Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.03.2019 - 10:23  //  aktualizácia: 01.04.2019 - 10:23  //  zobrazené: 836

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

OZNÁMENIE

 

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

(ďalej len „navrhovateľ“) podalo dňa 27.03.2019 na  tunajšom úrade návrh na kolaudáciu líniovej stavby

 

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu

(ďalej len "stavba") na ul. Nitrianska, pri ceste I/75 a III/1378, v Šali m.č. Veča, na pozemkoch registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Šaľa a Močenok, na účely zabezpečenia plynulého a bezpečného presunu pracovníkov do priemyselného areálu DUSLO a.s. Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa dňa 19.05.2017 pod č. 16738/2017/SU/2369, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 19.06.2017.

 

Stavba obsahuje:

SO 01  Cyklotrasa za zamestnaním, časť kostol Svätej rodiny km 0,000 po km 0,535

 1. Začiatok cyklotrasy v meste  Šaľa, m. č. Veča po križovatku s cestou III/1368

 Cyklotrasa začína pri kostole Svätej rodiny (Veča starý kostol) km 0,000 po km 0,200 nepriamym ľavým odbočením cez cestu I/75, ktoré je primknuté k priechodu pre chodcov.

 Priechody sú bezbariérové s úpravou pre nevidiacich.

 Cyklotrasa pokračuje rozšírením existujúceho chodníka na šírku 3,0 m ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov, cez ktorú sú existujúce vjazdy k prevádzkam.

 Odvodnenie cyklotrasy je priečnym sklonom na komunikáciu alebo do zelene. Uličný vpust pri napojení cyklotrasy ostal v pôvodnej polohe bez zásahu do konštrukcie a umiestnenia.

 1. Križovatka ciest I/75 a III/1368

 Cyklotrasa prechádza cez križovatku ciest I/75 a III/1368 od km 0,200 po km 0,263, kde nie je existujúci priechod pre chodcov a cyklistov. Pre cyklotrasu je vytvorený priechod pre cyklistov spojený s priechodom pre chodcov.

 Jestvujúci chodník v spoločnej trase s cyklotrasou sa rozšíril na šírku 3 m, pri križovaní cez slepú komunikáciu je umožnené nepriame ľavé odbočenie pre cyklistov prichádzajúcich zo slepej cesty a po ceste I/75.

 Odvodnenie cyklotrasy je priečnym sklonom na komunikáciu alebo do zelene. Pri ceste III/1368 je voda pozdĺžnym a priečnym sklonom odvedená do zelene k existujúcemu parkovisku.

 1. Intravilánová cyklotrasa od križovatky po koniec mesta

 Cyklotrasa pokračuje v blízkosti ČSPHM od km 0,263 po km 0,535 ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov.

 V tomto úseku je cyklotrasa rozšírená na 3 m s posunom verejného osvetlenia, až po koniec mesta ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov kvôli jestvujúcim areálom a cestám. 

 Križovanie s vjazdami do areálov je s bezbariérovou úpravou, znížením obrubníka a výstražným pásom pre nevidiacich a slabozrakých.

 Odvodnenie cyklotrasy a priľahlej časti vozovky je priečnym sklonom do odvodňovacieho žľabu.

 

SO 02  Cyklotrasa za zamestnaním, časť km 0,535 po km 3,431

 1. Extravilánová časť po navrhovanú okružnú križovatku

 Začína sa na konci zastavaného územia v km 0,535 po km 1,545 na hrane budúceho obchvatu mesta Šaľa.

 V extraviláne je cyklotrasa na samostatnom telese šírky 2,5 m v súbehu s cestou III/1368, za odvodňovacou priekopou.

 Odvodnenie cyklotrasy v tomto úseku je priečnym sklonom do zelene.

 1. Križovanie cyklotrasy s navrhovaným obchvatom I/75

-  v plnej miere akceptuje budúcu polohu okružnej križovatky. Poloha cyklotrasy je za odvodňovaciu priekopu navrhovanej okružnej križovatky.

 1. Cyklotrasa smerujúca do areálu DUSLO a.s. Šaľa

 Začína sa v km 1,558 po koniec km 3,341, je vedená v zeleni, na samostatnom telese šírky 2,5m v súbehu s cestou III/1368, za odvodňovacou priekopou.

 1. Vjazdy na polia

 Vjazdy na polia križujú cyklotrasu v km 0,693, km 1,084, km 1,877 a km 2,413. Vjazdy sú existujúce pre pohyb poľnohospodárskej techniky.

 1. Lávky cez odvodňovacie kanály

 Cyklotrasa križuje dva odvodňovacie kanály v km 0,854 a km 2,084. Lávky sú založené na betónovom základe. Konštrukcia lávok je oceľová s drevenou mostovkou a rozponom 9,8 m. Mostovka je z impregnovaného dreva. Šírka cyklotrasy na lávkach je 2,5m. Svetlá šírka lávky medzi zábradliami 3,1m. Každá lávka je opatrená zábradlím.

 V miestach lávok sú úpravy na odvodňovacích kanáloch. Brehy sú so sklonom 1:1,5 a na brehoch je úprava z betónovej dlažby. Únosnosť lávky je pre peších a cyklistov, nie je možný cez ne prejazd vozidiel.

 1. Osvetlenie cyklotrasy

 Cyklotrasa je osvetlená v meste existujúcim verejným osvetlením. V extraviláne je osvetlenie LED svietidlami na osvetľovacích stĺpoch.

 Križovanie cyklotrasy a okružnej križovatky je realizované nasvietením priechodu pre cyklistov a zvýrazneným zvislým dopravným značením. Pre zvýšenie bezpečnosti pri priechode pre cyklistov a obchvatu je v cyklotrase svetelná brzda z led pásu.

 1. Mobiliár

 Mobiliár je v areáli DUSLO a.s. Šaľa ako parkovacie miesta pre bicykle v počte 216 miest – cyklostojany sú obojstranné moduly ukotvené do existujúcej plochy, v uzamykateľných boxoch, ktoré umožňujú doparkovanie bicykla.

 

 

Mesto Šaľa, ako príslušný špeciálny stavebný úrad  podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

23. 04. 2019 o 10.00 hodine

 

 

so stretnutím účastníkov na MsÚ v Šali, na stavebnom úrade, 1. poschodie, zasadacia miestnosť.

Navrhovateľ najneskôr na pojednávaní návrh doplní v súlade s § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a predloží  doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

 Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Močenok.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Močenok.

Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk a obce Močenok www.mocenok.sk.

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................      

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................          

 

Doručí sa:

účastníci (verejnou vyhláškou)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci dotknutých pozemkov a stavieb na nich:
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
 • Irena Popluhárová, Malá Oružná 927/52, 958 01 Partizánske
 • Mária Rišpánová, J. Mazúra 22/29, 036 01 Martin
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 • František Loži, P. Pázmaňa 914/7, 927 01 Šaľa
 • Zoltán Rácz, Nitrianska 2180/41A, 927 01 Šaľa
 • Júlia Palkovičová, J. Hollého 1847/32, 927 05 Šaľa
 • Ing. Terézia Pápayová, Nitrianska 1551/66, 927  Šaľa
 • Juraj Pápay, Nitrianska 1551/66, 927 05 Šaľa
 • Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 • Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 • EuroDabo s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
 • EISEN s.r.o., Areál eisen 1493, 927 03 Šaľa
 • Duslo a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa
 • Margita Korandová, Sládkovského 8, 326 00 Plzeň, Česká republika
 • Slávka Súdorová, Bernolákova 1513/22, 927 05 Šaľa
 • Božena Reháková, Orechová 400/1, 927 01 Šaľa
 • Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa – Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa
 • FARM JATOV, spol. s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom
 • Zdenka Horváthová, Lotišská 12, 821 06 Bratislava
 • Miroslav Velebný, Rastislavova 18, 901 01 Malacky
 • Stanislav Velebný, Športová 11, 908 51 Holíč
 • Margita Janalíková, Velešovice 207, 683 01 Rousínov u Vyškova, Česká republika
 • Marek Velebný, Rastislavova 18, 901 01 Malacky
 • Jaroslav Čerhák, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 982
 • Ing. Renáta Čerháková, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 982
 • Božena Reháková, Orechová 400/1, 927 01 Šaľa
 • Ing. Peter Bednár, Krížna 13, 900 31 Stupava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok

 

 

    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,

    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

    Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,

    Obec Močenok – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

      dotknuté orgány

 1. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
 2. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 4. Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 6. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Ul. Miletičova č. 19, 820 05 Bratislava 
 7. Okresný úrad Nitra, odbor pre CD a PK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
 9. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 10. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 12. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 13. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. Pázmaňa č. 4, 927 01 Šaľa
 15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 16. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 17. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 19. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 20. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 21. MsÚ v Šali, referát investičných činností

 

      ostatní

 1. DIC Bratislava, s.r.o., „v likvidácii“ Ing. Dr. Milan Skýva, Rumančeková 38, 821 01 Bratislava
 2. Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o., Mokráň záhoň 4, 821 04 Bratislava

- k spisu

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016