Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.09.2019 - 08:07  //  aktualizácia: 25.09.2019 - 08:08  //  zobrazené: 2372

4/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 17.09.2019

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková, RsDr. Peter Gomboš

 

Neprítomní:  Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)

 

Prizvaní: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

 

Splnené uznesenia: uznesenie č. 14/2019; uznesenie č. 15/2019, uznesenie č. 16/2019; uznesenie č. 18/2019; uznesenie č. 19/2019; uznesenie č. 20/2019.

Nesplnené uznesenie: uznesenie č. 17/2019: komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Šali schváliť Žiadosť o navýšenie odmeny Mandatára v Mandátnej zmluve č. 209/201118 zo dňa 29. 03. 2018. Uvedená žiadosť však nebola Mestskému zastupiteľstvu v Šali predložená, a preto nemohlo byť uznesenie splnené.

 

 

 

 

 

3. Bytové otázky

 1. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov zo dňa 05.09.2019 medzi nájomníkmi Ľudovít Csillag – trojizbový byt č. 17 na ulici Rímskej 3, na II. poschodí a Denis Timko – garsónka č. 14 na ulici Rímskej 1, na I. poschodí.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 9; proti: 9;

Uznesenie č. 21/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov zo dňa 05.09.2019 medzi nájomníkmi Ľudovít Csillag – trojizbový byt č. 17 na ulici Rímskej 3, na II. poschodí a Denis Timko – garsónka č. 14 na ulici Rímskej 1, na I. poschodí,

b) komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť dohody o výmene predmetných bytov.

 

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 5  na prízemí na ul.  Rímskej 2138/3 v Šali-Veči.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9;

Uznesenie č. 22/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 5  na prízemí na ul.  Rímskej 2138/3 v Šali-Veči.
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný   nájomný byt  uchádzačovi z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Milene Rácovej, trvale bytom mesto Šaľa. Komisia zároveň odporúča určiť náhradníka           pre pridelenie predmetného nájomného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to :
 1. Jana Melicherová, trvale bytom Horné Orešany 604
 1. Komisia sa zaoberala nasledovnými žiadosťami o prednostné pridelenie bytu pani Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zo dňa 18.01.2019; Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 zo dňa 24.01.2019; Evy Antálkovej, trvale bytom Okružná 20, Šaľa zo dňa 10.10.2018; Emílie Vinczeovej, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 02.10.2018; Miroslavy Antálkovej Peckovej, trvale bytom Novomestská 43/42, Sereď zo dňa 11.10.2018; Mgr. Simeona Vinczeho, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 09.01.2019; Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej, trvale bytom Dlhoveská 1413/28 zo dňa 31.05.2019, Šaľa, Andrey Tomaníkovej, trvale bytom L. Novomeského 2, Šaľa zo dňa 14.02.2018, Zuzany Játiovej, trvale bytom Kukučínov 21, Šaľa a Jána Hodula, trvale bytom Ratnovce 58, Šaľa zo dňa 07. 05. 2018, Mgr. Jozefa Meliša, PhD. zo dňa 23. 07. 2019, Martiny Ďubašák, trvale bytom Hlavná 1237, Vlčany zo dňa 05. 08. 2019; Jany Laukovej a Diany Laukovej trvale bytom Nivy 1472/25, Šaľa zo dňa 20. 08. 2019; Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147,      zo dňa 20. 08. 2019; Bc. Jany Horváthovej trvale bytom P. J. Šafárika 17, Šaľa zo dňa      09. 09. 2019; Petronely Hadnaďovej, trvale bytom Hollého 26, Šaľa zo dňa 11. 09. 2019.

 

Členovia komisie sa uzniesli, že ani jeden z uvedených žiadateľov nespĺňa podmienky       na prednostné pridelenie bytu. Rovnako členovia komisie skonštatovali, že k prednostnému prideľovaniu bytu sa komisia prikloní iba v prípade, že žiadateľ jasne preukáže dôvody     na prednostné pridelenie bytu v zmysle VZN 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN           č. 9/2015 o podmienkach  nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia    vo vlastníctve mesta Šaľa.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9

Uznesenie č. 23/2019

 1. komisia prerokovala nasledovné žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pani Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zo dňa 18.01.2019; Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 zo dňa 24.01.2019; Evy Antálkovej, trvale bytom Okružná 20, Šaľa zo dňa 10.10.2018; Emílie Vinczeovej, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 02.10.2018; Miroslavy Antálkovej Peckovej, trvale bytom Novomestská 43/42, Sereď zo dňa 11.10.2018; Mgr. Simeona Vinczeho, trvale bytom Fajgalská 4680/10, Pezinok zo dňa 09.01.2019; Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej, trvale bytom Dlhoveská 1413/28 zo dňa 31.05.2019, Šaľa, Andrey Tomaníkovej, trvale bytom L. Novomeského 2, Šaľa zo dňa 14.02.2018, Zuzany Játiovej, trvale bytom Kukučínov 21, Šaľa a Jána Hodula, trvale bytom Ratnovce 58, Šaľa zo dňa 07. 05. 2018, Mgr. Jozefa Meliša, PhD. zo dňa  23. 07. 2019, Martiny Ďubašák, trvale bytom Hlavná 1237, Vlčany zo dňa 05. 08. 2019; Jany Laukovej a Diany Laukovej trvale bytom Nivy 1472/25, Šaľa zo dňa 20. 08. 2019; Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147, zo dňa 20. 08. 2019; Bc. Jany Horváthovej trvale bytom P. J. Šafárika 17, Šaľa zo dňa 09. 09. 2019; Petronely Hadnaďovej, trvale bytom Hollého 26, Šaľa zo dňa 11. 09. 2019,
 2. z  uvedených žiadostí o prednostné pridelenie bytu ani jedna nespĺňa podmienky v zmysle VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa  v znení  VZN 6/2018,
 3. komisia sa žiadosťami o prednostné pridelenie bytov bude zaoberať                        za predpokladu, že žiadatelia budú spĺňať podmienky na prednostné pridelenie bytu v zmysle VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia    vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 

7. Rôzne

 

V tomto bode členka komisie Mgr. Irina Kostová oboznámila ostatných členov komisie s tým, že bola v poslednom období niekoľkokrát kontaktovaná nemenovaným uchádzačom o pridelenie mestského nájomného bytu. Spôsob, ktorým sa s ňou pokúšal nemenovaný uchádzač nakontaktovať považovala za agresívny. Komisia zobrala túto informáciu               na vedomie.

 

 

8. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 20. 09. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie