Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.10.2017 - 09:56  //  aktualizácia: 26.10.2017 - 09:57  //  zobrazené: 881

08/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 08/2017  |  dátum konania: 19.10.2017

číslo: 08/2017 | dátum konania: 19.10.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1) Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne  príslušných tém )
2) Prerokovanie  návrhu VZN – Názvy ulíc v novovzniknutých lokalitách:
A. Dostihová dráha
B. Bilica
C. Pekná cesta
3) Žiadosť Katolíckej jednoty – Umiestnenie pamätníka nenarodeným deťom v kostolnej záhrade
4) Voľná téma – prebiehajúca a pripravovaná výstavba v meste
5) Voľné témy – podľa uváženia členov

Bod 1:
Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne  príslušných tém )

Predseda komisie Ing. Vladimír Vicena oboznámil v krátkosti členov komisie s materiálmi na prenájom pozemkov, ktoré sú pripravené na najbližšie zastupiteľstvo. Informoval komisiu, že sa na minulom zastupiteľstve sa podarilo presadiť, aby sa do nájomných zmlúv  zadefinovali podmienky mesta, ktoré bude nájomca povinný splniť. Podmienky sa skontrolujú, či boli splnené v celom rozsahu ako boli uvedené v nájomnej zmluve. V prípade požiadavky nájomníka na odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta, na ktorom je postavená nehnuteľnosť,  pozemok sa odpredá až tesne pred kolaudáciou. Ustanovenie má chrániť mesto pred nedokončenými a rozostavanými stavbami a pred zmenou účelu využitia mestského pozemku.
Komisia  k bodu 1) nehlasovala
Bod 2:
Prerokovanie  návrhu VZN – Názvy ulíc v novovzniknutých lokalitách 

Predseda komisie Ing. Vladimír Vicena oboznámil zúčastnených s návrhom názvov ulíc v novovznikajúcich lokalitách výstavby rodinných domov (IBV). Zároveň podal krátke zdôvodnenie výberu názvov ulíc. Názvy nových ulíc sa týkajú nasledovných lokalít IBV. Ide o výstavbu IBV Bilica, ktorá sa nachádza v západnej časti mesta a nadväzuje na Murgašovu ul. Návrh názvu ulice je Ulica Sama Chalupku. Ďalšou lokalitou je IBV Dostihová Dráha, nachádzajúca sa v severnej časti mesta. Návrh názvov nových ulíc pre IBV je: Dostihová ulica, Parkúrová ulica, Voltížna ulica, Ulica Likavka. Poslednou novovznikajúcou lokalitou IBV, je Pekná Cesta, ktorá sa pripravuje vo východnej časti mesta, po ľavej strane predĺženia Družstevnej ulice, v smere ku hrádzi. Návrh názvov ulíc je: Jabloňová ulica a Slivková ulica.

Komisia hlasovala k bodu 2)
Otázka :
Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu schváliť predložený návrh  názvov ulíc v novovznikajúcich lokalitách výstavby rodinných domov?
Prítomní : počet členov komisie 9
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0

Uznesenie komisie k bodu 2)
Komisia odporúča mestu schváliť navrhnuté názvy nových ulíc vo vznikajúcich lokalitách IBV.

Bod 3:
Žiadosť Katolíckej Jednoty Slovenska o umiestnenie pamätníka nenarodeným deťom v kostolnej záhrade.
Katolícka Jednota Slovenska požiadala mesto o povolenie o umiestnenie pamätníka v kostolnej záhrade, ktorá je vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, ale toho času je v správe mesta. Katolícka Jednota so žiadosťou predložila situačný výkres a výkres pamätníka. Komisia posudzovala situačné umiestnenie pamätníka v kostolnej záhrade. K výtvarnému stvárneniu sa nevyjadrovala. V diskusii padol aj návrh, či by vhodnejšie umiestnenie pamätníka, v podobe v akej bol predložený, nebol na cintoríne. Väčšina členov však nemala námietky k umiestneniu pamätníka v kostolnej záhrade.

Komisia hlasovala k bodu 3)
Otázka :
Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu povoliť  umiestnenie  pamätníka nenarodeným  deťom  v kostolnej záhrade?

Prítomní : počet členov komisie  9
Za: 7
Proti:2
Zdržal sa: 0

Uznesenie komisie k bodu 3)
Komisia odporúča mestu povoliť  umiestnenie  pamätníka nenarodeným deťom  v kostolnej záhrade.

Bod 4:
Voľná téma – prebiehajúca a pripravovaná výstavba v meste
Predseda komisie Ing. V. Vicena v krátkosti vymenoval prebiehajúcu výstavbu v meste.
Najvýznamnejšie súkromné investície v meste sú nasledovné: vo Veči pri  areáli TESCO prebieha výstavba polyfunkčného bytového domu „PANORAMA“. Ide o viacpodlažný objekt a jedným podzemným podlažím pre parkovanie  a 6 nadzemných podlaží. Na dvoch nadzemných podlažiach sa vybudujú obchodné a administratívne priestory, na ostatných podlažiach, bytové jednotky.  Parkoviská sú riešené v podzemnom podlaží a na teréne v okolí objektu. V Šali, na Námestí sv. Juraja, prebieha výstavba polyfunkčného centra „KIARA PLAZA“. V objekte sa vybudujú na 1.NP vybavenostné prevádzky a na vyšších podlažiach, bytové jednotky. Parkovacie plochy budú vybudované na teréne, v okolí objektu.
Na Kráľovskej ulici prebieha výstavba nájomných bytov, celkovo by sa malo skolaudovať na budúci rok v lete 2018, 150 nájomných bytov. Sú určené na bývanie pre mladé rodiny zo Šale a okolia. Byty na vlastné náklady stavia spoločnosť INNOVIA, s.r.o. Trnava, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o budúcom odplatnom prevode vlastníckeho práva k  bytových domov vrátane technickej infraštruktúry.
Ďalšou mestskou investíciou je Rekonštrukcia Športovej haly na Hornej ulici. Rekonštrukcia v I.etape  zahŕňa výmenu okien, dverí, bleskozvodu a výmenu strešnej izolácie. Vymení sa stará tepelná izolácia za fúkanú celulózovú izoláciu a hydroizolačná vrstva sa bude aplikovať materiálom tekutá guma na trapézový plech.

Komisia  k bodu 4) nehlasovala
Bod 5:
Voľné témy – podľa uváženia členov komisie  - Diskusia
5a)Vo voľnej diskusii sa rozvinula opäť téma parkovania. V meste je permanentný nedostatok parkovacích miest. Komisia odporúča mestu spracovať mapu zonácie parkovania  a zaviesť spoplatnenie parkovania. Ďalej  komisia odporúča navrhnúť nové parkovacie miesta, ktoré by využili parkovanie pozdĺž niektorých ulíc, napríklad vyriešiť pozdĺžne parkovania na uliciach Hlboká, M.R.Štefánika, Družstevná, Kráľovská. Ulice sú v špičke takmer neprejazdné.
5b)Ďalšou témou vo voľnej diskusii bola téma poplatku za rozvoj.  Predseda komisie Ing. Vicena informoval, že poslanci neodsúhlasili zavedenie poplatku za rozvoj v roku 2018. Ing. Vicena uviedol, že poplatky by umožnili financovanie údržby ciest, budovanie parkovísk a verejných priestranstiev. Ing.arch V.Becker a Ing. I.Kováč zastávali opačné stanovisko, aby sa občania nezaťažili ďalšími poplatkami. Mesto by sa malo snažiť zveľaďovaním  životného prostredia a rozvíjaním kultúrnosti obyvateľstva udržať obyvateľov v meste, aby sa im tu príjemne žilo a neodradiť ich zvyšovaním poplatkov. Z diskusie vyplynulo  pre všetkých prijateľné riešenie, aby sa  poplatky za rozvoj  stanovili diferencovane, nie paušálne, napr. iba podľa metrov štvorcových úžitkovej plochy. Komisia sa dohodla, že  odporučí  mestu prehodnotiť zrušenie poplatku za rozvoj v roku 2019 a odporučí pripraviť systém postupného zavedenia diferencovaného poplatku za rozvoj  v roku 2019.
5c)Ďalšou témou boli križovatky pri TESCO a  pri ProCs. Komisia odporúča, aby sa mesto zaoberalo problémom ako dopravne vyriešiť križovatky tak, aby sa eliminovali nedostatky križovatiek. TESCO križovatka nemá rozmerové parametre, ktoré požaduje SSC Bratislava, križovatka pri ProCS je nebezpečná a spôsobuje časté dopravné nehody.
5d)Ďalší návrh, ako odľahčiť dopravu v meste, bol návrh vybudovať komunikáciu-rekonštrukciu povrchu panelovej cesty (s obmedzeniami napr. do 3,5t), od konca Ul.Fr.Kráľa,  okolo Odkaliska Duslo, a.s. s vyústením na cestu I/75, pred Trnovcom n/Váhom. Komisia odporúča mestu zaoberať sa otázkou odľahčenia dopravy vo Veči a preveriť možnosti sprístupniť komunikáciu s obmedzením vozidiel do 3,5t.
5e)Ďalším bodom bolo opäť  nepovolené parkovanie autobusov, minibusov a nákladných vozidiel na sídliskách v meste. Komisia opäť apeluje, aby Mestská Polícia dôsledne kontrolovala dodržiavanie VZN - Zákaz parkovania autobusov a nákladných vozidiel v meste.
Komisia hlasovala k bodu 5)-a,-b,-c,-d,-e
Otázka :
Súhlasíte  s tým, aby komisia odporučila mestu  zaoberať sa problematikou uvedenou v bode 5)-a,-b,-c,-d,-e  a nájsť riešenie?

Prítomní : počet členov komisie  9
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie komisie k bodu 5)-a,-b,-c,-d,-e
Komisia odporúča mestu  zaoberať sa problematikou uvedenou v bode 5)-a,-b,-c,-d,-e a nájsť riešenie.

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá