťou vykonania exekúcie priamou zrážkou z týchto účtov. Od skončenia obdobia pandémie mesto začalo so zisťovaním stavov účtov u daňových dlžníkov. Väčšina

daňových dlžníkov však nemá účet v 23 sledovaných bankách alebo majú stav na účte nulový. Doteraz bolo podaných 68 žiadostí o zistenie stavov na účte a boli podané daňové exekúcie v celkovej sume 2 837 Eur.

 

V roku 2019 vstúpil do platnosti zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K 30. 06. 2020 boli v zmysle uvedeného zákona zastavené exekúcie v počte 232 v celkovej sume 61 457 EUR. Týmto však nedoplatky u fyzických osôb nezanikajú, naďalej sa evidujú a treba zvážiť ich možnosť opätovného podania návrhu na exekúciu, nakoľko bude mesto musieť uhrádzať trovy exekúcie v prípade, že súdny exekútor nedoplatky v horizonte piatich rokov nevymôže.

Ďalšou skupinou  osôb, u ktorých sa zastavujú exekúcie v zmysle platnej legislatívy, sú osoby, u ktorých bol vyhlásený osobný bankrot. Celková výška zastavených exekúcií z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu predstavuje sumu 5 911 Eur. Avšak u takýchto osôb evidujeme aj nedoplatky, ktoré neboli predmetom exekúcie v celkovej výške
5 466 Eur, ktoré sa dňom vyhlásenia konkurzu stávajú nevymožiteľné a tieto nedoplatky podľa zákona o správe daní zanikajú až po uplynutí šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu.

Z nedoplatkov za roky 2002 až 2019 sú stále predmetom exekúcie nedoplatky na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad v celkovej výške 140 589 Eur.

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania