Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.12.2018 - 15:16  //  aktualizácia: 04.12.2018 - 15:17  //  zobrazené: 2599

10/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 10/2018  |  dátum konania: 04.12.2018

Z á p i s n i c a  z 10. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 11. 2018

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Irina Kostová, Ing. Róbert Andráši,

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Mgr. Klaudia Hátašová (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená)

 

Prizvaní: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o., JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa, Sylvia Braunová, MeT Šaľa, spol. s .r. o.

 

Za verejnosť: Štefan Kováč, Jarmila Partlová, Júlia Benciová, Iveta Valkárová, Mária Bogyová, Samir Osmanovič, Adriana Nagyová.

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

 

Splnené uznesenia:  uznesenie č. 23/2018; uznesenie č. 26/2018, uznesenie                           č. 30/2018; uznesenie č. 31/2018; uznesenie č. 36/2018, uznesenie č. 37/2018.

Nesplnené uznesenia: uznesenie č. 27/2018 - dodatok VZN o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa nebol spracovaný,  

Uznesenia sa plnia: uznesenie č. 28/2018 – byt č. 31 na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči sa nepridelí Štefanovi Kováčovi, ale bude sa prideľovať uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa až po odstránení nedostatkov na predmetnom byte spoločnosťou Met s.r.o. Šaľa; uznesenie č. 29/2018 – vzhľadom na to, že byt na ulici Hlavnej 2112/97 v Šali neprevzali uchádzači z aktuálneho poradovníka, ktorých odporučila komisia, predmetný byt sa bude prideľovať ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka;

uznesenie č. 32/2018 – vzhľadom na to, že byt č. 16 na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči neprevzali uchádzači z aktuálneho poradovníka, ktorých odporučila komisia, predmetný byt sa bude prideľovať ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka;

uznesenie č. 33/2018 – komisia odporučila primátorovi mesta prideliť jednoizbové nájomné byty v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B        na ulici Kráľovskej v Šali ôsmim uchádzačom z aktuálneho poradovníka, ale vzhľadom        na to, že p. Júlia Benciová, trvale bytom Šaľa mesto a p. Gabriel Benci požiadali následne komisiu o výmenu pridelenie jednoizbového bytu za dvojizbový byt, ich žiadosťou sa bude zaoberať komisia na svojom zasadnutí;

uznesenie č. 34/2018 - komisia odporučila primátorovi mesta prideliť dvojizbové nájomné byty v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B        na ulici Kráľovskej v Šali v počte 20 uchádzačom z aktuálneho poradovníka, ale vzhľadom   na to, že p. Miroslav Szabo, trvale bytom Mostová 13, Šaľa stiahol svoju žiadosť o pridelenie bytu, p. Miroslav Jagelka, trvale bytom Bratislava, Ružinov sa do času zasadnutia komisie nevyjadril, či má záujem o predmetný byt, ďalší uchádzači: p. Mgr. Mária Bogyová, trvale bytom Šaľa, 8. mája 19 a p. Samir Osmanovič, p. Nikoleta Uková, trvale bytom Narcisová 2, Šaľa – Veča a p. Iveta Valkárová, trvale bytom mesto Šaľa následne po žrebovaní požiadali komisiu o výmenu bytu. Žiadosťami sa bude zaoberať komisia na svojom zasadnutí.  

uznesenie č. 35/2018 - komisia odporučila primátorovi mesta prideliť trojizbové nájomné byty v Bodovom bytovom dome B1, súpisné číslo 2489/4A a B2, súpisné číslo 2490/4B        na ulici Kráľovskej v Šali v počte 6 uchádzačom z aktuálneho poradovníka, ale vzhľadom      na to, že p. Zuzana Harabišová, trvale bytom Horná Kráľová, Nad Humnami 400 požiadala komisiu o presunutie v poradovníku s tým, že z určitých dôvodov, ktoré opísala vo svojej žiadosti, momentálne byt nemôže prevziať.  

3. Bytové otázky

 

 1. Žiadosť o opätovné obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 31 na III. poschodí             na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;

Uznesenie č. 38/2018

 1. komisia prerokovala opätovnú žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu      č. 31 na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta až po odstránení nedostatkov na predmetnom byte spoločnosťou Met s .r. o. Šaľa.  

 

 1. Žiadosť o opätovné obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 16 na 1. poschodí               na ulici Rímskej 2139/5 v Šali – Veči. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;

Uznesenie č. 39/2018

 1. komisia prerokovala opätovnú žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu      č. 16 na ulici Rímskej 2139/5 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Štefanovi Kováčovi, trvale bytom Narcisová 11, Šaľa – Veča, nakoľko na byte, ktorý mu bol komisiou pridelený sa budú realizovať opravy .

 

 1. Žiadosť p. Jarmily Partlovej, trvale bytom V. Šrobára 6, Šaľa a p. Tomáša Molnára o výmenu prideleného bytu na ulici Rímska 2139/5 v Šali – Veči za byt v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za prijaté uznesenie: 6;

Uznesenie č. 40/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť p. Jarmily Partlovej, trvale bytom V. Šrobára 6, Šaľa     a p. Tomáša Molnára o výmenu prideleného bytu na ulici Rímska 2139/5 v Šali – Veči za byt v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť žiadateľom uvoľnený byt na ulici Hlavnej 2112/97 v Šali.

4.)        Žiadosť Nikolety Ukovej, trvale bytom Narcisová 2, Šaľa – Veča o výmenu prízemného prideleného bytu na ulici Kráľovskej v Šali žrebovaním za byt na vyššom poschodí   

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za schválenie uznesenia: 6;

Uznesenie č. 41/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť Nikolety Ukovej, trvale bytom Narcisová 2, Šaľa – Veča o výmenu prízemného prideleného bytu na ulici Kráľovskej v Šali žrebovaním za byt     na vyššom poschodí,
 2.  komisia neodporúča primátorovi mesta zrealizovať požadovanú výmenu bytu .
 1. Žiadosť Júlie Benciovej, trvale bytom mesto Šaľa a Gabriela Benciho o výmenu prideleného jednoizbového bytu na ulici Kráľovskej v Šali následne po vyžrebovaní           za dvojizbový byt z dôvodov, ktoré uviedla vo svojej žiadosti.  

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za schválenie uznesenia: 6;

    Uznesenie č. 42/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť Júlie Benciovej, trvale bytom mesto Šaľa a Gabriela Benciho o výmenu prideleného jednoizbového bytu na ulici Kráľovskej v Šali následne                   po vyžrebovaní  za dvojizbový byt na ulici Kráľovskej v Šali,   
 2. komisia odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadateľom a prideliť im dvojizbový byt       č. 17, v bytovom dome s. č. 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali.
 1. Žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu č. 6 bytového domu s. č. 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali.

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za schválenie uznesenia: 6;

    Uznesenie č. 43/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu č. 6 bytového domu              s. č. 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali,  
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný byt žiadateľke z aktuálneho poradovníka p. Emerencii Prešinskej, trvale bytom Narcisová 19, Šaľa – Veča.
 1. Žiadosť Ivety Valkárovej, trvale bytom mesto Šaľa o výmenu prideleného dvojizbového bytu na prízemí za dvojizbový byt na vyššom poschodí s balkónom na ulici Kráľovskej v Šali následne po vyžrebovaní z dôvodu zdravotných dôvodov jej syna.  

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za schválenie uznesenia: 6;

    Uznesenie č. 44/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť Ivety Valkárovej, trvale bytom mesto Šaľa o výmenu prideleného dvojizbového bytu na prízemí na ulici Kráľovskej v Šali následne                   po vyžrebovaní  za dvojizbový byt na vyššom poschodí s balkónom,   
 2. komisia odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadateľke a prideliť jej dvojizbový byt       č. 9, v bytovom dome s. č. 2490/4B na druhom poschodí na ulici Kráľovskej v Šali v prípade, ak žiadateľ( Miroslav Jagelka, trvale bytom Bratislava, Ružinov), ktorému bol byt pridelený predmetný byt neprevezme.
 1. Žiadosť Adriany Nagyovej, trvale bytom 8. mája, Šaľa o prednostné pridelenie nájomného bytu z rodinných dôvodov.   

 

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za schválenie uznesenia: 6;

    Uznesenie č. 45/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť Adriany Nagyovej, trvale bytom 8. mája 19, Šaľa o prednostné pridelenie bytu,   
 2. komisia odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadateľke a zaradiť ju ako                        1. náhradníčku na pridelenie dvojizbového bytu.
 1. Žiadosť Mgr. Márie Bogyovej, trvale bytom 8. mája 19, Šaľa a Samira Osmanoviča o výmenu prideleného dvojizbového bytu na prízemí na ulici Kráľovskej v Šali následne po vyžrebovaní za dvojizbový byt na vyššom poschodí.   

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za schválenie uznesenia: 6;

    Uznesenie č. 46/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť p. Mgr. Márie Bogyovej, trvale bytom 8. mája 19, Šaľa a p. Samira Osmanoviča o výmenu prideleného dvojizbového bytu na prízemí na ulici Kráľovskej v Šali následne po vyžrebovaní za dvojizbový byt na vyššom poschodí,      
 2. komisia neodporúča primátorovi mesta zrealizovať požadovanú výmenu bytu.  

10.)Žiadosť Zuzany Harabišovej, trvale bytom Horná Kráľová, Nad Humnami 400 o presunutie v poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorej bol pridelený trojizbový byt č. 16 v bytovom dome s.č. 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali z rodinných dôvodov.    

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za schválenie uznesenia: 6;

    Uznesenie č. 47/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť p. Zuzany Harabišovej, trvale bytom Horná Kráľová, Nad Humnami 400 o presunutie v poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorej bol pridelený trojizbový byt č. 16 v bytovom dome s.č. 2490/4B na ulici Kráľovskej v Šali z rodinných dôvodov,     
 2. komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť predmetnú žiadosť a odporúča               p. Zuzane Harabišovej v prípade pominutia dôvodov podať si opätovne žiadosť o mestský nájomný byt.       

11.)Stanovenie náhradníkov pre pridelené jednoizbové byty pre prípad nezloženia depozitu budúcimi nájomcami pri podpise nájomnej zmluvy.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;

Uznesenie č. 48/2018

 1. komisia stanovila náhradníkov pre pridelené jednoizbové byty pre prípad nezloženia depozitu budúcimi nájomcami pri podpise nájomnej zmluvy,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelené jednoizbové byty z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta v nasledovnom poradí:
 1. Daniel Vágay, trvale bytom Narcisová 19, Šaľa – Veča a Daniela Vágayová
 2. Boris Kovács, trvale bytom Rímska 5, Šaľa – Veča
 3. Dávid Lakatoš, trvale bytom Narcisová 17, Šaľa – Veča
 4. Lenka Lavová, trvale bytom Hollého 1, Šaľa - Veča
 5. Gabriel Sajko, trvale bytom Nábrežná 3, Vrútky

12.) Stanovenie náhradníkov pre pridelené dvojizbové byty pre prípad nezloženia depozitu budúcimi nájomcami pri podpise nájomnej zmluvy.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;

Uznesenie č. 49/2018

 1. komisia stanovila náhradníkov pre pridelené dvojizbové byty pre prípad nezloženia depozitu budúcimi nájomcami pri podpise nájomnej zmluvy,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelené dvojizbové byty z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta v nasledovnom poradí:
 1. Adriana Nagyová, trvale bytom 8. mája, Šaľa
 2. Juraj Arpáš, trvale bytom P. Pázmaňa 11, Šaľa a Skarleta Adámiková
 3. Jarmila Šoltísová, trvale bytom Nitrianska 77, Šaľa – Veča a Ing. Igor Šoltís
 4. Róbert Sedlák, trvale bytom J. Palárika 14, Šaľa
 5. Magdaléna Vedrődyová, Okružná 14, Šaľa a Mgr. Valéria Vedrődyová

13.) Stanovenie náhradníkov pre pridelené trojizbové byty pre prípad nezloženia depozitu       budúcimi nájomcami pri podpise nájomnej zmluvy.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;

Uznesenie č. 50/2018

 1. komisia stanovila náhradníkov pre pridelené trojizbové byty pre prípad nezloženia depozitu budúcimi nájomcami pri podpise nájomnej zmluvy,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelené trojizbové byty z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta v nasledovnom poradí:
 1. Juraj Pollák, trvale bytom Kráľovská 31, Šaľa a Katarína Liptaiová
 2. Vladimír Stanko, trvale bytom Gen. L. Svobodu 14, Šaľa a Antonín Fidler
 3. Klaudia Vargová, trvale bytom V. Šrobára 12, Šaľa
 4. Ladislav Bujko, trvale bytom Vlčany 1193 a Mária Sárköziová
 5. Peter Lukačovič, trvale bytom Rokošová I. 62, Močenok          

14.) Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                  vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR    č. 2/2003.

 

 1. Lucia Szabová, trvale bytom Štúrova 43, Šaľa a Peter Szabo, trvale bytom Kráľová nad Váhom 156 z dôvodu, že odmietli prevziať pridelený byt,
 2.  Miroslav Szabo, trvale bytom Šaľa, Mostová 13 z dôvodu, že stiahol svoju žiadosť o pridelenie bytu až následne po pridelení bytu.

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

5. Záver

 

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           MUDr. Jozef Grell

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

V Šali dňa 29. 11. 2018

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie