Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.11.2020 - 15:21  //  aktualizácia: 18.11.2020 - 15:21  //  zobrazené: 839

Návrhy VZN mesta Šaľa k pripomienkovaniu

N Á V R H Y

všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 18. 11. 2020

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 18. 11. 2020

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 29. 11. 2020

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 30. 11. 2020

 

Prílohy