Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.12.2021 - 11:17  //  aktualizácia: 21.12.2021 - 11:18  //  zobrazené: 1144

08/2021 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 08/2021  |  dátum konania: 20.12.2021

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová

 

Neprítomní: Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), PaedDr. Danica Lehocká, PhD. (ospravedlnená)

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 20/2021, č. 21/2021, š. 22/2021, č. 23/2021

3. Bytové otázky

 

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 13 na 1. poschodí, na ul. Rímska 2138/3 v Šali - Veči.

 

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

      Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9.

 

      Uznesenie č. 24/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 13, na 1. poschodí, na ul. Rímska 2138/3 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Deziderovi Mészárosovi, trvale bytom Šaľa,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Štefániu Struskovú, trvale bytom Veľké Lovce 131.

 

5. Rôzne

 

   V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

6. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 21. 12. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie