Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.01.2020 - 08:47  //  aktualizácia: 10.01.2020 - 08:48  //  zobrazené: 266

Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

 

Spoločnosť MeT Šaľa spol. s r.o.,so sídlom Ul. Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

(ďalej len "stavebník") dňa 02.01.2020 podala žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:

Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča,

 

líniová stavba na uliciach na Ul. Fr. Kráľa, Ul. Slnečná, Ul. Hollého, Ul. Narcisová, Ul. Cintorínska, Ul. Rímska, Ul. Lúčna, Ul. Germánska, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, m.č. Veča.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 00452/2016/SU/00625 zo dňa 24.02.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 26.03.2016. Naposledy bolo vydané predĺženie platnosti stavebného povolenia pod č. 2017/2018/SU/1308 dňa 20.02.2018, ktoré sa stalo právoplatným dňa 22.03.2018.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 1 a § 69 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu  je  vydané právoplatné stavebné povolenie  a jedná  sa  iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už  na prerokovanie  žiadosti  uskutočnilo ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním, a od tej doby nedošlo k zmene pomerov v  území, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa – budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 205, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa  má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené  v prvostupňovom konaní  v  určenej lehote, hoci  uplatnené  mohli  byť.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha:

- situácia

 

Doručí sa:

 

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 3198/243, 3198/318, 3080/15, 3080/10, 3080/9, 3080/6, 3080/12, 3080/11, 3080/5, 3080/4, 3080/8, 3080/7, 3080/50, 3080/210, 3080/14, 3080/13, 3080/115, 3080/113, 3080/114, 3080/9, 3080/250, 3080/291, v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 • Dpt. Jaroslav Lauro, LA Therm, s.r.o., Malý Lapáš č. 103, 951 04 Malý Lapáš
 • PASSIA plus, s.r.o., Ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa
 1. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra  
 3. Technická inšpekcia, Mostná 66, P.O.BOX 28 B, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 7. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 8. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 10. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 11. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 12. MICHLOVSKÝ spol s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 13. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
 14. MENERT THERM s.r.o., Ul. Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
 15. Mestský úrad v Šali – referát životného prostredia
 16. Mestský úrad v Šali – oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 17. Mestský úrad v Šali – referát dopravy a technických činností
 18. Mestský úrad v Šali – oddelenie stratégie a komunálnych činností

 

na vedomie

MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

 •       k spisu

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016