Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.03.2015 - 19:22  //  aktualizácia: 16.03.2015 - 19:28  //  zobrazené: 239

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015,

ktoré sa uskutoční 26. marca 2015 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/2/2015
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2015
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, poverená riadením MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2015 - materiál číslo A 3/2/2015
predkladá Mária Szabová, referent pre verejné obstarávanie

4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11 - materiál číslo A 4/2/2015
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

5. Informácia o obsadení funkcie prednostu Mestského úradu v Šali - ústna informácia  číslo A 5/2/2015
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 1/2/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ 

2. Návrh na obstaranie územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2015

3. Návrh na zmenu Uznesenia MsZ č. 8/2011 – IX. z 30. júna 2011, ohľadom výkupu pozemkov pre nový cintorín v Šali - materiál číslo B 3/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

4. Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“
- materiál číslo B 4/2/2015 (materiál bude distribuovaný v priebehu 13. týždňa)
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj hospodárenia mesta za mesiac január 2015 - materiál číslo C 1/2/2015
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016
a 2017; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 - materiál číslo C 2/2/2015
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 3/2/2015
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, poverená riadením MsÚ

4. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2015 - materiál číslo C 4/2/2015
predkladá Mária Szabová, referent pre verejné obstarávanie

D. Majetkové záležitosti

1. Mgr. Helena Kisteleki, V. Šrobára 6, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

2. Pavol Behun, Alena Behunová, obaja trvale bytom Okružná 1025/18, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3. Jozef Kerék, L. Novomeského 772/6, 927 01  Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

4. Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

5. Edon Jakupi, P. Pázmáňa 50/17, 927 01  Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

6. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ulici v Šali pod zastavanou plochou, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa - materiál číslo D 6/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 7/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 8/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

9. MPP Consulting, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parcela číslo 890/4 - materiál číslo D 9/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

10. Benjamín Starý, Nitrianska 10, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jesenského ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/2/2015
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. - materiál číslo E 1/2/2015
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dielo „Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa“, AVA-stav s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta - materiál číslo F 1/2/2015
predkladá Ing. Elena Matajsová, OSaKČ, referát investičných činností

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne

1. Návrh na zaradenie Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2015 - materiál číslo H 1/2/2015
predkladá Mgr. Monika Hamarová, poverená vedením SŠÚ 

2. Vstup mesta Šaľa do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Csángó - materiál číslo
H 2/2/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ 

Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály

(zip - 16.81 MB)