Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 24.04.2017 - 14:43  //  aktualizácia: 24.04.2017 - 14:47  //  zobrazené: 1711

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

ktoré sa uskutoční 4. mája 2017 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/3/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

2. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2016 - materiál číslo A 2/3/2017
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 1/3/2017
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS  

2. Návrh na doplnenie „Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov
2014 – 2018„ - materiál číslo B 2/3/2017
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS Šaľa

3. Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 3/3/2017 (materiál bude distribuovaný v priebehu 17. týždňa)
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ

C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2017 - materiál číslo C 1/3/2017
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP      

2. Návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu reštrukturalizácie úverov mesta Šaľa - materiál číslo C 2/3/2017
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP     

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu - materiál číslo       C 3/3/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť kultúry - materiál číslo       C 4/3/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ - materiál číslo C 5/3/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ 

6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“ - materiál číslo C 6/3/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ

7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“ - materiál číslo C 7/3/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  

8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“ - materiál číslo C 8/3/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  

9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa“ - materiál číslo C 9/3/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ

D. Majetkové záležitosti

1. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

2. Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

3. MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

4. MUDr. Pavol Miček, Hlavná 69, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

5. Anna Hrajnohová, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

6. Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

7. Dušan Babka a Eva Babková, bytom Jazerná 576/6, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

8. MUDr. Marián Vagovič a MUDr. Martina Vagovičová, bytom Jazerná 575/4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

9. Erika Miškovičová, Kráľovská 46, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

10. Zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely
č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

11. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B/59, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

12. Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

13. Zoltán Karas a Darina Karasová, trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali - materiál číslo D 13/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Fr. Kráľa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď - materiál číslo D 14/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

15. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“ - materiál číslo D 15/3/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

16. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“ - materiál číslo D 16/3/2017
predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie

17. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“ - materiál číslo D 17/3/2017 (materiál bude distribuovaný v priebehu 17. týždňa)
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dielo č. 267/2017 (ext. č. D/16/615/486001) na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 3. etapa“ - materiál číslo
F 1/3/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne

1. Vstup mesta Šaľa do občianskeho združenia Smart Cities klub - materiál číslo
H 1/3/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

Časť IV. Ukončenie

Mgr. Jozef Belický v. r.


Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiály

(zip - 16.18 MB)