Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.01.2021 - 16:36  //  aktualizácia: 07.01.2021 - 16:37  //  zobrazené: 2947

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 

IQ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Mierová č. 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 16.10.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene časti územného rozhodnutia na stavbu:

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, parc. č. 2844/14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; parc. č. 2844/56; 57; parc. č. 2844/59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; parc. č. 2844/76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; parc. č. 2844/101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; parc. č. 2848/12; 15; 16; 17; 18; 19; parc. č. 5062/7; 5062/11 v katastrálnom území Šaľa, s pripojením lokality na miestnu komunikáciu na ul. Družstevnej v Šali, na pozemku register "E" parc. č. 1393/201 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene časti územného rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod č. 04438/2016/SU/03117 zo dňa 19.10.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.11.2016.

 

Zmena časti územného rozhodnutia pozostáva:

Pôvodnú projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. Jozef Draškovič. Predmetom zmeny časti územného rozhodnutia je zmena regulatív oproti pôvodne vydanému územnému rozhodnutiu.

 Regulácia riešeného územia podľa pôvodného územného rozhodnutia neposkytuje investorom dostatočnú variabilitu pri návrhu riešenia umiestnenia jednotlivých rodinných domov /RD/, pôvodná regulácia nerieši iné typy RD ako samostatne stojace RD.

 Zámerom stavebníkov v lokalite je aj výstavba radových rodinných domov, alebo RD s 2 -3 bytovými jednotkami.

 

Navrhovaná regulácia územia: 

 

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb boli spracované v súlade s platnou legislatívou – so stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa.

Neoddeliteľnou súčasťou regulácie územia je výkres č. 01 SITUÁCIA – REGULÁCIA ÚZEMIA v mierke 1:500.

Riešené územie bolo na základe situácie pre zmenu časti územného rozhodnutia prerozdelené na stavebné pozemky č. 01 – 02; č. 04 – 27  a  č. 29 – 37, ktoré sú tvorené z viacerých parciel nasledovne:

 Stavebné pozemky č. 01 + č. 02 (pozemky register "C" parc. č. 2844/76; 2844/77; 2844/101;  parc. č. 2844/14; 2844/78; 2844/102 a parc. č. 2844/15; 2844/79; 2844/103),

 č. 04 (parc. č. 2844/16; 80; 104)

 č. 05 (parc. č. 2844/17; 81; 105)

 č. 06 (parc. č. 2844/18; 82; 106)

 č. 07 (parc. č. 2844/19; 83; 107)

 č. 08 (parc. č. 2844/20; 84; 108)

 č. 09 (parc. č. 2844/21; 22; 109)

 č. 10 (parc. č. 2844/85; 86; 110)

 č. 11 (parc. č. 2844/23; 24; 111)

 č. 12 (parc. č. 2844/25; 26; 112)

 č. 13 (parc. č. 2844/28; 87; 113)

 č. 14 (parc. č. 2844/27; 88; 89)

 č. 15 (parc. č. 2844/51; 52; 90; 91)

 č. 16 (parc. č. 2844/92; 93; 94)

 č. 17 (parc. č. 2844/49; 50; 95)

 č. 18 (parc. č. 2844/47; 48; 122)

 č. 19 (parc. č. 2844/45; 46; 114)

 č. 20 (parc. č. 2844/43; 44; 115)

 č. 21 (parc. č. 2844/41; 42; 116)

 č. 22 (parc. č. 2844/39; 40; 117)

 č. 23 (parc. č. 2844/37; 38; 118)

 č. 24 (parc. č. 2844/35; 36; 119)

 č. 25 (parc. č. 2844/33; 34; 120)

 č. 26 (parc. č. 2844/31; 32; 121)

 č. 27 (parc. č. 2844/29; 30; 53; 99; 2848/12; 2848/18)

 č. 29 (parc. č. 2844/54; 98; 2848/19)

 č. 30 (parc. č. 2844/56; 57)

 č. 31 (parc. č. 2844/59; 60)

 č. 32 (parc. č. 2844/61; 62)

 č. 33 (parc. č. 2844/63; 64)

 č. 34 (parc. č. 2844/65; 66)

 č. 35 (parc. č. 2844/67; 68)

 č. 36 (parc. č. 2844/69; 70)

 č. 37 (parc. č. 2844/71; 72; 96; 97)

 

 

Typy stavieb na pozemkoch:

 • na pozemkoch č. 1 – 2, č. 30 – 31 sú plánované radové rodinné domy,
 • na pozemkoch č. 4 – 13 a č. 29 sú plánované samostatne stojace RD resp. dvojdomy alebo RD s 2 bytovými jednotkami,
 • na pozemkoch č. 14, č. 19, č. 26, č. 33 a č. 35 sú navrhované samostatne stojace RD alebo RD s 2 až 3 bytovými jednotkami,
 • na pozemkoch č. 15 – 18, č. 20 – 25, č. 27, č. 32, č. 34, č. 36 a č. 37 sú plánované samostatne stojace RD.

 

Umiestnenie stavieb na pozemkoch

Umiestnenie stavieb na pozemkoch je určené uličnou stavebnou čiarou:

 • Stavebná čiara sa určuje na min. 4,0 m pre rodinné domy, okrem pozemkov č. 27 a č. 29, kde je stavebná čiara zo SZ strany určená na min. 1,8 m.
 • Pre garáže v rámci RD aj samostatne stojace garáže je určená stavebná čiara na min. 1,0 m.
 • Objekty je možné osadiť na pozemkoch aj hlbšie, ako je určená stavebná čiara, nie však menej. Hranicu stavebnej čiary môžu prekročiť len architektonické prvky (balkóny, markízy, presahy šikmých a plochých striech bez podopretia, atď.)

Odstupové vzdialenosti  RD sa určujú ako minimálne vzdialenosti:

 • min. vzdialenosť RD od susedného RD musí byť 7,0 m (zo SZ strany min. 2,0 m, z druhej JV strany na 5,0 m),
 • min. vzdialenosť RD od susedného RD môže byť aj 4,0 m v prípade, že obvodové steny susediacich RD sú bez okien z obytných miestností,
 • min. vzdialenosť RD od hranice pozemku musí byť 2,0 m,
 • na stavebných pozemkoch č. 27 a č. 29 od hranice pozemku od ulice zo SZ strany – uličná čiara môže byť 1,8 m,
 • podľa predloženej situácie odstupová vzdialenosť od hranice pozemku zo zadnej strany pri stavebných pozemkoch č. 19 – č. 26 a č. 30 – č. 36 je 3,50 m.

Stavebná čiara a odstupové vzdialenosti RD spolu vymedzujú priestor, vo vnútri ktorého je možné variantne riešiť hmotové stvárnenie navrhovaných rodinných domov.

 

Zlučovanie pozemkov:

 • V prípade spájania 2 a viacerých pozemkov pre výstavbu 1 RD platí stavebná čiara a okrajové minimálne odstupové vzdialenosti pri hranici pozemku s ostatnými pozemkami.

 

Podlažnosť:

 • V navrhovanej lokalite sa stanovuje maximálna podlažnosť rodinných domov na 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia alebo ustúpeného podlažia a 1 podzemné podlažie.

 

Úroveň ±0,000

 • Maximálna výška osadenia ±0,000 rodinného domu voči obrubníku navrhovanej komunikácie je 0,5 m.
 • V prípade poloúrovňového riešenia rodinného domu výška osadenia ±0,000 voči obrubníku navrhovanej komunikácie je maximálne 1,2 m.

 

 

 

Parkovanie a vjazd na pozemok:

 • Na pozemku rodinného domu je potrebné zabezpečiť parkovanie pre obyvateľov a súčasne aj pre návštevy rodinného domu. Parkovanie na komunikácii nebude možné.
 • Vjazdy na pozemky je nutné riešiť z priepustných materiálov (napr. zámková dlažba, zatrávňovacia dlažba) a nie z plných materiálov ako je betón alebo asfalt z dôvodu zabezpečenia odtekania dažďových vôd do vsakovacích drénov.

 

Denné osvetlenie a preslnenie:

 • Denné osvetlenie v navrhovaných objektoch musí vyhovovať požiadavkám normy STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2.
 • Preslnenie navrhovaných objektov musí vyhovovať požiadavkám normy STN 73 4301 Obytné budovy.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 a § 41 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene časti územného rozhodnutia.

Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na zmenu časti územného rozhodnutia, stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona

upúšťa

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na klientskom centre Mestského úradu v Šali (úradné hodiny: Po - Pi: 8.00-12.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a tiež na internetovej stránke mesta, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk, aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová č. 1431/55, 924 01 Galanta

(stavebné pozemky č. 01 a 02 – parc. č. 2844/14; 2844/15; 2844/76; 2844/77; 2844/78; 2844/79; 2844/101; 2844/102; 2844/103, stav. pozemok č. 07 – parc. č. 2844/19; 83; 107; pozemok č. 09 – parc. č. 2844/21; 22; 109; pozemky č. 13 a č. 14 – parc. č. 2844/28; 87; 113; 27; 88; 89; pozemok č. 19 – parc. č. 2844/45; 46; 114; pozemok č. 26 – parc. č. 2844/31; 32; 121; pozemky č. 29 až č. 36 – parc. č. 2844/54; 98;  2848/19;  2844/56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70)

(ďalšie pozemky parc. č. 2844/ 9; 2844/73; 74;  2848/15; 16; 17;  5062/7; 11)

 

 1. Ostatným vlastníkom dotknutých pozemkov:
 • Róbert Tóth, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 779 (pozemky „C“ 2844/16, 41, 42, 43, 44, 80, 104, 115, 116)
 • Ján Ment, P. J. Šafárika 376/5, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ 2844/17, 18, 81, 82, 105, 106)   
 • Milan Abrahám, Liesková č. 3, 927 01 Šaľa a Naneta Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 187 (pozemky „C“ parc. č. 2844/20, 84, 108)
 • Martin Žbánek a Lucia Žbánek Nemcová, Hollého č. 1846/26, 927 05 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/85, 86, 110)
 • FIN TAF s.r.o., Diakovská č. 6782/14, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/23, 24, 111, 25, 26, 112)
 • Mgr. Milena Tánczosová, Robotnícka č. 973/21, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/51, 52, 90, 91, 92, 93, 94, 49, 50, 95)
 • Irena Fabiánová, P.J. Šafárika č. 379/19, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/47, 48, 122, 71, 72, 96, 97)
 • Ľubomír Gáll, Mostová č. 1839/1, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č.  2844/39, 40, 117)
 • Tomáš Šima, Kukučínova č. 534/42, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/37, 38, 118, 35, 36, 119)
 • Janka Tóthová, 925 91 Kráľová nad Váhom 779 (pozemky „C“ parc. č. 2844/33, 34, 120)
 • Mgr. Vladimíra Ollé, Javorová č. 2087/23, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/29, 30, 53, 99, 2848/12, 2848/18)

 

 1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa (pozemok „E“ parc. č. 1393/201)
 • Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava (pozemok „C“ parc. č. 2844/100)
 • Eva Lachká, Letná č. 568/8, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/10, 2848/13, 5062/8)
 • Slovenský vodohospodársky podnik š. p., (Slovenská republika), Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica (pozemky „E“ parc. č. 1395/2, 1396/2, 1421/8)
 • Lesy SR, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica (pozemok „E“ parc. č. 1426/5)
 • Bc. Boris Čirik, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 667 a Rudolf Sárközi, Pažitná č. 624/4, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/2, 2848/5, 5062/2)

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 3. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
 5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 8. ORANGE Slovensko, a. s., Michlovský s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 9. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 10. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 11. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 12. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 13. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

ostatní:

 1. Ing. Richard Macek - VIZIA Slovakia, s. r. o., Švermova č. 1445/33, 924 01 Galanta

 

na vedomie:

 1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová č. 1431/55, 924 01 Galanta
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

situácia - Pekná cesta

(pdf - 132.07 kB)