Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.08.2019 - 09:54  //  aktualizácia: 26.08.2019 - 09:54  //  zobrazené: 344

Informovanie verejnosti - „Zariadenie na produkciu argónu”

Mesto Šaľa podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

 

o doručení Rozhodnutia  Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie,           č. OU-SA-OSZP-2019/004155-46-Ne zo dňa 21. 08. 2019, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť

 

„Zariadenie na produkciu argónu”

 

navrhovateľa Messer Tatragas spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava,            IČO: 00685852,, ktorý je zatúpený spoločnosťou Duslo, a.s., Administratívna budova                 ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, v ktorej mene konal na základe splnomocnenia Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ,

nebude posudzovať

 

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Navrhovanou činnosťou je získavanie a využitie argónu ako zdrojového plynu, ktorý vzniká ako odpadový produkt pri výrobe čpavku na novej výrobnej jednotke Čpavok 4, ktorá sa bude realizovať v okrese Šaľa, katastrálne územie Močenok, areál spoločnosti Duslo, a.s.,                   parc. č. 1579/2 a1579/157.

 

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na web sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                        primátor