Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.11.2018 - 13:45  //  aktualizácia: 27.11.2018 - 13:46  //  zobrazené: 1000

08/2018 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 08/2018  |  dátum konania: 13.11.2018

Z á p i s n i c a  č. 8/2018

 

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ zo dňa 13.11.2018

 

 

Prílohy:

 

pozvánka

uznesenie

prezenčná listina

 

 

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 13. novembra 2018 (utorok) o 15,30 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková,  Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

 

Neprítomná: Mária Lišková – ospravedlnená

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení
 3. Schválenie laureátov TČR 2018
 4. Organizácia podujatia vyhlásenia laureátov TČR 2018
 5. Informácia o schválení rozpočtu mesta na rok 2019
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

Ing. Botka, vedúci MsKS

Ing. Čižmáriková, referát kultúry MsÚ

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal na zasadnutí prítomných členov komisie, Ing. Františka Botku a Ing. Martinu Čižmárikovú. Prezentovalo sa deväť prítomných členov komisie, program rokovania bol členom zaslaný tajomníčkou komisie elektronicky dňa 7.11.2018. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili, predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 

 1. Kontrola prijatých uznesení

Predseda komisie Mgr. Július Morávek informoval prítomných o  plnení uznesení komisie zo dňa 17.10.2018:

 • v ukladacej časti uznesenia:

body č. 1. a 2. –  splnené,

 

 

 • v odporúčacej časti uznesenia:

bod č. 1. – konzultoval s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým, zámer sa mu páči, podporí jeho realizáciu.

 

 1. Schválenie laureátov TČR 2018

Členom komisie boli podané návrhy na udelenie ocenenia TVORIVÝ ČIN ROKA v oblasti kultúry za rok 2018 zaslané tajomníčkou komisie na preštudovanie elektronicky dňa 7.11.2018. Navrhovatelia navrhli ocenenia v 10 kategóriách. Spolu bolo podaných 12 návrhov, v dvoch kategóriách po dva návrhy.

Po diskusii o jednotlivých návrhoch členovia komisie hlasovali a odsúhlasili laureátov na udelenie ocenenia. Zoznam laureátov je uvedený v schvaľovacej časti uznesenia v bode č. 1.

 

 1. Organizácia podujatia vyhlásenia laureátov TČR 2018

Členovia komisie sa zhodli na stanovisku, ktoré je uvedené:

 • v  odporúčacej časti uznesenia, bodoch č. 1  a 2

 

 1. Informácia o schválení rozpočtu mesta na rok 2019

Dňa 6.11.2018 schválilo MsZ rozpočet mesta na rok 2019. Predseda komisie informoval prítomných o celkovej výške schváleného rozpočtu v programoch: 2. Propagácia a marketing a 11. Kultúra.

Vedúci MsKS Ing. František Botka informoval prítomných o výške schváleného rozpočtu v programe 11. Kultúra na činnosť MsKS.

 

 1. Rôzne

Mgr. Július Morávek:

 • poďakoval Ing. Martine Čižmárikovej  a  Mgr. Miroslavovi Demínovi za prípravu a realizáciu pietnej spomienkovej slávnosti „Deň veteránov“, ktorá sa konala na pamiatku obetí 1. svetovej vojny  dňa 11.11.2018 pri Pamätníku obetiam vojen,
 • poďakoval vedeniu mesta za zrekonštruovaný kríž na cintoríne,
 • bude rokovať s vedením mesta o umiestnení pamätných tabúľ na nejakom vhodnom mieste,
 • zablahoželal novozvoleným poslancom,
 • poďakoval členom komisie za prácu v uplynulom volebnom období a dobrú spoluprácu MsÚ a MsKS.

 

 1. Návrh na uznesenie

Prítomní členovia komisie návrh na uznesenie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

 

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie Mgr. Július Morávek na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 13.11.2018

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková                                    Mgr. Július Morávek

tajomníčka komisie                                         predseda komisie

 

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

 

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa bude konať 13. novembra (utorok) 2018 so začiatkom o 15,30 h v budove domu kultúry.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení
 3. Schválenie laureátov TČR 2018
 4. Organizácia podujatia vyhlásenia laureátov TČR 2018
 5. Informácia o schválení rozpočtu mesta na rok 2019
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Ukončenie

 

 

Prílohy:

 

Návrhy na laureátov TČR 2018

 

 

Prizvaní:

 

Ing. Botka, vedúci MsKS

Ing. Čižmáriková, referát kultúry MsÚ

 

 

Šaľa, 7.11.2018

Július Morávek

predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 13.11.2018

 

 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

 

 

berie na vedomie

 

 1. informáciu o plnení uznesení za mesiac október 2018
 2. informáciu o schválenom rozpočte mesta na rok 2019

 

 

schvaľuje

 

 1. laureátov TČR 2018 nasledovne:

 

 • sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie - Peter Halík a Mya Javorková
 • fotografia                                             - Juraj Kovács
 • divadlo                                                - DS Materinky
 • knižná tvorba a publicistika                  - Mgr. Miroslav Demín
 • etnografia (folklór)                               - DFS Muskátlis
 • propagácia mesta                                  - Vínna súťaž Terra Wag

Ing. Martina Čižmáriková

Mgr. Miloslava Bartíková

 • výstavy                                                - 100 rokov od vzniku ČSR
 • spev                                                     - Flowers - dámske hudobné

                                                                zoskupenie

 • hudba                                                  - Valentín Kozaňák
 • mimoriadne ocenenie za dlhoročnú

aktívnu prácu v oblasti umenia              - Mgr. Alena Demková

 

 

odporúča

 

 1. doriešiť organizáciu podujatia TČR 2018 v súčinnosti MsÚ, MsKS, členovia komisie kultúry a CR (Morávek, Demín) dňa 14.11.2018.
 2. doplniť program na podujatie TČR 2018 o vystúpenie DFS Muskátlis - Mgr. Sárkányová

 

 

Šaľa, 13.11.2018                                                           Július Morávek

predseda komisie