Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.02.2019 - 08:40  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 08:41  //  zobrazené: 1376

Ako vieme vyriešiť chýbajúce služby v meste, ktoré nemáme zazmluvnené, ide o čistotu v meste – zbieranie odpadu, aktivační pracovníci to nestíhajú...

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 7. februára 2019

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. Ako vieme vyriešiť chýbajúce služby v meste, ktoré nemáme zazmluvnené, ide o čistotu v meste – zbieranie odpadu, aktivační pracovníci to nestíhajú, demontáž poškodených prvkov – basketbalový kôš, opravu poškodených prvkov – lavičiek, zarastené chodníky – postriekať ich a mať k dispozícii ľudí na odpratanie snehu z miest, z chodníkov, kde sa firma s vozidlami nedostane. Prosím vás o zistenie možností, či je pre nás vôbec možnosť a efektívne ísť do sociálneho podniku, na ktoré dalo výzvu ministerstvo, ale prvé služby aby začala zastrešovať MeTka, ktorá bude potrebovať pracovníkov na údržbu, keďže má pod sebou už aj správu bytov. Alebo mať zazmluvnených ľudí na takéto práce.

 

  1. Či by mohlo mesto zverejňovať kópie faktúr nad 5 000 Eur.

 

  1. Či by sme počas teplejších mesiacov mohli dať mobilnú toaletu k volejbalovému ihrisku (jún až september).

 

  1. Či môže mesto na septembrovom rokovaní o spojoch žiadať spoj z Nitry po 21:00, ak bude mať viacero žiadostí od občanov na tento spoj.

 

  1. Počíta sa v budúcnosti aj s južnou časťou obchvatu mesta Šaľa, alebo rátame len s touto časťou obchvatu?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Mestský úrad v Šali v súčasnosti preveruje možnosti riešenia Vami uvádzaných nedostatkov. Nastavenie správnej a efektívnej formy riešenia si vyžaduje dlhší časový horizont – najmä čo sa týka rozhodnutia o založení sociálneho podniku, alebo rozšírenie činnosti spoločnosti MeT. V tejto súvislosti som oslovila odborných zamestnancov MPSVaR SR o odborný výklad a usmernenie k založeniu sociálneho podniku, na odpoveď čakáme. Taktiež rokovania so spoločnosťou MeT o možnosti v budúcnosti rozšíriť predmet svojej činnosti sú zatiaľ v nie veľmi konkrétnej podobe.

Vzhľadom k očakávanej časovej náročnosti sme prijali také opatrenia, ktoré by mali viesť k zníženiu rozptýleného odpadu na verejných priestranstvách. Čo sa týka drobných prác v komunálnej oblasti –  najmä opravy, zatiaľ  budú pokračovať v nezmenenom režime – teda formou objednávok potrebných prác.

 

  1. V zmysle § 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  je mesto povinné zverejňovať informácie o faktúrach v nasledujúcom zložení citujem:

 

„Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a

prehľadnej forme najmä tieto údaje:

-o faktúre za tovary, služba a práce:

 
 

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,

 

2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,

 

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

 

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

 

5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,

 

6. dátum doručenia faktúry,

 

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

 

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

 

7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

 

7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené “

 

Zákonom stanovené údaje sú generované priamo z účtovného programu a aktualizujú sa na stránke mesta v časti „Chcem vedieť – prístup k informáciám- zmluvy, faktúry, objednávky“  mesačne v zmysle horeuvedeného zákona, pričom nie je potrebné, aby časť pracovného času zamestnanca, povereného zverejňovaním faktúr, zaberalo skenovanie a následne zverejňovanie jednotlivých faktúr, ako by to muselo byť v prípade zverejňovania konkrétnych faktúr. Táto činnosť by si vyžiadala zvýšenie úväzku zamestnanca, čo nepovažujeme za efektívne a hospodárne. Sledovanosť uvedenej časti stánky mesta, na ktorej sú údaje o faktúrach  zverejňované,  je veľmi nízka - je až na 180. mieste návštevnosti celej stránky sala.sk s priemerne 7 návštevami za celý mesiac.

Na základe horeuvedeného máme za to, že občania sú zákonom stanoveným spôsobom dostatočne informovaní o jednotlivých faktúrach za tovary a služby a mesto neuvažuje o rozšírení rozsahu informovanosti občanov nad rámec zákona.

 

 

 

3

Tieto

 

 

 

 

 

  1. Mobilné toalety budú umiestnené počas letných prázdnin (júl-august) v priestoroch lesoparku z dôvodu, že priestor volejbalového ihriska je v záplavovom území a v prípade vysokej hladiny rieky by boli odplavené.

 

  1. Žiadosť o posilnenie spoja, ktorú sme obdržali od občana, postúpime dopravcovi ARRIVA Slovakia, a.s. na vyjadrenie, nakoľko sa jedná o prímestskú dopravu.   

 

  1. Odpoveď zaznela priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností