Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 04.07.2019 - 15:08  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:24  //  zobrazené: 3078

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

číslo: 04/2019  |  dátum schválenia: 27.06.2019  |  dátum účinnosti: 01.09.2019  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona               č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 12 zákona                   č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z.                       o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 4/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení

so sídlom na území mesta Šaľa

 

 

§ 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Šaľa, ktorých zriaďovateľom je:

 1. mesto
 2. právnická alebo fyzická osoba a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ VVaŠ SR“) zaradené do siete škôl a školských  zariadení.                

 

                                                                           § 2

Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:

 1. základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
 2. súkromná materská škola Detský svet Marie Montessori.

 

 

§ 3

Výška a účel dotácie

 

 1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej    umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a súkromnej materskej školy je určená v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a táto zohľadňuje špecifické požiadavky na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení.

 

 1. Príjemca dotácie podľa § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. Finančné prostriedky musia byť použité za podmienok a v rozsahu stanovenom zákonom č. 553/2003 Z.z.
  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení.

 

 1. Povinnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vypracovať návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových výdavkov na príslušný rok a tri ďalšie nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť do 30. júna predchádzajúceho roka mestu Šaľa ako zriaďovateľovi.

 

 1. Výška dotácie na dieťa materskej školy, ktorého zriaďovateľom je súkromný zriaďovateľ, sa určuje vo výške 88 % zo sumy priemernej dotácie určenej na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 

§ 4

Poskytovanie a zúčtovanie dotácie

 

 1. Mesto Šaľa poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne, a to do 25. dňa príslušného      mesiaca, vo výške jednej dvanástiny dotácie na príslušný kalendárny rok.

 

 1. Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu s mestom štvrťročne, najneskôr do 25. dňa po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka.

 

 1. V prípade, že finančné prostriedky nebudú do konca príslušného rozpočtového roka vyčerpané, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet mesta do 31.12. kalendárneho roka.

 

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

 

 1. Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytnutie dotácií schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Šali v rozpočte.

 

 

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2016 zo dňa 17. marca 2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa.

                       

 

 

§ 7

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

 

Prílohy