Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 21.10.2014 - 12:17  //  aktualizácia: 21.10.2014 - 12:26  //  zobrazené: 256

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovz v o l á v a m
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014, ktoré sa uskutoční 30. októbra 2014 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:


 
 
Časť I.

1.      Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

Informačné materiály a správy

1.      Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/7/2014
 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 10. 2014 - materiál číslo A 2/7/2014
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO

Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 8 - materiál číslo A 3/7/2014
predkladá Martin Alfӧldi, primátor mesta

Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 9 - materiál číslo A 4/7/2014
predkladá Martin Alfӧldi, primátor mesta

5.      Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 5/7/2014
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 1/7/2014
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2 - materiál číslo B 2/7/2014
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ

Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ - materiál číslo B 3/7/2014
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

Hospodárenie mesta

Návrh cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy -materiál č. C 1/7/2014
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

Vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2014 - materiál číslo C 2/7/2014
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2013 - materiál číslo C 3/7/2014
predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.                    

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 podľa Výzvy č. 1/2014 zo dňa 06.10.2014 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat - materiál číslo C 4/7/2014 (materiál bude distribuovaný v priebehu 44. týždňa)
predkladá Ing. Edita Haládiková, referát životného prostredia OSaKČ

Implementácia participatívneho rozpočtu - materiál číslo C 5/7/2014
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 - materiál číslo C 6/7/2014
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Majetkové záležitosti

SALAMON INTERNET, s. r. o., so sídlom Partizánska 18, 927 01 Šaľa – prevod hnuteľného majetku na ulici Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2014
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Alexander Körösi – ALEX, Hlavná 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 3/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Ibrahimoglu Levent, Am Bahnhof 1A/3, Viedeň – žiadosť o prenájom pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Benjamín Svéda, Nezábudková 565/2, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Katarína Nagyová, Hlavná 4/13, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Alexander Körösi, Bottova 1021/4, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Šali – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa“ - materiál číslo D 9/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DESIGNER - UM s.r.o., Vlčanská 561/23, Šaľa - materiál číslo D 10/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 
 
 Informácia o stretnutí ohľadom vysporiadania prístupovej cesty k lodenici a k ČOV v Šali-Veči - materiál číslo D 11/7/2014
 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
 Obnova sústavy verejného osvetlenia v meste Šaľa - materiál číslo D 12/7/2014
 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

Personálne záležitosti

Zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/7/2014
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo E 2/7/2014
predkladá Ing. Helena Psotová, predseda komisie

Právne záležitosti

Zmluva o dielo „Záchytné parkovisko, Šaľa“, M-Silnice a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR - materiál číslo F 1/7/2014
predkladá Ing. Elena Matajsová, OSaKČ, referát investičných činností

Vystúpenia verejnosti

Rôzne

Návrh na zriadenie Nocľahárne - materiál číslo H 1/7/2014
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS                                    

Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály

(zip - 29.96 MB)