Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.04.2020 - 11:56  //  aktualizácia: 06.04.2020 - 11:57  //  zobrazené: 336

Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 16.01.2020 podala

spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r. o., so sídlom Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva  

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa“

(ďalej len “stavba“) v Šali a v mestskej časti Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa:

 • register "C"

parc. č. 2663/1 - druh pozemku ostatná plocha,

parc. č. 2635 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 2811/1 - druh pozemku ostatná plocha,

parc. č. 3080/13 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

pozemky vo vlastníctve a so súhlasom mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

 • register "E"

parc. č. 144/202, 1421/261, 1433/2 a 1431/3, druh pozemkov ostatná plocha, v správe a so súhlasom Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 1431/802, 1431/402 (lesný pozemok) vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1430/802 (zastavaná plocha a nádvorie), 1445/301 a 1445/801 (trvalý trávny porast), 1445/502 (lesný pozemok), pozemky vo vlastníctve a so súhlasom Roľníckeho družstva Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1428/601 a 1428/501 (lesné pozemky) vo vlastníctve a so súhlasom Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1446 a 1429 (trvalý trávny porast) vlastník Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 1449 (vodná plocha) vlastník Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 317 a 318/1 (ostatná plocha), vlastník Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 321/501 (ostatná plocha), správca Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č.8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 322/301 (ostatná plocha), vlastník Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 374 (vodná plocha), správca Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č.8, 969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 338/2 (ostatná plocha), správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava;

parc. č. 338/301, 338/401 a 338/801 (ostatné plochy), vlastník Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa;

parc. č. 371/201 (ostatná plocha), vlastník Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica;

na účely využitia geotermálnej energie v letnej prevádzke v čo najvyššej technicky možnej miere tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Účel a popis stavby:

 • Návrh rieši prepojenie rozvodov vykurovacích okruhov jestvujúcich kotolní CK 31 a CK 34 prostredníctvom vybudovania potrubia spájajúceho existujúce rozvody tepla vedené z oboch kotolní, čím sa rozšíri využitie geotermálnej energie (GTV) v letnej prevádzke.
 • Tepelné prepojenie bude v prevádzke len počas letného obdobia, keď kotolňa CK 34 bude mimo prevádzky. V zimnom období budú obe kotolne CK 31 a CK 34 nezávisle v prevádzke.
 • V súčasnosti v centrálnom zdroji tepla v kotolni CK 31 sú inštalované 3 teplovodné plynové kotle a technologické zariadenie na využívanie geotermálnej energie. Odvod spalín z kotlov je riešený do spoločného komína. V strojovni sú osadené 2 výmenníky tepla a 1 tepelné čerpadlo. Výmenník tepla zabezpečuje prenos geotermálnej energie do vykurovacej vody, druhý rieši prenos tepelnej energie z geotermálnej vody do okruhu tepelného čerpadla, ktoré ochladzuje geotermálnu vodu vypúšťanú do rieky Váh.  
 • Kotolne CK 31 a CK 34 zásobujú teplom rozvody CZT (centralizované zásobovanie teplom), v zásobovaných objektoch sú osadené domové odovzdávacie stanice (DOS) pre vykurovanie a prípravu teplej vody (TV). Potreba tepla na prípravu TV pre objekty napojené na kotolňu CK 31 v mesiacoch máj-august je pokrytá využitím geotermálnej energie, počas letného obdobia bude možné z GTV získať energiu potrebnú aj pre ohrev TV v okruhu CK 34.
 • Existujúce rozvody tepla sú situované v zastavanom území, v intraviláne mesta Šaľa, kde zásobujú teplom a teplou vodou /TV/ bytové objekty ako aj objekty občianskej vybavenosti. Nové rozvody budú vedené aj mimo zastavaného územia mesta.  
 • Nové rozvody budú umiestnené v okrajovej časti Veča. Napojené budú v lokalite za bytovým domom na ul. Fraňa Kráľa súp. č. 1863. Trasa je navrhnutá cez stromový porast a „Večiansku pláž“, popod Váh prejde na „Šaliansku pláž“, ďalej súbežne s Váhom severozápadným smerom k mostu, prechádza pod mostom, vedie stromovým porastom k ul. Váhová a lokalitou za Billou k ul. Nešporova, kde sa napája na existujúce rozvody.
 • Prepojovacie potrubia DN150 a DN200 budú vybavené alarm systémom na signalizáciu prieniku vlhkosti a súbežne s potrubím bude vedená chránička HDPE ø32x3mm pre optický komunikačný kábel. Prechod potrubných rozvodov pod dnom rieky Váh sa bude realizovať technológiou horizontálneho riadeného vŕtania HRR. Potrubie v inundačnom území bude uložené štandardným bezkanálovým vedením potrubia. Predizolované potrubie sa uloží do zeme, do pieskového lôžka.
 • Navrhované svetlosti prepojovacích potrubí budú:
 • prepojovacie potrubia od exist. šachty EŠ1 až po kontrolnú šachtu pred hrádzou AŠ1 na strane Šaľa DN200 – ø219,1 x 4,5 mm, vonkajší plášť DA = 355 mm zosilnená izolácia,
 • prepojovacie potrubia od kontrolnej šachty AŠ1 pred hrádzou na strane Šaľa až po pripojenie na exist. rozvod ÚK na strane Šaľa - časť Veča – mimo trasy pod dnom vodného toku rieky Váh DN150 – ø168,3 x 4,0 mm, vonkajší plášť DA = 280 mm zosilnená izolácia,
 • prepojovacie potrubia, vedené pod dnom vodného toku Váh budú so zosilnenou stenou a aj HDPE vonkajší plášť bude s väčšou hrúbkou DN150 – ø168,3 x 6,3 mm, vonkajší plášť DA = 280 mm - hr=13 mm zosilnená izolácia.
 • Parametre prechodu pod Váh:
 • uloženie potrubia pod riekou bude na úrovni 8,00 m pod úrovňou projektovaného dna,
 • zadaná úroveň projektovaného dna 105,90 m n.m.
 • požadovaná úroveň uloženia potrubia (-8,00 m) 97,90 m n.m.
 • Prechod potrubia bude v šírke toku 80 m (od osi vodného toku 40,00 m na každú stranu) plavebnej dráhy vodného toku. Štartovacie jamy ako aj trasa tepelného potrubia v inundačnom území budú umiestnené min. 10,0m od brehových čiar toku. V celom inundačnom území bude rozvod tepla vyznačený povrchovými značkami a na vodnej ceste príslušným signálnym znakom.
 • Pri prechode hrádze na oboch stranách vodného toku bude potrubie vedené až nad úroveň Q100 – 118.00 m (záplavová čiara povodne vodného toku). Potrubia DN150 pri prechode cez hrádze na oboch stranách budú vedené v oceľovej chráničke DN350. Chráničky budú ukončené v kontrolných šachtách po oboch stranách hrádze. Kontrolné šachty budú aj na oboch stranách vodného toku v mieste prechodu pod dnom.
 • Podzemné križovanie potrubia s telesom PSOH a ĽSOH Váhu bude kopírovaním telesa hrádze v stavebnej ryhe, v zmysle príslušnej STN 73 6822. Predizolované potrubie bude uložené v chráničke, takisto aj v ochranných pásmach hrádzí, 11,00 m (min. 10,00 m) od vzdušnej päty a 17,00 m (min. 6,00 m) od návodnej päty.
 • Bod napojenia na existujúce rozvody ÚK na strane Šaľa bude existujúca šachta EŠ1, bod napojenia na strane Šaľa - časť Veča bude navrhovaná šachta AŠ7 osadená vedľa jest. kanálu ÚK, odtiaľ sa prevedie prepojenie na exist. rozvod DN125.
 • Počas výstavby nebudú dotknuté žiadne kultúrne pamiatky ani chránené časti územia a nebude potrebná demolácia a nedôjde k výrubu časti zelene.
 • Celková dĺžka prepojenia bude podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v intraviláne a v extraviláne mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:1000, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval  Ing. Ladislav Horváth, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo: 5056*SP*A2, Clementisove sady 906/14, 924 01 Galanta.

Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu alebo súhlas vlastníkov pozemkov.

 1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby. Pri príp. súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.
 2. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 3. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem alebo ich blízkosti:

 Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a pred realizáciou prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí.

 V stavebnom konaní bude potrebné aktualizovať časovo obmedzené stanoviská, vyjadrenia prevádzkovateľov inžinierskych sietí.  

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

Mesto Šaľa:

 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 463/2019 zo dňa 18.07.2019

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica:

 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 7369 - 1751/2019-PN zo dňa 06.11.2019

 Navrhovateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedených zmlúv.

Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa:

 Pozemkové spoločenstvo súhlasí s umiestnením stavby a dáva súhlas na dočasný aj trvalý záber lesného pozemku a ostatných plôch na uvedenú stavbu. Za účelom vyčíslenia jednorazovej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva a náhrad spojených s následným  zriadením pásma obmedzenia navrhovateľ predloží znalecký posudok. – súhlas zo dňa 30.11.2018.

Roľnícke družstvo Šaľa:  

 Roľnícke družstvo Šaľa súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch vo vlastníctve družstva a dáva súhlas na dočasný aj trvalý záber lesného pozemku a ostatných plôch na uvedenú stavbu. Za účelom vyčíslenia jednorazovej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva a náhrad spojených s následným  zriadením pásma obmedzenia navrhovateľ predloží znalecký posudok. – súhlas zo dňa 02.04.2019.

Slovenský pozemkový fond Bratislava:

 Predmetnou stavbou bude dotknutý pozemok vo vlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemky NV“) – pozemok KN E č. 338/2 o výmere 899 m2, ostatná plocha, list vlastníctva č. 7430 v celosti.

 SPF súhlasí s realizáciou predmetnej stavby podľa projektovej dokumentácie.

 Na dotknutý pozemok NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

 K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku NV.

 Po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

 Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom NV.

 Dodržať uvedené podmienky stanoviska pod č. SPFZ053513/2019  SPFS36284//2019 zo dňa 23.05.2019.   

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického       výskumu. KPÚ o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

 Na riešenom území je samotnou realizáciou stavby veľmi pravdepodobné porušenie či zničenie archeologických nálezov alebo situácií, KPÚ preto považuje archeologický výskum za nevyhnutnú formu pamiatkovej ochrany a záchrany potencionálnych archeologických nálezov alebo situácií na mieste stavby.

 Stavebník dodrží všetky podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2019/10354-2/27400/GRO zo dňa 08.04.2019.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:

 Predložený návrh na územné konanie vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

 Záväzné stanovisko pod č. HZP/A/2019/01233 zo dňa 29.04.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu so schválenou projektovou dokumentáciou stavby je potrebné ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR2-2019/000469-002 zo dňa 11.04.2019.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:

 ODI po náležitom preštudovaní predloženej PD a tvaro miestnej obhliadke miesta stavby z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov súhlasí s umiestnením predmetnej stavby tak, ako je to overené v priloženej PD.

 ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom PD, vyhradzuje si právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

 Vyjadrenie pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-030/2019 zo dňa 23.04.2019.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava (B900 sekcia vodnej dopravy):

 Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky alebo prerušenie plavebnej dráhy, vykonávať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu. Po udelení tohto súhlasu Dopravný úrad uloží opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.

 Podľa § 4 ods. 8 zákona č. 338/2000 Z.z. je vlastník stavby, ktorá zasahuje do vodnej cesty alebo ju križuje povinný ju označiť signálnymi znakmi a zabezpečiť jej údržbu.

 Podľa § 4 ods. 7 vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest  (ďalej len „vyhláška MDPT SR č. 22/2001 Z.z.“) je možné ukladanie potrubia do dna sledovanej vodnej cesty iba v takej hlbokej ryhe, aby zahádzka mala výšku najmenej 120 cm, pričom polovica zahádzky sa má vykonať z ťažkého kameňa. Umiestnenie potrubia musí byť označené. Označenie je potrebné vykonať v súlade s Európskymi pravidlami pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách – CEVNI.

 Uloženie tepelného potrubia pod dnom vodného toku  rieky Váh na úrovni -8 m bude dostatočné a v súlade s vyššie citovanou legislatívou pri jej dodržaní.

 Záväzné stanovisko č. 06820/2019/SVD/36582 zo dňa 20.05.2019 a č. 06990/2019/SVD/08779 zo dňa 29.01.2020.

Dopravný úrad Bratislava (Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného úradu):

 Podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb.  – stavebného zákona, v nadväznosti na zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je dotknutým orgánom v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona ako dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko.

 Dopravný úrad - Divízia vnútrozemskej plavby nie je kompetentný v tomto prípade vydať vyjadrenie. – Stanovisko pod č. 09937/2019/PBVCP-2 zo dňa 15.04.2019.

Slovenská správa ciest Bratislava: 

 SSC z hľadiska ochrany záujmov nemá k stavbe pripomienky. V záujmovom území sa cesty a dopravné zariadenia vo vlastníctve a správe SSC nenachádzajú. – Stanovisko č. SSC/7498/2019/2310/13745 zo dňa 16.04.2019.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava:

 V trase prepojovacieho potrubia Hydromeliorácie, š. p. neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia – Vyjadrenie č. 2664-3/120/2019 zo dňa 16.05.2019.

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

 Ak stavebnými resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky, je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o dočasné resp. trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa podľa § 5 ods. 1) zákona o lesoch.

 V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku je potrebné požiadať o súhlasné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 10 ods. 2) zákona o lesoch.

 Toto súhlasné záväzné stanovisko nenahradzuje rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2019/003968-2 zo dňa 08.04.2019.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním rozhodnutia - záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2019/003997-2 zo dňa 09.04.2019.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie k vyhodnoteniu podmienok stavby „Tepelné prepojenie CK31 – CK34 Šaľa:

 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, z predložených podkladov – projektovej dokumentácie k vydaniu územného rozhodnutia, písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a oznámenia o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania pre predmetnú stavbu konštatuje, že nezistil také skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania a relevantnými podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. – záväzné stanovisko pod č. OU-SA-OSZP-2020/001902-002 zo dňa 11.02.2020

 

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách č. OU-SA-OSZP-2019/003951-2 zo dňa 17.04.2019:

 Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou PD súhlasíme.

 Na odstraňovanie stromov a krov na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

 Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o povodniach na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.

 Správca potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác, podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o povodniach.

 Vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác odsúhlasený správcom povodia (SVP, š. p. OZ Piešťany) je potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 Investor požiada Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť aj stanovisko od SVP š.p., Správa povodia dolného Váhu, OZ Piešťany, Dolná 16, 927 01 Šaľa.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2019/003947-2 zo dňa  08.04.2019:

 Realizácia stavby nebude produkovať odpady obsahujúce nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami. Všetky odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej stavebnej triedy v zmysle platnej legislatívy.

 Podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
 5. zneškodňovanie.  

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stav. prácach zodpovedná právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2019/004113-2 zo dňa 25.04.2019:

 Na dotknutom území v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe tepelného prepojenia, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe tepelného prepojenia, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od mesta Šaľa.

 Ak sa na pozemkoch v inundačnom území nachádzajú dreviny, ktoré budú brániť vo výstavbe tepelného prepojenia, je podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Vyjadrenie štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2019/003949-2 zo dňa 11.04.2019:

 Uvedená stavba nie je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vymedzená ako zdroj znečisťovania ovzdušia a z uvedeného dôvodu k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia dolného Váhu, Šaľa:

 Križovanie vodohospodársky významného vodného toku Váh riadeným vŕtaním min. 8,00 m pod projektovanou niveletou dna  105,90 m n. m. požadujeme riešiť v celej šírke 80,0 m plavebnej dráhy vodného toku, štartovacie jamy ako aj trasa tepelného potrubia v inundačnom území musia byť umiestnené min. 10,0 m od brehových čiar toku, zároveň upozorňujeme, že každé križovanie vodného toku a inundačného územia musí byť na oboch brehoch i v celom inundačnom území vyznačené povrchovými značkami a na vodnej ceste príslušným signálnym znakom.

 Podzemné križovanie tepelného potrubia s telesom PSOH a ĽSOH Váhu navrhnúť kopírovaním telesa hrádze v stavebnej ryhe, riešiť v zmysle príslušnej STN 73 6822, dno potrubia v korune ochrannej hrádze uložiť nad výškou Q100, ktorá v predmetnej lokalite PSOH a ĽSOH výšku cca 118,00 m n. m., výška koruny PSOH je na kóte 119,75 m n.m. a ĽSOH na kóte 119,50 m n.m.

 Pri križovaní ochranných hrádzi tepelné potrubie požadujeme umiestniť do chráničky, potrubie umiestniť do chráničky aj pod ochrannými pásmami hrádzí v šírke 6,0 m od návodnej a 10,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, chráničku v šírke koruny hrádze obetónovať a spôsob obetónovania riešiť v zmysle STN 76 6822, čl. 52, šachty na začiatku a konci križovania hrádzí umiestniť až za ich ochranným pásmom a šachty AŠ1 a AŠ7 zabezpečiť uzávermi na potrubí.

 Šachtu AŠ3 umiestniť min. 10,0 m od hrany brehu až za jestv. lesnú cestu.

 Spôsob uloženia tepelného potrubia v inundačnom území doplniť do technickej správy.

 Vyššie uvedené požiadavky v zmysle vyjadrenia zapracovať do výkresovej časti PD a s doplneným detailom križovania potrubia s telesom PSOH a ĽSOH Váhu zaslať na Správu povodia dolného Váhu Šaľa na odsúhlasenie – vyjadrenie pod č. CS SVP OZ PN 3823/2019/2  CZ 14479/2019 zo dňa 30.04.2019

 Odvzdušňovacie šachty na korune PSOH a ĽSOH umiestniť na okraj  koruny hrádzí. Šachty výškovo umiestniť tak, aby pri periodickej údržbe neprekážali. Svahové opevnenie na pravej strane inundačného územia po umiestnení potrubia uviesť do pôvodného stavu. – vyjadrenie predložené osobne na ústnom pojednávaní dňa 17.02.2020. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany:

 S trasovaním prepojovacieho tepelného potrubia podľa predloženej PD súhlasíme. So spôsobom križovania vodného toku Váh riadeným vŕtaním, s uložením potrubia v hĺbke 8,00 m pod projektovanou niveletou dna koryta toku (kóta nivelety dna je 105,90 m n.m.), v šírke plavebnej dráhy 80,0 m súhlasíme. S podzemným križovaním tepelného potrubia kopírovaním telesa PSOH a ĽSOH Váhu a uložením nad výškou Q100 súhlasíme.

 Po umiestnení potrubia teleso ochrannej hrádze uviesť do pôvodného stavu, spätný zásyp materiálu realizovať zhutnením zemitého materiálu na prirodzenú objemovú hmotnosť a vegetačné opevnenie v mieste križovania obnoviť zatrávnením.

 Na práce vykonávané v inundačnom území Váhu treba podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom stavby a ešte pred jeho schválením OÚ Šaľa, odborom starostlivosti o ŽP ho odsúhlasiť na SVP, š.p. OZ Piešťany.

 Zahájenie a ukončenie prác vopred oznámiť na Správu povodia dolného Váhu Šaľa (p. Makács).

 Na trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š.p. (križovanie + trasovanie vedenia) uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany do doby kolaudácie stavby. Na Odbore správy majetku na OZ Piešťany je v štádiu riešenia uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena na pozemky dotknuté predmetnou stavbou.

 Na kolaudáciu stavby prizvať zástupcu Správy PDV Šaľa, kde mu bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v súradnicovom systéme pre účely vodohospodárskej evidencie.

 Pri stavebných prácach dbať, aby nedochádzalo k znečisteniu vodného toku a inundačného územia, pričom upozorňujeme, že ukladanie stavebného a iného materiálu je v inundačnom území zakázané.

 K realizácii stavby je potrebné si vyžiadať vyjadrenie Dopravného úradu Bratislava, Divízia vnútrozemskej plavby.

 Stavebná akcia podlieha podľa § 27 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) vydaniu súhlasu štátnej vodnej správy, OÚ Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

 Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavením ľadu ako i škody vzniknuté mimoriadnou udalosťou (49 ods. 5 vodného zákona).

 Príslušným povodňovým orgánom na povodňovom úseku č. XXII správcu vodného toku Váh je Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP. Výkonným orgánom pre záchranné práce je Hasičský a záchranný zbor v Šali.

 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. CS SVP OZ PN 3823/2019/5  CZ 17783/210/2019 zo dňa 20.05.2019.       

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

 Na parc. reg. „C“ č. 3080/13 sa realizoval projekt „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“ z Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, preto je potrebný súhlas poskytovateľa na realizáciu stavby. – vyjadrenie pod č. 13435/2019/OSaKČ/3174 zo dňa 26.06.2019.

 Mesto Šaľa súhlasí s realizáciou stavby a zriadením vecného bremena na parc. č. 3080/13 k.ú. Šaľa, reg. C podľa predloženej PD v mieste realizácie vyššie uvedeného projektu.

 Stavebník doručí mestu Šaľa – OsaKČ/RRSaŠF doklad o začatí realizácie prác na dotknutej parc. spolu s predbežným časovým harmonogramom vrátane predpokladaného termínu ukončenia najneskôr v deň začatia realizácie prác.

 Stavebník po ukončení prác uvedie terén do pôvodného stavu a predloží na mesto Šaľa fotodokumentáciu z priebehu prác, aj zo spätnej úpravy a záverečného vzhľadu upravených plôch.

 Po ukončení prác stavebník predloží doklad o ukončení preberacieho konania, resp. iný relevantný doklad potvrdzujúci ukončenie investičnej akcie.

 Stavebník zaistí bezpečnosť dotknutých verejných priestranstiev a udržateľnosť výstupov projektu počas rozkopávok.

 V prípade nedodržania stanovených podmienok a/alebo zistenia nedostatkov pri ich plnení zo strany investora a príp. sankcií, ktoré by boli z toho titulu udelené mestu Šaľa (napr. nutnosť vrátiť časť nenávratného finančného príspevku) si mesto Šaľa túto škodu bude uplatňovať u investora.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 15562/2019/OSaKČ/650 zo dňa 07.08.2019 a súhlasu Poskytovateľa pod č. SEP-IMRK2-2019/001229-024 zo dňa 26.07.2019.

 Mesto Šaľa nemá námietky k investičnej činnosti stavebníka z hľadiska súladu s územným plánom a v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, zároveň žiada, aby dotknuté pozemky po ukončení stavby vrátil do pôvodného stavu. – stanovisko č. 10684/2019/OSaKČ/2539 zo dňa 06.05.2019.

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta:

 Trasa prepojovacieho potrubia DN 200 zo šalianskej strany rieky Váh  a prepojovacieho potrubia DN 150 z večanskej strany rieky Váh je v súlade s ust. § 13 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, preto mesto Šaľa súhlasí s uložením prepojovacieho potrubia na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa. (parc. č. „C“ 2635, 2663/1, 2811/1, 3080/13).

 Na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2635, 2663/1, 2811/1 je zriadené vecné bremeno spočívajúce strpieť uloženie plynárenských rozvodov STL plynovodov, ich prevádzku a údržbu na časti zaťažených nehnuteľností v prospech SPP-distribúcia, Bratislava; na pozemku reg. „C“ parc. č. 3080/13 je v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava.

 Trasu prepojovacieho potrubia kde prechádza pod chodníkom a miestnou komunikáciou realizovať pretláčaním.

 Po realizácii predložiť na oddelenie správy a zariadení mesta Šaľa geometrický plán skutočného zamerania stavby za účelom zriadenia vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo a bude zriadené bezodplatne. 

 Dodržať podmienky stanoviska pod č. 10050/2019/OSMaZM/703 zo dňa 29.04.2019.

MsÚ Šaľa, referát životného prostredia:

 Pri výkopových prácach dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav drevín v blízkosti trasy siete.

 V prípade výrubu drevín treba obrátiť sa na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý vydáva súhlasy na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.

 Na určenej trase sa nachádzajú vonkajšie fitness prvky, ktoré je nutné v prípade potreby premiestniť na náklady investora stavby. – stanovisko pod č. 12675/2019/OSaKČ/2986 zo dňa 10.06.2019.

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností:

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať mesto Šaľa o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia.

 V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich. šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 12280/2019/OSaKČ/2905 zo dňa 03.06.2019.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava:

 V danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 Pred začatím prác objednať vytýčenie podzemných vedení. Križovatky a súbehy vedení riešiť v súlade s STN 73 6005.

 Pred zakrytím výkopov prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku a spísať zápis, ktorý treba predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.

 Vyjadrenie pod č. CD 29349/2019 zo dňa 15.04.2019

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 SPP-D súhlasí s umiestnením uvedenej stavby, v záujmovom území sa nachádza VTL plynovod DN 500/4 MPa, VTL plynovod DN 150/4 MPa, STL plynovod. STL pripojovacie plynovody.

 Stavebník zabezpečí vypracovanie PD  pre stavebné konanie podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

 Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť PD pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.

 • Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0333/2019/Pe zo dňa 08.08.2019.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme.

 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí – verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v správe ZsVS, a.s.

 Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:

 • 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 • 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane.

 V pásme ochrany je zakázané:

 • vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 • vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 31222/2019 zo dňa 30.04.2019 a vyjadrenia č. 31625/2019 zo dňa 02.05.2019.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o:

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. žiada zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska.

 Exist. zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

 Stavebník je povinný rešpektovať všetky podmienky uvedené v stanovisku č. 6612001368 zo dňa 20.01.2020.

Orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s r. o., Piešťany:

 V dotknutom území dôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Bratislava, existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-1184/2019 zo dňa 02.05.2019.

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa:

 SALAMON INTERNET s. r. o. súhlasí s projektovou dokumentáciou, v záujmovom území pri realizácii stavby dôjde do styku s STI spol. SALAMON INTERNET, s. r. o.

 Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 Stavebník dodrží všetky podmienky vyjadrenia pod č. Sb 2194158 zo dňa 10.04.2019.

CableNet, s. r. o., Galanta:

 V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa. Je potrebné dodržať súbehy sietí v súlade s STN 736005.

 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť, v ochrannom pásme káblov je povolený výhradne ručný výkop.

 Pri odkrytí káblov ich treba zabezpečiť proti poškodeniu a následne uviesť do pôvodného stavu.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 22.01.2020.

Heizer Optik spol. s r. o., Bratislava:

 V záujmovom území sa nachádzajú vedenia a zariadenia optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. Fibre Net s.r.o. (v priestore ulíc Nešporova, Čsl. Armády, Váhová a v priestore ul. Fraňa Kráľa.

 Ďalší stupeň PD, so zapracovanou polohou koridoru OK a zmenami, ktoré sa budú dotýkať siete opt. káblov prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o., žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.

 Heizer Optik s.r.o. ako správca siete opt. káblov FiberNet s.r.o. za predpokladu akceptácie a zapracovania pripomienok uvedených vo vyjadrení do PD a dodržania ustanovení stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN s vydaním rozhodnutia súhlasí. - Vyjadrenie č. VYJ 081/19ex zo dňa 25.04.2019.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava:

 V záujmovom území dôjde k styku so sieťou UPC, projekt pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie v rámci stavebného konania.

 Vyjadrenie č. 366 a 367/2019 zo dňa 04.07.2019.

 

MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa – vyjadrenie č. 127/2019 zo dňa 08.04.2019

SITEL s.r.o., Bratislava – vyjadrenie č. 533/2019 zo dňa 25.04.2019 a č. 43/2020 zo dňa 17.01.2020,

Wisper s.r.o. Nové Zámky – vyjadrenie zo dňa 17.06.2019

Energotel, a.s., Bratislava – vyjadrenie č. 2019/ÚPÚ zo dňa 11.04.2019

DUSLO, Administratívna budova ev. č. 1236, Šaľa – vyjadrenie č. Duslo/TR/2019 – 1508 zo dňa 23.04.2019

 V záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností, resp. nedôjde do styku so sieťami v ich správe.

 

Ďalšie podmienky:

 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do PD pre ďalší stupeň (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia).

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že má k všetkým stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1 písm. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

 

Pre navrhovanú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2018/008311-19-Or.  (OU-SA-OSZP-2019/001079-19-Or.) zo dňa 04.01.2019, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Proti tomuto rozhodnutiu podalo odvolanie Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava (doručené na OÚ Šaľa dňa 04.01.2019, týkajúce sa časti účastníctva v zisťovacom konaní), na základe ktorého Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie v autoremedúre vydal dňa 24.01.2019 rozhodnutie pod č. OU-SA-OSZP-2018/008311-27-Or. (OU-SA-OSZP-2019/001079-27-Or.), v ktorom podanému odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel. Podľa tohto rozhodnutia Okresného úradu Šaľa je Združenie domových samospráv účastníkom zisťovacieho konania, aj ďalších povoľovacích konaní. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného rozhodnutia zo dňa 04.01.2019, ostatné podmienky uvedené v pôvodnom rozhodnutí ostávali nezmenené. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2019.

 

Účastníci konania:

 • Vlastníci dotknutých pozemkov:

 MeT Šaľa, spol. s r.o.;

 Mesto Šaľa;

 Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Banská Štiavnica;

 Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa;

 Roľnícke družstvo Šaľa;

 Slovenský pozemkový fond, Bratislava;

 • Vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich
 • Združenie domových samospráv, Bratislava

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V priebehu územného konania boli uplatnené námietky Združenia domových samospráv, so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava (písomnosť zo dňa 05.02.2020, doručená elektronicky dňa 10.02.2020), tieto námietky sa zamietajú. Vyhodnotením uplatnených námietok bude stavebný úrad podrobnejšie zaoberať v odôvodnení tohto rozhodnutia.

 

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 16.01.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Začatie územného konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, k prerokovaniu návrhu súčasne stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.02.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Keďže sa jedná o umiestnenie zvlášť rozsiahlej líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Stavebný úrad zároveň v oznámení o začatí konania v zmysle § 33 správneho poriadku, v spojitosti s § 3 ods. 2 a § 3 ods. 4 správneho poriadku upozornil účastníkov, že na stavebnom úrade počas úradných hodín, najneskôr však na ústnom pojednávaní môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Účastníci konania boli tiež poučení, že pred vydaním rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.   

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Mesto Šaľa,
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica,
 • Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa,
 • Roľnícke družstvo Šaľa,  
 • Slovenský pozemkový fond Bratislava,
 • Združenie domových samospráv, Bratislava
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava (B900 sekcia vodnej dopravy),
 • Dopravný úrad Bratislava (Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného úradu),
 • Slovenská správa ciest Bratislava, 
 • Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava,
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia dolného Váhu, Šaľa,
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany,
 • MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
 • MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta,
 • MsÚ Šaľa, referát životného prostredia,
 • MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností,
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Slovak Telekom, a. s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o,
 • Orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s r. o., Piešťany,
 • SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
 • CableNet, s. r. o., Galanta,
 • Heizer Optik spol. s r. o., Bratislava,
 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava,
 • MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa,
 • SITEL s.r.o., Bratislava,
 • Wisper s.r.o. Nové Zámky,
 • Energotel, a.s., Bratislava,
 • DUSLO, Administratívna budova ev. č. 1236, Šaľa

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, kópiu katastrálnej mapy, kópie zmlúv o budúcich zmlúv na zriadenie vecných bremien, súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO v jeho znení zmien a doplnkov.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

V priebehu územného konania boli predložené námietky – vyjadrenie účastníka konania, Združenia domových samospráv, so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava (písomnosť zo dňa 05.02.2020, doručená elektronicky na stavebný úrad dňa 10.02.2020).

Navrhovateľ dňa 02.03.2020 doručil tunajšiemu stavebnému úradu vyjadrenie zo dňa 28.02.2020 k uplatneným pripomienkam Združenia domových samospráv.

V predložených pripomienkach Združenia domových samospráv je uvedené:

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa § 34 ods.1 Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. v predmetnom územnom konaní pre stavbu „Tepelné prepojenie CK31- CK34, Šaľa“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa § 17 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa § 37 ods. 2 je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

 1. K predmetnej stavbe „Tepelné prepojenie CK31- CK34, Šaľa“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa § 24 ods.2 posledná veta zákona EIA č. 24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

V zmysle uvedenej požiadavky bolo spracované vyhodnotenie zapracovania podmienok z Rozhodnutia č. OU-SA-OSZP-2018/008311-19-Or. (OU-SA-OSZP-2019/001079-19-Or.) zo dňa 04.01.2019 k stavbe „Tepelné prepojenie CK31 - CK34 Šaľa“. Požiadavky boli vyhodnotené jednotlivo.

V súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona boli potrebné dokumenty (vrátane vyhodnotenia jednotlivých podmienok EIA) zaslané na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, ktorý následne dňa 11.02.2020 vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2020/001902-002, v ktorom sa uvádza: „Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, z predložených podkladov – projektovej dokumentácie k vydaniu územného rozhodnutia stavby „Tepelné prepojenie CK31- CK34, Šaľa“, vypracovanej 03/2019, autorizovaným stavebným inžinierom, č. 5056*SP*A2 - Ing. Ladislavom Horváthom; písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a oznámenia o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania pre cit. stavbu konštatuje, že nezistil také skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania a relevantnými podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.“

Stanovisko stavebného úradu:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP vydal v zisťovacom konaní rozhodnutie pod č.

OU-SA-OSZP-2018/008311-19-Or. (OU-SA-OSZP-2019/001079-19-Or.) zo dňa 04.01.2019 pre navrhovanú stavbu, následne na základe predloženého odvolania Združenia domových samospráv v autoremedúre rozhodnutím pod č. OU-SA-OSZP-2018/008311-27-Or. (OU-SA-OSZP-2019/001079-27-Or.) zo dňa 24.01.2019 v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu týkajúcu sa účastníctva Združenia domových samospráv v zisťovacom konaní. Podľa tohto rozhodnutia OÚ Šaľa je Združenie domových samospráv účastníkom zisťovacieho konania, aj ďalších povoľovacích konaní. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného rozhodnutia OÚ Šaľa. Okresný úrad Šaľa v odôvodnení rozhodnutia v autoremedúre jednotlivo a podrobne vyhodnotil pripomienky uvedené v odvolaní aj so zohľadnením vyjadrenia navrhovateľa. Ostatné podmienky pôvodného rozhodnutia OÚ Šaľa ostali nezmenené.

Na základe predloženého písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a ďalších podkladov OÚ Šaľa dňa 11.02.2020 vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2020/001902-002, v ktorom nezistil také skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania a relevantnými podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Združenie domových samospráv vo svojich pripomienkach uplatnených v tomto územnom konaní v bode a) smeruje k stavebnému konaniu, avšak predmetom tohto rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby v súlade s ustanoveniami § 39 a § 39a stavebného zákona. Zároveň žiada vyhodnotenie zapracovania a zohľadnenia pripomienok a požiadaviek zo zisťovacieho konania do projektovej dokumentácie pre „stavebné rozhodnutie“, z toho dôvodu stavebný úrad túto pripomienku považuje za bezpredmetnú. Projektová dokumentácia pre územné konanie bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v zmysle ustanovení príslušných platných právnych predpisov a noriem. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre nasledujúce stavebné konanie budú rešpektované príslušné ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov, projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude spracovaná tiež v súlade s podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom v Šali.

Táto požiadavka sa zamieta.

 

 1. Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Jedná sa o všeobecný bod. Zákon č. 543/2002 Z.z. bude dodržaný, nakoľko legislatíva na úseku ochrany prírody a krajiny platí všeobecne a vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej investície alebo budúcich vlastníkov nehnuteľnosti.

V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Príslušný orgán ochrany prírody v zmysle stavebného zákona posúdil projektovú dokumentáciu a vydal na stavbu súhlasné záväzné stanovisko v zmysle platných právnych predpisov.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotožňuje s vyjadrením navrhovateľa, k projektovej dokumentácii pre územné konanie bolo vydané vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod č. OU-SA-OSZP-2019/004113-2 zo dňa 25.04.2019, v ktorom uviedol, že realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny. Požiadavka sa zamieta.

 

S realizáciou stavby „Tepelné prepojenie CK31- CK34, Šaľa“ súhlasíme; do podmienok územného rozhodnutia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky podľa § 39a ods. 2 písm. b) Stavebného zákona:

 1. Úpravy  sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie /metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetom projektu nie sú sadové úpravy. K výrubu drevín a krov v rámci navrhovanej stavby nedôjde. V rámci navrhovanej investície sa neuvažuje so žiadnymi úpravami zelene, terénne úpravy budú realizované v rámci navrhovanej investície tak, aby boli dodržané aktuálne platné STN a požiadavky kladené príslušnou legislatívou.

Spätná úprava povrchov bude prevedená v zmysle vyjadrení vlastníkov pozemkov.

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotožňuje s vyjadrením navrhovateľa, predmetom územného konania a predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie je inžinierska stavba – prepojenie podzemných rozvodov vykurovacích okruhov jestvujúcich kotolní CK 31 a CK 34 prostredníctvom vybudovania potrubia spájajúceho existujúce rozvody tepla vedené z oboch kotolní. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v zmysle § 3 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebné úpravy nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie. K projektovej dokumentácii sa vyjadrovali dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí, ako aj vlastníci dotknutých pozemkov, ktoré k navrhovanej stavbe zaujali kladné stanovisko. Po realizácii stavebných prác budú zrealizované spätné úpravy povrchov v súlade s podmienkami vlastníkov dotknutých pozemkov a v súlade s predloženými stanoviskami dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. Podmienka sa zamieta.

 

 1. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Ide o inžiniersku stavbu, ktorá nie je vodohospodárskou stavbou. Projekt nerieši vodozádržné opatrenia, nakoľko ide o inžiniersku stavbu umiestnenú v zemi. Výkopy budú dané do pôvodného stavu v zmysle požiadaviek vlastníkov pozemkov.

 

 1. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetom projektu nie sú retenčné opatrenia, strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy ani sadové úpravy. Ide o inžiniersku stavbu umiestnenú v zemi. Spätná úprava povrchov bude prevedená v zmysle požiadaviek vlastníkov pozemkov.

Stanovisko stavebného úradu:

Vzhľadom na predmet územného konania stavebný úrad konštatuje, že predmetom tohto konania je inžinierska stavba – líniová stavba prepojovacieho teplovodného potrubia vedená v zemi. Trasa je navrhnutá v okrajovej časti Veča s napojením na jestvujúce rozvody tepla v lokalite pri bytovom dome súp. č. 1863 na ul. F. Kráľa cez „Večiansku pláž“, pod riekou Váh, kde bude realizované technológiou horizontálneho riadeného vŕtania, ďalej prejde na „Šaliansku pláž“, ďalej súbežne s Váhom severozápadným smerom k mostu, prechádza pod mostom, vedie stromovým porastom k ul. Váhová a lokalitou za Billou k ul. Nešporova, kde sa napája na existujúce rozvody. Z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že navrhované prepojenie nie je vodnou stavbou, projekt nerieši retenčné opatrenia, strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy ani sadové úpravy, preto uvedené požiadavky účastníka konania sú neodôvodnené. V konaní sa vyjadrili jednotlivé organizačné zložky Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie chrániace verejné záujmy z hladiska životného prostredia a ich podmienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Stavebný úrad uvedené požiadavky zamieta  (bod č. 2)  a  3)).

 

Zároveň Vás v súlade s § 23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:

 • Koordinačná situácia
 • Sprievodná správa
 • Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa § 140c ods. 2 Stavebného zákona

 

 • Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetom projektu nie je cestná infraštruktúra, ide o inžiniersku stavbu.

 

 • Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Nakladanie s odpadmi je súčasťou technickej správy a je navrhované v súlade s platnými legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky. Príslušný orgán na úseku odpadového hospodárstva vydal na stavbu súhlasné stanovisko.

 

 • Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetom projektu nie je riešenie povrchových státí ani plochých striech a iných spevnených vodorovných plôch, predmetom projektu nie je výstavba ORL (odlučovač ropných látok) či budovanie cestnej zelene.

 

 • Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Predmetom projektu nie je cestná infraštruktúra, ide o inžiniersku stavbu.

 

 • Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Stavebný úrad nerozhoduje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). V rámci konania o umiestnení stavby bola predložená projektová dokumentácia, ktorá bola v zmysle stavebného zákona posúdená orgánmi v oblasti životného prostredia - orgán ochrany prírody a krajiny, vodohospodársky orgán, orgán na úseku odpadového hospodárstva, ktorí vydali súhlasné stanoviská k navrhovanej stavbe, čím potvrdili súlad stavby s platnými osobitnými predpismi.

 

 • Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR.

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

Ide o inžiniersku stavbu umiestnenú v zemi.

Musíme podotknúť, že vyššie uvedené doručenie požadovaných materiálov je nad rámec prebiehajúceho konania, nakoľko Združenie domových samospráv malo možnosť sa v rámci konania oboznámiť so všetkými podkladmi, ktoré tvoria obsah spisového materiálu a to v intenciách, ktoré určil povoľujúci orgán. Zastávame názor, že sme v rámci územného konania predložili všetky potrebné dokumenty na posúdenie investície v územnom konaní a ďalšie zbytočné doplňovanie dokumentov by bolo v rozpore s § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme.  • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať.  •  Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

 

Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o.:

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní vyplýva nasledovné: „Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom“, pričom v zmysle komentára k § 23 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní vyplýva nasledovné: „Zo správneho poriadku však nevyplýva právny nárok na to, aby bol spis účastníkovi konania zaslaný na nazretie na ním určené miesto. Pokiaľ ide o právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisky, ustálil sa v právnej praxi taký postup, že realizácia týchto práv prebieha v prítomnosti zamestnanca správneho orgánu.“ Stavebný úrad v oznámení o začatí konania o umiestnení predmetnej stavby okrem iného oboznámil účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy o možnosti nahliadnutia do podkladov rozhodnutia.   

 

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad v plnom rozsahu sa stotožňuje s vyššie uvedenými názormi navrhovateľa. V zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku v priebehu územného konania bolo umožnené účastníkom konania nazeranie do spisu a jeho podkladov.

Začatie územného konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Stavebný úrad zároveň v oznámení o začatí konania v zmysle § 33 správneho poriadku, v spojitosti s § 3 ods. 2 a § 3 ods. 4 správneho poriadku upozornil účastníkov, že na stavebnom úrade počas úradných hodín, najneskôr však na ústnom pojednávaní môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Účastníci konania boli tiež poučení, že pred vydaním rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.  Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené.

Súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby je situačný výkres v zmysle § 4 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V rozhodnutí vo výrokovej časti sú uvádzané všetky informácie týkajúce sa navrhovanej stavby, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy či pripomienky dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania. Podklady rozhodnutia boli k dispozícii k nahliadnutiu na stavebnom úrade. Stavebný úrad poskytnuté informácie považuje za plne dostatočné. Vzhľadom k rovnosti prístupu k všetkým účastníkom konania bola v stanovenej lehote určená možnosť nahliadnutia do spisového materiálu. Dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv si neuplatnila možnosť nahliadnutia do spisového materiálu, ani sa nezúčastnila na ústnom pojednávaní. Ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku neukladajú povoľujúcemu orgánu povinnosť, aby bol spis účastníkovi konania zaslaný na nazretie na ním určené miesto. Požiadavku na doručenie kópie spisu stavebný úrad nevyhodnotil ako nahliadnutie do spisového materiálu v zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku.

Stavebný úrad nie je oprávnený šíriť autorské diela, ani ich časti. Vo vyjadrení k námietkam navrhovateľ ako ani vlastník projektu k tomu nedal výslovne súhlas. Zároveň nebol predložený ani zo strany Združenia domových samospráv súhlas od autora projektovej dokumentácie. Nahliadnutie do podkladov rozhodnutia bude možné ešte v rámci stavebného konania, kde účastníci konania budú môcť opätovne si hájiť svoje práva. Prípadné námietky by mali byť účastníkmi konania vznesené na základe oboznámenia sa s predmetom konania – t.j. vo vzťahu ku konkrétnej stavbe. Stavebný úrad považuje uplatnené námietky, pripomienky Združenia domových samospráv za zbytočné zaťažovanie účastníkov konania a iných osôb, ktoré vo väčšej miere nesúvisia s predmetom územného konania, preto tieto požiadavky stavebný úrad zamietol.    

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 16.01.2020.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 • situácia v mierke 1:1000

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníkom dotknutých pozemkov register "C" parc. č.:

2663/1- ostatná plocha, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

2635- zastavaná plocha a nádvorie, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

2811/1- ostatná plocha, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

3080/13- zastavaná plocha a nádvorie, vlastník: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa;

 

Vlastníkom dotknutých pozemkov register "E" parc. č.:

144/202- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1421/261- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1433/2- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1431/3- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

1431/802- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1431/402- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa,   

Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1430/802- zastavaná plocha a nádvorie, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1445/301- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1445/801- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1445/502 - lesný pozemok, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1428/601- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1428/501- lesný pozemok, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1446- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1429- trvalý trávny porast, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

1449- vodná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

317- ostatná plocha, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

318/1- ostatná plocha, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

321/501- ostatná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

322/301- ostatná plocha, vlastník: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

374- vodná plocha,

správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica;

338/2- ostatná plocha,

správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava;

338/301- ostatná plocha, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

338/401- ostatná plocha, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

338/801- ostatná plocha, vlastník: Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa;

371/201- ostatná plocha,

vlastník: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 96901 Banská Štiavnica

 

 1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:

pozemky reg. „C“ parc. č. 3080/66, 3080/67, 3080/68, 3080/14, 3080/327, 3080/323, 3080/324, 3080/302, 3080/194, 3080/325, 3080/250, 3080/257, 3198/115, 2902, 5605/2, 5605/3, 1500/1, 3080/13, 3973/5, 2819/7, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801, 2800, 2646, 2664, 2650, 2649, 2648, 2647, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663/2, 2663/4, 2663/4, 2663/3, 2663/11, 2663/12, 2663/10, 2663/9, 2645/63, 2633, 2632/1, 2811/7, 2811/5, 2811/6, 2811/15, 2811/2, 2811/11, 2811/12, 2811/13, 2811/14, 2811/3, 2811/8, 2811/4, 2811/20, 2811/18, 2811/21, 2313/3,  2310/1

 

pozemky reg. „E“ parc. č. 310/1, 294/1, 293, 309/200, 371/101, 641/202, 641/102, 371/101, 1462/100, 1462/200, 371/101, 333/402, 336/411, 336/412, 336/413, 336/414, 336/415, 336/416, 337/402, 338/801, 339/800, 340/600, 341/801, 341/802, 341/803, 341/804, 341/805, 372/801, 343/801, 343/401, 344/802, 345/801, 364/1, 365/2, 366/801, 366/802, 366/803, 366,804, 366/805, 367/2, 368/1, 369/2, 370/1, 1497/2, 1498, 381/1, 382/2, 383/1, 384/2, 385/1, 310/1, 339/800, 339/400, 339/300, 340/300, 373, 337/402, 337/302, 337/1, 1449, 333/512, 333/812, 334/21, 334/22, 336/821, 336/522, 336/823, 336/824, 336/825, 336/826, 336/326, 337/1, 338/2, 373, 375, 1448, 1428/501, 329, 328/502, 328/302, 322/501, 321/301, 321/302, 318/502, 331, 316, 1454/1, 1452/503, 1465/500, 1451/502, 1451/501, 1451/801, 2543, 1450, 1434/501, 1430/301, 1430/302, 1430/501, 1445/501, 1445/502, 1445/801, 1428/701, 1428/801, 1428/802, 2819/7, 1431/302, 1421/62, 144/1, 117/1, 117/2, 137, 116/1, 116/2, 125/2, 126, 128, 141, 139/4, 142, 144/102, 144/202, 1433/1

 

Zoznam vlastníkov susedných pozemkov a stavieb na nich:

 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 3080/66, 3080/67, 3080/68, 3080/14, 3080/327, 3080/323, 3080/324, 3080/325, 3198/115, 3080/13, 2663/1, 2635, 2811/1, 2646, 2664, 2645/63, 2811/7, 2811/5, 2811/6, 2811/15, parc. reg. „E“ 294/1, 293, 125/2, 126)

 BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď (parc. reg. „C“ č. 3080/302)

 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 3080/194, 2663/9, 2663/10)

 PASSIA plus, s.r.o., Ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 3080/250, 3080/257)

 Mikula Tibor Ing. a Miroslava r. Urbanová, Pionierska č.300/17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2902)

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra (parc. reg. „C“ č. 5605/2)

 Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 (parc. reg. „C“ č. Šaľa. 5605/3, 1500/1)

 IN GROUP, a.s., Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 3973/5)

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č.8, 969 01 Banská Štiavnica (parc. reg. „E“ 310/1, 371/101, 641/202, 641/102, 641/101, 1462/100,1462/200, 371/101, 333/402, 336/411, 336/412, 336/413, 336/414, 336/415, 336/416, 337/402, 339/800, 372/801, 343/801, 343/401, 344/802, 345/801, 364/1, 365/2, 367/2, 368/1, 369/2, 370/1, 1497/2, 1498, 381/1, 382/2, 383/1, 384/2, 385/1, 310/1, 339/800, 339/400, 339/300, 337/402, 337/302, 337/1, 1449, 337/1, 374, 375, 1448, 1421/62, 144/202, 1421/261, 1433/2, 1431/3, 371/201, 321/501, 1450, 1451/502, 1465/500, 1452/503, 144/102, 144/102)

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 (parc. reg. „C“ č. 2313/3, 2310/1, parc. reg. „E“ č. 309/200, 341/803, 341/805, 366/803, 366/805, 373, 336/826, 336/326, 336/825, 334/22, 333/812, 333/512, 334/21, 336/823, 338/2, 373, 329, 338/2, 331, 2543, 1431/302, 117/1, 117/2, 116/1, 116/2, 128, 141, 139/4)

 Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7, parc. reg. „E“ č. 338/801, 340/600, 1430/302, 1430/301, 1430/802, 1433/1, 1445/502, 1445/801, 1445/301, 1446, 1429, 338/301, 338/401, 338/801, 1445/501, 1454/1, 1430/501, 1445/501, 144/1, 142)

 Lozsi Ludovit, Ing. Ružová 1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 341/801)

 Miskovicova Alžbeta r. Žilinská, Hliník 1884/76 , 927 01 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 341/802)

 Žilinský František, Blatnická 2, 628 00 Brno 28 (parc. reg. „E“ č. 341/802)

 Pošiváková Terézia r. Pošiváková, Stálicová 1481/18, 040 12 Košice - nad Jazerom (parc. reg. „E“ č. 341/804, 366/804)

 Pošiváková Serena r. Pošiváková, Stálicová 1481/18, 040 12 Košice - nad Jazerom (parc. reg. „E“ č. 341/804, 366/804)

 Vörös František, Bitúnkova 4773/7, 940 02 Nové Zámky (parc. reg. „E“ č. 341/804, 366/804)

 BODRÔ s.r.o., Lodenica 6535, 927 05 Šaľa, PSČ 92705 (parc. reg. „E“ č. 366/801, 366/802)

 Holásek Ivo, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa- Veča (parc. reg. „E“ č. 336/821, 366/522)

 Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2, 92701 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 1428/501, 328/502, 1431/802, 1431/402, 1428/601, 1428/802, 317, 318/1, 322/301, 328/302, 322/501, 318/502, 316, 1434/501, 1451/801, 1451/501, 1428/701, 1428/801)

 Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica (parc. reg. „E“ č. 321/301, 321/302, 

 

 Tóth Róbert, Ing., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Takáčová Marcela, r. Matulová, Hollého 1842/6, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hučková Jarmila, r. Matulová, Jazerná 578/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kleštincová Sylvia, r. Kleštincová, Štúrova 880/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nagy František, Bc., Školská 376, 951 32 Horná Kráľová (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szatmáriová Gabriela, r. Okenková, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 14 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatá Helena, r. Kopáčiková, P. J. Šafárika 378/17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Zachardová Mária, r. Pullmannová, Mgr., Mlynská 1154/5B, 919 43 Cífer (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Okénka Ladislav, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 394 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 

 Kopáčiková Rozália, r. Miškovičová, Budovateľská 555/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Čápka Martin, Palárikova 1525/1, 921 00 Piešťany (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Talajka Tibor, Lúčna 1855/3, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Solík Igor, JUDr., Pekná 278/16, 900 42 Dunajská Lužná - Nová Lipnica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Zachariadou Renáta, r. Lehutová, Morkentaoy 1, 546 22 Thessaloniki, Grécka republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Búciová Lýdia, r. Fujková, Ing., Topoľčianska 3212/21, 851 05 Bratislava 5 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gubicová Zuzana, r. Balušková, Broskyňová 1991/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gálová Alžbeta, r. Sedláková, Jazerná 580/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Apolónia, r. Tóthová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kunderlíková Lívia r. Ondrušová, Ul. Záhradnícka 233/19, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majer Miroslav, Kalinčiakova 474/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hanák Štefan, Budovateľská 1186/4, 927 82 Selice (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldiová Mária, r. Hudíková, MUDr., Sládkovičova 1253/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Július, Ing., Vinohradnícka 164/31, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Jaroslav, Záhradnícka 238/29, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Govender Lea, r. Vajdová, Ing., Kraskova 1627/6, 831 02 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Zuzana, r. Belovičová, Vinohradnícka 154/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Haťapka Miloš, JUDr., Rozvodná 3198/13, 931 01 Bratislava 37 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Jozefíková Alžbeta, r. Gúziková, Mgr., P. Pázmaňa 913/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Durišová Iveta, r. Miškovičová, JUDr., 29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Krč Vladimír, Juraja Slottu 6470/26, 917 01 Trnava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Dorová Marta, r. Szabová, 925 81, Diakovce, č. 247 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Tibor, Jánošíkova 1363/23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Furíková Zuzana, r. Kučmová, Ing., D. Makovického 5149/22, 036 01 Martin (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Angyalová Beáta, r. Mihalovičová, Lachova 32, 851 05 Bratislava- Petržalka (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kočnerová Beáta, r. Balušková, Ul. Štúrova 878/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlatky Michal, Brezová 2031/21, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Alexander, Ing., 974 05, Horné Pršany, č. 135 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pápay Juraj, Ing., Nitrianska 1551/66, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Štefanovičová Alžbeta, r. Zuščáková, Osloboditeľská 9807/10, 831 07 Bratislava- Vajnory (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Karafa Tibor, P. J. Šafárika 21, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ladislav, Záhradnícka 256/65, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Šimková Zuzana, r. Hlavatá, Ul. Jánošíkova 1332/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szabó Petr, Ing., Brožíkova 1017, 560 02 Česká Třebová, Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petro Alexander, Bottova 1021/4, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Turczelová Mária, r. Hlavatá, Ul. Šoltésovej 5262/11, 941 01 Nové Zámky (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Július, Ing., Ul. Jánošíkova 1362/25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Havetta Milan, PaedDr., Ul. Jesenského 648/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hatvani Marian, Ul. Budovatelská 552/17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Dičér Dušan, Vinohradská 1599/5, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Balušíková Jaroslava, r. Tančíková, Narcisova 1943/18, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Viera, r. Belovičová, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Rybáriková Helena, r. Hučková, Jánošíkova 1330/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Királyová Anna, r. Mészárosová, Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatá Magdaléna, r. Balušková, M. R. Štefánika 99/61, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tomčíková Zuzana, r. Csápková, Ing., Lediny 4520/26, 841 03 Bratislava-Lamač (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Brestovanská Daša, r. Sekerová, Jána Bottu 2744/6, 917 08 Trnava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Braníková Jana, r. Schulczová, Mgr., Budovateľská 544/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Juraj, Ing., M. R. Štefánika 77/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Gabriel r. Miškovič, Ul. Pionierska 325/46, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Škradová Gabriela r. M,iškovičová, Ul. Javorová 2083/15, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Čápová Helena r. Kopáčiková, Muškátova 788/4, 821 01 Bratislava- Ružinov (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Moravec Rastislav, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sviteková Helena, r. Sedláková, Ul. Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hrušovská Klára, r. Hrušovská, M. R. Štefánika 39, 934 01 Levice (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Korčeková Lucia, r. Staňková, Palatínova 2722/69, 945 01 Komárno (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szabová Margita, r. Hučková, 925 83, Diakovce, č. 677 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pappová Julianna, r. Belovičová, Orechová 419/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Palacka Karol, Ing., Jazerná 3940/6, 946 03 Kolárovo (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Mišurová Soňa, r. Hušvétiová, Vlčanská 558/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majerová Anna, r. Vániková, Ul. Hurbanova 911/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gužíková Mária, r. Matulíková, Železničná 503/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nagyová Helena, r. Jágerová, Mgr., Záhradnícka 251/55, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Čápková Andrea, r. Čápková, Ing., Holubyho 1057/20, 921 01 Piešťany (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Slaninová Danica, r. Žilinská, V. Clementisa 6648/45, 917 01 Trnava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Krommelová Eva, r. Krommelová, Jazdecká 3, 940 00 Nové Zámky (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 ALLBA, s.r.o., Hlavná 45, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Jobbágyová Klára, r. Farkašová, Školská č. 365/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Juraj, Hollého č.1844/1, 927 05 Šaľa- Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petro Karol, Ul. Brezová 425/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Šúryová Gabriela, r. Belovičová, 951 91, Hosťovce, č. 39 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Robert, Horná č. 916/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóthová Erika, r. Miškovičová, Ing., Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Chrenková Adriana, r. Miškovičová, Budovateľská č.542/2,  927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóthová Gabriela, r. Miškovičová, Smetanova 18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Štolcová Nora, r.Miškovičová Ing., Kukučínova 537/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Martin, Ul. Vinohradnícka 168/39, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Marián, Ul. B. Němcovej 382/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Jozef, r. Miškovič, Štúrova 875/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kollárová Andrea, r. Machajová, RNDr., kpt. Jaroša 48, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Horváthová Eva, Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gállová Filoména, r. Balušková, Fraňa Kráľa 2480/1, 927 05 Šaľa- Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Rozália, r. Balušková, 925 91, Kráľová nad Váhom, č. 253 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Uherová Katarína, r. Balušková, Vlčanská 564/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Lambotová Mária, r. Balušková, Novomeského 20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Takácsová Anna, r. Hučková, Pionierska 337/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Novotná Magdaléna, r. Pappová, V. Šrobára 571/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatá Anna, r. Kostolná Mgr., Vinohradnícka č. 202/44, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldiová Margita r. Hlavatá, Sládkovičova 1252/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Bokníková Anna r. Hlavatá, Mierová 828/12/2, 966 81 Žarnovica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Viliam, Ul. M. R. Štefánika 82/44, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kőrösi Marcel, Ing., Dlhé diely 893/33, 018 51 Nová Dubnica (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pauló Ján, Ul. Cintorínska 1857/3, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Csenkeyová Juliana r. Babošová, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 258 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Valéria r. Okénková, 925 91, Kráľová nad Váhom, č. 436 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Matilda r. Okénková, 92705, Dlhá nad Váhom, č. 415 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Morovicsová Juliana r. Okénková, 92591, Kráľová nad Váhom, č. 470 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Okénka Štefan r. Okénka, 92705, Dlhá nad Váhom, č. 40 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Bergendiová Katarína r. Okénková, 92705, Dlhá nad Váhom, č. 352 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Botková Klára r. Hlavatá, Ul. Jánošíkova 1369/11, , 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Imrich, P. J. Šafárika 378/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pappová Zita r. Sadloňová, P.J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Rehák Peter, Nevädzová 3940/61, 900 25 Chorvátsky Grob (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Strecký Ján, Bottova č. 1021/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Židiková Helena r. Pappová, Murgašova 756/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Peter, Ing. arch., Záhradnícka 12, 811 07 Bratislava 1 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Koudelková Adriana r. Kopáčiková, Oblá 2, 634 00 Brno - Nový Lískovec, Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldiová Eva, Ing., Ul. Smetanova 1025/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Tomáš, Ul. Kvetná 1043/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hučková Jarmila r. Pappová, Ul. Gagarinova 455/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Jozef, Švermova 1134/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Jozef, Záhradnícka 13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Elena r. Lelovicsová, Ružová 477/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Králiková Helena r. Belovičová, Ing., Rostovská 7088/42, 831 16 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Matej, Hviezdoslavova 7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Gabriel, M. R. Štefánika 99/61, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pivoňková Mária r. Reháková, Ing., Na barine 9/2977, 841 03 Bratislava, (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Reháková Anna, Budovateľská 543/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kelenyeiová Katarína r. Reháková, Vinohradská 13/C/1362, 920 01 Hlohovec (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Róža Peter r. Róža, V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majer František r. Majer, SNP 949/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Majer Karol r. Majer, SNP 28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Imrich r. Sedlák, SNP 956/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Štefan r. Sedlák, M. R. Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Katarína, Ul. Záhradnícka 229/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petrová Helena r. Szabová, Ul. Pionierska 34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Havettová Katarína r. Szabová, Ul. Bottova 2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ráczová Mária r. Miškovičová, M. R. Štefánika 76/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kádárová Valéria r. Belovičová, Ul. Jánošíkova 1370/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Psotová Beata r. Belovičová, Ul. Hlavná 29/46, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Bezáková Zuzana r. Belovičová, Mamateyova 1, 851 04 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ižayová Rozália r. Belovičová, Ul. Družstevná 388/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Steiner Andrej r. Steiner, Ing., Ul. Vajanského 1022/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóth Tibor, 925 91, Kráľová nad Váhom, č. 88 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Meleg Marián, 925 71, Trnovec nad Váhom sč.214 (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Anetta, MVDr., Ul. Okružná 1027/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ivan r. Belovič, Ul. Záhradnícka 240/33, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Ján, RNDr., Generála L. Svobodu 1860/2, 927 05 Šaľa – Veča (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nátonová Anna r. Pappová, Sadová 444/8, 985 11 Halič (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Imrich, Ing., Ul. Západní 16, 323 00 Plzeň, Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Papp Ľudovít r. Papp, Ul. Sládkovičova 40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Alexander, Štúrova č.47, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Horváth Ladislav r. Horváth, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovičová Terézia r. Hlavatá, Ul. Smetanova 1382, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Karol, ul. Agátová č.58, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Mišková Anna r. Mészárosová, Hollého 2, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ďuríková Ružena r. Mészárosová, Hollého 4, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Nemesová Etela r. Mészárosová, Bebravská 4, 821 07 Bratislava(parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Tóthová Mária r. Mészárosová, J. Palárika 399/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Žemlová Mária, M.R.Štefánika č.25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Zuščáková Rozália, Záhradnícka č.3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Ürgeová Magdaléna r. Hlavatá, SNP č.929/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Szabóová Edita r. Nagyová, Letná č. 568/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Pavel, Smetanova č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Jozef, Bottova 2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Sedlák Gabriel, Lesná 708, 925 71 Trnovec nad Váhom (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Povinská Margita rod. Miškovičová, ul. Bottova č.1021/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petrová Mária, Bottova č.14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Petro Ján, Partizánska č.12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pásztorová Alžbeta, Brezová č.10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Pappová Gizela, Kvetná č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Mitlíková Anna, Budovateľská č.1165, 925 72 Selice (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovičová Mária,Vinohradnícka č.27, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Štefan r. Miškovič, Ing., Tulipánová 1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Miškovič Matej, Zvolenská č.510, 383 01 Prachatice II., Česká republika (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Latiková Júlia r. Majerová, Agátová č.1071/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kozmérová Irena, Jánošíkova č.20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kopáčiková Alžbeta, 8.mája č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Urbanová Angelika r. Kopáčiková, Vajanského 1023/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kopáčik Karol, Vinohradnícka č.9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kopáčik Jozef, Záhradnícka č.58, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kmotríková Mária, Agátová č.12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Kmotrík Zoltán Ing., Pionierska č.30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Jobbágy Ján, Záhradnícka č.265/54, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hucsková Juliana, Záhradnícka č.29, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hornyák Ján, Lesná č.6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hoppanová Edita r. Belovičová, Agátová č.1092/62, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Karol, Vinohradnícka č.46, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Jozef, Záhradnícka č.36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hlavatý Ernest MVDr., Brezová č.436/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Havetová Katarína, Jesenského č.4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Hatvanyi Zoltán, Bilická č.1344, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Godeková Alžbeta, M.R.Štefánika č.70, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Gállová Júlia r. Belovičová, Ul. Horná 922/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Furješová Ida, Kalinčiakova č.469/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Farkašová Rozália, Murgašova č.18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Farkaš Peter, Jesenského č.23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Darázsová Magdaléna r. Miškovičová PhDr.,Vinohradnícka č.162/27, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Margita, Smetanova č.20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovičová Emília, M.R.Štefánika č.23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Štefan, Záhradnícka č.229/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ľudovít, Vinohradnícka č.49, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Ladislav, Vinohradnícka č.151/5,, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Július, Hviezdoslavova č.11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Jozef, Smetanova č.1196/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Belovič Alexander, Ružová č.3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Baran Ján, Letná č.2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Balušková Alžbeta r.Jobbagyová, Agátová 4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Baluška Štefan, Štefánikova č.60, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 Alföldi Karol MVDr., Kráľovská č.20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2819/7)

 

Bytový dom súp. č. 1020

 Rábek Peter a Anna Rábeková r. Farkašová, Ul. P. Pazmáňa 20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Patek Peter RNDr., ul. Dolná č. l0, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süssová Ružena r. Pažitná, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gajdošíková Oľga, Ing., Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Beňovský Benedikt a Júlia Beňovská r. Keselyová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Durza Ľubomír  r. Durza, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiberová Jarmila r. Mikušová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hlavinka Ján a Mária Hlavinková r. Csomorová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Raska Pavol a Renáta Rasková r. Pálinkásová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Samuel Miroslav r. Samuel, Ul. Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sládeček Miroslav, ul. Mostová č. 1839/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóth Milan a Ildikó Tóthová r. Slezáková, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bednáriková Iveta r. Boháčová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Masarovičová Izabella r. Adamcová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Andelová Alena r. Andelová, Čsl. armády 102/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Menyhártová Ľubica r. Pšenková, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vanek Jozef a Mária Vaneková r. Hejná, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Menyhárt Štefan, Ing. a Ľubica Menyhártová r. Psenková, Čsl. Armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Paldanová Gabriela r. Gáliková, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pavelová Zuzana r. Danadová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Stražovan Miroslav a Jana Stražovanová r. Balážová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Maczkóová Zuzana r. Tóthová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šmátrala Ľuboš, Ing. a Janka Šmátralová r. Bernáthová, Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Trnkóci Štefan, Ing. a Viera Trnkóciová r. Sláviková, Ing., Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gálik Milan a Štefánia Gáliková r. Bočáková, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Buday Mikuláš, Ing. a Alžbeta Budayová r. Baráthová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mondočko Pavol a Anna Mondočková r. Szabová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Doboš Ladislav a Jozefa Dobošová r. Vašíčeková, Čsl. Armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Butko Tibor a Judita Butková r. Kuzmová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hrnek Jaroslav a Mária Hrneková r. Taškárová, Čs. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Körös Ľudovít a Silvia Körösová r. Pásztorová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sádecký Ján a Eva Sádecká r. Mikušíková, Čs. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šókyová Soňa, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Alföldy Ľuboš, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Buday Tibor a Milana Budayová r. Štiglincová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Okruhlica Vladimír a Renáta Okruhlicová r. Čániová, Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kohút Emil a Marianna Kohútová r. Kárasová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hromadová Drahomíra r. Staňková, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Oravcová Božena r. Šimová, Ul. Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boháčová Magdaléna r. Sekerešová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kuna Imrich a Petra r. Kováčiková, Ul. P. Pázmáňa č. 58/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szöllösyová Eva, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kemenská Zlatica r. Gergelyová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Barová Irma r. Gábrišová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Augustín Peter, Čsl. Armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mészáros Imrich a Katarína Mészárosová r. Jobbágyová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gubiš Milan, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kielarová Mária r. Buranská, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Blehová Mária, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kováč Ľudovít a Mária Kováčová r. Jankulárová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Uhrínová Zuzana r. Hučková, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szőcsová Klára r. Szőcsová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bobáková Helena r. Némethová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mako Jozef, Ing., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Knezovičová Elena r. Šefčíková, MUDr., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Takáčová Eva r. Udvardyová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gujberová Juliana r. Klenovičová, Ul Čsl Armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kiss Jozef a Edita Kissová r. Morvayová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vinceová Stanislava r. Malá, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Antalová Etela r. Tóthová, Čsl. Armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Janitsová Viera r. Schmidtová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Guizon Jozef, Ing. a Andrea Guizonová r. Filová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Fabián Juraj, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Száz Róbert a Jana Százová r. Hromadová, Ul. Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sučanský Ján a Božena Sučanská r. Abrahámová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holotová Magdaléna r. Ščípová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šuba Pavol a Margita Šubová r. Tatarová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Petkov Ivan a Iveta Petkovová r. Bačíková, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Burkert Róbert, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Budaiová Eva r. Kissová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Rečka Gabriel a Júlia Rečková r. Balážová, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kosáčová Mária r. Sekerešová, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóth Róbert, Ing., Čsl.armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kuna Tibor a Mária Kunová r. Velčická, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Judita r. Tatranová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Prúčny Slavomír a Alena r.Pistovičová, 951 31 Močenok č.737 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holáseková Jana r. Funková, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kardos Ladislav, Ing. a Marta Kardosová r. Miholicsová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hanák Vladimír a Alžbeta Hanáková r. Venczelová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Petráš Ján a Štefánia Petrášová r. Krásna, Čsl.armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hlavatá Andrea, ul. Slnečná č. 1941/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krasuľová Zuzana r. Farkašová, Ing., Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süss Peter, Ing. a Mária Süssová r. Kmeťová, Čsl.armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Líška Ján a Marta Líšková r. Ondrušová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holec Ján a Marie Holecová r. Guričanová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hovorková Martina r. Kunová, Mgr., Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Toma Karol, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mokrá Helena r. Packová, Čsl. Armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mráziková Rozália r. Banásová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lavrenčíková Magdaléna r. Lessová, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Rehák Štefan, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kováčiková Juliana r. Janovičová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Száraz Jeremiáš a Anastázia Szárazová r. Vániková, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Čunčíková Bianka r. Adamičková, Mudr., Ul. Kráľovská 25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Solarová Martina r. Kašubová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Jonis Miloš a Martina Jonisová r. Pšenková, Čsl.armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bizmárová Veronika r. Poláková, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Holos Július a Elena Holosová r. Mészárosová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Toma Róbert a Ľudmila Tomová r. Popelková, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Soóky Tomáš, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šuran Dominik a Eva Šuranová r. Laurenčíková, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Peleczová Eva r. Seemanová, PaedDr., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810))

 Antálková Mária, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Cuchta Anton a Mária r. Psenicová, Ul. Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Chrenková Lýdia r. Margetáková, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Olexa Miroslav r. Olexa, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Soókyová Ildikó, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Knezovičová Elena MUDr., r. Šefčíková, ul. Čsl.armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bobáková Helena r. Némethová, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Menyhárt Štefan, Ing. a Ľubica r. Pšenková, ul. Čsl. armády č. 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Molda Emil Ing. a Zita r. Švecová, ul. SNP č. 956/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vanek Jozef a Mária r. Hejná, ul. Čsl. armády č. 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Buday Mikuláš, Ing., Csc. a Alžbeta Budayová r. Baráthová, Phmr., Ul. Čsl. Armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Odráška Tibor a Júlia r. Vejová, ul. Čsl. armády č. 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Judita r. Tatranová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Andrea r. Keselyová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Keselyová Katarína r. Keselyová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóthová Ildikó Ing. r. Slezáková, ul. Čsl. armády č. 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiberová Monika Mgr. r. Antošková, ul. Mostová č. 11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Obycký Ján a Jarmila r. Jankulárová, ul. SNP č. 5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Uhlár Ján Ing., CSc. a Elena Ing. r. Laciková, ul. 8. mája č. 17, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Sádecký Ján a Eva r. Mikušíková, ul. Čsl. armády č. 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kohút Peter r. Kohút, Ing., Mostová 1840/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Polláková Martina r. Aghová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Farkašovský Matúš r. Farkašovský, Ing., Smetanova 1214/23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hovorka Matúš r. Hovorka, Čsl. Armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bajlová Magdaléna r. Barová, Mgr., Mostová 1840/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Cimermanová Eva r. Barová, SNP 946/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Botka Marián, Ing., Ul. Okružná 9, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gujberová Juliana r. Klenovičová, Ul. Čsl. armády č. 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Wolfová Mária r. Vargová, Ul. Čsl. armády č. 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Klátik Igor, Ul. Čsl. armády č. 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Reháková Juliana r. Banászová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vargová Monika r. Ondrejová, Čsl. Armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mrázová Viera r. Matajová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Moravec Rastislav, Ul. Čsl. armády č. 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šodor Ivan a Tatiana r.Molnárová, Ul. Kukučínova 539/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kárász Milan, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Podolský Marián a Mária Podolská r. Adamcová, Ing., Ul. Nešporova 1016/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Klátik Igor, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Wenzlová Ivona r. Danadová, Žitná č. 8, 831 06 Bratislava (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810))

 Petránik Miroslav a Priska Petrániková r. Nászadosová, Slnečná 1939/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Prúčny Slavomír,Čsl. armády č. 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Miháliková Martina r. Miháliková, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Iván Ľudovít r. Iván a Erika r. Horváthová, Vážska 255, 925 72 Selice (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vinceová Stanislava r. Malá, Čsl. armády 1020/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Solar Tomáš r. Solar, Čsl. armády 1020/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Solar Lukáš r. Solar, Čsl. armády 1020/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Novotný Jiří r. Novotny, Ing., Čsl. armády 1020/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Jančo Roland r. Jančo, prof.,Ing.,PhD., Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hrebíková Estera r. Alföldiová, Čsl. armády 1020/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hrebíková Estera r. Alföldiová, Čsl. armády 1020/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tóthová Etela r. Baánová, 925 03, Horné Saliby, č. 350 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Herencsárová Daniela r. Herencsárová, 951 24, Malé Zálužie, č. 86 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Zsemlyeová Miroslava r. Štaffenová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mokrá Helena r. Packová, Čsl. Armády 1020/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kovácsová Mária r. Takácsová, Pionierska 320/57, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vrbíková Nora r. Kovácsová, Narcisová 1944/14, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Novelinka Ivan r. Novelinka, Okružná 1025/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Belický Boris r. Belický, 92571, Trnovec nad Váhom, č. 56 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kužela Miroslav r. Kužela, 95133, Hájske, č. 487 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vanyová Margita r. Vanyová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pálová Eva r. Bardiovská, Cintorínska 1938/8, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süss Peter r. Süss, Ing., Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Barczi Ján r. Barczi, 92591, Kráľová nad Váhom, č. 89 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Takáč Ľudovít r. Takáč, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Matuška Milan r. Matuška, Čsl.armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Oravcová Božena r. Šimová, Ul. Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Blehová Mária r. Blehová, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šóky Marián r. Šóky, Ing., Mikovíniho 408/18, 949 01 Nitra (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Serédi Ľudovít a Erika Serédiová r. Csergeová, Nešporova 1016/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Moravec Jozef r. Moravec, Čsl.armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bartišková Mária r. Fabianová, Čsl. armády 1020/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Budai Roman r. Budai, Družstevná 1500/3, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Budai Peter r. Budai, P. J. Šafárika 377/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Čerman Aneta r. Szökeová, Ing. Bc., Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Muržicová Judita r. Ďurková, Námestie Gy. Széchényiho 4290/1, 940 01 Nové Zámky, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Ďurko Juraj r. Ďurko, 941 51, Pozba, č. 264 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Poláková Eva r. Ďurková, J. Hollého 1842/4, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Durza Ľubomír r. Durza, Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Butko Tibor r. Butko a Judita Butková r. Kuzmová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bédi Emil r. Bédi, Mostová 1840/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Očenáš Vladimír r. Očenáš, Ing. a Gertrúda Očenášová r. Valentínyová, Mostová 1839/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bartuš Roland r. Bartuš, Čsl.Armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bizmárová Veronika r. Poláková, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krišková Tatiana r. Eremiašová, Vlčanská 558/6, Šaľa, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Melecsky Dušan r. Melecsky a Nora Melecskyová r. Pešádiková, Ul. 8. mája 906/1, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kürtösyová Ingrid r. Antalová, 925 08, Čierny Brod, č. 510 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hakszerová Adriana r. Antalová, Slnečná 1939/4, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šimončík Vladimír r. Šimončík, Mgr., F. Kráľa 1, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Rapca Bohuš r. Rapca, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lavrenčík Peter r. Lavrenčík, Av-Lasalle H8P-2X9, Quebeck, PSČ 753 40, Canada (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gubiš Milan r. Gubiš, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Švéda Stanislav r. Švéda, Železničná 486/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Mešterová Lucia r. Bednáriková, Mgr., Čsl. armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Odráška Tibor r. Odráška, Ul. Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krasuľová Jana r. Krasuľová, Ing., QC HIL 5P9, Montreal, Liébert, PSČ 020 59, Kanada (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bogdányová Miroslava r. Krasulová, Ing., Hlavná 753/8A,900 29 Nová Dedinka (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Krasuľa Martin r. Krasuľa, Ing., Budovateľská 2256/56, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boháčová Magdaléna r. Sekerešová, Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Samuel Miroslav r. Samuel, Ul. Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiberová Jarmila r. Mikušová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiber Peter r. Schreiber, Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Schreiber Patrik r. Schreiber, Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kielarová Mária r. Buranská, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Faktor Roman r. Faktor, Ul. Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hubina Štefan r. Hubina, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hubinová Melánia r. Madajová, Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kemenský Jozef r. Kemenský, Ul. Broskyňová 1987/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pekičová Iveta r. Kemenská, Ing., Andrusovova 5, 851 01 Bratislava 5 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šuran Richard r. Šuran, Ing., Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kurňavová Martina r. Hrubá, Mgr., Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hlavatý Dušan r. Hlavatý, Ing., Hurbanova 912/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hubanov Martin Georgiev r. Hubanov, Kukučínova 530/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Tropeková Marta r. Tropeková, Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Hučko Peter r. Hučko, Bottova 1021/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Petrušek Boris r. Petrušek, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Péteri Marián r. Péteri, Ing. a Zuzana Péteriová r. Hlavatá, Sládkovičova 2045/49, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kárasz Tibor r. Kárasz, Čsl. armády 1020/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

 Vörösová Gabriela r. Vörösová, P. Pazmáňa 913/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Macák Michal, Bc. a Eva Macáková r. Zambojová, Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Franko Ľuboš r. Franko, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Materánka Ľuboš r. Materánka, Mgr., SNP 944/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810))

 Lenčeš Ivan r. Lenčeš, Ing.,PhD., Vlčanská 557/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Herenčár Andrej r. Herenčár, Čsl. Armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Ondriaš Mário r. Ondriaš, Budovateľská 544/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vencel Juraj r. Vencel a Katarína Vencelová r. Molnárová, Vinohradská 1594/8, 951 31 Močenok, (851 01 Bratislava, Švabinského 1063/5) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Wenzlová Kristína r. Wenzlová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Uherová Miriam r. Kováčová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Belická Peleczová Danka r. Peleczová, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Mikotová Táňa r. Izsová, Na Riviére 50/36, 841 04 Bratislava - Karlova Ves (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Izsová Monika r. Izsová, Mgr., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Dobčáni Ivan r. Dobčáni, Orechová 410/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Süss Jozef r. Süss, Javorová 3109/36, 934 01 Levice (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Karlubík Jozef a Daniela Karlubíková r. Bírová, 951 36, Lehota, č. 765 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kompasová Eva r. Benkovičová, Čsl. armády 1020/2 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lancz Tomáš r. Lancz a Barbora Lanczová r. Miškovičova, Ing., J.A.Komenského 2991/24, 984 01 Lučenec (Čsl. armády 1020/22, 927 01 Šaľa) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boriová Jana r. Holáseková, J. Palárika 399/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Grendová Andrea r. Holáseková, Ing., M. Bodického 1508/5, 050 01 Revúca (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Okruhlica Vladimír r. Okruhlica, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vančová Nikola r. Vančová, Mgr., Čingov 824/54, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Lenčeš Ľubomír r. Lenčeš, Vlčanská 557/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Izsová Monika r. Izsová, Mgr., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Šimončík Vladimír a Lýdia Belovičová r. Straňáková, Fr. Kráľa 1866/1, 927 05 Šaľa – Veča (Čsl. Armády 1020/16, 927 01 Šaľa) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803,

 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Troup Lukáš, Mgr. a Mária Troupová r. Ďurčová, Mgr., L. Novomeského 769/18, 927 01 Šaľa (927 05 Šaľa - Veča, Germánska 12) (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Pappová Lívia r. Pappová, Ul. Slnečná 1941/3, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Boltenkov Vitalij r. Boltenkov, Nešporova 1007/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Todorovic Beatrix r. Bobáková, Wilhelm-Theodor-Römheld str. 8B, Mainz, PSČ 551 30, Spolková republika Nemecko (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Bobák Lóránt r. Bobák, MUDr., Sadová 702/1, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Fiala František r. Fiala, Mgr., Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szabová Marta r. Vargová, 92571, Trnovec nad Váhom, č. 963 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Szőcs Tibor r. Szőcs, Ing., Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Karkušová Anikó r. Szőcsová, Smetanova 1194/16, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Burkert Róbert r. Burkert, Hollého 1846/28, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Gajdošová Adriana r. Burkertová, Gen. L. Svobodu 1935/5, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Botka Juraj r. Botka, Ing., 925 83, Žihárec, č. 489 (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kozaňáková Alexandra r. Kozaňáková, Dlhoveská 1377/5, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Vereš Ján r. Vereš, Čsl. Armády 1020/22, 927 01 Šaľa  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Kužela Miroslav r. Kužela a Martina Kuželová r. Velšiczová, Ing., Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 Soboňová Katarína r. Takáčová, Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa - Veča  (parc. reg. „C“ č. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810)

 

Bytový dom súp. č. 1013

 Palovčíková Adriana r. Pappová, Phmr., Ul. Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Fabian Michal a Verona Fabianová r. Stopkova, Ul. Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Alföldyová Anna r. Fiamová, Ul. Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Duris Igor a Gizela Durisová r. Szabová, Ul. Nesporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Košík Miroslav r. Košík a Alžbeta Košíková r. Hašková, Ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Marko Ján a Darina Marková r. Begerová, Mgr., Ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Križan Ľubomír r. Križan a Enikő Križanová r. Csizmadiová, Ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Bara Karol r. Bara, Ing., Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Kudrnová Helena r. Melegová, Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Baloghová Oľga r. Szabová, Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Dubajová Katarína r. Dubajová, Žitavská 5042/20, 821 07 Bratislava 214 (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Lóži Peter r. Lóži, Vlčanská 558/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tánczos Ivan r. Tánczos, Ing. a Milena Tánczosová r. Matoušková, Robotnícka 973/21, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Nyesóová Eva r. Lopušná, Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Marková Martina r. Marková, Ul. Robotnícka 958/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tokárová Pargáčová Lenka r. Pargáčová, Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tokár Milan r. Tokár, Ing., Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Majerník Ivan r. Majerník a Stanislava Majerníková r. Túrociová, Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Gombíková Zuzana r. Gombíková, MUDr., Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Alföldyová Anna r. Fiamová, Ul. Nešporova 1013/38, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Mikláš Milan r. Mikláš a Lucia Miklášová r. Demeterová, Bc., Novomeského 769/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Török Peter r. Török, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Svobodová Eva r. Szalayová, Nešporova 34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Svoboda Miloš r. Svoboda, Mgr., Nešporova 34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Szajkó Gabriel r. Szajkó, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Burianová Katarína r. Burianová, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Baran Tomáš r. Baran, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Schubadová Monika r. Schubadová, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Marková Darina r. Bégerová, Mgr., Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Hlavatá Lýdia r. Bégerová, Klčové 2089/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tokár Milan r. Tokár, Ing. a Lenka Tokárová Pargáčová r. Pargáčová, Nešporova 1013/36, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Pastorek Jaroslav r. Pastorek, 927 01, Dlhá nad Váhom, č. 342 (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Samuel Roman r. Samuel a Martina Samuelová r. Pionteková, Robotnícka 983/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Humeová Miriam r. Hučková, Nešporova 1013/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Tomová Zita r. Lehocká, 925 71, Trnovec nad Váhom, č. 777 (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Režová Zuzana r. Režová, 8.mája 907/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 Matkovič Juraj, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2647, 2648, 2649, 2650)

 

Bytový dom súp. č. 1014

 Szabová Elena r. Gedayová, Nešporova 1014/30, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Klausmanová Oľga r. Sulíková, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Révay Jozef r. Révay a Eva Révayová r. Koppanová, Nešporova 1014/26, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Duba Robert r. Duba a Tatiana Dubová r. Klementová, Nešporova 1014/26, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Bekőová Božena r. Fišnarová, Nešporova 1014/26, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Juhászová Jolana r. Somogyiová, Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Demko Michal a Alena r. Bartovičová, Nešporová č.1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Damborský Anton r. Damborský a Rozália Damborská r. Káčerová, Nešporova 1014/28, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Sedlíkova Antónia r. Drobná, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Velická Renata r.Valentínová, V.Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Petríková Juliana r. Hatvániová, Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Hlavatá Klára r.Miškovičová, Ul.Nešporova č. 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móri Marian r. Móri, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Varga Ladislav a Andrea r. Takácsová, Ul. Nešporova č. 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móriová Marianna r. Kolenčíková, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móri Martin r. Móri, Nešporova 1014/32, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Móri Vladimír r. Móri, Nitrianska 1933/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Lauko Štefan r. Lauko, Kpt. Jaroša 1312/19, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Vánik Jozef r. Vánik, Nešporova 30, Šaľa, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Miškovičová Kornélia r. Miškovičová, MUDr., Vinohradnícka 164/31, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Mikulášiková Lenka r. Mikulášiková, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Nemček Juraj r. Nemček, Ing., Nešporova 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Nemčeková Ľubica r. Szöcsová, Nešporova 1014/30, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Černáková Ľubica r. Andrušková, Ul. Nešporova 1014/26, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Zvodárová Viera r. Albiniová, Ing., 925 62, Váhovce, č. 50 (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Juhászová Jolana r. Somogyiová, Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Juhász Zoltán r. Juhász, Ing., Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Kocianová Katarína r. Juhászová, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Pozsonyi Zsolt r. Pozsonyi a Aneta Pozsonyiová r. Nagyová, 925 91 Kráľová nad Váhom, č. 631 (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Polák Richard r. Polák, MUDr., Bulharská 1244/42, 949 01 Nitra - Staré Mesto (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Krupánszki Maroš r. Krupánszki, Ing., Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Jobbágyová Lenka r. Jobbágyová, Agátová 1111/25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Sklenár Ľubomír r. Sklenár, Ing., 92583, Žihárec, č. 49(parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Vörös Juraj, Chalupy 157/94, 951 31 Močenok (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Kormošiová Monika r. Kormošiová, Ing., Nešporova 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Kováč Marek r. Kováč, Hlavná 88, 924 01 Galanta, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Mondočková Martina r. Mondočková, P. Pázmaňa 58/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Sedláková Veronika r. Sedláková, L. Novomeského 774/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Polák Richard, Nešporova 1014/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Hučko Tomáš r. Hučko a Darina Hučková r. Zelenická, Nový Dvor 890, 925 71 Trnovec nad Váhom (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 Fialová Adela r. Fialová, Nešporova 1014/32, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2651, 2652, 2653, 2654)

 

Bytový dom súp. č. 1015

 Bekeš Štefan a Marta r. Jabrocká, Rastislavova 3483/10, 058 01 Poprad (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Zadrabaj Karol r. Zadrabaj a Zlatica Zadrabajová r. Balážiová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Szüllöová Alžbeta r. Köbölová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Glofáková Eva r. Tamaškovičová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Buriánková Anna r. Ďurošková, Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagy Maximilián r. Nagy a Eva Nagyová r. Gálová, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Andrášiová Mária r. Víteková, Nešporova 1015/24, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Fedoršová Veronika r. Fedoršová, Ing., Nešporova 1015/22, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Lipovská Jozefína, Nešporova 1015/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bežuch Jozef r. Bežuch a Jana Bežuchová r. Hovorková, Nešporova 1015/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Szatmáryová Eva r. Klimová, Nešporova 1015/18, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gujberová Edita r. Uherová, Nešporova 18, Šaľa, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658), PSČ 927 01, SR

 Zelenická Darina r. Šimková, Nešporova 1015/20, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gujber Róbert a Silvia Gujberová r. Hanáková, Ing., Čsl. Armády 1020/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Zemko Jozef r. Zemko a Eva Zemková r. Babušeková, Nešporova 1015/20, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Rosivalová Gabriela r. Polláková, Ul. Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Hajduová Iveta r. Čimborová, Mgr., Nešporova 1015/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Čapek Jozef r. Čapek a Helena Čapeková r. Cintulová, Nešporova 1015/22, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Hanko Martin, Mgr., Nešporova 18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Körösiová Alžbeta r. Hunková, J.Palárika 399/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gužík Miroslav, Železničná 503/30, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bohunický Daniel r. Bohunický, Ul. Kukučínova 533/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bohunický Roman, P. Pázmaňa 62/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bohunická Jana r. Bohunická, Vajanského 1023/13, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Glofák Tomáš r. Glofák, Ul. Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Glofák František r. Glofák, Ul. Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagy Denis r. Nagy, Nešporova 1015/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagy Lukáš r. Nagy, Nešporova 1015/22, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Zadrabaj Róbert r. Zadrabaj a Lucia Zadrabajová r. Lauková, Nešporova 1015/18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Klačko Igor r. Klačko, Ing. a Zuzana Klačková r. Nétryová, MUDr., Ul. Sládkovičova 2044/47, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Hudáková Zuzana r. Hudáková, Nitrianska 1933/20, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Angelov Angel r. Angelov, Slnečná 16, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nidel Matej r. Nidel, Ing. a Silvia Nidelová r. Szabová, Mgr., Mostová 1840/13, 927 01 Šaľa (Mostová 1839/5, 927 01 Šaľa) (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Bérešová Silvia r. Bérešová, 941 33, Kolta, č. 225 (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Kudrna Juraj r. Kudrna, Ing., Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Kudrnová Marta r. Krásna, Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Andráši Róbert r. Andráši, Ing., Nešporova 1015/24, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Nagyová Monika r. Gladičová, Rímska 5/2139, 927 05 Šaľa - Veča (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Gujber Erik r. Gujber, Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Danada Marián r. Danada, 925 03, Horné Saliby, č. 93 (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 Macsali Erika r. Cetliová, 925 03, Horné Saliby, č. 424 (parc. reg. „C“ č. 2655, 2656, 2657, 2658)

 

Bytový dom súp. č. 1016

 Nagyová Edita r. Krištofová, 925 81, Diakovce, č. 137 (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Serédi Ľudovít r. Serédi a Erika Serédiová r. Csergeová, Nešporova 1016/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Petrovič Jaroslav r. Petrovič, Nešporova 1016/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Vnuková Angelika r. Eliásovszká, Nešporova 1016/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Mikulášik Jozef r. Mikulášik a Ela Mikulášiková r. Kavuliaková, Nešporova 1016/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Dojčan Jaroslav r. Dojčan a Eva Dojčanová r. Srncová, Nešporova 1016/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Chromek Xaver r. Chromek a Priska Chromeková r. Palánkiová, Nešporova 1016/10, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Krupa Milan, Nešporova 1016/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Gálová Mária r. Slobodová, Ing., Nešporova 1016/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Pažitný Branislav r. Pažitný a Edita Pažitná r. Petrová, Nešporova 1016/16, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Pápayová Irena r. Dianišová, Nešporova 1016/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Vašš Jaroslav r. Vašš a Júlia Vaššová r. Haulíková, Nešporova 1016/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Holec Pavol, Ul. Školská 369/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Šmatlák Ľubomír r. Šmatlák a Gizela Šmatláková r. Kovácsová, Nešporova 1016/12, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Cibulková Andrea r. Cibulková, Ing., Nešporova 1016/14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Damborský Dušan r. Damborský a Dana Damborská r. Jánošová, Nešporová 1014/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Veresová Milena r. Čižmárková, Nešporova 12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Verleová Eva r. Laurová, Diakovská 1240/07, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Papp Radovan, Ing., Sládkovičova 1263/40, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Badinová Eva r. Dohányosová, Ing., Vážska 5013/5, 821 07 Bratislava 214 (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Dohányos Peter r. Dohányos, Ing., Muškátová 3803/25, 902 01 Pezinok (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Komjáthyová Eva r. Komjáthyová, Ing., Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Ivanovová Zuzana r. Hátašová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Morovicsová Eva r. Morovicsová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Baček Ján r. Baček, L.Svobodu 1935/3, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Bačeková Natália r. Tóthová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Pšenko Jarolím, Sládkovičova 2050/54, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Némethová Darina r. Arpášová, Nešporova 1016/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Vrzúk Milan r. Vrzúk, Dolná 522/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Tóthová Mária r. Vrzúková, JUDr., Nešporova 1007/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Babos René r. Babos, Vajanského 1022/3, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Figurová Anna r. Wagenhofferová, MUDr., 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 138 (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Dubecová Ildikó r. Dubecová, Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Kukučka Matej , J. Palárika 397/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 Szilágyi Ján r. Szilágyi, Hollého 6, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2659, 2660, 2661, 2662)

 

 Klement Matej, Šafárikova 442/15, 924 01 Galanta (parc. reg. „C“ č. 2663/2, 2663/3, 2663/4, 2663/12)

 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo (parc. reg. „C“ č. 2663/11)

 Kertész František r. Kertész, Ing. a Silvia Kertészová r. Hlavatá, Váhová 998/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2633)

 

Polyfunkčná budova súp. č. 2005

 Prieložný Dušan r. Prieložný, Ing., Ul. Mostová 1840/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kubicová Zuzana r. Kubicová, Ing., Ul. SNP 14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Ághová Katarína r. Ághová, Ul. 8. mája 906/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Viršíková Andrea, Mgr., Ul. Mostová 1840/9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bardiovská Džodlová Barbara r. Džodlová, MUDr., Bottova 1021/14, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Gábrišová Eva r. Civáňová, Jaseňová 2459/17, 949 01 Nitra (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mészáros Karol, Ing. a Hana Mészárosová r. Alaksová, Mgr., Mostová 9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Majer Michal r. Majer a Anna Majerová r. Hlavatá, Hlavná 30/44, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Palatická Zuzana r. Salajová, Železničná 515/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mondočko Pavol r. Mondočko a Anna Mondočková r. Szabová, Ul. Čsl. Armády 1020/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Hlavatý Mikuláš r. Hlavatý a Magdaléna Hlavatá r. Kaszásová, Ul. Sládkovičova 23, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bekö František r. Bekö a Anna Beköová r. Kalinová, M.M.Hodžu 18, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Palacka Ladislav r. Palacka a Oľga Palacková r. Reváková, Ul. M. M. Hodžu 4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Marček Ladislav r. Marček a Katarína Marčeková r. Molnárová, Ul. M. M. Hodžu 16, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Antal Michal r. Antal, Ing., J.Kollára 995/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Ondrušová Oľga r. Drlíková, Ul. Družstevná 1968/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Rusev Peter r. Rusev, MUDr. a Daniela Rusevová r. Rajtarová, Ul. Vajanského 1022/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bujdák Július r. Bujdák, Ing., Ul. Mostová 11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Čačaný Stanislav r. Čačaný, Ul. Mostová 1839/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Duchoslav Štefan r. Duchoslav, RNDr., Pionierska 335/26, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Róková Nora, Ul. Fr. Kráľa 1861/2, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Matkovičová Elena r. Oraveczová, Ing., Ul. Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Tóth Milan r. Tóth, Narcisová 1947/15, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Tóth František a Zuzana Tóthová r. Karkušová, Ul. Nešporova 12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Matkovičová Elena r. Oraveczová, Ing., Ul. Gagarinova 451/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Patek Peter r. Patek, RNDr., Ul. Dolná 10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Pál Koloman r. Pál, Ul. P. Pázmaňa 913/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Barčák Ľudovít r. Barčák, Ing. a Helena Barčáková r. Kramárová, MUDr., Ul. Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Ondruš Mirko r. Ondruš, Ing., Ul. P. J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Horáček Ervín r. Horáček, M.M.Hodžu 14, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Neuwald Mária r. Mészárošová, Nešporova 1, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kollár Jozef a Daniela Kollárová r. Chovancová, Hlavná 3/7, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Róková Nora, Fr. Kráľa 1861/2, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kelecsényiová Jolana r. Juhosová, Nešporova 1007/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Szarka Gabriel r. Szarka, Ing., Mostová 1839/1, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mačák Ivan r. Mačák, Ing. a Klaudia Mačáková r. Tamaškovičová, Mgr., Mostová 1840/13, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Novomestský Pavol r. Novomestský, Nešporova 1007/7, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Hajdú Zoltán r. Hajdú, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Mako Jozef r. Mako, Ing., Nitrianska 1764/30, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Barczi Ján a Terézia Barcziová r. Tóthová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Száraz Miroslav r. Száraz, Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Drevenák Ján r. Drevenák, Mostová 1839/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Czakó Ladislav r. Czakó, MUDr., Nová 1406, 925 82 Tešedíkovo (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Száraz Miroslav r. Száraz, Mgr., Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Holota Jozef r. Holota a Miriam Holotová r. Kučerová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Hrebík Viliam r. Hrebík a Alena Hrebíková r. Hanigová, L. Novomeského 773/4, 927 01 Šaľa (031 05 Liptovský Mikuláš, Roľnícka 446/13) (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Lipovská Bianka r. Adamičková, MUDr., Kráľovská 787/25, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Rosivalová Gabriela r. Polláková, Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Bartošovič Štefan r. Bartošovič, Ing., Záhradnícka 254/61, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Szőcs Róbert r. Szőcs, Čsl. armády 1020/12, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Vígh Roman  a Martina Víghová r. Bukovská, Nešporova 1007/5, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 DRESSO s.r.o., Hlavná 12/49, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Kolečányi Marián r. Kolečányi, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 Horváth Ján r. Horváth, Mgr., Bottova 1021/4, 927 01 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/6)

 

 Spiszak Ryszard, Jánošíkova 1351/47, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/2, 2811/11)

 Spiszak Eugeniusz, Šaľa, kpt. Jaroša 1280/2, 927 00 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/11)

 Ibrahimoglu Levent, Am Bahnhof 1A/1/3, 012 20 Viedeň, Rakúsko (parc. reg. „C“ č. 2811/12)

 Odrášková Zdenka r. Packová, Bernolákova 1493/3, 927 05 Šaľa (parc. reg. „C“ č. 2811/13)

 COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta (parc. reg. „C“ č. 2811/14, 2811/3, 2811/8, 2811/4, 2811/20, 2811/18, 2811/21)

 JOPI GROUP s.r.o., P.Pázmaňa 51, 927 01 Šaľa (parc. reg. „E“ č. 137)

 

 1. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

 

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1.  Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava 15 (B900 sekcia vodnej dopravy)
 3. Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

(VZ, OH, OPaK, ŠSOO)

 1.  Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 2.  Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
 3. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 4. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Ul. Kutuzovova č. 8,              832 47  Bratislava
 5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 9. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 10. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 11.  CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 12. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 13. Heizer Optik spol. s r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
 14. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 15. MsÚ v Šali, referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
 16. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 17. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 18. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

 1. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa

 

ostatní:

 1. Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 924 01 Galanta
 2. Ing. Ákos Szabó – HWGS, P. Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy